Đề tài Chiến lược giá khách sạn nikko – hà nội thực trạng và giải pháp

ã Kinh doanh về dịch vụ lưu trú và các dịch vụ bổ sung kèm theo( giặt là, cắt uốn tóc, trông trẻ ). Hoạt động này mang tính phi vật chất – cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng là khách. ã Kinh doanh ăn uống và câc dịch vụ bổ sung kèm theo. Hoạt động này nhằm sản xuất, bán và phục vụ hàng hoá có dịch vụ cho việc ăn uống và giải trí của khách.

doc26 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chiến lược giá khách sạn nikko – hà nội thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ViÖn §¹i Häc Më_ Hµ Néi Khoa Du LÞch Bµi TËp Qu¶n TrÞ NghiÖp Vô LÔ T©n ChiÕn L­îc Gi¸ Kh¸ch S¹n Nikko – Hµ Néi Thùc Tr¹ng vµ Gi¶i Ph¸p Gi¸o viªn h­íng dÉn : TrÞnh Thanh Thuû Hä vµ tªn sinh viªn : TrÇn Hång Trang Líp : A1K11 Hµ Néi, 05/2006 Ch­¬ng I: C¬ së lý thuyÕt 1.1. Kh¸i niÖm kh¸ch s¹n vµ b¶n chÊt ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n 1.1.1. Kh¸i niÖm kh¸ch s¹n Kh¸ch s¹n lµ c¬ së kinh doanh dÞch vô phôc vô kh¸ch l­u tró ®¸p øng yªu cÇu vÒ c¸c mÆt ¨n, uèng, ngñ, gi¶i trÝ vµ c¸c dÞch vô cÇn thiÕt kh¸c 1.1.2. B¶n chÊt cña kinh doanh kh¸ch s¹n Kinh doanh vÒ dÞch vô l­u tró vµ c¸c dÞch vô bæ sung kÌm theo( giÆt lµ, c¾t uèn tãc, tr«ng trÎ…). Ho¹t ®éng nµy mang tÝnh phi vËt chÊt – cung cÊp trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng lµ kh¸ch. Kinh doanh ¨n uèng vµ c©c dÞch vô bæ sung kÌm theo. Ho¹t ®éng nµy nh»m s¶n xuÊt, b¸n vµ phôc vô hµng ho¸ cã dÞch vô cho viÖc ¨n uèng vµ gi¶i trÝ cña kh¸ch. 1.2.C¸c lo¹i gi¸ phßng 1.2.1. Gi¸ c«ng bè( Rack Rate): Lµ lo¹i gi¸ phßng cña kh¸ch s¹n ®­îc ®Ò trªn b¶ng gi¸ phßng tÝnh cho 1 ®ªm l­u tró cña mét lo¹i phßng cô thÓ. Gi¸ nµy kh«ng bao gåm ¨n uèng hay ch­¬ng tr×nh gi¶m gÝa nµo. Lo¹i gi¸ nµy lµ cao nhÊt trong kh¸ch s¹n vµ th­êng ®­îc ¸p dông cho kh¸ch Walk-in. 1.2.2. Gi¸ cho ®oµn( Group and tour rates): Lµ gi¸ ®­îc gi¶m phÇn tr¨m nµo ®ã so víi møc gi¸ phßng c«ng bè ¸p dông cho kh¸ch ®Æt víi sè l­îng phßng lín (c«ng ty du lÞch, c«ng ty ®Æt cho héi nghÞ héi th¶o) 1.2.3 Gi¸ ®Æc biÖt vµ gi¸ khuyÕn m¹i( Special and promotion rates): 1.2.3.1.Gi¸ ®Æc biÖt: Gi¸ hîp t¸c: gi¸ gi¶m cho c¸c kh¸ch hµng th­êng xuyªn, kh¸ch cã thêi gian l­u tró dµi ë kh¸ch s¹n hoÆc kh¸ch hîp t¸c lµ nh©n viªn cña c¸c c«ng ty cã quan hÖ kinh doanh víi kh¸ch s¹n. Gi¸ ­u ®·i cho gia ®×nh: lµ lo¹i gi¸ gi¶m hoÆc miÔn phÝ cho c¸c gia ®×nh cã trÎ em ®i kÌm. §é tuæi th­êng lµ do tõng kh¸ch s¹n quy ®Þnh, th­êng lµ d­íi 12 tuæi sÏ ®­îc miÔn phÝ tiÒn phßng khi ë chung phßng víi bè mÑ. Gi¸ phßng ngµy: gi¸ phßng thuª theo giê trong ngµy, kh¸ch kh«ng thuª qua ®ªm. 1.2.3.2. Gi¸ khuyÕn m¹i: Gi¸ nµy ®­îc ®­a ra trong c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o hîc khuyÕn m¹i ®Ó thu hót kh¸ch tíi ë kh¸ch s¹n. 1.2.4. Gi¸ trän gãi( Package Rates): Gi¸ trän gãi bao gåm gi¸ phßng, c¸c b÷a ¨n, c¸c dÞch vô cui ch¬i gi¶i trÝ trong kh¸ch s¹n hä¨c vÐ ®i tham quan hay tham dù c¸c sù kiÖn ®Æc biÖt. Gi¸ trän gãi th­êng thÊp h¬n so víi gi¸ chuÈn cña c¸c dÞch vô kÕt hîp l¹i. 1.3. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi viÖc x¸c ®Þnh gi¸ phßng 1.3.1.Gi¸ vµ c¸c biÕn sè kh¸c cña gi¸: Gi¸ chØ lµ mét c«ng cô thuéc Marketing-mix ®­îc sö dông ®Ó ®¹t môc tiªu cña kh¸ch s¹n ®Ò ra. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ khi ra quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ nã ph¶i ®­îc ®Æt trong mét chÝnh s¸ch tæng thÓ vµ phøc t¹p h¬n. ViÖc ®Æt gi¸ vµo mét tæng thÓ cña chiÕn l­îc marketing-mix ®ßi hái c¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n víi c¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n phÈm, kªnh ph©n phèi vµ xóc tiÕn b¸n. Cô thÓ: Gi¸ vµ c¸c chiÕn l­îc kh¸c cña Marketing-mix ph¶i cã sù hç trî lÉn nhau ®Ó kh¸ch s¹n thùc hiÖn ®­îc chiÕn l­îc ®Þnh vÞ vµ c¸c môc tiªu ®· chän. Sô lùa chän vÒ gi¸ ph¶i ®­îc ®Æt trªn c¬ së cña c¸c sù lùa chän vÒ c¸c biÕn sè kh¸c cña Marketing ®· ®­îc th«ng qua. 1.3.2.Chi phÝ s¶n xuÊt: Gi¸ thµnh quyÕt ®Þnh giíi h¹n thÊp nhÊt cña gi¸. V× vËy khi Ên ®Þnh møc gi¸ b¸n, gi¸ thµnh ®­îc coi lµ c¬ së quan träng nhÊt. Khi x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c vµ qu¶n lý ®­îc chi phÝ c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ t×m ra ®­îc gi¶i ph¸p thay ®æi, h¹ thÊp chóng ®Ó gia t¨ng lîi nhuËn, ®iÒu chØnh møc gi¸ mét c¸ch chñ ®éng vµ tr¸nh m¹o hiÓm. 1.3.3. C¸c yÕu tè t©m lý kh¸ch hµng: NhËn thøc cña kh¸ch hµng vÒ gi¸ trong nhiÒu tr­êng hîp chÞu ¶nh h­ëng cña yÕu tè t©m ký. §Æc ®iÓm nµy th­êng rÊt phæ biÕn ë nh÷ng hµng ho¸ phi vËt chÊt( dÞch vô ) hoÆc nh÷ng hµng ho¸ mµ sù hiÓu biÕt vÒ kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm, vÒ nh·n hiÖu, vÒ gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh cßn h¹n chÕ. Trong c¶m nhËn vÒ gi¸ cña kh¸ch hµng thõa nhËn cã mét mèi quan hÖ gi÷a gi¸ vµ chÊt l­îng: Gi¸ cµng cao, chÊt l­îng ®­îc c¶m nhËn cµng cao. PhÇn lín kh¸ch hµng ®Òu coi gi¸ lµ chØ sè ®Çu tiªn th«ng b¸o cho hä vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. NhiÒu kh¸ch hµng cã nh÷ng niÒm tin, së thÝch vÒ gi¸ khã gi¶i thÝch ®­îc b»ng lËp luËn logÝc. VÝ dô: kh¸ch thÝch gi¸ lÎ, vÝ dô thÝch gi¸ cña s¶n phÈm lµ 2999 h¬n lµ 3000, vµ hä c¶m thÊy rÎ h¬n nhiÒu. 1.3.4. C¸c ®Æc ®iÓm cña kh¸ch s¹n: 1.3.4.1. VÞ trÝ cña kh¸ch s¹n: c¸c kh¸ch s¹n n»m ë vÞ trÝ thuËn tiÖn cho giao th«ng, gÇn c¸c khu trung t©m, gÇn khu vùc tµi chÝnh kinh tÕ, khu trung t©m cña thµnh phè th­êng cã gi¸ phßng cao h¬n c¸c kh¸ch s¹n kh¸c. 1.3.4.2. VÞ trÝ cña phßng trong kh¸ch s¹n: th«ng th­êng trong c¸c kh¸ch s¹n cao cÊp vÞ trÝ phßng cµng ë trªn nh÷ng tÇng cao cµng cã gi¸ ®¾t h¬n c¸c phßng kh¸c v× nã cã sù biÖt lËp vµ cã view ®Ñp h¬n c¸c tÇng thÊp 1.3.4.3. Lo¹i phßng: c¨n cø vµo l¹oi phßng trong kh¸ch s¹n mµ cã tõng møc gi¸ thÝch hîp. ChÊt l­îng phßng cµng cao th× cµng cã gi¸ cao h¬n. 1.3.4.4. C¸c lo¹i phßng, c¸c lo¹i gi­êng trong kh¸ch s¹n: C¸c lo¹i phßng: DELUXE: Phßng Deluxe th­êng n»m ë vÞ trÝ ®Ñp nhÊt trong kh¸ch s¹n víi c¶nh nh×n ®Ñp, thuËn tiÖn ®i l¹i, trang thiÕt bÞ vµ trang trÝ lµ ®Ñp nhÊt. Phßng th­êng cã thªm mini bar. Gi­êng th­êng lµ cì King hoÆc cì Queen. Superior: Phßng Superior th­êng n»m ë vÞ trÝ thuËn tiÖn h¬n vµ cã c¶nh nh×n bªn ngoµi trung b×nh víi gi­êng ®«i, gi­êng King hoÆc gi­êng Queen. Standard: Phßng Standard cã c¶nh Ýt hÊp dÉn h¬n, vÞ trÝ kh«ng thuËn tiÖn. Phßng th­êng cã 1 hoÆc2 gi­êng ®«i, gi­êng cì Quªn hoÆc 2 gi­êng mét. Economy: Th­êng lµ phßng cã gi¸ gi¶m hoÆc tr­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i. Phßng th­êng cã mét sè trang thiÕt bÞ vµ ®å dïng h¹n chÕ nh­: gi­êng vµ vÞ trÝ cña phßng. Suite: Phßng Suite lµ lo¹i phßng cã mét phßng ngñ vµ mét phßng kh¸ch t¸ch riªng. C¸c ®å dïng, trang thiÕt bÞ gièng nh­ phßng Deluxe. Connecting room: 2 phßng th«ng nhau qua 1 cöa chung. Adjoining room: 2 phßng kÒ nhau hung 1 bøc t­êng. C¸c lo¹i gi­êng: K: King-size bed kÝch cì kho¶ng 2m.2,2m Q: Queen-size bed, kÝch cì kho¶ng 1,6m.2,2m D: Double bed: gi­êng ®«i, kÝch cì kho¶ng 1,4m.1,9m T: Twin bed: 2 gi­êng ®¬n, mçi gi­êng cã kÝch cì kho¶ng 1m. 1,9m S: Single bed: phßng cã 1 gi­êng ®¬n Double-Double bed hoÆc Twin-Double bed: phßng cã 2 gi­êng ®«i. Roll away: gi­êng nhá ®Ó thªm vµo phßng khi kh¸ch cã yªu cÇu 1.3.4.5. Trang thiÕt bÞ vµ c¸c dÞch vô cña kh¸ch s¹n: mçi h¹ng kh¸ch s¹n th­êng cã møc gi¸ kh¸c nhau. Kh¸ch s¹n chÊt l­îng 5 sao cã c¸c trang thiÕt bÞ vµ chÊt l­îng dÞch vô lµ cao nhÊt nªn th­êng cã møc gi¸ cao h¬n c¸c lo¹i kh¸ch s¹n kh¸c. 1.3.4.6. Sè l­îng phßng thuª: C¨n cø vµo sè l­îng phßng s½n sµng phôc vô t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh mµ kh¸ch s¹n ®­a ra c¸c møc gi¸ kh¸c nhau. 1.3.4.7. C¸c b÷a ¨n kÌm theo gi¸ phßng: EU( European plan): gi¸ chØ cã tiÒn phßng, kh«ng cã b÷a ¨n nµo. AP( American plan): gi¸ bao gåm tiÒn phßng vµ 3 b÷a ¨n s¸ng, tr­a vµ tèi. MAP( Modified American plan): gi¸ bao gèm tiÒn phßng, b÷a ¨n s¸ng vµ tèi( hoÆc b÷a ¨n s¸ng vµ tr­a) CP( Continental plan): gi¸ bao gåm tiÒn phßng vµ b÷a ¨n s¸ng nhÑ. BB( Bed& Breakfast plan): gi¸ bao gåm gi¸ phßng vµ b÷a ¨n s¸ng. 1.3.4.8. Gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh: Khi kh¸ch s¹n kinh doanh trong thÞ tr­êng hä ph¶i lu«n theo s¸t gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh vµ nh÷ng ph¶n øng vÒ gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh v× nã sÏ ¶nh h­ëng tíi gi¸ cña kh¸ch s¹n. 1.4.C¸c chiÕn l­îc gi¸ trong ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n: 1.4.1. §Þnh gi¸ trän gãi( Package Rate) Víi c¸ch tÝnh gi¸ nµy thay v× viÖc b¸n c¸c s¶n phÈm dÞch vô mét c¸ch ®¬n lÎ th× kh¸ch s¹n sÏ tËp hîp mét sè dÞch vô kh¸c ®Ó b¸n chóng thµnh “bé” hoÆc “gãi” Nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ trän gãi lµ: Gi¸ b¸n trän gãi < TiÒn mua gãi hµng theo ph­¬ng thøc b¸n riªng rÏ. Chªnh lÖch ph¶i ®ñ lín ®Ó thu hót nh÷ng kh¸ch hµng thÝch mua c¶ gãi vµ c¶ nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng cã ý ®Þnh mua c¶ gãi. 1.4.2. ChiÕt gi¸ v× mua sè l­îng lín( Group Rate) §ã lµ viÖc gi¶m gÝa cho nh÷ng ng­êi mua, nh÷ng khèi l­îng lín trong mét lÇn hoÆc trong thêi gian nhÊt ®Þnh. Lo¹i chiÕt khÊu nµy nh»m khuyÕn khÝch ng­êi mua gia t¨ng khèi l­îng cña mçi hîp ®ång vµ mua tËp trung nhiÒu lÇn ë mét ng­êi b¸n. 1.4.3. ChiÕt khÊu thêi vô( Off- season) Lµ viÖc gi¶m gÝa cho nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng ho¸ hoÆc dÞch vô tr¸i vô. Lo¹i chiÕt khÊu nµy cho phÐp kh¸ch s¹n duy tr× møc b¸n æn ®Þnh trong c¶ n¨m. Kh¸ch s¹n th­êng ¸p dông lo¹i chiÕt khÊu nµy trong c¸c thêi kú v¾ng kh¸ch. 1.4.4. Bít gi¸( Corporate Rate) Lµ mét d¹ng gi¶m gÝa b¸n so víi biÓu gi¸ ®· quy ®Þnh. Nã ®­îc ¸p dông cho c¸c tr­êng hîp: th­ëng cho ®¹i lý tham gia vµo c¸c ch­¬ng tr×nh hç trî b¸n phßng, cho kh¸ch hµng khi ph¶i båi th­êng cho kh¸ch hµng. 1.4.5. §Þnh gi¸ khuyÕn m¹i Lµ h×nh thøc ®iÒu chØnh gi¸ t¹m thêi trong thêi gian thÝch hîp nh»m môc ®Ých hç trî cho c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n. Cã mét sè h×nh thøc gi¸ khuyÕn m¹i phæ biÕn nh­: §Þnh gi¸ lç ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng: trong c¸c tr­êng hîp toµn bé thÞ tr­êng rÊt Ýt kh¸ch hµng. §Þng gi¸ cho nh÷ng ®ît ®Æc biÖt: trong c¸c dÞp lÔ tÕt … 1.4.6. §Þnh gi¸ ph©n biÖt C¸c kh¸ch s¹n cã thÓ ®iÒu chØnh møc gi¸ c¬ b¶n ®Ó phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c biÖt cña tõng kh¸ch hµng, cña s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô hoÆc c¸c yÕu tè kh¸c chø kh«ng ph¶i v× chi phÝ. Khi ¸p dông gi¸ ph©n biÖt, kh¸ch s¹n sÏ b¸n nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô cïng lo¹i cho kh¸ch hµng víi nh÷ng møc gi¸ kh¸c nhau §Þnh gi¸ theo nhãm kh¸ch hµng (Rate for spcial people): Kh¸ch hµng th­êng xuyªn hoÆc c¸c kh¸ch hµng lµ thµnh viªn cña nh÷ng c«ng ty cã quan hÖ hîp t¸c víi kh¸ch s¹n sÏ ®­îc mua víi møc gi¸ ­u ®·i h¬n. §Þnh gi¸ theo ®Þa ®iÓm: c¸c phßng trªn cao th­êng cã gi¸ b¸n cao h¬n c¸c phßng cïng lo¹i ë thÊp tÇng h¬n. §Þnh gi¸ lóc cao ®iÓm hoÆc lóc thÊp ®iÓm (weekly cycle): ë ®©y cã sù thay ®æi gi¸ theo thêi ®iÓm trong tuÇn: ngµy cuèi tuÇn th­êng cã gi¸ b¸n phßng thÊp h¬n ngµy trong tuÇn. 1.4.7. Chñ ®éng c¾t gi¶m gÝa C¸c kh¸ch s¹n buéc ph¶i c¾t gi¶m gi¸ b¸n phßng trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: C«ng suÊt phßng qu¸ thÊp Tû phÇn thÞ tr­êng gi¶m sót Khèng chÕ thÞ t­êng b»ng viÖc b¸n h¹ gi¸( ph¸ gi¸) 1.4.8. Chñ ®éng t¨ng gi¸ Tuy ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu rñi ro do viÖc t¨ng gi¸ song nÕu thµnh c«ng nã sÏ ®em l¹i cho kh¸ch s¹n phÇn æn ®Þnh hoÆc gia t¨ng vÒ lîi nhuËn. C¸c t×nh huèng dÉn ®Õn viÖc chñ ®éng t¨ng gi¸ cña c¸c kh¸ch s¹n Do n¹n l¹m ph¸t chi: æn ®Þnh lîi nhuËn Do cÇu t¨ng qu¸ møc so víi cung: Gia t¨ng lîi nhuËn. Tuú thuéc vµo tõng kh¸ch s¹n vµ tuú thuéc vµo môc tiªu kinh doanh cña tõng kh¸ch s¹n mµ cã nh÷ng lùa chän sö dông c¸c chiÕn l­îc gi¸ phï hîp. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng chiÕn l­îc gi¸ kh¸ch s¹n Nikko – hµ néi 2.1 Giíi thiÖu chung vÒ kh¸ch s¹n Nikko: Kh¸ch s¹n Nikko: 255 phßng sang träng 84 TrÇn Nh©n T«ng, Hµ Néi, ViÖt Nam. Kh¸ch s¹n Nikko Hµ Néi vinh dù lµ mét trong nh÷ng kh¸ch s¹n chÊt l­îng tèt nhÊt cña thñ ®« Hµ Néi. Kh¸ch s¹n hoµn thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng th¸ng 8 n¨m 1998. Kh¸ch s¹n N»m ë vÞ trÝ trung t©m rÊt thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i, giao dÞch cña kh¸ch hµng. Kh¸ch s¹n n¼m trong khu trung t©m th­¬ng m¹i, v¨n ho¸ lÞch sö víi nhiÒu c¶nh quan hÊp dÉn du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc. §Æc biÖt kh¸ch s¹n n»m trong mét khu«n viªn nhiÒu c©y xanh cña khu c«ng viªn lín nhÊt thµnh phè rÊt trong lµnh vµ yªn tÜnh. Kh¸ch s¹n Nikko víi kiÕn tróc kÕt hîp phong c¸ch NhËt B¶n vµ truyÒn thèng ViÖt Nam, víi ®éi ngò nh©n viªn nhiÖt t×nh vµ chuyªn nghiÖp sÏ gióp quý kh¸ch hµng cã nh÷ng phót gi©y thËt sù tho¶i m¸i. C¸c dÞch vô vµ trang thiÕt bÞ kh¸ch s¹n: Phßng häp Phßng tËp thÓ thao C¸c dÞch vô trong kh¸ch s¹n: Thu ®æi ngo¹i tÖ Khu vui ch¬i gi¶i trÝ DÞch vô giÆt lµ DÞch vô tr«ng gi÷ hµnh lý DÞch vô ch¨m sãc søc khoÎ Khu vùc vµ phßng kh«ng hót thuèc Tr«ng gi÷ xe Cho thuª xe C¸c trang thiÕt bÞ trong kh¸ch s¹n Phßng tiÖc lín Business centre Phßng häp lín Internet access Meeting facilities Photocopying Secretarial services C¸c dÞch vô bæ trî kh¸c: Cöa hµng quµ tÆng vµ l­u niÖm Phßng tËp thÓ dôc Health and fitness center Jacuzzi Massage QuÇy b¸o chÝ T¾m h¬i Cöa hµng thêi trang Spa BÓ b¬i §¹i lý du lÞch Nhµ hµng vµ khu vui ch¬i gi¶i trÝ Benkay Nhµ hµng Benkay Authentic Nhµ hµng Tao Li Chinese Nhµ hµng Ph¸p La Brasserie QuÇy bar The Portra The Cakeshop Bakery and Chocolatier DÞch vô l­u tró kh¸ch s¹n Nikko Superior Room Parkview Deluxe TÊt c¶ c¸c phßng lµ phßng kh«ng hót thuèc §iÒu hoµ nhiÖt ®é §ßng hå b¸o thøc Bathrobe Bathrobe and Slippers Phßng t¾m Bathroom Scale B¶ng ®iÒu khتn TruyÒn h×nh c¸p ThiÕt bÞ pha trf va cµ phª Coffee Machine Cæng d÷ liÖu m¸y tÝnh M¸y tËp KÐt an toµn Kho¸ thÎ Mini Bar Radio §iÖn tho¹i Quèc tÕ Bµn viÕt 2.2. Giíi thiÖu vÒ mÉu ®¬n ®Æt phßng cña kh¸ch s¹n Nikko trªn m¹ng Internet 1. Select your date Arrival Date: Departure Date: No. of Nights: 2. Select your occupancy No. of Rooms: If you require more than 6 rooms, please speak to one of our Live Agent. Room Type: Occupancy: #1 Occupancy: #2 Occupancy: #3 Occupancy: #4 Occupancy: #5 Occupancy: #6 3. Continue 2.3. B¶ng gi¸ phßng kh¸ch s¹n Nikko Gi¸ cã bao gåm thuÕ VAT, b÷a s¸ng. Thêi ®iÓm Phßng ®¬n Phßng ®«i Triple Tõ 1/1/2006 ®Õn 31/12/2006 Deluxe 162 US$ 169 US$ 217 US$ Executive 150 US$ 156 US$ 204 US$ Executive 324 US$ 331 US$ 379 US$ Parkview 180 US$ 190 US$ Nikko Superior Nikko Suite 185 US$ 156 US$ 195 US$ 160 US$ 230 US$ 210 US$ President 750 US$ 2.4. ChiÕn l­îc gi¸ cña kh¸ch s¹n Nikko Gi¸ kh¸ch ®oµn: kh¸ch s¹n Nikko ¸p dông møc gi¸ ­u ®·i cho kh¸ch hµng ®Æt tõ 6 phßng trë lªn. Kh¸ch s¹n gi¶m gi¸ cho kh¸ch ®oµn tõ 20 ®Õn 25% tuú theo tõng thêi ®iÓm. Gi¸ ­u ®·i cho kh¸ch hµng trung thµnh vµ c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ hîp t¸c víi kh¸ch s¹n: gi¶m gi¸ 10% so víi gi¸ c«ng bè. Gi¸ trong mïa v¾ng kh¸ch: kho¶ng 5% trong kho¶ng thêi gian tõ th¸ng 12 n¨m tr­íc cho ®Õn hÕt th¸ng 2 n¨m sau. Kh¸ch s¹n ¸p dông nh÷ng møc gi¸ kh¸c nhau rÊt linh ho¹t cho c¸c lo¹i phßng kh¸c nhau: Deluxe, Executive, Nikko, Parkview, President, Suit, Superior. Gi¸ phßng trong kh¸ch s¹n còng ®­îc ®Þnh gi¸ ph©n biÖt: c¸c phßng ë vÞ trÝ kh¸c nhau th­êng cã gi¸ phßng kh¸c nhau. C¸c phßng trªn 3 tÇng cao nhÊt cña kh¸ch s¹n cã gi¸ cao h¬n vµ c¸c phßng cã view ra c«ng viªn Thèng NhÊt cã gi¸ cao h¬n. ChiÕn l­îc gi¸ khuyÕn m¹i víi c¸c kh¸ch hµng lµ ®èi t¸c cña kh¸ch s¹n nh­ c¸c c«ng ty NhËt B¶n cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i kh¸ch s¹n, gi¸ khuyÕn m¹i cho kh¸ch hµng nµy th­êng thÊp h¬n gi¸ c«ng bè 5%, hoÆc kh«ng gi¶m gi¸ nh­ng cã thªm nhiÒu dÞch vô bæ xung. NhËn xÐt: C¸c chiÕn l­îc gi¸ mµ kh¸ch s¹n Nikko ®ang ¸p dông h­íng tíi môc tiªu dÉn ®Çu thÞ tr­êng. Kh¸ch s¹n ®· cã thêi gian ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng gÇn 10 n¨m vµ cã vÞ thÕ kh¸ v÷ng ch¾c, cã niÒm tin trong lßng kh¸ch hµng vµ cã uy tÝn lín víi c¸c b¹n hµng. ChÝnh v× vËy mµ chiÕn l­îc gi¸ cña kh¸ch s¹n kh«ng nh¾m tíi môc tiªu th©m nhËp thÞ tr­êng vµ c¹nh tranh víi ®èi thñ. Thùc chÊt kh¸ch s¹n nghiªn cøu gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tham kh¶o vµ tõ ®ã ®­a ra chiÕn l­îc gi¸ sao cho tËn thu ®­îc nhiÒu nhÊt. ¦u ®iÓm: ChiÕn l­îc gi¸ cña kh¸ch s¹n h­íng tíi thÞ tr­êng kh¸ch NhËt B¶n vµ thÞ tr­êng kh¸ch MICE, hai thÞ tr­êng nµy cã møc chi tr¶ rÊt cao vµ rÊt quan t©m tíi chÊt l­îng. Víi hä gi¸ cao ®ång nghÜa víi chÊt l­îng hoµn h¶o. Kh¸ch s¹n Nikko Hµ Néi cã chiÕn l­îc gi¸ rÊt linh ho¹t. Kh¸ch s¹n ph©n biÖt c¸c lo¹i phßng rÊt chi tiÕt vµ cô thÓ võa dÔ cho kh¸ch hµng lùa chän võa cã kh¶ n¨ng ¸p dông Up- selling. Kh¸ch s¹n rÊt chó ý tíi kh¸ch ®Æt phßng víi sè l­îng lín vµ kh¸ch hµng trung thµnh. Møc gi¸ mµ kh¸ch s¹n ¸p dông víi thÞ tr­êng kh¸ch nµy rÊt hiÖu qu¶. Trong nhøng thêi ®iÓm v¾ng kh¸ch nh­ dÞp lÔ Noel, TÕt Nguyªn §¸n kh¸ch s¹n cã chiÕn l­îc gi¸ khuyÕn m¹i ®Ó thu hót kh¸ch hµng. ChiÕn l­îc gi¸ trong mïa thÊp ®iÓm rÊt hiÖu qu¶ vµ thu ®­îc kÕt qu¶ doanh thu cña kh¸ch s¹n Ýt biÕn ®éng. Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn ¸p dông h×nh thøc ¸p gi¸ trªn m¹ng Internet rÊt thuËn lîi cho mäi ®èi th­îng kh¸ch hµng vµ dÔ dµng h¬n cho hä khi ®Æt phßng cã b¶o ®¶m qua m¹ng Internet víi c¸c h×nh thøc thanh to¸n b»ng nhiÒu lo¹i thÎ nhanh gän vµ chÝnh x¸c. H¹n chÕ: Kh¸ch s¹n còng rÊt thµnh c«ng trong viÖc tæ chøc héi nghÞ héi th¶o vµ l­îng kh¸ch hµng cã nhu cÇu l­u tró tõ thÞ tr­êng nµy lµ kh¸ lín tuy nhiªn kh¸ch s¹n l¹i kh«ng tËn thu ®­îc tõ kh¸ch hµng nµy v× kh¸ch s¹n kh«ng cã møc gi¸ ngµy. Vµo c¸c thêi ®iÓm mµ møc nhu cÇu cña thÞ tr­êng rÊt cao vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng kh¸ch s¹n l¹i kh«ng chñ ®éng t¨ng gÝa ®Ó tËn thu ®­îc doanh thu tõ phßng l­u tró. Møc gi¸ cho kh¸ch Walk-in cao, Ýt phï hîp víi kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ng­êi ViÖt Nam còng nh­ n­íc ngoµi khi kh¸ch s¹n cßn nhiÒu phßng. Trong c¸c thêi ®iÓm mµ c«ng suÊt phßng thÊp th× doanh thu tõ kh¸ch Walk-in lµ rÊt ®¸ng kÓ. Kh¸ch s¹n ch­a ¸p dông h×nh thøc gi¸ trän gãi mµ h×nh thøc nµy l¹i rÊt hiÖu qu¶ khi ¸p dông víi nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch cã thêi gian l­u tró t¹i kh¸ch s¹n l©u vµ cã sö dông nhiÒu dÞch vô kh¸c trong kh¸ch s¹n. Trong nh÷ng thêi ®iÓm nh¹y c¶m mµ c«ng suÊt phßng cña c¸c kh¸ch s¹n t¹i Hµ Néi ®Òu gi¶m do nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­ bÖnh dÞch SARS, cóm gia cÇm… kh¸ch s¹n ch­a øng phã kÞp thêi ®Ó gi¶m gi¸ vµ thu hót thÞ tr­êng kh¸ch. ViÖc gi¶m gi¸ chØ diÔn ra khi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c cã chiÕn l­îc gi¶m gÝa m¹nh, khi ®ã th× kh¸ch s¹n gi¶m gi¸ nh­ng còng kh«ng thu hót ®­îc nhiÒu thÞ phÇn vÒ phÝa m×nh. Tuy ¸p gi¸ trªn m¹ng nh­ng h¹n chÕ cña chiÕn l­îc nµy lµ kh¸ch s¹n kh«ng th­êng xuyªn cËp nhËt gi¸ phßng cho kh¸ch hµng biÕt vµ c¸c lo¹i phßng ®Ó ®­a ra ¸p gi¸ rÊt ®¬n gi¶n, khã c¶m nhËn ®­îc sù kh¸c biÖt vÒ chÊt l­îng cña c¸c lo¹i phßng. 2.5.ChiÕn l­îc gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh §èi thñ c¹nh tranh: Kh¸ch s¹n Nikko n»m ë vÞ trÝ trung t©m cña thñ ®« Hµ Néi n¬i tËp trung rÊt nhiÒu c¸c kh¸ch s¹n 5 sao lín. §Æc biÖt ph¶i kÓ tíi lµ kh¸ch s¹n Melia Hµ Néi. §©y lµ kh¸ch s¹n cã vÞ trÝ trung t©m, chuyªn cung cÊp dÞch vô héi nghÞ héi th¶o cã qui m« còng nh­ s¶n phÈm dÞch vô t­¬ng ®èi gièng víi kh¸ch s¹n Nikko. Cã thÓ nãi kh¸ch s¹n Melia Hµ Néi lµ ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp vµ s¸t s­ên nhÊt cña kh¸ch s¹n Nikko. Kh¸ch s¹n Melia Hµ Néi ¸p dông nh÷ng chiÕn l­îc gi¸ nh­ sau: Gi¸ c«ng bè cña kh¸ch s¹n tõ 155 USD trë lªn. V× kh¸ch s¹n Melia cã ­u thÕ vÒ tæ chøc héi nghÞ vµ héi th¶o nªn kh¸ch s¹n ¸p dông gi¸ ngµy cho nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng l­u tró qua ®ªm vµ tíi tham dù héi nghÞ héi th¶o t¹i kh¸ch s¹n. Gi¸ nµy th­êng rÎ h¬n møc gi¸ c«ng bè tõ 30% ®Õn 35%. Kh¸ch s¹n ¸p dông gi¸ kh¸ch ®oµn gi¶m so víi gi¸ c«ng bè lµ 10%. Kh¸ch s¹n còng cã chiÕn l­îc gi¶m gi¸ trong mïa v¾ng kh¸ch 5% Kh¸ch s¹n cã møc gi¸ ­u ®·i cho kh¸ch hµng th­êng xuyªn , gi¶m gi¸ tõ 5% ®Õn 10% tuú theo tõng thêi ®iÓm vµ tr­êng hîp cô thÓ. 2.6. So s¸nh chiÕn l­îc gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh vµ kh¸ch s¹n: Kh¸ch s¹n Melia vµ kh¸ch s¹n Nikko ®Òu cã chung thÞ tr­êng môc tiªu lµ phôc vô kh¸ch MICE. Hai kh¸ch s¹n ®Òu cã nh÷ng chiÕn l­îc gi¸ t­¬ng ®èi gièng nhau. Tuy nhiªn cã thÓ thÊy lµ møc gi¸ mµ kh¸ch s¹n Melia ®­a ra cao h¬n so víi kh¸ch s¹n Nikko. §èi víi kh¸ch s¹n Melia c¸c chiÕn l­îc gi¶m gi¸ Ýt quan t©m tíi kh¸ch hµng th­êng xuyªn mµ chØ chó träng tíi thÞ tr­êng kh¸ch MICE. ChiÕn l­îc gi¸ cña Melia th­êng cã thêi gian ¸p dông kh¸ dµi, Ýt thay ®æi møc gi¸. §èi víi Melia doanh thu tõ phßng l­u tró kh«ng ph¶i lµ nguån doanh thu ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ cao nhÊt mµ nã ®­îc ®¸nh gi¸ ngang b»ng víi doang thu tõ ho¹t ®éng héi nghÞ héi th¶o. Tr¸i l¹i víi kh¸ch s¹n Nikko ®· rÊt thµnh c«ng trong viÖc ¸p dông chiÕn l­îc gi¸ cho thÞ tr­êng kh¸ch nµy. Kh¸ch s¹n Nikko ®· ®­a ra c¸c møc gi¸ linh ho¹t vµ phong phó øng víi tõng lo¹i phßng mµ kh¸ch s¹n cã nh­ vËy võa cã thÓ tËn thu ®­îc tõ nguån phßng trong kh¸ch s¹n võa cã thÓ ¸p dông Up selling trong viÖc b¸n phßng. C¸c lo¹i gi¸ ¸p dông cho c¸c lo¹i phßng trong kh¸ch s¹n Melia kh«ng cã sù kh¸c biÖt nhiÒu nªn khã tËn thu ®­îc doanh thu tõ c¸c lo¹i phßng kh¸c nhau. Kh¸ch s¹n Melia Ýt gi¶m gi¸ trong thêi ®iÓm v¾ng kh¸ch mµ kh¸ch s¹n thay vµo sù thiÕu hôt doanh thu tõ phßng l­u tró b»ng doanh thu tõ héi nghÞ héi th¶o, tæ chøc tiÖc. ¦u ®iÓm cña Melia lµ ¸p dông møc gi¸ ngµy cho kh¸ch hµng sö dông dÞch vô héi nghÞ héi th¶o. Trong c¸c thêi ®iÓm v¾ng kh¸ch kh¸ch s¹n Nikko ®­a ra møc gi¸ t
Tài liệu liên quan