Đề tài Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nước tại mô hình Nông nghiệp sinh thái Khe Soong- Hương Sơn - Hà Tĩnh

Nƣớc là cội nguồn của sự sống, là nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo vô cùng quý giá đối với sinh vật, với sự tồn tại và phát triển của con ngƣời. Nƣớc quyết định ít nhiều đến sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Trong phát triển nông nghiệp, nƣớc đóng vai trò quan trọng nhất, quyết định đến năng suất cây trồng và vật nuôi. Đặc biệt đối với các quốc gia nghèo, ngành sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân thì nƣớc lại càng có ý nghĩa sống còn. Việt Nam có nguồn tài nguyên nƣớc dồi dào, có điều kiện phát triển mạnh về nông nghiệp và nƣớc dùng cho nông nghiệp chiếm một tỷ trọng lớn gấp 6 – 7 lần tổng lƣợng nƣớc dùng cho các ngành kinh tế quốc dân. Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam vẫn là một nƣớc nông nghiệp. Năm 2009, giá trị sản lƣợng của nông nghiệp đạt 71.473 nghìn tỷ đồng, tăng 1,32% so với năm 2008 và chiếm 13,85% tổng sản lƣợng trong nƣớc. Tỷ trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế bị sụt giảm trong những năm gần đây, trong khi các lĩnh vực kinh tế khác gia tăng. Đóng góp của nông nghiệp vào tạo việc làm còn lớn hơn cả đóng góp của ngành này vào GDP. Trong năm 2005, có khoảng 60% lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Sản lƣợng nông nghiệp xuất khẩu chiếm khoảng 30% trong năm 2005 [18].

pdf100 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1322 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nước tại mô hình Nông nghiệp sinh thái Khe Soong- Hương Sơn - Hà Tĩnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Trƣờng Đại học Nông nghiệp Xã hội Hà Nội BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: “Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nước tại mô hình Nông nghiệp sinh thái Khe Soong- Hương Sơn- Hà Tĩnh” Người thực hiện : Nguyễn Thị Tươi Địa chỉ : Lớp MT52A – Khoa Tài nguyên và Môi trường – Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Cơ quan hướng dẫn : Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội Địa điểm thực hiện : Mô hình Khe Soong, FFS-HEPA, Sơn Kim I, Hương Sơn, Hà Tĩnh Thời gian thực hiện : Tháng 2 năm 2011 đến tháng 5 năm 2011 i Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi. Mọi thông tin thu thập hoàn toàn đúng sự thật và chính xác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện khóa luận đều đã đƣợc cám ơn và các thông tin trích dẫn trong khóa luận đều đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2011 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Tƣơi ii Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, trƣớc nhất, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô giáo trong Khoa Tài nguyên và Môi trƣờng, những ngƣời đã trang bị cho tôi những kiến thức cơ bản và những định hƣớng đúng đắn trong học tập và tu dƣỡng đạo đức, tạo tiền đề tốt để tôi học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Thanh Lâm – Giảng viên khoa Tài nguyên và Môi trƣờng trƣờng Đại học nông nghiệp Hà Nội, cùng cán bộ viện SPERI là KS. Bùi Tiến Dũng đã dành nhiều thời gian và tâm huyết, tận tình hƣớng dẫn chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn tới các anh các chị và các bạn học sinh sống, làm việc tại mô hình Khe Soong, đồng kính gửi lời cảm ơn tới các bác, các anh, chị cán bộ sống và làm việc tại trung tâm FFS – HEPA - Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh, Viện SPERI – Ba Đình – Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho kết quả của đề tài. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn ngƣời thân, gia đình và bạn bè đã quan tâm giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập, tiến hành nghiên cứu và hoàn thành đề tài này. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2011 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Tƣơi iii Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A MỤC LỤC Phần 1. MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1 2. Mục đích và yêu cầu của đề tài ..................................................................... 2 2.1. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 2 2.2.Yêu cầu của đề tài nghiên cứu .................................................................... 2 Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ............................................................ 3 2.1. Hệ sinh thái nông nghiệp và mô hình nông nghiệp sinh thái ..................... 3 2.1.1. Hệ sinh thái nông nghiệp ........................................................................ 3 2.1.2. Mô hình nông nghiệp sinh thái ............................................................... 5 2.2. Vai trò của nguồn nƣớc trong nông nghiệp ............................................... 7 2.3. Một số mô hình nông nghiệp sử dụng nguồn nƣớc có hiệu quả ở trên thế giới và Việt Nam ............................................................................................... 9 2.3.1. Ở trên thế giới ......................................................................................... 9 2.3.2. Ở Việt Nam ........................................................................................... 11 2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nƣớc trong hệ thống nông nghiệp sinh thái ....................................................................... 14 2.4.1. Các phƣơng pháp tiếp cận ..................................................................... 14 2.4.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả môi trƣờng, xã hội, kinh tế ........................ 14 2.5. Lịch sử hình thành và phát triển trung tâm FFS – HEPA ........................ 15 2.5.1. Lịch sử hình thành trung tâm FFS – HEPA .......................................... 15 2.5.2. Tiến trình phát triển trung tâm HEPA ................................................... 16 Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 19 3.1. Đối tƣợng, địa điểm và thời gian nghiên cứu .......................................... 19 3.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 19 3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 19 Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................. 21 4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phƣơng ................................. 21 iv Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A 4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 21 4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội ....................................................................... 23 4.2. Quá trình hình thành và phát triển của mô hình nông nghiệp sinh thái Khe Soong ............................................................................................................... 26 4.2.1. Quá trình hình thành của mô hình Khe Soong ...................................... 26 4.2.2. Tiến trình phát triển mô hình ................................................................ 27 4.3. Hiện trạng quản lý và sử dụng nguồn nƣớc tại mô hình nông nghiệp sinh thái Khe Soong ................................................................................................ 31 4.3.1. Nguyên tắc thiết kế mô hình nông nghiệp sinh thái Khe Soong .......... 31 4.3.2. Hiện trạng mô hình nông nghiệp sinh thái Khe Soong ......................... 36 4.3.3. Hiện trạng quản lý và sử dụng nguồn nƣớc tại mô hình nông nghiệp sinh thái Khe Soong ........................................................................................ 44 4.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nƣớc tại mô hình nông nghiệp sinh thái Khe Soong ....................................................................................................... 68 4.4.1. Hiệu quả sử dụng nguồn nƣớc của mô hình ......................................... 68 4.4.2. Những trở ngại và hạn chế trong việc sử dụng nguồn nƣớc có hiệu quả .. 77 4.4.3. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong phát triển bền vững mô hình Khe Soong ............................................................................................... 78 4.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nƣớc tiết kiệm, hợp lý trong mô hình Khe Soong .................................................... 79 Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................... 81 5.1. Kết luận .................................................................................................... 81 5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 84 v Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Thông tin về các loài cây ăn quả ở mô hình Khe Soong ................ 29 Bảng 4.2: Các loài cây ăn quả mua tại Ba thơi (Miền Nam) .......................... 30 Bảng 4.3: 9 nguyên tắc đƣợc áp dụng trong mô hình Khe Soong .................. 35 Bảng 4.4: Số lƣợng vật nuôi trong mô hình năm 2011 .................................. 37 Bảng 4.5: Thống kê hệ thống ao, mƣơng đồng mức, ruộng bậc thang ........... 38 Bảng 4.6: Số lƣợng cây ăn quả trên mô hình Khe Soong ............................... 40 Bảng 4.7: Thống kê các vùng canh tác ........................................................... 41 Bảng 4.8: Số lƣợng cây lâm nghiệp tại mô hình ............................................. 41 Bảng 4.9: Sử dụng nguồn nƣớc cho các mục đích khác nhau ........................ 50 Bảng 4.10: Sự phân bố cây trồng trên mƣơng đồng mức ............................... 62 Bảng 4.11: Chức năng của hệ thống cây trồng trong mô hình ....................... 64 Bảng 4.12: Một số chỉ tiêu khí hậu ở xã Sơn Kim 1 ....................................... 65 Bảng 4.13: Nguồn nƣớc vào mô hình Khe Soong .......................................... 66 Bảng 4.14: Năng suất cây trồng qua các năm ................................................. 70 Bảng 4.15 : So sánh 9 nguyên tắc của mô hình Khe Soong với mô hình bên ngoài ................................................................................................................ 72 Bảng 4.16: Hiệu quả kinh tế của các kiểu dẫn nƣớc, hệ thống chứa nƣớc ..... 76 Bảng 4.17: Phân tích SWOT trong phát triển bền vững mô hình Khe Soong ......................................................................................................................... 79 vi Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ mô hình hệ sinh thái nông nghiệp .......................................... 4 Hình 4.1: Khung nghiên cứu Nông nghiệp sinh thái của MH Khe Soong ..... 32 Hình 4.2: 9 nguyên tắc đƣợc áp dụng trong mô hình ..................................... 35 Hình 4.3: Sơ đồ hiện trạng mô hình Khe Soong ............................................. 36 Hình 4.4: Vƣờn cỏ voi ..................................................................................... 44 Hình 4.5: Vùng trồng đậu xanh ....................................................................... 44 Hình 4.6: Chăn nuôi trâu, bò ........................................................................... 44 Hình 4.7: Vùng trồng chè ................................................................................ 44 Hình 4.8: Sơ đồ đƣờng nƣớc dẫn về mô hình ................................................. 46 Hình 4.9: Sơ đồ xử lý nƣớc thải bãi dƣới ........................................................ 48 Hình 4.10: Sơ đồ xử lý nƣớc thải mô hình bãi trên ........................................ 49 Hình 4.11: Các biện pháp ngăn chặn xói mòn đất .......................................... 53 Hình 4.12: Sử dụng ống nƣớc để xác định đƣờng bình độ của mƣơng đồng mức .................................................................................................................. 54 Hình 4.13: Sử dụng chữ A để xác định đƣờng bình độ của mƣơng đồng mức ......................................................................................................................... 55 Hình 4.14: Ao cá của mô hình ....................................................................... 56 Hình 4.15: Mƣơng đồng mức của mô hình ..................................................... 56 Hình 4.16: Mƣơng đồng mức của mô hình ..................................................... 56 Hình 4.17: Hố bom dùng làm ao cá ................................................................ 56 Hình 4.18: Sơ đồ lát cắt sinh thái của mô hình Khe Soong ............................ 58 Hình 4.19 : Sơ đồ đƣờng nƣớc mô hình Khe Soong ....................................... 59 Hình 4.20: Thể hiện kết quả khi có hệ thống chứa nƣớc, dẫn nƣớc ............... 69 Hình 4.21: So sánh 9 nguyên tắc của mô hình Khe Soong với mô hình bên ngoài .. 72 vii Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CCCD Trung tâm Phát triển năng lực cộng đồng CHESH Trung tâm Nhân Văn Sinh thái Vùng cao CIRD Trung tâm Nghiên cứu kiến thức bản địa & Phát triển FFS – HEPA Trƣờng đào tạo thực hành nông dân GDP Tổng sản phẩm quốc nội HST Hệ sinh thái HSTNN Hệ sinh thái nông nghiệp MH Mô hình NDNC Nông dân nòng cốt NNBV Nông nghiệp bền vững NNST Nông nghiệp sinh thái NXB Nhà xuất bản SPERI Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội TEW Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực Phụ nữ Dân tộc TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân UBMTTQ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc XDCB Xây dựng cơ bản viii Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A Phần 1. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nƣớc là cội nguồn của sự sống, là nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo vô cùng quý giá đối với sinh vật, với sự tồn tại và phát triển của con ngƣời. Nƣớc quyết định ít nhiều đến sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Trong phát triển nông nghiệp, nƣớc đóng vai trò quan trọng nhất, quyết định đến năng suất cây trồng và vật nuôi. Đặc biệt đối với các quốc gia nghèo, ngành sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân thì nƣớc lại càng có ý nghĩa sống còn. Việt Nam có nguồn tài nguyên nƣớc dồi dào, có điều kiện phát triển mạnh về nông nghiệp và nƣớc dùng cho nông nghiệp chiếm một tỷ trọng lớn gấp 6 – 7 lần tổng lƣợng nƣớc dùng cho các ngành kinh tế quốc dân. Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam vẫn là một nƣớc nông nghiệp. Năm 2009, giá trị sản lƣợng của nông nghiệp đạt 71.473 nghìn tỷ đồng, tăng 1,32% so với năm 2008 và chiếm 13,85% tổng sản lƣợng trong nƣớc. Tỷ trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế bị sụt giảm trong những năm gần đây, trong khi các lĩnh vực kinh tế khác gia tăng. Đóng góp của nông nghiệp vào tạo việc làm còn lớn hơn cả đóng góp của ngành này vào GDP. Trong năm 2005, có khoảng 60% lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Sản lƣợng nông nghiệp xuất khẩu chiếm khoảng 30% trong năm 2005 [18]. Tuy nhiên, nguồn nƣớc cho sản xuất nông nghiệp hiện nay đang bị ô nhiễm và ngày càng cạn kiệt. Trƣớc đây, chúng ta chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm nguồn nƣớc, còn việc sử dụng nƣớc thế nào cho hiệu quả chƣa đƣợc coi trọng. Trong thực tế, do tập quán canh tác, sự hiểu biết còn hạn chế về kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật tƣới, tiêu theo yêu cầu của cây trồng trong từng giai đoạn sinh trƣởng đã dẫn đến việc sử dụng nƣớc rất lãng phí. Vì vậy, đã đến lúc cần phải đặt vấn đề sử dụng nƣớc làm sao cho hiệu quả, đặc biệt là sử 1 Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A dụng nƣớc phục vụ sản xuất nông nghiệp, thay cho quan điểm trƣớc đây cho rằng nƣớc là nguồn tài nguyên vô hạn. Khe Soong là một mô hình mang tầm chiến lƣợc của FFS - HEPA theo hƣớng nông nghiệp sinh thái. Chức năng chính của Khe Soong là mô hình đào tạo, khảo nghiệm, ứng xử, ngoài ra còn có chức năng nhỏ là cung cấp sản phẩm cho FFS - HEPA. Từ năm 2006 đến nay mô hình đã và đang xây dựng, học hỏi các khuôn mẫu vận hành của tự nhiên từ đó thiết kế các hệ thống gần giống hoặc nguyên tắc hoạt động tƣơng tự với hệ thống tự nhiên nhƣ hệ thống thu trữ nƣớc. Hiện tại Khe Soong đang tiến hành xây dựng theo hƣớng nông nghiệp sinh thái nhằm tối ƣu hóa các nguồn năng lƣợng từ tự nhiên, trong đó có nguồn nƣớc. Vì thế tôi đã tiến hành đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nước tại mô hình nông nghiệp sinh thái Khe Soong- Hương Sơn- Hà Tĩnh” 2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 2.1. Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu hiện trạng quản lý và sử dụng nguồn nƣớc tại mô hình nông nghiệp sinh thái Khe Soong, xã Sơn Kim 1, huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. - Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nƣớc tại mô hình nông nghiệp sinh thái Khe Soong - Hƣơng Sơn - Hà Tĩnh. 2.2.Yêu cầu của đề tài nghiên cứu - Tìm hiểu hiện trạng quản lý và sử dụng nƣớc tại mô hình nông nghiệp sinh thái Khe Soong. - Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nƣớc của tại mô hình nông nghiệp sinh thái Khe Soong. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nƣớc tiết kiệm, hợp lý trong mô hình Khe Soong. 2 Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1. Hệ sinh thái nông nghiệp và mô hình nông nghiệp sinh thái 2.1.1. Hệ sinh thái nông nghiệp Hệ sinh thái nông nghiệp (HSTNN) là hệ sinh thái do con ngƣời tạo ra và duy trì trên cơ sở các quy luật khách quan tự nhiên của tự nhiên vì mục đích thỏa mãn nhu cầu nhiều mặt và ngày càng tăng của mình. Hệ sinh thái nông nghiệp là một hệ sinh thái nhân tạo điển hình, chịu sự điều khiển trực tiếp của con ngƣời. Với thành phần đơn giản, đồng nhất về cấu trúc, HSTNN kém bền vững, dễ bị phá vỡ; hay nói cách khác nó là hệ sinh thái không khép kín trong chu chuyển vật chất, chƣa cân bằng. Bởi vậy, các HSTNN đƣợc duy trì trong sự tác động thƣờng xuyên của con ngƣời để bảo vệ hệ sinh thái mà con ngƣời đã tạo ra và cho là hợp lý. Nếu không qua diễn thế sinh thái, nó sản xuất quay về trạng thái hợp lý trong tự nhiên. Nhƣ vậy HSTNN cũng sẽ có các thành phần điển hình của một hệ sinh thái nhƣ sinh vật, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân hủy và môi trƣờng vô sinh. Tuy nhiên với mục đích hàng đầu là tạo năng suất kinh tế nên đối tƣợng chính của hệ sinh thái nông nghiệp là thành phần cấy trồng và vật nuôi. Trong thực tế sản xuất dựa vào tri thức và vốn đầu tƣ con ngƣời giữ HSTNN ở mức phù hợp để có thể thu đƣợc năng suất cao nhất trong điều kiện cụ thể. Con ngƣời càng tác động vào HSTNN đến tiếp cận với HST có năng suất kinh tế cao nhất thì lực kéo về mức độ hợp lý của nó trong tự nhiên ngày càng mạnh, năng lƣợng và vật chất con ngƣời dùng để tác động vào HST càng lớn, hiệu quả đầu tƣ ngày càng thấp. Bản thân HSTNN cũng có tổ chức bên trong của nó. HSTNN thƣờng đƣợc chia ra thành các HST phụ sau: - Đồng ruộng cây hàng năm - Vƣờn cây lâu năm hay rừng 3 Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A - Đồng cỏ chăn nuôi - Ao cá - Khu vực dân cƣ. Trong các HST phụ, HST đồng ruộng chiếm phần lớn và quan trọng nhất của HSTNN. Do đó, từ trƣớc đến nay HST này đƣợc nghiên cứu nhiều nhất và kĩ càng hơn cả. Ngƣời ta thƣờng nhầm HSTNN và HST đồng ruộng, vì HST đồng ruộng là bộ phận trung tâm và quan trọng của HSTNN. Trong thực tế không có một ranh giới rõ ràng giữa hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nông nghiệp. Tiêu chuẩn để phân biệt một hệ sinh thái tự nhiên với một hệ sinh thái nông nghiệp đó cũng chỉ là tƣơng đối, vì đôi khi con ngƣời cũng tác động vào hệ sinh thái tự nhiên. Sự can thiệp đó có lúc đạt đến mức phải đầu tƣ lao động không kém mức đầu tƣ trên đồng ruộng, vì vậy rất khó phân biệt rạch ròi giữa một khu rừng tự nhiên có sự điều tiết trong lúc khai thác với một khu rừng trồng, giữa một đồng cỏ tự nhiên với một đồng cỏ trồng, giữa một ao hồ tự nhiên với một ao hồ nhân tạo. Do vậy giữa các HSTTN và HSTNN có các HST chuyển tiếp. Cũng nhƣ tất cả các hệ sinh thái khác, hệ sinh thái nông nghiệp là một hệ thống chức năng, hoạt động theo những quy luật nhất định. Sự hoạt động của hệ sinh thái nông nghiệp qua sơ đồ sau [13]: Năng lƣợng RUỘNG CÂY (1) KHU VỰC KHÔNG CO2 TRỒNG NÔNG NGHIỆP (2) N2 (3) (4) (5) (6) (9) (10) KHỐI DÂN CƢ (7) KHỐI CHĂN NUÔI NÔNG NGHIỆP (8) Hình 2.1: Sơ đồ mô hình hệ sinh thái nông nghiệp 4 Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Tươi MT52A Chú thích: 1. Lương thực, thực phẩm 6. Phân bón, sức kéo 2. Phân bón, nhiên liệu 7. Thực phẩm 3. Lao động, phân bón 8. Lao động 4. Lương thực, thực phẩm 9. Thực phẩm 5. Lương thực, thức ăn gia súc 10. Thức ăn bổ sung, nhiên liệu Trong nội bộ hệ sinh thái nông nghiệp có sự trao đổi vật chất và năng lƣợng. Có thể tóm tắt sự trao đổi đó trong hai quá trình sau: - Quá trình tạo năng suất sơ cấp (sản phẩm trồng trọt) của cây trồng. - Quá trình tạo năng suất thứ cấp (sản phẩm chăn nuôi) của vật nuôi. Ngoài sự trao đổi n
Tài liệu liên quan