Đề tài Hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH BHNT cathay life Việt Nam thực trạng và giải pháp

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Hiện nay cụm từ “bảo hiểm nhân thọ” đã không còn xa lạ đối với toàn xã hội. Bảo hiểm nhân thọ mang đến cho người dân sự bảo vệ trước những rủi ro bất ngờ, sự an tâm về tài chính dưới hình thức tiết kiệm và đầu tư an toàn mang lại hiệu quả cao. Các tổn thương tình cảm và vật chất khi gia đình mất đi một thành viên có thể nguôi ngoai ít nhiều qua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và loại trừ những căng thẳng về mặt tài chính có thể gia tăng. Xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam không ngừng phát triển về loại hình bảo hiểm và số lượng doanh nghiệp tham gia kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Thời gian gần đây thị trường bảo hiểm bắt đầu hoạt động mạnh bởi ngày càng nhiều các Công ty Bảo hiểm nước ngoài vào đầu tư và mở chi nhánh tại Việt Nam. Với mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính vững mạnh nhất khu vực châu Á, công ty BHNT cathay chính thức thành lập “Công ty bảo hiểm nhân thọ cathay Việt Nam” là công ty châu Á đầu tiên được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Kế thừa lịch sử gần 50 năm hoạt động thành công cùng quan niệm kinh doanh thực tế, nhiệt thành phục vụ theo phương trâm “luôn tôn trọng khách hàng, hướng tới một dịch vụ hoàn hảo”, công ty Cathay ngày càng khẳng định được vị thế của mình tại thị trường trong và ngoài nước, tự tin đưa dịch vụ của công ty từ Đài Loan vươn tới thị trường Việt Nam. Với một công ty bảo hiểm, hoạt động khai thác bảo hiểm là khâu đầu tiên của quy trình triển khai bảo hiểm, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và từng nghiệp vụ bảo hiểm nói riêng. Tình hình cạnh tranh gay gắt đòi hỏi công ty phải không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm mới, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình nhằm đảm bảo giữ vững vị thế và mở rộng thị phần sâu rộng hơn nữa trên toàn quốc. Là một sinh viên khoa bảo hiểm, nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, bởi vậy em xin đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH BHNT cathay life Việt Nam thực trạng và giải pháp.” 2. Mục đích nghiên cứu Làm rõ nội dung cơ bản của công tác khai thác các sản phẩm bảo hiểm Làm rõ tình hình thực hiện hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH BHNT Cathay Life Việt Nam Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của công ty, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác này 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứư: Hoạt động khai thác các sản phẩm BHNT tại công ty BHNT Cahtay life Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi công ty TNHH BHNT Cathay Life Việt Nam 4. Phương pháp nghiên cứu. Bài viết được dựa trên phương pháp thống kê, các chỉ tiêu phân tích nhằm tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng của hoạt động khai thác các sản phẩm BHNT tại công ty BHNT Cathay life Việt Nam. 5. Nội dung chính của khoá luận. Chương 1: Những lý luận chung về BHNT và công tác khai thác sản phẩm BHNT Chương 2: Thực trạng hoạt động khai thác sản phẩm BNHT tại công ty Cathay life Việt Nam Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty BHNT Cathay life Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Hữu Ái, cùng toàn thể cô chú, anh chị trong công ty BHNT Cathaylife – Việt Nam đã giúp em hoàn thành bài khoá luận. Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện khoá luận em còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến góp ý, chỉnh sửa của thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

doc75 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1799 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH BHNT cathay life Việt Nam thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHNT VÀ CÔNG TÁC KHAI THÁC BHNT 4 1.1.Khái quát chung về sản phẩm BHNT 4 1.1.1Một số khái niệm cơ bản và vai trò và đặc điểm của BHNT 4 1.1.1.1 Một số khái niệm cơ bản. 4 1.1.1.2 Vai trß của BHNT 5 1.1.1.3 Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña BHNT. 6 1.1.2 S¶n phÈm BHNT 7 1.1.2.1 Phân loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 7 1.1.2.2 §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm BHNT 8 1. Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña s¶n phÈm BHNT 8 1.2. Công tác khai thác sản phẩm BHNT 10 1.2.1. Hệ thống kênh phân phối sản phẩm BHNT 10 1.2.1.1.Khái niệm và vai trò của kênh phân phối sản phẩm BHNT 10 1.2.1.2 Phân loại 10 1.2.1.3 Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đại 12 1.2.2. Quy trình khai thác 14 1.2.2.2. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro 16 1.2.2.3 Marketing vµ Ch¨m sãc kh¸ch hµng 17 1.2.3. C¸c yÕu tæ ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng khai th¸c s¶n phÈm BHNT 1.2.3.1 Yếu tố khách quan 18 1.2.3.2 Yếu tố chủ quan 21 1.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM BHNT TẠI CÔNG TY BHNT CATHAYLIFE VIỆT NAM 24 2.1.Khái quát đặc điểm và tình hình khai thác tai công ty BHNT Cathay life Việt Nam 24 2.1.1.Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của công ty Cathay life 24 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 24 2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 26 2.1.1.2.1. Hệ thống tổ chức bộ máy 26 2.1.1.2.2. Đội ngũ cán bộ 27 2.1.2. Tình hình kinh doanh tại doanh nghiệp 28 2.1.3. Định hướng phát triển trong thời gian tới 29 2.2. Tổng quan về thị trường BHNT tại Việt Nam 30 2.3. Thực trạng hoạt động khai thác sản phẩm BHNT tại công ty Cathay Life Việt Nam 33 2.3.1. Sản phẩm BHNT tại công ty BHNT Cathaylife Việt Nam. 33 2.3.1.1 Các sản phẩm tiêu biểu 33 2.3.1.1.1 Bảo hiểm hỗn hợp: 33 2.3.1.1.2 Bảo hiểm trọn đời: 35 2.3.1.1.3 Bảo hiểm tử kỳ: 36 2.3.1.1.4 Các sản phẩm bổ trợ 37 2.3.2.Hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại cathay life Việt Nam 40 2.3.2.1. Kênh phân phối trực tiếp 40 2.3.2.2. Kênh phân phối gián tiếp 40 2.3.3. Quy trình khai thác sản phẩm BHNT tại công ty Cahay Life 43 2.3.3.1. Quy trình 43 2.3.3.2. Thực trạng công tác marketing 44 2.3.3.3. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro vµ chÊp nhËn b¶o hiÓm. 46 2.3.3.4 Chăm sóc khách hàng 48 2.3.4. Kết quả khai thác 49 2.3.4.1 Tình hình thực hiện kế hoạch khai thác 49 2.3.4.2 Kết quả khai thác hợp đồng 50 2.3.4.3. Cơ cấu khai thác 51 2.3.4.4 Hiệu quả khai thác 51 2.3.4.5 Chi phí khai thác 52 2.3.5 Kết quả kinh doanh nghiệp vụ 53 2.4. So sánh kết quả kinh doanh của công ty Cathay life với toàn thị trường năm 2010 54 2.3.5. Đánh giá chung 55 2.3.5.1. Những mặt đạt được và nguyên nhân 55 2.3.5.2.Những mặt hạn chế và nguyên nhân 57 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC SẢN PHẨM BHNT CỦA CÔNG TY BHNT CATHAYLIFE VIỆT NAM 61 3.1. Các giải pháp đặt ra đối với công ty Cathay life hiện nay 61 3.1.1. Chủ động trong công tác khai thác 61 3.1.2. Tăng cường phát huy hiệu quả kênh phân phối 62 3.1.3 §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o 64 3.1.4 N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro ban ®Çu. 65 3.1.5.Tăng cường giám sát công tác giám định bồi thường: 65 3.1.6. Xây dựng hình ảnh Cathay life trên thị trường bảo hiểm. 67 3.2. Khuyến nghị 67 3.2.1 Khuyến nghị đối với bộ tài chính 67 3.2.2.Khuyến nghị đối với hiệp hội bảo hiểm Viêt Nam 69 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Quản trị kinh doanh Bảo Hiểm – PGS-TS Nguyễn Văn Định – NXB Lao Động – Xã Hội – Năm 2007 2. Giáo trình Khởi Nghiệp Cùng Cathay – Công ty BHNT Cathay – Tài liệu lưu hành nội bộ - Năm 2010 3. Giáo trình bảo hiểm thương mại nhà xuất bản lao động xã hội năm 2008 của tập thể tác giả PGS.TS.Nguyễn Văn Định, ThS Khương thị Kiều Oanh, ThS Phạm Trường Giang, ThS Hoàng Bích Hồng 4. Báo cáo kết quả kinh doanh công ty BHNT Cathaylife – Việt Nam năm 2008 – 2010. 5.Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm – NXB Chính Trị Quốc Gia – năm 2007 6. webside: 7. Wedside: 8. Wedside: Danh Mục Từ Viết Tắt TNHH: Trách nhiệm hữu hạn BHNT: bảo hiểm nhân thọ DNBH: Doanh nghiệp bảo hiểm KD: Kinh doanh SP: Sản phẩm SPC: Sản phẩm chính NĐBH: Người được bảo hiểm MG: Mệnh giá ĐL: Đại lý HĐ: Hợp đồng BQ: Bình quân Trđ: Triệu đồng Ngđ: Ngàn đồng VNĐ: Việt Nam đồng Danh Mục Bảng Biểu Bảng 1:Bảng cơ cấu lao động công ty Cathay life 27 Bảng 2:Bảng kết quả khai thác số hợp đồng mới 28 Bảng 3: Bảng kết quả lợi nhuận 29 Bảng 4: Bảng danh sách các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 31 Bảng 5: bảng xếp hạng thị phần các công ty BHNT tại Việt Nam 32 Bảng 6 : Bảng thống kê số lượng đại lý được đào tạo 42 Bảng 7: Kết quả kinh doanh BHNT công ty BHNT Cathaylife Việt Nam năm 2009: đơn vị (Triệu đồng) 49 Bảng 8: Kết quả kinh doanh BHNT công ty BHNT Cathaylife Việt Nam năm 2010 49 Bảng 9 :bảng kết quả khai thác hợp đồng của Cathay life 50 Bảng 10:Bảng cơ cấu sản phẩm khai thác của công ty Cathay life 51 Bảng 11: bảng hiệu quả khai thác của kênh phân phối qua đại lý 51 Bảng 12: bảng chi phí hoạt động khai thác Cathay của công ty life 52 Bảng 13: Bảng kết quả kinh doanh 53 Bảng 14: Bảng đánh giá kết quả kinh doanh của Cathay life so với toàn thị trường BHNT Việt Nam 54 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Hiện nay cụm từ “bảo hiểm nhân thọ” đã không còn xa lạ đối với toàn xã hội. Bảo hiểm nhân thọ mang đến cho người dân sự bảo vệ trước những rủi ro bất ngờ, sự an tâm về tài chính dưới hình thức tiết kiệm và đầu tư an toàn mang lại hiệu quả cao. Các tổn thương tình cảm và vật chất khi gia đình mất đi một thành viên có thể nguôi ngoai ít nhiều qua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và loại trừ những căng thẳng về mặt tài chính có thể gia tăng. Xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam không ngừng phát triển về loại hình bảo hiểm và số lượng doanh nghiệp tham gia kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Thời gian gần đây thị trường bảo hiểm bắt đầu hoạt động mạnh bởi ngày càng nhiều các Công ty Bảo hiểm nước ngoài vào đầu tư và mở chi nhánh tại Việt Nam. Với mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính vững mạnh nhất khu vực châu Á, công ty BHNT cathay chính thức thành lập “Công ty bảo hiểm nhân thọ cathay Việt Nam” là công ty châu Á đầu tiên được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Kế thừa lịch sử gần 50 năm hoạt động thành công cùng quan niệm kinh doanh thực tế, nhiệt thành phục vụ theo phương trâm “luôn tôn trọng khách hàng, hướng tới một dịch vụ hoàn hảo”, công ty Cathay ngày càng khẳng định được vị thế của mình tại thị trường trong và ngoài nước, tự tin đưa dịch vụ của công ty từ Đài Loan vươn tới thị trường Việt Nam. Với một công ty bảo hiểm, hoạt động khai thác bảo hiểm là khâu đầu tiên của quy trình triển khai bảo hiểm, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và từng nghiệp vụ bảo hiểm nói riêng. Tình hình cạnh tranh gay gắt đòi hỏi công ty phải không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm mới, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình nhằm đảm bảo giữ vững vị thế và mở rộng thị phần sâu rộng hơn nữa trên toàn quốc. Là một sinh viên khoa bảo hiểm, nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, bởi vậy em xin đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH BHNT cathay life Việt Nam thực trạng và giải pháp.” Mục đích nghiên cứu Làm rõ nội dung cơ bản của công tác khai thác các sản phẩm bảo hiểm Làm rõ tình hình thực hiện hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH BHNT Cathay Life Việt Nam Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của công ty, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác này Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứư: Hoạt động khai thác các sản phẩm BHNT tại công ty BHNT Cahtay life Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi công ty TNHH BHNT Cathay Life Việt Nam Phương pháp nghiên cứu. Bài viết được dựa trên phương pháp thống kê, các chỉ tiêu phân tích nhằm tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng của hoạt động khai thác các sản phẩm BHNT tại công ty BHNT Cathay life Việt Nam. Nội dung chính của khoá luận. Chương 1: Những lý luận chung về BHNT và công tác khai thác sản phẩm BHNT Chương 2: Thực trạng hoạt động khai thác sản phẩm BNHT tại công ty Cathay life Việt Nam Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty BHNT Cathay life Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Hữu Ái, cùng toàn thể cô chú, anh chị trong công ty BHNT Cathaylife – Việt Nam đã giúp em hoàn thành bài khoá luận. Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện khoá luận em còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến góp ý, chỉnh sửa của thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHNT VÀ CÔNG TÁC KHAI THÁC BHNT Khái quát chung về sản phẩm BHNT 1.1.1Một số khái niệm cơ bản và vai trò và đặc điểm của BHNT 1.1.1.1 Một số khái niệm cơ bản. Bảo hiểm nhân thọ: Là sự cam kết giữa người bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm, mà trong đó người bảo hiểm sẽ trả cho người tham gia (hoặc người thụ hưởng quyền lượi bảo hiểm) một số tiền nhất định khi có những sự kiện đã định trước xảy ra (người được bảo hiểm bị chết hoặc sống đến một thời điểm nhất định), còn người tham gia phỉ nộp một khoản phí bảo hiểm đầy đủ đúng hạn. Nói cách khác Bảo hiểm nhân thọ là quá trình bảo hiểm các rủi ro có liên quan đến sinh mạng, cuộc sống và tuổi thọ của con người Người tham gia bảo hiểm: Là các cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu bảo hiểm và ký hợp đồng bảo hiểm, đồng thời chịu trách nhiệm đóng phí bảo hiểm. Người tham gia bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng. Người tham gia bảo hiểm có quyền huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm khi họ không muốn tham gia nữa. Người được bảo hiểm: Là ng­êi mµ sinh m¹ng vµ cuéc sèng cña hä ®­îc b¶o hiÓm theo ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång vµ cã tªn trong giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm, phô lôc cña hîp ®ång b¶o hiÓm Người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm: Là người nhận số tiền bảo hiểm do công ty bảo hiểm thanh toán khi có sự kiện bảo hiểm xẩy ra. Sự kiện bảo hiểm: Là sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc luật pháp quy định mà khi sự kiện đó xẩy ra thì công ty bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc cho người được bảo hiểm Sản phẩm BHNT: Là sự cam kết của DNBH đối với bªn mua BH về việc bồi thường hay trả tiÒn BH khi cã sự kiÖn BH xảy ra hay cã thể hiểu một c¸ch ®ơn giản : sản phẩm BHNT là sản phẩm mà doanh nghiệp BHNT b¸n ra. Sản phẩm BHNT được biểu hiện dưới dạng một bản hợp đồng bảo hiểm Hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä: Lµ mét v¨n b¶n ghi nhËn sù cam kÕt gi÷a c«ng ty b¶o hiÓm vµ ng­ gia b¶o hiÓm, trong ®ã c«ng ty b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm tr¶ sè tiÒn b¶o hiÓm khi x¶y ra nh÷ng sù kiÖn êi tham quy ®Þnh tr­íc: th­¬ng tËt, chÕt, hÕt h¹n hîp ®ång, sèng ®Õn mét ®é tuæi nhÊt ®Þnh,... cßn ng­êi tham gia b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm ®ãng phÝ ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n. Sè tiÒn b¶o hiÓm: Là sè tiÒn ng­êi tham gia b¶o hiÓm ®¨ng ký, lùa chän vµ còng lµ sè tiÒn mµ c«ng ty b¶o hiÓm ph¶i thanh to¸n cho ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm khi cã sù cè x¶y ra ®èi víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm. Gi¸ trÞ gi¶ ­íc: lµ sè tiÒn mµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ®­îc nhËn khi cã yªu cÇu huû bá hîp ®ång tr­íc khi kÕt thóc thêi h¹n hîp ®ång. Tuæi cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm hay ng­êi tham gia b¶o hiÓm nãi chung trong b¶o hiÓm nh©n thä lµ tuæi tÝnh theo ngµy sinh nhËt ngay sau ngµy ®­îc nhËn b¶o hiÓm vµ lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó tÝnh phÝ b¶o hiÓm. C¬ së ®Ó tÝnh tuæi lµ giÊy khai sinh, chøng minh th­ hay sæ hé khÈu. PhÝ b¶o hiÓm: Lµ sè tiÒn mµ ng­êi tham gia b¶o hiÓm cã nghÜa vô thanh to¸n cho c«ng ty b¶o hiÓm ®Ó thùc hiÖn cam kÕt trong hîp ®ång b¶o hiÓm. 1.1.1.2 Vai trß của BHNT Vai trß ®èi víi nÒn kinh tÕ Thø nhÊt: BHNT lµ c«ng cô thu hót vèn ®Çu t­ h÷u hiÖu. PhÝ trong BHNT kh¸ lín, nhê vµo nh÷ng ®Æc tr­ng còng nh­ quyÒn lîi to lín khi tham gia BHNT mµ ngµy nay ng­êi ta ngµy cµng quan t©m ®Õn BHNT, tõ ®ã mµ l­îng vèn ®­îc huy ®éng tõ d©n chóng ®­îc t¨ng lªn. ViÖt Nam ®ang trong thêi kú ®æi míi “C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸” ®Êt n­íc ®Ó phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i cã mét l­îng vèn ®Çu t­ rÊt lín. Thªm vµo ®ã, do ®Æc ®iÓm cña BHNT lµ mang tÝnh dµi h¹n, nguån vèn huy ®éng ®­îc cã thÓ ®em ®Çu t­ trong mét thêi gian dµi ®©y lµ ®ùoc coi lµ nguån vèn tuyÖt vêi nhÊt cho c¸c dù ¸n kinh tÕ lín. Thø hai: BHNT gãp phÇn gi¶m g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ t¨ng thªm quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. Tr­íc ®©y, trong thêi kú bao cÊp, hµng n¨m ng©n s¸ch Nhµ n­íc ph¶i chi ra mét l­îng tiÒn kh¸ lín ®Ó chi tr¶ cho c¸c c¸ nh©n, c«ng ty gÆp rñi ro d­íi h×nh thøc trî cÊp (trî cÊp èm dau trî cÊp mÊt viÖc lµm..). C¸c kho¶n chi nµy võa lµm th©m hôt ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ®«i khi l¹i cßn g©y t©m lý û l¹i kh«ng cè g¾ng v× ®· cã ng­êi kh¸c chÞu tr¸ch nhiÖm gióp m×nh ®èi víi c¶ c¸ nh©n còng nh­ tæ chøc. Ngµy nay khi BHNT ra ®êi, ng­êi tham gia ®· cã thÓ tù b¶o vÖ cho m×nh, chñ ®éng ®èi phã víi c¸c rñi ro ®ång thêi t¹o ra mét kho¶n tiÕt kiÖm (kh«ng may rñi ro x¶y ra, bªn c¹nh c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, BHXH ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­ëng quyÒn lîi tõ BHNT nÕu hä tham gia). Thø ba: BHNT t¹o ra mét sè l­îng lín c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Ho¹t ®éng BHNT cÇn mét m¹ng l­íi rÊt lín c¸c ®¹i lý khai th¸c b¶o hiÓm, ®éi ngò nh©n viªn tin häc, tµi chÝnh, kÕ to¸n, qu¶n lý kinh tÕ... V× vËy, ph¸t triÓn BHNT ®· gãp phÇn t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm, gi¶m bít sè l­îng ng­êi thÊt nghiÖp, bít ®i g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Thø t­: BHNT lµ biÖn ph¸p ®Çu t­ hîp lý cho gi¸o dôc vµ gãp phÇn t¹o nªn mét tËp qu¸n, mét phong c¸ch sèng míi. Tham gia BHNT thÓ hiÖn mét nÐt sèng ®Ñp ®ã lµ biÕt tù lo l¾ng cho t­¬ng lai cña m×nh vµ quan t©m ®Õn t­¬ng lai cña ng­êi th©n ®ång thêi gãp phÇn gi¸o dôc con em m×nh vÒ ®¹o ®øc tÝnh tiÕt kiÖm cÇn cï vµ sèng cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi kh¸c. Vai trß ®èi víi tõng c¸ nh©n vµ gia ®×nh: BHNT ra ®êi nh»m b¶o vÖ cho c¸c c¸ nh©n vµ gia ®×nh chèng l¹i sù bÊt æn vÒ tµi chÝnh g©y ra bëi c¸c rñi ro bÊt h¹nh : Tr­êng hîp ch¼ng may mét thµnh viªn gia ®×nh gÆp rñi ro qua ®êi hay ng­êi trô cét cña gia ®×nh gÆp rñi ro bÞ th­¬ng tËt toµn bé vÜnh viÔn, èm ®au, qua ®êi lµm gi¶m (mÊt) thu nhËp ®Ó l¹i g¸nh nÆng nghÜa vô ch­a kÞp hoµn thµnh nh­ tr¸ch nhiÖm nu«i d­ìng ng­êi th©n, lo viÖc häc hµnh cho con c¸i, tr¶ nî c¸c kho¶n vay thÕ chÊp.... th× BHNT sÏ lu«n ®øng bªn c¹nh “kh¸ch hµng” ®Ó gióp hä mau chãng æn ®Þnh cuéc sèng ®ång thêi thay mÆt ng­êi qu¸ cè (lµ trô cét gia ®×nh) lµm nèt nghÜa vô cña m×nh. Trong tr­êng hîp rñi ro kh«ng x¶y ra th× th«ng qua c¸c s¶n phÈm BHNT nh­ b¶o hiÓm trî cÊp h­u trÝ, ASGD.. ng­êi tham gia b¶o hiÓm sÏ nhËn ®­îc sè tiÒn b¶o hiÓm lín h¬n ®· ®Þnh. §èi víi lÜnh vùc b¶o hiÓm nãi chung Ban ®Çu b¶o hiÓm chØ dõng l¹i ë mét sè h×nh thøc nh­ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n, b¶o hiÓm hµng h¶i.. §Õn nay, b¶o hiÓm ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ víi nh÷ng lo¹i h×nh b¶o hiÓm hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng. Mét trong c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm ra ®êi kh¸ l©u lµ BHNT víi lÞch sö ph¸t triÓn 400 n¨m, nã ®ang ngµy cµng chøng tá vÞ thÕ cña m×nh trong thÞ tr­êng b¶o hiÓm nãi chung. 1.1.1.3 Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña BHNT. BHNT mang nh÷ng ®Æc ®iÓm cña b¶o hiÓm nãi chung BHNT võa mang tÝnh tiÕt kiÖm võa mang tÝnh rñi ro. BHNT ®¸p øng ®­îc rÊt nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm. C¸c hîp ®ång trong BHNT rÊt ®a d¹ng PhÝ BHNT chÞu t¸c ®éng tæng hîp cña nhiÒu yÕu tè, v× vËy qu¸ tr×nh ®Þnh phÝ kh¸ phøc t¹p. BHNT ra ®êi vµ ph¸t triÓn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh. Ngoài những đặc trưng của Bảo hiểm nói chung nó còn có những đặc trưng cơ bản riêng Là loại hình bảo hiểm duy nhất có thể chi trả cho dù có rủi ro hay không có rủi ro xẩy ra. Mức độ rủi ro được bảo hiểm tăng theo độ tuổi của người được bảo hiểm. Hợp đồng BHNT chấm dứt và được giải quyết quyền lợi ngay khi có sự kiện người được bảo hiểm gặp rủi ro bị chết. Điều này khác với bảo hiểm phi nhân thọ, trong một năm hợp đồng được ký kết, người được bảo hiểm có thể được bồi thường nhiều lần khi các rủi ro được bảo hiểm xẩy ra gây tổn thất thiệt hại. 1.1.2 S¶n phÈm BHNT 1.1.2.1 Phân loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ - Nhãm s¶n phÈm b¶o hiÓm tö kú: ®©y lµ c¸c s¶n phÈm mµ thêi h¹n b¶o hiÓm x¸c ®Þnh tr­íc ( 5 n¨m, 10 n¨m, 20 n¨m…) vµ sè tiÒn b¶o hiÓm chØ ®­îc chi tr¶ khi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm tö vong trong thêi h¹n hîp ®ång - Nhãm s¶n phÈm b¶o hiÓm sinh kú thuÇn tuý: c¸c s¶n phÈm nµy còng cã thêi h¹n x¸c ®Þnh, sè tiÒn b¶o hiÓm chØ ®­îc chi tr¶ khi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm cßn sèng t¹i thêi ®iÓm kÕt thóc thêi h¹n hîp ®ång (trong hîp ®ång b¶o hiÓm thêi h¹n nµy ®­îc gäi lµ thêi ®iÓm ®¸o h¹n) - Nhãm s¶n phÈm nh©n thä trän ®êi : nhãm s¶n phÈm nµy cã thêi h¹n kh«ng x¸c ®Þnh tr­íc vµ sè tiÒn b¶o hiÓm ®­îc chi tr¶ bÊt cø khi nµo ng­êi ®­îc b¶o hiÓm tö vong. - Nhãm s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp: ®©y lµ nhãm c¸c s¶n phÈm mµ thêi h¹n h¹n b¶o hiÓm x¸c ®Þnh tr­íc vÇ sè tiÒn b¶o hiÓm ®­îc chi tr¶ khi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm tö vong trong thêi h¹n hîp ®ång hoÆc t¹i thêi ®iÓm kÕt thóc hîp ®ång ng­êi ®­îc b¶o hiÓm cßn sèng. - Nhãm s¶n phÈm tr¶ tiÒn ®Þnh kú: ®©y lµ c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä, trong ®ã nÕu ng­êi ®­îc b¶o hiÓm cßn sèng ®Õn mét ®é tuæi nhÊt ®Þnh, ®Þnh kú (hµng n¨m, hµng th¸ng..)hä sÏ ®­îc nhËn sè tiÒn b¶o hiÓm. Thêi h¹n chi tr¶ sè tiÒn b¶o hiÓm nµy cã thÓ x¸c ®Þnh tr­íc hoÆc kh«ng x¸c ®Þnh (chi tr¶ cho ®Õn khi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm qua ®êi). - C¸c ®iÒu kho¶n bæ sung: C¸c ®iÒu kho¶n bæ sung lµ rÊt cÇn thiÓt ®Ó ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm v× nÕu t¸ch riªng c¸c ®iÒu kho¶n bæ sung th× møc phÝ rÊt thÊp, kh«ng ®¸ngkÓ. V× vÇy nÕu triÓn khai bæ sung cho lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh©n thä, mÆc dï møc phÝ cã t¨ng lªn ®«i chót nh­ng kh¸ch hµng c¶m gi¸c m×nh ®­îc h­ëng nhiÒu quyÒn l­äi h¬n v× vËy hä tham gia ®«ng h¬n. Nh÷ng ®iÒu kho¶n bæ sung bao gåm: + §iÒu kho¶n bæ sung b¶o hiÓm n»m viÖn vµ phÉu thuËt. + §iÒu kh¶on bæ sung b¶o hiÓm tai n¹n. + §iÒu kho¶n bæ sung b¶o hiÓm søc khoÎ. Ngoµi ra trong mét sè hîp ®ångb¶o hiÓm nh©n thä c¸c nhµ b¶o hiÓm cßn ®­a ra nh÷ng ®iÓm bæ sung kh¸c nh­: hoµn phÝ b¶o hiÓm, miÔn thanh to¸n phÝ khi bÞ tai n¹n, th­¬ng tËt..nh»m t¨ng tÝnh hÊp dÉn ®Ó thu hót ng­êi tham gia 1.1.2.2 §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm BHNT 1. Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña s¶n phÈm BHNT B¶o hiÓm lµ mét lo¹i h×nh dÞch vô, v× vËy nã mang nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô, ngoµi ra s¶n phÈm b¶o hiÓm còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt. ChÝnh v× nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vµ ®Æc ®iÓm riªng nµy nªn s¶n phÈm b¶o hiÓm ®­îc xÕp vµo lo¹i s¶n phÈm “®Æc biÖt”. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña s¶n phÈm dÞch vô: + Lµ s¶n phÈm v« h×nh: Khi mua b¶o hiÓm, mÆc dï kh¸ch hµng nhËn ®­îc c¸c yÕu tè h÷u h×nh ®ã lµ nh÷ng tê giÊy trªn ®ã in biÓu t­îng cña doanh nghiÖp,in tªn gäi cña s¶n phÈm, in nh÷ng néi dung tho¶ thuËn …nh­ng kh¸ch hµng kh«ng thÓ chØ ra ®­îc mµu s¾c, kÝch th­íc, h×nh d¸ng hay mïi vÞ cña s¶n phÈm. Khi mua s¶n phÈm b¶o hiÓm, ng­êi mua chØ nhËn ®­îc nh÷ng lêi høa, lêi cam kÕt vÒ nh÷ng ®¶m b¶o vËt chÊt tr­íc c¸c rñi ro, v× vËy cã thÓ nãi s¶n phÈm b¶o hiÓm lµ mét s¶n phÈm v« h×nh. + Lµ s¶n phÈm kh«ng thÓ t¸ch rêi vµ kh«ng thÓ cÊt tr÷: S¶n phÈm b¶o hiÓm kh«ng thÓ t¸ch rêi - tøc lµ viÖc t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô b¶o hiÓm trïng víi viÖc tiªu dïng s¶n phÈm ®ã (qu¸ tr×nh cung øng vµ qu¸ tr×nh tiªu thô lµ mét thÓ thèng nhÊt ). Thªm vµo ®ã, s¶n phÈm b¶o hiÓm còng kh«ng thÓ cÊt tr÷ ®­îc - cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn dÞch vô b¶o hiÓm vµo mét thêi ®iÓm nµo ®ã sÏ kh«ng thÓ cÊt vµo kho dù tr÷ ®Ó sö dông vµo mét thêi ®iÓm kh¸c trong t­¬ng lai. §iÒu nµy hoµn toµn kh¸c biÖt víi s¶n phÈm h÷u h×nh. §a sè c¸c s¶n phÈm h÷u h×nh cã thÓ s¶n xuÊt víi sè l­îng lín sau ®ã ®­îc l­u tr÷ trong kho b¸n dÇn. Cßn c¸c s¶n
Tài liệu liên quan