Đề thi thử tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 môn thi: Hoá

3. Dung dịch dấm ăn thường là A. Dung dịch axit axetic 0, 1% đến 0, 3%. B. Dung dịch axitmetanoic 2% đến 4%. C. Dung dịch axit acrylic 2% đến 3%. D. Dung dịch axit etanoic 2% đến 5%. 4. A, B là các kim loại hoạt động hóa trị(II), thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hòa tan hỗn hợp gồm 23, 5 gam muối cácbonat của A và 8, 4 gam muối cacbonat của B bằng dung dịch HCl dưsau đó cô cạn và điện phân nóng chảy hoàn toàn thì thu được 11,8 gam hỗn hợp kim loại ởcatot và V lít khí ởanot. Hai kim loại A, B là A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ba và Ra.

pdf6 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 môn thi: Hoá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI TH Ử TUY ỂN SINH ĐẠI H ỌC, CAO ĐẲ NG N ĂM 2011 Môn thi : HOÁ 50 câu, th ời gian: 90 phút. Cho bi t kh i l ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137. ĐỀ S Ố 3 2+ 2+ − − 1. Trong m t c c n c có ch a a mol Ca , b mol Mg , c mol Cl , d mol HCO 3 . Bi u th c liên h gi a a, b, c, d là A. a + b = c + d. B. 3a + 3b = c + d. 1 C. 2a + 2b = c + d. D. (a+ b) = c + d. 2 2. Cho các ion và nguyên t : Ne (Z=10), Na + (Z=11), F − (Z=9) có c im nào sau ây là chung A. s kh i. B. s proton. C. s electron. D. s n ơtron. 3. Dung d ch d m n th ng là A. Dung d ch axit axetic 0, 1% n 0, 3%. B. Dung d ch axitmetanoic 2% n 4%. C. Dung d ch axit acrylic 2% n 3%. D. Dung d ch axit etanoic 2% n 5%. 4. A, B là các kim lo i ho t ng hóa tr (II), thu c hai chu kì liên ti p trong b ng tu n hoàn. Hòa tan h n h p g m 23, 5 gam mu i cácbonat c a A và 8, 4 gam mu i cacbonat c a B b ng dung d ch HCl d sau ó cô c n và in phân nóng ch y hoàn toàn thì thu c 11,8 gam h n h p kim lo i catot và V lít khí anot. Hai kim lo i A, B là A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ba và Ra. 5. Hãy s p x p các c p ôxi hóa kh sau ây theo th t t ng d n tính oxi hóa c a các ion kim lo i: 2+ 2+ + + (1): Fe /Fe; (2): Pb /Pb; (3): 2H / H 2; (4): Ag /Ag; (5): Na +/Na; (6): Fe 3+ /Fe 2+ ; (7): Cu 2+ /Cu. A. (5) < (1) < (2) < (3) < (7) < (6) < (4). B. (4) < (6) < (7) < (3) < (2) < (1) < (5). C. (5) < (1) < (6) < (2) < (3) < (4) < (7). D. (5) < (1) < (2) < (6) < (3) < (7) < (4). 6. Mt an ehit có công th c th c nghi m là (C 4H4O3)n. Công th c phân t c a an ehit là A. C 2H2O3. B. C 4H4O3. C. C 8H8O6. D. C 12 H12 O9. 7. Cho s ơ chuy n hóa sau: A + HCl → B + D B + Cl 2 → F ↑ E + NaOH → H ↓ + NaNO 3 A + HNO 3 → E + NO + D B + NaOH → G ↓ + NaCl G + I + D → H ↓ Các ch t A, G, H là A. CuO, CuOH và Cu(OH) 2. B. FeO, Fe(OH) 2 và Fe(OH) 3. C. PbO, PbCl 2 và Pb(OH) 4. D. Cu, Cu(OH) 2 và CuOH. 8. Khi cho 17, 4 gam h p kim Y gm s t, ng, nhôm ph n ng h t v i H 2SO 4 loãng d- ta thu c dung d ch A; 6, 4 gam ch t r n; 9, 856 lít khí B 27, 3 °C và 1 atm. Ph n tr m kh i l ng m i kim lo i trong h p kim Y là A. Al 30%, Fe 50% và Cu 20%. B. Al 30%, Fe 32% và Cu 38%. C. Al : 31,03%, Fe 32,18% và Cu 36,78%. D. Al 25%, Fe 50% và Cu 25%. 9. Cho h n h p Y g m 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200 ml dung d ch C ch a AgNO 3 và Cu(NO 3)2. Khi ph n ng k t thúc, thu c dung d ch D và 8,12 gam ch t rn E g m 3 kim lo i. Cho bi t ch t r n E tác d ng v i dung d ch HCl d thì thu c 0,672 lít khí H 2 ktc. N ng mol c a AgNO 3 và Cu(NO 3)2 trong dung d ch C là A. 0,075M và 0,0125M. B. 0,3M và 0,5M. C. 0,15M và 0,25M. D. k t qu khác. 10. Có 100 ml dung d ch h n h p 2 axit H 2SO 4 và HCl có n ng t ơ ng ng là 0,8M và1,2M. Thêm vào ó 10 gam b t h n h p Fe, Mg, Zn. Sau ph n ng xong, l y 1/2 l- ng khí sinh ra cho i qua ng s ng a gam CuO nung nóng. Sau ph n ng xong hoàn toàn, trong ng còn l i 14,08 gam ch t r n. Kh i l ng a là A. 14,2 gam. B. 16,32 gam. C. 15,2 gam. D. 25,2 gam. 11. Nguyên t X thu c chu k 4 nhóm VI, phân nhóm ph có c u hình e là A. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 64s 2. B. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 10 4s 24p 4. C. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 10 4s 24d 4. D. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 54s 1. 12. Cho bi t s n ph m chính c a ph n ng kh n c c a (CH 3)2CHCH(OH)CH 3? A. 2-metylbuten-1. B. 3-metyl buten-1. C. 2-metylbuten-2. D. 3-metyl buten-2. 13. Cho bi t s ng phân nào c a r u no, ơn ch c t C 3 n C 5 khi tách n c không to ra các anken ng phân: A. C 3H7OH : 2 ng phân; C 4H9OH : 3 ng phân; C 5H11 OH : 3 ng phân. B. C 3H7OH : 1 ng phân; C 4H9OH : 4 ng phân; C 5H11 OH : 4 ng phân. C. C 3H7OH : 3 ng phân; C 4H9OH : 4 ng phân; C 5H11 OH : 3 ng phân. D. C 3H7OH : 2 ng phân; C 4H9OH : 3 ng phân; C 5H11 OH : 4 ng phân. 14. Trong dãy ng ng c a r u ơn ch c no, khi m ch cacbon t ng, nói chung A. sôi t ng, kh n ng tan trong n c t ng. B. sôi t ng, kh n ng tan trong n c gi m. C. sôi gi m, kh n ng tan trong n c t ng. D. sôi gi m, kh n ng tan trong n c gi m. 15. Hãy s p x p các ch t sau ây theo tr t t t ng d n tính baz ơ: p-X-C6H5-NH 2 (các d n xu t c a anilin) v i X là (I) −NO 2, (II) −CH 3, (III) −CH=O, (IV) −H. A. I < II < III < IV. B. II < III < IV < I. C. I < III < IV < II. D. IV < III < I < II. 16. Nhi t phân 1,88 gam Cu(NO 3)2 r i h p th toàn b l ng khí sinh ra b ng H 2O thu c 2 lít dung d chA. Ti p t c thêm vào 100 ml dung d ch X : 0,023 gam Na c dung d ch B. pH c a dung d ch A và B l n l t là A. 7-12,7. B. 2-7. C. 3-11. D. 2,2-12. 17. Xét các lo i h p ch t h u c ơ m ch h sau: R u ơn ch c, no (A); an ehit ơn ch c, no (B); r u ơn ch c không no 1 n i ôi (C), an ehit ơn ch c, không no 1 n i ôi (D). ng v i công th c t ng quát C nH2n O ch có 2 ch t sau: A. A, B. B. B, C. C. C, D. D. A, D. 18. t cháy m t h n h p các ch t thu c dãy ng ng an ehit thu c s mol CO 2 bng s mol H 2O thì ó là dãy ng ng A. An ehit ơ n ch c no, m ch h . B. An ehit vòng no. C. An ehit hai ch c no. D. An ehit không no ơ n ch c 1 liên k t ôi. 19. Hp ch t h u c ơ X khi un nh v i dung d ch AgNO 3/NH 3 (d ) thu c s n ph m Y, Y tác d ng v i dung d ch HCl cho khí vô c ơ A, v i dung d ch NaOH ho khí vô c ơ B. X là A. HCHO. B. HCOOH. C. HCOONH 4. D. C A, B, C u úng. 20. Cho 13,6 gam m t h p ch t h u c ơ X (C,H,O) tác d ng v a v i 300 ml dung d ch AgNO 3 2M trong NH 4OH thu c 43,2 gam b c. Bi t t kh i h ơi c a X i v i oxi bng 2,125. Xác nh công th c c u t o c a X. A. CH 3−CH 2−CHO. B. CH 2=CH −CH 2−CHO. C. HC ≡C−CH 2−CHO. D. HC ≡C−CHO. 21. B túc ph n ng sau: + 2− ↑ FeO + H + SO 4 → SO 2 + … A. FeSO 4 + H 2O. B. Fe 2(SO 4)3 + H 2O. 3+ C. FeSO 4 + Fe 2(SO 4)3 + H 2O. D. Fe + H 2O. 22. Ph n ng gi a dung d ch Kali pemanganat trong môi tr ng axit v i ion iodua c bi u di n b ng ph ơ ng trình nào d i ây? − − + 2+ A. 2MnO 4 + 5I +16H → 2Mn + 8H 2O + 5I 2 − − + 2+ B. MnO 4 + 10I +2H → Mn + H 2O + 5I 2 + 11e − - + 2+ C. 2MnO 4 + 10I +16H → 2Mn + 8H 2O + 5I 2 − − + 2+ D. MnO 4 + 2I +8H → Mn + 4H 2O + I 2 23. Sp x p các ch t sau ây theo trình t gi m d n nhi t sôi: CH 3COOH (1), HCOOCH 3 (2), CH 3CH 2COOH (3), CH 3COOCH 3 (4), CH 3CH 2CH 2OH (5). A. (3) > (5) > (1) > (2) > (4). B. (1) > (3) > (4) > (5) > (2). C. (3) > (1) > (4) > (5) > (2). D. (3) > (1) > (5) > (4) > (2). 24. Có 4 l ng 4 dung d ch m t nhãn là AlCl 3, NaNO 3, K 2CO3, NH 4NO 3. N u ch c phép dùng m t dung d ch m t ch t làm thu c th nh n bi t thì có th ch n A. dd NaOH. B. dd H 2SO 4. C. dd Ba(OH) 2. D. dd AgNO 3. 25. Hai ch t A và B cùng có CTPT C 9H8O2, cùng là d n xu t c a benzen, u làm m t m u dung d ch n c Br 2. A tác d ng v i dung d ch NaOH cho 1 mu i và 1 an ehit, B tác dng v i dung d ch NaOH cho 2 mu i và n c. Các mu i sinh ra u có kh i l ng phân t l n h ơn M c a CH 3COONa. A và B t ơ ng ng là A. CH 2=CH −COO −C6H5 ; HCOO −C6H4−CH=CH 2. B. C 6H5−COO −CH=CH2 ; CH 2=CH −COO −C6H5. C. HCOO −CH=CH −C6H5 ; HCOO −C6H4−CH=CH 2. D. C 6H5−COO −CH=CH 2 ; HCOO −C6H4−CH = CH 2. 26. Hn h p X g m 0,01 mol HCOONa và a mol mu i natri c a hai axit no ơn ch c là ng ng k ti p. t cháy h n h p X và cho s n ph m (CO 2, H 2O)l n l t qua bình 1 ng H 2SO 4c, bình 2 ng KOH d , th y kh i l ng bình 2 t ng nhi u h ơn bình 1 nhi u h ơn bình m t là 3,51 gam. Ph n ch t r n Y còn l i sau khi t là Na 2CO 3 cân nng 2,65 gam. Công th c phân t c a hai mu i natri là A. CH 3COONa, C 2H5COONa. B. C 3H7COONa, C 4H9COONa. C. C 2H5COONa, C 3H7COONa. D. k t qu khác. 27. T bào quang in c ch t o t kim lo i nào trong các kim lo i sau: A. Na. B. Ca. C. Cs. D. Li. 28. Th y phân este E có công th c phân t C 4H8O2 v i xúc tác axit vô c ơ loãng, thu c 2 s n ph m h u c ơ X, Y(ch ch a nguyên t C, H, O). T X có th di u ch tr c ti p ra Y b ng m t ph n ng duy nh t. Ch t X là A. axit axetic. B. R u etylic. C. Etyl axetat. D. Axit fomic. 29. Có 2 h p ch t h u c ơ X, Y ch a các nguyên t C, H, O kh i l ng phân t u b ng 74. Bi t X tác d ng c v i Na, c X, Y u tác d ng c v i dung d ch NaOH và dung d ch AgNO 3 trong NH 3. V y X, Y có th là A. C 4H9OH và HCOOC 2H5. B. CH 3COOCH 3 và HOC 2H4CHO. C. OHC −COOH và C 2H5COOH. D. OHC −COOH và HCOOC 2H5. 30. Ch t nào không ph n ng c v i Cu(OH) 2: A. CH 3COOH. B. HOCH 2CH 2OH. C. HOCH 2CH 2CH 2OH. D. CH 3CHO. 31. Cho s ơ chuy n hóa sau: 1. C 3H4O2 + NaOH → (A) + (B) 2. (A) + H 2SO 4 loãng → (C) + (D) 3. (C) + AgNO 3 + NH 3 + H 2O → (E) + Ag ↓ +NH 4NO 3 4. (B) + AgNO 3 + NH 3 + H 2O → (F) + Ag ↓ +NH 4NO 3 Các ch t (B) và (C) theo th t có th là A. CH 3CHO và HCOONa. B. CH 3CHO và HCOOH. C. HCHO và HCOOH. D. HCHO và CH 3CHO. 32. Hoàn thành s ơ ph n ng sau: CH 2 = CH 2 + KMnO 4 + H 2O → … A. C 2H4(OH) 2 + MnO 2 + KOH. B. CH 3CHO + MnO 2 + KOH. C. CH 3COOK + MnO 2 + KOH. D. C 2H5OH + MnO 2 + KOH. 33. So sánh nhi t sôi c a các ch t sau: R u etylic (1), etylclorua (2), etan(3), axit axetic (4) A. (1) > (2) > (3) > (4). B. (4) > (3) > (2) > (1). C. (4) > (1) > (2) > (3). D. (1) > (2) > (3) > (4). 34. Cho các dung d ch: X1: dung d ch HCl, X2: dung d ch KNO 3, X3: dung d ch HCl + KNO 3, X4: dung d ch Fe 2(SO 4)3. Dung d ch nào có th hòa tan c b t Cu? A. X 1, X 4, X 2. B. X 3, X 4. C. X 1, X 2, X 3, X 4. D. X 3, X 2. 35. Cr ckinh 5,8 gam C 4H10 thu c h n h p s n ph m X g m H 2 và 6 hi rocacbon. t cháy 1/2 h n h p X thì l ng H 2O thu c là A. 13, 5 gam. B. 9 gam. C. 6,3 gam. D. 4,5 gam. 36. Theo nh ngh a v axit-baz ơ các nhóm ph n t sau ây c xác nh úng: + 2− − A. Nhóm ph n t NH 4 , SO 4 , NO 3 có tính axit. − 2− 3+ B. Nhóm ph n t HCO 3 , S , Al có tính baz ơ. − − + C. Nhóm ph n t HCO 3 , Cl , K có tính trung tính. − − D. Nhóm ph n t HCO 3 , H 2O, HS , Al(OH) 3 có tính l ng tính. 37. Ng i ta có th dùng thu c th theo th t nh th nào d nh n bi t 3 khí : N 2, SO 2, CO 2? A. Ch dùng dung d ch Ca(OH) 2. B. Dùng dung d ch n c vôi trong sau ó dùng dung d ch KMnO 4. C. Dùng dung d ch Br 2 sau ó dùng dung d ch NaHCO 3. D. C B và C. 38. Cho Fe có Z = 26. H i Fe 2+ có c u hình nh th nào? A. 1s 22s 22p 63s 23p 63d44s 2. B. 1s 22s 22p 43s 23p 63d 6. C. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 54s 1. D. áp án khác. 39. A là m t este t o b i ankanol và m t axit ơn ch c, không no m ch h ch a m t liên kt ôi. Công th c phân t t ng quát c a A ph i là A. C xH2x-4O2 (x ≥4). B. C xH2x-2O2 (x ≥4). C. C xH2x O2(x ≥4). D. C xH2x-4O2 (x ≥3). 40. Hp ch t A ơn ch c có công th c phân t là C 4H8O2. S ng phân c a A là A. 5. B. 7. C. 4. D. 6. 41. Tr n 3 dung d ch H 2SO 4 0,1M; HCl 0,2 M; HNO 3 0,3M v i th tích b ng nhau c dung d ch A. Cho 300 ml dung d ch A tác d ng vi V ml dung d ch B ch a NaOH 0,2 M và Ba(OH) 2 0,1M c dung d ch C có pH=1. Giá tr c a V là A. 0,24 lít. B. 0,08 lít. C. 0,16 lít. D. 0,32 lít. 42. t cháy hoàn toàn 2,22 gam m t h p ch t h u c ơ X thu c 5,28 gam CO 2 và 2,7 gam H 2O. X ph n ng c v i Na, không ph n ng v i dung d ch NaOH. Tìm Công th c phân t c a X và cho bi t t t c các ng phân cùng nhóm ch c và khác nhóm ch c c a X ng v i công th c trên? A. C 3H8O, có 4 ng phân. B. C 4H10 O và 6 ng phân. C. C 2H4(OH) 2, không có ng phân. D. C 4H10 O có 7 ng phân. 43. Hoàn thành ph ơ ng trình ph n ng hó h c sau: SO 2 + KMnO 4 + H 2O → … Sn ph m là A. K 2SO 4, MnSO 4. B. MnSO 4, KHSO 4. C. MnSO 4, KHSO 4, H 2SO 4. D. MnSO 4, K 2SO 4, H 2SO 4. 44. Cho 1,365 gam m t kim lo i ki m M tan hoàn toàn vào n c thu c m t dung d ch ln h ơn kh i l ng n c ban u là 1,33 gam. Kim lo i M ã dùng là A. Na. B. K. C. Cs. D. Rb. 45. Hòa tan hoàn toàn 2,175 gam h n h p 3 kim lo i Zn, Mg, Fe vào dung d ch HCl d th y thoát ra 1,344 lít H 2 ( ktc). Khi cô c n dung d ch ta thu c bao nhiêu gam mu i khan? A. 6,555. B. 6,435. C. 4,305. D. 4,365. 46. trung hòa 200 ml dung d ch aminoaxit M 0,5M c n 100 gam dung d ch NaOH 8%, cô c n dung d ch sau ph n ng c 16, 3 gam mu i khan. M có công th c c u t o là A. H 2N−CH 2−COOH. B. H 2N−CH(COOH) 2. C. H 2N−CH 2−CH(COOH) 2. D. (H 2N) 2CH −COOH. 47. Cho dung d ch ch a các ion sau (Na +, Ca 2+ , Mg 2+ , Ba 2+ , H+, Cl −). Mu n tách c nhi u cation ra kh i dung d ch mà không a ion l vào dung d ch, ta có th cho dung dch tác d ng v i ch t nào trong các dung d ch sau: A. Dung d ch KHCO 3 v a . B. Dung d ch Na 2SO 4 v a . C. Dung d ch NaOH v a . D. Dung d ch Na 2CO 3 v a . 48. Hp ch t h u c ơ C 4H7O2Cl khi th y phân trong môi tr ng ki m c các s n ph m trong ó có hai ch t có kh n ng tráng g ơ ng. Công th c c u t o úng là A. HCOO −CH 2−CHCl −CH 3. B. CH 3COO −CH 2Cl. C. C 2H5COO −CHCl −CH 3. D. HCOOCHCl −CH 2−CH 3. 49. Trong quá trình in phân, các ion âm di chuy n v A. c c âm và b in c c kh . B. c c d ơ ng và b in c c kh . C. c c d ơ ng và b in c c oxi hóa. D. c c âm và b in c c oxi hóa. 50. Cho 2, 24 lít CO 2 vào 20 lít dung d ch Ca(OH) 2, thu c 6 gam k t t a. N ng c a dung d ch Ca(OH) 2 ã dùng là A. 0,003M. B. 0,0035M. C. 0,004M. D. 0,003M ho c 0,004M. ĐỀ THI TH Ử TUY ỂN SINH ĐẠI H ỌC, CAO ĐẲ NG N ĂM 2011 Môn thi : HOÁ 50 câu, th ời gian: 90 phút. Cho bi ết kh ối l ượng nguyên t ử (theo đvC) c ủa các nguyên t ố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137. ĐỀ S Ố 3 1. C 6. B 11. D 16. B 21. D 26. C 31. B 36. D 41. B 46. B 2. C 7. B 12. C 17. B 22. A 27. C 32. A 37. B 42. D 47. D 3. D 8. C 13. A 18. A 23. D 28. B 33. C 38. B 43. D 48. D 4. B 9. C 14. B 19. D 24. C 29. D 34. B 39. B 44. B 49. C 5. A 10. B 15. C 20. C 25. B 30. C 35. D 40. D 45. B 50. C