Ðề thi thử đại học lần I Đề thi môn: Hóa học- Khối: A – B

Câu 1 : Cho các dd sau: Metylamoni clorua; ñietylamin; phenylamoni clorua; aniline; natri phenolat; kali axetat; toludin ( CH 3-C6H4-NH2); lisin; axit glutamic. Số dd có thể làm quỳ tím hóa xanh là: A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 2 : Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaNO3 0,375M và H 2SO40,5M, ñến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu ñược khí NO (sản phẩm khửduy nhất). Cô cạn dd trong bình sau phản ứng, khối lượng chất rằn thu ñược là: A. 20g B. 32,47g C. 24,2g D. 31,35g C©u 3 : Oxi hoá a mol HCHO bằng oxi (xt) thu ñược hỗn hợp Xgồm HCHO và HCOOH. Cho hỗn hợp X tác dụng với AgNO 3dư trong NH 3, sau phản ứng hoàn toàn thu ñược 2,5a mol Ag. Vậy hiệu suất phản ứng oxi hóa là: A. 62,5%. B. 67,7%. C. 75,0%. D. 37,5% Câu 4 : Chất X chứa C, H, O có phân tử khối =90u, tác dụng với Na dư cho số mol H 2ñúng bằng số mol chất X. X có thể là: Axit oxalic (1); butandiol (2); axit 2-hidoxypropanoic (3); axit butanoic (4). Kết luận ñúng là; A. 1,2,3,4 B. 1,3 C. 1,2,3 D. 1,2 C©u 5 : Cho 50 ml dung dịch FeCl21M vào dung dịch AgNO 3dư, khối lượng kết tủa thu ñược sau phản ứng là A. 18,15 gam B. 14,35gam C. 19,75 gam. D. 15,75 gam. Câu 6 : Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3, thu ñược dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol N 2O và 0,1 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ñược 127 gam hỗn hợp muối khan. Vậy số mol HNO3ñã bị khử trong phản ứng trên là A. 0,45 mol. B. 0,4 mol. C. 0,35mol. D. 0,3 mol

pdf5 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1436 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ðề thi thử đại học lần I Đề thi môn: Hóa học- Khối: A – B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ð THI TH ðI HC LN I ð thi môn : Hóa Hc Khi : A – B ; TRƯNG THPT NGUYN DU Năm hc: 2010 2011 Thi gian làm bài: 90 phút. M· §Ò 107 C©u 1 : Cho các dd sau: Metylamoni clorua; ñietylamin; phenylamoni clorua; aniline; natri phenolat; kali axetat; toludin ( CH 3C6H4NH 2); lisin; axit glutamic. S dd có th làm quỳ tím hóa xanh là: A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 C©u 2 : Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dch cha hn hp NaNO3 0,375M và H 2SO 4 0,5M, ñn khi phn ng xy ra hoàn toàn, thu ñưc khí NO (sn phm kh duy nht). Cô cn dd trong bình sau phn ng, khi lưng cht rn thu ñưc là: A. 20g B. 32,47g C. 24,2g D. 31,35g C©u 3 : Oxi hoá a mol HCHO bng oxi (xt) thu ñưc hn hp X gm HCHO và HCOOH. Cho hn hp X tác dng vi AgNO 3 dư trong NH 3, sau phn ng hoàn toàn thu ñưc 2,5a mol Ag. Vy hiu sut phn ng oxi hóa là: A. 62,5%. B. 67,7%. C. 75,0%. D. 37,5% C©u 4 : Cht X cha C, H, O có phân t khi =90u, tác dng vi Na dư cho s mol H 2 ñúng bng s mol cht X. X có th là: Axit oxalic (1); butandiol (2); axit 2hidoxypropanoic (3); axit butanoic (4). Kt lun ñúng là; A. 1,2,3,4 B. 1,3 C. 1,2,3 D. 1,2 C©u 5 : Cho 50 ml dung dch FeCl 2 1M vào dung dch AgNO 3 dư, khi lưng kt ta thu ñưc sau phn ng là A. 18,15 gam B. 14,35gam C. 19,75 gam. D. 15,75 gam. C©u 6 : Hòa tan hoàn toàn 30 gam hn hp X gm Mg, Al, Zn trong dung dch HNO 3, thu ñưc dung dch Y và hn hp gm 0,1 mol N 2O và 0,1 mol NO. Cô cn dung dch sau phn ng thu ñưc 127 gam hn hp mui khan. Vy s mol HNO 3 ñã b kh trong phn ng trên là A. 0,45 mol. B. 0,4 mol. C. 0,35mol. D. 0,3 mol C©u 7 : So sánh nào sau ñây là không ñúng khi nói v ăn mòn ñin hóa và s ñin phân; A. Trong h phn ng ñu có dòng ñin mt chiu B. ðu din ra các phn ng oxihoas kh trên b mt các ñin cc C. anot ñu din ra quá trình oxihoas, catot din ra quá trình kh. D. Anot là cc dương; catot là cc âm C©u 8 : Cho bn hn hp, mi hn hp gm hai cht rn có s mol bng nhau: Na 2O và Al 2O3; Cu và Fe 2(SO 4)3; BaCl 2 và NaHSO4; Na và Ca(HCO 3)2. S hn hp có th tan hoàn toàn trong nưc (dư) ch to ra dung dch là A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 C©u 9 : Cho lung khí CO (dư) ñi qua 9,1 gam hn hp gm CuO; MgO và Al 2O3 nung nóng ñn khi phn ng hoàn toàn, thu ñưc 8,3 gam cht rn. Khi lưng CuO có trong hn hp ban ñu là A. 2,0 gam. B. 8,3 gam. C. 0,8 gam. D. 4,0 gam C©u 10 : : Cu hình electron ca ion X 2+ là 1s 22s 22p 63s 23p 63d 10 . X thuc: A. Chu kì 4, nhóm VIIIB B. Chu kì 4, nhóm IIA C. Chu kì 4, nhóm IIB D. Chu kì 3, nhóm VIIIA C©u 11 : ðt cháy 12,9 gam hh Al; Mg trong không khí ñưc hh X nng 16,9 gam gm các oxit và kim loi dư. Cho x phn ng vi dd HCl 1M và H 2SO 4 0,5M (va ñ) thu ñưc 8,96 lít H 2.Khi lưng mui khan thu ñưc khi cô cn dd là: A. 39,200g B. 42,600g C. 67,175g D. 46,300g C©u 12 : Cht hu cơ X có công thc phân t C 5H8O2. Cho 5 gam X tác dng va ht vi dung dch NaOH, thu ñưc mt ancol Y và 4,1 gam mt mui. Công thc ca X là CH 3COOCH=CHCH CH 2=C(CH 3)COOC CH 3COOCH 2CH A. B. CH 2=CHCOOC 2H5 C. D. 3 H3 =CH 2 C©u 13 : Nhng yu t nào sau ñây không nh hưng ti hiu sut ca phn ng tng hp NH 3: A. Nhit ñ B. Nng ñ C. Cht xúc tác D. Áp sut Câu 14 : Thu phân triglixerit X trong NaOH ngưi ta thu ñưc hn hp hai mui natrioleat và natristearat theo t l mol 1 : 2. Khi ñt cháy a mol X thu ñưc b mol CO 2 và c mol H 2O. Liên h gia a, b, c là: – Thư vin ð thi trc nghim 1 A. bc =4a B. bc =3a C. bc =2a D. b= ca C©u 15 : Polime nào sau ñây có th ñiu ch bng phn ng trùng hp: PV C (1); Tơ nilon 6 (2); Tơ nilon 6,6 (3); cao su buna (4); nha PPF: poli(phenolfomanñehit) (5) A. 1,4,5 B. 1,2,4 C. 1,4 D. 1,5 C©u 16 : Nung 1 mol Fe(NO 3)2 và 1 mol FeCO 3 trong mt bình kín ti phn ng hoàn toàn, thì sau phn ng trong bình có: A. 2 mol NO 2 và 1 mol CO 2 B. 2mol NO 2; 1 mol CO 2 và 0,5 mol O 2 C. 2mol NO 2; 1 mol CO 2 và 0,25 mol O 2 D. 2mol NO 2; 1 mol CO 2 và 1 mol O 2 C©u 17 : Cho dãy các cht và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Fe 3+ ; Cl ; Cr 2+ S cht và ion có c tính oxi hóa và tính kh là A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 C©u 18 : Cho phương trình hoá hc: Fe 3O4 + HNO 3 → Fe(NO3) 3 + NxOy + H 2O .Sau khi cân bng phương trình hoá hc trên vi h s ca các cht là nhng s nguyên, ti gin thì h s ca HNO3 là A. 45x 18y B. 46x 18y. C. 23x 9y D. 13x 9y. C©u 19 : Trưng hp nào sau ñây không xy ra phn ng: A. Fe(NO 3)2 + AgNO 3 B. CuS + H 2SO 4 loãng C. CrO 3 + NH 3 D. Cr + ZnSO 4 C©u 20 : Hn hp A gm 2 ancol cùng dãy ñng ñng, khi ñt V lít mi ancol ñưc không quá 4V lít CO 2 ( cùng ñiu kin ), còn khi cho hh A phn ng vi Na dư thu ñưc s mol H 2 bng ½ s mol hn hp. ðt cháy m gam A thu ñưc 44 gam CO 2 và 23,4 gam nưc. Mt khác cho m gam hn hp A phn ng vi CuO nung nóng, dư thì to ra 6,4 gam Cu. Công thc ca 2 ancol là: A. CH 3CH 2OH và CH 3CH 2CH(OH)CH 3 B. C2H5OH và CH 3C(CH 3)OHCH 3 C. CH 3OH và CH 3CH 2CH 2CH 2OH D. CH 3CH 2OH và CH 3CH 2CH 2OH C©u 21 : ðt cháy hoàn toàn m gam hn hp X gm hai ancol là ñng ñng k tip, cho sn phm cháy qua bình ñng Ca(OH) 2 dư thy khi lưng bình tăng 19,1 gam và có 25 gam kt ta. Nu oxi hóa ht m gam hn hp X bng CuO dư, ly sn phm thu ñưc ñem tráng bc hoàn toàn thì khi lưng Ag thu ñưc là: A. 43,2g B. 86,4g C. 64,8g D. 75,6g C©u 22 : ðt cháy 8 gam hn hp Mg; Al; Zn trong oxi, sau môt thơi gian ñưc hh X nng 10 gam gm các oxit và kim loi dư. Hòa tan X trong mt lưng va ñ 300 ml dd HCl 1M. tính th tích H 2 (ñktc) bay ra sau phn ng A. 0,448 lít B. 2,240 lít C. 1,120 lít D. 0,560 lit C©u 23 : Hoà tan hoàn toàn 9,94 gam hn hp Al, Fe, Cu trong ddHNO 3 loãng dư, thy thoát ra 3,584 lít khí NO ( ñktc ; là sn phm kh duy nht). Tng khi lưng mui to thành là: A. 39,7g B. 27,3g C. 37,3g D. 29,7g C©u 24 : Hp cht hu cơ X tác dng ñưc vi dung dch NaOH và dung dch brom nhưng không tác dng vi dung dch NaHCO 3. Tên gi ca X là A. phenol. B. metyl axetat C. anilin D. axit acrylic C©u 25 : X có 5 e lp ngoài cùng. Trong hp cht vi hidro X chim 82,353% khi lưng. X là: A. As B. N C. P D. S C©u 26 : Cho 3,36 lít CO 2 (ñktc) hp th vào 300 ml dd NaOH 1,5M ñưc dd X. Cho t t 400 ml dd HCl 1M vào dd X. Th tích CO 2 bay ra (ñktc) là: A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 3,136 lít D. 4,48 lít C©u 27 : Xà phòng hoá hoàn toàn m gam mt este ñơn chc A bng 200 ml dd KOH 1M. Cô cn dd sau phn ng ñưc 19,3 gam cht rn khan và hơi mt ancol C. Oxi hóa B bng lưng dư CuO, sn phm thu ñưc ñem tráng bc hoàn toàn thu ñưc 64,8 gam Ag. Khi lưng m và công thc Alà: A. 12,9g và CH 2=CHCOOCH 3 B. 13,2g và C 2H5COOCH 3 C. 17,6g và C 2H3COOCH 3 D. 26,4g và CH 3COOC 2H5 C©u 28 : A là hp cht hu cơ có CT C 4H9O2N. Cho 10,3 g A phn ng vi 200 ml dd NaOH 1M thu ñưc hơi cht X có t khi so vi hidro là 15,5 và dd Y. Cho dd Y phn ng vi dd HCl va ñ. Khôi lưng cht rn thu ñưc sau khi cô cn dd là : A. 11,7g B. 15,25 g C. 18,9g D. 18,25g C©u 29 : Không th phân bit saccarozo và glucozo bng phn ng vi cht nào sau ñây: A. Cu(OH) 2 B. AgNO 3/NH 3 C. Na D. Dd Br 2 C©u 30 : Cho 4,32 gam mt kim loi M tan ht trong dung dch HNO3 loãng, thu ñưc 806,4 ml khí X (sn phm kh duy nht, ñktc) không màu, hơi nh hơn không khí. Khí X và kim loi M là A. N2 và Ca B. NO và Ca C. N2 và Mg D. NH 3 và Fe – Thư vin ð thi trc nghim 2 C©u 31 : ðt cháy 20 gam hn hp 2 ancol là ñng ñng k tip cn 20,16 lít O 2 (ñktc) thu ñưc CO 2 và hơi nưc vi t l th tích là 7:10. Công thc 2 ancol là: A. C2H4(OH) 2; C 3H6(OH) 2 B. C2H5OH; C 3H7OH C. CH 3OH; C 2H5OH D. C2H3(OH) 3; C 3H5(OH) 3 C©u 32 : Có sáu dung dch ñng riêng bit trong sáu ng nghim: (NH 4)2SO 4, FeCl 2, Cr(NO 3)3, KHCO 3 ; Al 2(SO 4)3; ZnCl 2. Cho dung dch Ba(OH)2 ñn dư vào sáu dung dch trên. Sau khi phn ng kt thúc, s ng nghim có kt ta là A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 33 : Thy phân 1250 gam protein X ñưc 425 gam alanin. Nu phân t khi ca X bng 100.000u thì s mt xích alanin có trong phân t X là: A. 382 B. 452 C. 480 D. 328 C©u 34 : Phát biu nào sau ñây không ñúng: A. nh hưng ca vòng thơm ñn nhóm OH làm cho phenol phn ng vi NaOH. B. Anilin không làm ñi màu quỳ tím m C. nh hưng ca nhóm NH 2 ñn vòng thơm làm cho aniline phn ng vi dd Brom D. Tt c các peptit ñu có phn ng màu biure (phn ng vi Cu(OH) 2 ) C©u 35 : Cho 3,36 lít (ñktc) axetylen phn ng vi H 2O trong ñiu kin thích hp vi hiu sut 80%. Cho toàn b sn phm sau phn ng vào dd AgNO 3 dư trong NH 3. Khi lưng kt ta thu ñưc là: A. 30,16g B. 25,92g C. 28,64g D. 33,12g C©u 36 : Cho các dung dch sau tác dng vi nhau tng ñôi mt nhit ñ thưng: BaCl 2; NaHCO 3; Na 2CO 3; NaHSO 4. S phn ng xy ra là: A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 C©u 37 : Cho 5,48 gam hn hp gm axit axetic, phenol, axit benzoic cn dùng 600 ml dd KOH 0,1M. Cô cn dd sau phn ng, thu ñưc hn hp cht rn khan có khi lưng là A. 6,8gam B. 6,48 gam. C. 7,76 gam D. 8,64 gam C©u 38 : Hn hp A gm mantozo và sacarozo vi t l s mol là 1:1. Thy phân 684 gam hn hp A trong dd HCl loãng vi hiu sut 80% (ñi vi mi cht). Sn phm thu ñưc sau phn ng tráng bc hoàn toàn, khi lưng Ag thu ñưc là: A. 734,4g B. 367,2g C. 691,2g D. 634,2g C©u 39 : Cho hn hp gm Fe và Zn vào dung dch AgNO 3dư ñn khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu ñưc dung dch X gm ba mui. Ba mui trong X là A. Fe(NO 3)3 ; Zn(NO 3)2; AgNO 3 B. Fe(NO 3)2 và AgNO 3; Fe(NO 3)3 C. Zn(NO 3)2 ; Fe(NO 3)2; AgNO 3 D. Fe(NO 3)3; Fe(NO 3)2; Zn(NO 3)2. C©u 40 : Cho các cht lng sau: axit axetic, glixerol, triolein. ð phân bit các cht lng trên, có th ch cn dùng: nưc và quỳ tím A. nưc brom B. C. nưc và dd NaOH D. dd NaOH C©u 41 : ðun nóng hn hp khí X gm 0,02 mol C 2H2 và 0,03 mol H 2 trong mt bình kín (xúc tác Ni), thu ñưc hn hp khí Y. Cho Y li t t vào bình nưc brom (dư), sau khi kt thúc các phn ng, khi lưng bình tăng m gam và có 280 ml hn hp khí Z (ñktc) thoát ra. T khi ca Z so vi H 2 là 10,08. Giá tr ca m là: A. 0,205. B. 0,620. C. 0,585. D. 0,328. C©u 42 : Cho hn hp X gm hai axit cacboxylic no, mch không phân nhánh. ðt cháy hoàn toàn 0,3 mol hn hp X, thu ñưc 11,2 lít khí CO2 ( ñktc). Nu trung hòa 0,3 mol X thì cn dùng 500 ml dung dch NaOH 1M. Hai axit ñó là: A. HCOOH, HOOCCH2COOH. B. HCOOH, HOOCCOOH. C. HCOOH, C2H5COOH. D. HCOOH, CH3COOH. C©u 43 : Trong quá trình chuyn hoá tinh bt trong cơ th, cht nào sau ñây không phi là sn phm ca quá trình ñó? A. Glucozơ. B. Saccarozơ C. Glicogen. D. Mantozơ. C©u 44 : Hoà tan ht m gam AlCl 3 vào nưc ñưc dung dch X. Cho 110 ml dung dch KOH 3M vào X, thu ñưc a gam kt ta. Mt khác, nu cho 150 ml dung dch KOH 3M vào X thì cũng thu ñưc a gam kt ta. Giá tr ca m là A. 14,685 B. 18,690 C. 17,710 D. 20,025 C©u 45 : Cho 0,56 lít khí CO2 ( ñktc) hp th ht vào 100 ml dung dch cha hn hp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu ñưc m gam kt ta. Giá tr ca m là – Thư vin ð thi trc nghim 3 A. 1,970. B. 1,182. C. 2,955 D. 3,940. C©u 46 : Cho 0,1 mol hn hp X gm hai anñehit no, ñơn chc, mch h, k tip nhau trong dãy ñng ñng tác dng vi lưng dư dung dch AgNO 3 trong NH 3, ñun nóng thu ñưc 32,4 gam Ag. Khi lưng hn hp X là: A. 3,70g B. 4,05g C. 5,10g D. 3,64g C©u 47 : Trong các công thc nghim (công thc nguyên): (CH 2O) n; (CHO 2)n; (CH 3Cl) n; (CHBr 2)n; (C 2H6O) n; (CHO) n; (CH 5N) n thì công thc nào mà CTPT ch có th là CTðGN? A. (CH 3Cl) n; (CHO) n; (CHBr 2)n B. (C 2H6O) n; ; (CH 3Cl) n C. (CH 3Cl) n; (C 2H6O) n ; (CH 5N) n D. (CH 2O) n; (CH 3Cl) n; (C 2H6O) n C©u 48 : Phát biu nào sau ñây là ñúng? A. Có th dùng vôi ñ kh chua cho ñt B. Phân urê có công thc là (NH 4)2CO 3 + C. Phân lân cung cp nitơ hoá hp cho cây dưi dng ion nitrat (NO 3 ) và ion amoni (NH 4 ) D. Hàm lưng ñm trong phân bón ñưc tính bng lưng N quy ñi thành % N 2O5 C©u 49 : Hoà tan 20,8 gam hn hp bt gm FeS, FeS 2, S bng ddHNO 3 ñc nóng dư thu ñưc 53,76 lít NO 2 (sn phm kh duy nht, ñktC. và ddA. Cho ddA tác dng vi ddBa(OH)2 dư, lc ly toàn b kt ta nung trong không khí ñn khi lưng không ñi thì khi lưng cht rn thu ñưc là: A. 85,9gam B. 16,0 gam C. 10,7 gam D. 8,2 gam C©u 50 : Trưng hp nào sau khi ñin phân dd có th không có cht thoát ra catot: A. dd hn hp CuSO 4; NaCl B. dd hn hp ZnSO 4; CuSO 4 C. dd hn hp HCl; Fe 2(SO 4)3 D. dd hn hp NaCl; FeCl 3 – Thư vin ð thi trc nghim 4 PhiÕu soi - §¸p ¸n (Dnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Hãa häc 12 M· ®Ò : 107 01C 28A 02B 29C 03C 30C 04C 31A 05C 32D 06C 33A 07D 34D 08B 35D 09D 36D 10C 37C 11C 38A 12D 39A 13C 40B 14B 41D 15B 42B 16A 43B 17B 44B 18B 45A 19B 46A 20B 47C 21D 48A 22D 49A 23A 50D 24A 25B 26A 27A – Thư vin ð thi trc nghim 5