Giáo án Hóa học - Tiết 15 - Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: HS hiểu: -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học -Mối liên quan giữa cấu hình electron nguyê n tử của các nguyên tố với vị trí của chúng trong BTH. Từ đó, dự đoán tính chất hoá học của các nguyên tố. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: BTH các nguyên tố hoá học, bảng câm, bảng 5/T.38/sgk 2. Học sinh: Ôn bài BTH các ng.tố hoá học. III. PHƯƠNG PHÁP: Hoạt động nhóm, thuyết trình, đàm thoại, tư duy logic.

pdf7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học - Tiết 15 - Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 15: §. Bài 8. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: HS hiểu: - Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học - Mối liên quan giữa cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố với vị trí của chúng trong BTH. Từ đó, dự đoán tính chất hoá học của các nguyên tố. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: BTH các nguyên tố hoá học, bảng câm, bảng 5/T.38/sgk 2. Học sinh: Ôn bài BTH các ng.tố hoá học. III. PHƯƠNG PHÁP: Hoạt động nhóm, thuyết trình, đàm thoại, tư duy logic. IV. NỘI DUNG TIẾT HỌC: Tiết 15 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 1) Nhóm là gì? Hãy sắp xếp các nguyên tố có Z=8,11,14,17 vào nhóm thích hợp trong BTH. 2) Xác định vị trí các nguyên tố có Z=16,20 trong BTH. Lớp ngoài cùng của chúng có bao nhiêu electron? Là nguyên tố KL hay PK? 3. Bài mới : Vào bài: Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, cấu hình electron ng.tử các nguyên tố biến đổi ra sao, có tuân theo qui luật nào không? Tiết học hôm nay sẽ giải đáp cho các em điều đó. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG I. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron ng.tử của I. Sự biến đổi tuần các ng.tố hoàn cấu hình electron nguyên tử Hoạt động 1: của các nguyên tố: - Gv chỉ vào bảng 5 và hỏi: nhận xét cấu hình electron lớp - (vẽ bảng) ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một chu kì? - Chu kì: biến đổi từ ns1 đến ns2np6 lặp lại - Hs: trả lời ở chu kì khác một cách  - Gv bổ sung, hướng dẫn hs lập bảng. tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn tính chất - Gv bổ sung, sửa sai của các nguyên tố. Nhó I II IIIA IVA VA VIA VII VIII m A A A A CK C/h ns ns2 ns2n ns2n ns2n ns2n ns2n ns2np e 1 p1 p2 p3 p4 p5 6 LN C HS quan sát bảng và nhận xét GV bổ sung, kết luận. II. Cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố nhóm A II. Cấu hình electron : nguyên tử các nguyên tố nhóm A : 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Hoạt động 2: nguyên tử các nguyên - Gv: Nhận xét số electron lớp ngoài cùng của các tố nhóm A nguyên tố trong cùng một nhóm A? - Nhóm A: cấu hình - Hs: trả lời electron lớp ngoài cùng tương tự nhau: - Gv: rút ra kết luận số e LNC=STT - Gv: sự liên quan giữa STT nhóm A, số e lớp ngoài nhóm=số e hoá trị cùng, số e hoá trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm?  các nguyên tố trong cùng nhóm có tính chất - Hs: trả lời tương tự nhau. - Gv: rút ra kết luận - Nguyên tố s thuộc - Gv: nguyên tố s thuộc nhóm nào? Nguyên tố p thuộc nhóm IA, IIA nhóm nào? Nguyên tố p thuộc  - Hs:trả lời nhóm IIIA VIIIA (trừ heli) - Gv: bổ sung, kết luận. 2. Một số nhóm A tiêu biểu a)Nhóm VIIIA là nhóm khí hiếm - cấu hình electron LNC: ns2np6 (trừ He: 2. Một số nhóm A tiêu biểu: 1s2)bền vững Hoạt động 3: nhóm VIIIA là nhóm khí hiếm. b)Nhóm IA là nhóm - Gv: gthiệu nhóm VIIIA. kim loại kiềm: - Gv hỏi: Nhận xét số electron lớp ngoài cùng? - Cấu hình electron LNC: ns1 khuynh - Hs:trả lời hướng nhường 1e  - Gv: bổ sung, kết luận hoá trị 1 kim loại điển hình - Hầu hết khí hiếm không tham gia các phản ứng hoá học (trừ một số trường hợp đặc biệt). Ở đk bình c)Nhóm VIIA là nhóm thường, các khí hiếm đều ở trạng thái khí và phân tử halogen: chỉ gồm một nguyên tử . - Cấu hình electron 2 5 Hoạt động 4: nhóm IA là nhóm kim loại kiềm. LNC: ns np khuynh hướng nhận - Gv: gthiệu nhóm IA. 1e hoá trị 1phi kim điển hình - Gv hỏi: Nhận xét số electron lớp ngoài cùng? Khuynh hướng nhường hay nhận bao nhiêu electron? - Hs:trả lời - Gv: bổ sung, kết luận - Hs: đọc SGK để biết dạng đơn chất, các phản ứng thường gặp Hoạt động 5: nhóm VIIA là nhóm halogen. - Hs: tìm và đọc tên các nguyên tố nhóm VIIA. - Gv: Nhận xét số electron lớp ngoài cùng? Khuynh hướng nhường hay nhận bao nhiêu electron? - Hs:trả lời - Gv: bổ sung, kết luận - Hs: đọc SGK để biết dạng đơn chất, các phản ứng thường gặp 4. Củng cố: HS làm bài tập Bài 1 : Mệnh đề nào sau đây Không đúng? A Nguyên tử của các ng.tố trong cùng nhóm bao giờ cũng có số e LNC bằng nhau. B. STT nhóm bằng số e LNC của nguyên tố trong nhóm đó. C. Các ng.tố trong cùng nhóm có tchh tương tự nhau D. Trong 1 nhóm, ng.tử của 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tiếp hơn kém nhau 1 lớp e. E. Tchh các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn. Bài 2 : Một ng.tố ở chu kì 4, nhóm IIA của BTH. Hỏi: A Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở LNC? B. Ng.tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron? C. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố cùng chu kì, thuộc 2 nhóm liên tiếp (trước và sau) 5. Dặn dò: - BTVN: 1 -> 7/41 SGK - Xem bài "Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn" V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tài liệu liên quan