Học phần Quản trị tài chính - Chương 7: Kiểm tra

I. KHÁI NIỆM Kiểm tra là một quy trình giám sát các hoạt động để đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch và hiệu chỉnh các sai lệch nếu xảy ra trong quá trình hoạt động. Đối với các công việc quản trị, lãnh đạo mà không kiểm tra xem như không lãnh đạo

pdf10 trang | Chia sẻ: hadohap | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học phần Quản trị tài chính - Chương 7: Kiểm tra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chapter 7/1 CHƯƠNG 7 Chapter 7/2 CHƯƠNG 3 I. KHÁI NIỆMÙ Ä II. QUY TRÌNH KIỂM TRẨ III. CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA HIỆU Ù Â É Å Ä QUẢÛ Chapter 7/3 I. KHÁI NIỆMÙ Ä Kiểm tra là một quy trình giám sát các hoạt động để đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch và hiệu chỉnh các sai lệch nếu xảy ra trong quá trình hoạt động. Đối với các công việc quản trị, lãnh đạo mà không kiểm tra xem như không lãnh đạo. Chapter 7/4 II. QUY TRÌNH KIỂM TRẨ Xây dựng các tiêu chuẩn Mục tiêu. Các chỉ tiêu kế hoạch. Quy trình kiểm tra bao gồm 03 bước Chapter 7/5 II. QUY TRÌNH KIỂM TRẨ Bướùc 1: Đo lườøng việäc thựïc hiệän Đối với các chỉ tiêu định lượng đo lường khá rõ ràng như doanh số, thị phần, lợi nhuận Đối với các chỉ tiêu định tính, ít khi đo lường kết quả. Thông thường sử dụng phương pháp chuyên gia để lượng hóa. Chapter 7/6 II. QUY TRÌNH KIỂM TRẨ o Phương pháùp chuyên giâ (Delphi- Parttern) Thành lập nhóm thư ký. Lựa chọn chuyên gia. Aán định các chỉ tiêu và trọng số của từng chỉ tiêu từ các chuyên gia. Thống nhất các chỉ tiêu và trọng số đánh giá. Chapter 7/7 II. QUY TRÌNH KIỂM TRẨ Các chuyên gia cho điểm từ chỉ tiêu theo thang điểm định sẵn. Ban thư ký rà soát sự thống nhất cách cho điểm sau khi nhận được sự phản hồi từ các chuyên gia. Tổng kết đánh giá các chỉ tiêu định tính và công bố kết quả. Chapter 7/8 II. QUY TRÌNH KIỂM TRẨ Bướùc 2: So sáùnh kếát quảû công viê ääc vớùi cáùc tiêu chuâ åån Bướùc 3: Điềàu chỉnh sựï kháùc biệät so vớùi tiêu â chuẩån. Chapter 7/9 III. CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA HIỆU QUẢÙ Â É Å Ä Û 1. Chính xáùc. 2. Kịp thờøi. 3. Tiếát kiệäm. 4. Linh hoạït. 5. Dễ hiễ ååu. 6. Tiêu chuâ åån kiểåm tra hợïp lýù. Chapter 7/10 III. CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA HIỆU QUẢÙ Â É Å Ä Û 7. Căn cê ứù vàøo kếá hoạïch củûa tổå chứùc. 8. Thựïc hiệän kiểåm tra tạïi những õ điểåm quan trọïng. 9. Hoạït độäng điềàu chỉnh cầàn đượïc xáùc định. FOR YOUR ATTENTION
Tài liệu liên quan