Kế hoạch hành động tái định cư: Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung

THUẬT NGỮ Người bị ảnh hưởng Những cá nhân, hộ gia đình, tổ chức hay cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp về mặt xã hội và kinh tế bởi việc thu hồi đất và các tài sản khác một cách bắt buộc do dự án mà Ngân hàng Thế giới tài trợ, dẫn đến (i) di dời hoặc mất chỗ ở; (ii) mất tài sản hoặc sự tiếp cận tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập hay những phương tiện sinh kế, cho dù người bị ảnh hưởng có phải di chuyển tới nơi khác hay không. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng là người có sinh kế bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi việc hạn chế một cách bắt buộc sự tiếp cận các khu vực được chọn hợp pháp và các khu vực được bảo vệ

pdf109 trang | Chia sẻ: thanhuyen291 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch hành động tái định cư: Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN QLDA NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH ----------------o0oo--------------- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG Tiểu dự án tỉnh Bình Định Tháng 8/2017 Tên báo cáo: SFG3445 V2 Pu bl ic Di sc lo su re A ut ho riz ed Pu bl ic Di sc lo su re A ut ho riz ed Pu bl ic Di sc lo su re A ut ho riz ed Pu bl ic Di sc lo su re A ut ho riz ed ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN QLDA NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH ----------------o0oo--------------- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ Tiểu dự án tỉnh Bình Định DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN THÁNG 8 NĂM 2017 DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG Kế hoạch hành động tái định cư- tiểu dự án Bình Định i MỤC LỤC TỪ VIÊT TẮT iv THUẬT NGỮ v TÓM TẮT vii 1. MÔ TẢ DỰ ÁN 1 1.1. Bối cảnh dự án 1 1.2. Dự án Khắc phục khần cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền trung – Tiểu dự án tỉnh Bình Định 1 2. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ 6 2.1. Mục tiêu của việc lập Kế hoạch hành động Tái định cư 6 2.2. Phạm vi của Kế hoạch hành động Tái định cư 7 3. CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG 11 3.1. Các biện pháp giảm thiểu thu hồi đất và tái định cư 11 3.2. Quy mô thu hồi đất và tái định cư 12 3.3. Các dự án liên quan 26 4. THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI 27 4.2.1. Điều tra khảo sát và phương pháp thực hiện 28 4.2.2. Kết quả khảo sát về tình hình tế xã hội của các hộ bị ảnh hưởng trong khu vực dự án29 5. KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ 38 6. NGUYÊN TẮC VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 41 6.1. Nguyên tắc chung 41 6.2. Chính sách về quyền lợi 42 7. TIÊU CHÍ HỢP LỆ VÀ QUYỀN LỢI 70 7.1. Người bị ảnh hưởng bởi dự án 70 7.2. Xác định các nhóm hoặc hộ gia đình dễ bị tổn thương 70 7.3. Tính hợp lệ 71 7.4. Các trường hợp phát sinh sau ngày khoá sổ 71 8. TÁI ĐỊNH CƯ 72 9. CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI CUỘC SỐNG 73 9.1. Chính sách hỗ trợ và phục hồi thu nhập 73 9.2. Các biện pháp phục hồi thu nhập 73 9.3. Dự toán kinh phi phục hồi thu nhập. 76 10. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN 78 10.1. Mục tiêu của tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin 78 10.2. Quy trình tham vấn và tham gia 78 10.3. Tham vấn cộng đồng 79 10.4. Công bố thông tin 83 DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG Kế hoạch hành động tái định cư- tiểu dự án Bình Định ii 11. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 83 11.1. Trách nhiệm 83 11.2. Thủ tục khiếu nại 84 12. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 86 12.1. Khung thể chế 86 12.2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 86 13. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 90 13.1. Các hoạt động chính 90 13.2. Kế hoạch thực hiện 90 14. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 92 14.1. Giám sát 92 14.2. Giám sát nội bộ 92 14.3. Giám sát độc lập 93 15. DỰ TOÁN CHI PHÍ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 96 15.1. Nguồn vốn 96 15.2 Chi phí thay thế 96 2.1. Dự toán chi phí 96 16. PHỤ LỤC 98 DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG Kế hoạch hành động tái định cư- tiểu dự án Bình Định iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Các công trình đầu tư của Dự án tại Bình Định ......................................................................... 3 Bảng 2: Các hạng mục công trình của Tiểu dự án được ưu tiên đầu tư trong 18 tháng đầu ................. 8 Bảng 3: Số hộ bị ảnh hưởng bởi Hạng mục của Tiểu dự án trong Giai đoạn 18 tháng đầu ............... 13 Bảng 4 Tóm tắt mức độ ảnh hưởng của Tiểu dự án ................................................................................ 15 Bảng 5: Bảng tổng hợp mức đô ảnh hưởng thu hồi đất của Tiểu dự án ................................................ 17 Bảng 6: Bảng tổng hợp Ảnh hưởng Đất thổ cư ....................................................................................... 19 Bảng 7: Bảng tổng hợp ảnh hưởng đất nông nghiệp .............................................................................. 20 Bảng 8: Bảng tổng hợp ảnh hưởng đất nuôi trồng thủy sản .................................................................. 21 Bảng 9: Tổng hợp Ảnh hưởng về nhà ở và công trình vật kiến trúc ...................................................... 21 Bảng 10: Bảng tổng hợp Khối lượng ảnh hưởng Cây cối và Hoa màu .................................................. 24 Bảng 11:Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2015 tỉnh Bình Định ................................................. 27 Bảng 12: Trình độ học vấn chia theo giới tính ........................................................................................ 30 Bảng 13: Nghề nghiệp của chủ hộ gia đình khảo sát được phân chia theo từng hạng mục của Tiểu dự án ................................................................................................................................................................ 31 Bảng 14: Nghề nghiệp của chủ hộ theo giới tính .................................................................................... 32 Bảng 15: Thu nhập bình quân/người/tháng ............................................................................................ 32 Bảng 16: Thu nhập theo giới tính ............................................................................................................ 34 Bảng 17: Phương tiện sinh hoạt của hộ gia đình .................................................................................... 35 Bảng 18: Các hộ thuộc nhóm dễ BTT BAH bởi dự án ............................................................................ 35 Bảng 19: Chương trình phục hồi thu nhập cho các hộ ........................................................................... 75 Bảng 20: Dự toán thực hiện chương trình phục hồi thu nhập các hộ BAH .......................................... 76 Bảng 21: Kế hoạch thực hiện ................................................................................................................... 90 Bảng 22: Chi phí ước tính thực hiện Kế hoạch hành động Tái định cư cho các công trình của Tiểu dự án được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 18 tháng đầu ........................................................................ 97 DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG Kế hoạch hành động tái định cư- tiểu dự án Bình Định iv GIÁ TRỊ QUY ĐÔI (Tính đến ngày 05/05/2017) Đơn vị – Đồng (VND) $1.00 = VND 22.700 TỪ VIÊT TẮT BAH Bị ảnh hưởng Ban QLDA Ban quản lý dự án PABT Phương án bồi thường UBND Ủy ban nhân dân HĐBT Hội đồng bồi thường tái định cư DMS Khảo sát kiểm đếm chi tiết Sở LĐTB-XH Sở Lao động, Thương binh và Xã hội EFDR Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai các tỉnh miền Trung CPVN Chính phủ Việt Nam IDA Hiệp hội phát triển Quốc tế IMA Đơn vị giám sát độc lập IOL Kiểm đếm thiệt hại LIP Kế hoạch phục hồi sinh kế GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bộ LĐ-TB-XH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội OP Chính sách hoạt động của Ngân hàng thế giới PDO Mục tiêu phát triển dự án Ban QLDA Ban quản lý dự án RPF Khung chính sách tái định cư RAP Kế hoạch hành động tái định cư RCS Khảo sát giá thay thế ROW Hành lang tuyến KSKTXH Khảo sát kinh tế xã hội DTTS Dân tộc thiểu số GPMB Giải phóng mặt bằng GCNQSDĐ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất HP Hợp phần NHTG Ngân hàng Thế giới ODA Hỗ trợ phát triển chính thức TVGSĐL Tư vấn giám sát độc lập USD Đô la Mỹ VND Việt Nam đồng DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG Kế hoạch hành động tái định cư- tiểu dự án Bình Định v THUẬT NGỮ Người bị ảnh hưởng Những cá nhân, hộ gia đình, tổ chức hay cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp về mặt xã hội và kinh tế bởi việc thu hồi đất và các tài sản khác một cách bắt buộc do dự án mà Ngân hàng Thế giới tài trợ, dẫn đến (i) di dời hoặc mất chỗ ở; (ii) mất tài sản hoặc sự tiếp cận tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập hay những phương tiện sinh kế, cho dù người bị ảnh hưởng có phải di chuyển tới nơi khác hay không. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng là người có sinh kế bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi việc hạn chế một cách bắt buộc sự tiếp cận các khu vực được chọn hợp pháp và các khu vực được bảo vệ. Ngày khóa sổ Là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013). Những người bị ảnh hưởng và các cộng đồng địa phương sẽ được thông báo về ngày khóa sổ kiểm kê của từng hợp phần dự án, và bất kỳ ai chuyển tới vùng dự án sau ngày này sẽ không được quyền nhận đền bù và hỗ trợ từ dự án. Tính hợp lệ Các tiêu chí để được nhận các quyền lợi bồi thường hay hỗ trợ theo chương trình tái định cư trong dự án. Quyền lợi Là quyền nhận được bao gồm bồi thường và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng tùy thuộc vào loại hình bị ảnh hưởng và mức độ thiệt hại. Khôi phục (sinh kế) thu nhập Các hoạt động hỗ trợ người bị ảnh hưởng bị mất nguồn thu nhập hoặc sinh kế phục hồi sinh kế và điều kiện sống, bằng hoặc tốt hơn khi chưa có dự án. Kiểm kê thiệt hại (IOL) Là quá trình tính toán, xác định tài sản và thu nhập bị ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện dự án. Sinh kế Các hoạt động kinh tế và tạo thu nhập, thường do tự lao động, lao động được trả lương bằng sức lao động và vật tư của chính bản thân để tạo đủ nguồn để đáp ứng các yêu cầu của bản thân và gia đình một cách bền vững. Tác động dự án Bất kỳ hệ quả nào liên quan trực tiếp tới việc thu hồi đất hoặc hạn chế việc sử dụng các khu vực được lựa chọn hợp pháp hoặc khu vực được bảo tồn. Những người ảnh hưởng trực tiếp bởi việc thu hồi đất có thể bị mất nhà, đất trồng trọt, chăn nuôi, tài sản, hoạt động kinh doanh, hoặc các phương tiện sinh kế khác. Nói một cách khác, họ có thể mất quyền sở hữu, quyền cư trú, hoặc các quyền sử dụng do thu hồi đất hay hạn chế tiếp cận. Giá thay thế Là thuật ngữ dùng để xác định giá trị đủ để thay thế tài sản bị mất và trang trải các chi phí giao dịch. Đối với những mất mát không dễ định giá hoặc bồi thường bằng tiền như tiếp cận các dịch vụ công cộng, khách hàng, và các nguồn cung cấp; hoặc đánh bắt cá, đồng cỏ chăn nuôi, rừng việc thiết lập khả năng tiếp cận tới các nguồn lực tương đương và phù hợp về văn hoá và các cơ hội tạo thu nhập sẽ được thực hiện. DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG Kế hoạch hành động tái định cư- tiểu dự án Bình Định vi Tái định cư Theo thuật ngữ của Ngân hàng Thế Giới trong Chính sách Tái định cư không tự nguyện (OP 4.12), tái định cư bao hàm tất cả những thiệt hại (i) di dời hoặc mất chỗ ở; (ii) mất tài sản hoặc quyền tiếp cận tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập, phương tiện sinh kế, dù người bị ảnh hưởng có phải di chuyển đến một vị trí khác hay không. Người bị ảnh hưởng nặng/Người di dời Là tất cả những người bị ảnh hưởng (i) mất từ 20% (đối với hộ nghèo và hộ dễ bị tổn thương là 10%) trở lên diện tích đất sản xuất và tài sản, và/hoặc nguồn thu nhập bị mất do thực hiện Dự án; và/hoặc (ii) phải tái định cư. Các bên có liên quan Bất kỳ và tất cả các cá nhân, nhóm, tổ chức, và các định chế có quan tâm đến dự án, có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án, hoặc có thể ảnh hưởng đến dự án. Nhóm dễ bị tổn thương Các nhóm đối tượng đặc biệt có khả năng phải chịu tác động không tương xứng hoặc có nguy cơ bị bần cùng hóa hơn nữa do tác động của tái định cư, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ (không có chồng, góa hay chồng mất sức lao động) có người phụ thuộc, (ii) người tàn tật (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, (iii) người nghèo theo tiêu chí của Bộ LĐTB-XH, (iv) người không có đất đai, và (v) người dân tộc thiểu số. DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG Kế hoạch hành động tái định cư- tiểu dự án Bình Định vii TÓM TẮT Giới thiệu dự án 1. Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung được chính phủ Việt Nam để xuất vay vốn Ngân hàng Thế giới (NHTG) đầu tư tại 5 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận. Mục tiêu cụ thể của Dự án bao gồm: (i) Sửa chữa, khắc phục và nâng cấp các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất (công trình thủy lợi, đê, kè sông, kè biển, kênh mương thủy lợi, hồ chứa nước...) nhằm khôi phục sản xuất, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm các rủi ro do thiên tai gây ra và (ii) Khắc phục hư hỏng đối với các công trình hạ tầng giao thông để phục vụ việc đi lại của nhân dân, giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất.Dự án bao gồm 3 hợp phần chính: - Hợp phần 1: Xây dựng tái thiết các công trình bị hư hỏng cấp tỉnh - Hợp phần 2: Nâng cao năng lực về phục hồi tái thiết - Hợp phần 3: Quản lý dự án Mục tiêu của Kế hoạch hành động Tái định cư 2. Tại Bình Định sẽ có 02 Kế hoạch hành động tái định cư ( RAP) được chuẩn bị cho dự án, bao gồm RAP cho các công trình ưu tiên trong 18 tháng đầu và 1 RAP cho các tiểu dự án còn lại. Báo cáo này được chuẩn bị cho các công trình của Tiểu dự án được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 18 tháng đầu của tỉnh Bình Định do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Báo cáo Kế hoạch hành động Tái định cư này bao gồm phạm vi tác động do thu hồi đất và tái định cư, các nguyên tắc về chính sách, quyền lợi và các tiêu chuẩn hợp lệ được bồi thường, tổ chức thực hiện; giám sát và đánh giá, khung chính sách tham gia và tham vấn cộng đồng, cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Phạm vi và Tác động Thu hồi đất 3. Việc triển khai thực hiện các Hạng mục công trình của Tiểu dự án được trong Giai đoạn 18 tháng đầu sẽ ảnh hưởng đến 1.098 hộ gia đình, trong đó có 953 hộ BAH trực tiếp bởi hoạt động thu hồi đất và 145 hộ gia đình BAH gián tiếp do canh tác trên diện tích đất của UBND xã/phường quản lý. Ngoài ra việc thực hiện Tiểu dự án còn gây ảnh hưởng đến đất giao thông, thủy lợi của 18 UBND xã/phường và 2 tổ chức. 4. Dự kiến các hạng mục công trình của Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng vĩnh viễn đến 191.532 m² đất của 953 hộ gia đình, 18 UBND xã/phường và 2 tổ chức quản lý, trong đó: Diện tích đất thổ cư là: 20.130 m2; Diện tích đất nông nghiệp là: 107.536 m2; Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là: 30.324 m 2 ; Diện tích đất do tổ chức quản lý là: 42 m2; Diện tích đất công ích là: 33.500 m2 thuộc về đất của UBND xã/phường là dạng đất chuyên dùng, đất sông suối, đất giao thông. 5. Trong số 953 hộ BAH về đất và các tài sản trên đất, dự kiến có 7 hộ gia đình BAH về nhà ở phải di dời TĐC. Ngoài ra việc triển khai thực hiện Tiểu dự án cũng sẽ có 72 hộ bị ảnh hưởng nặng, trong đó có 61 hộ mất 61% tổng diện tích đất nông nghiệp, và 11 hộ BAH thuộc nhóm dễ bị tổn thương. 6. Theo kết quả từ khảo sát, có 270 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương và 07 hộ bị ảnh hưởng về hoạt động sản xuất kinh doanh. Các biện pháp giảm thiểu 7. Trong quá trình thiết kế Dự án, Ban QLDA NN & PTNT tỉnh Bình Định ( Ban QLDA) đã phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn lập dự án và các chuyên gia Tái định cư nhằm tránh hoặc giảm thiểu và hạn chế sao cho quy mô thu hồi đất là ít nhất và mức độ tác động tái định cư là thấp nhất ở tất cả các hạng mục công trình thuộc của Tiểu dự án. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án được tiến hành thông qua nghiên cứu các phương án thiết kế dự án nhằm DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG Kế hoạch hành động tái định cư- tiểu dự án Bình Định viii mục tiêu phát huy tính hiệu quả đầu tư của dự án đồng thời hạn chế thấp nhất việc thu hồi đất. Đồng thời, kế hoạch giảm thiểu các tác động tạm thời trong giai đoạn thi công cũng đã được nghiên cứu và đề xuất, nhằm tránh và/hoặc giảm thiểu tối đa các tác động này trong quá triển khai dự án. Khung chính sách và quyền lợi 8. Chính sách quyền lợi áp dụng cho các hộ BAH bởi Tiểu dự án tỉnh Bình Định sẽ tuân theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), các luật, quy định của Việt Nam và Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án đã được thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Nguyên tắc cơ bản cho việc chuẩn bị bản Kế hoạch hành động Tái định cư này là “tất cả các hộ BAH sẽ được đền bù bằng giá thay thế và hỗ trợ bằng các biện pháp khôi phục nhằm hỗ trợ họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì điều kiện sống và sinh kế như trước khi thực hiện dự án”. Chương trình phục hồi cuộc sống 9. Chương trình phục hồi sinh kế là một hoạt động quan trọng của kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong dự án này, một chương trình đào tạo nghề và giới thiệu việc làm của Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Bình Định, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định đã được nghiên cứu và đề xuất áp dụng cho các đối tượng thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án, góp phần khôi phục sinh kế và đảm bảo mức sống của họ ít nhất là như trước khi có dự án. Ngoài ra các hộ nếu có nhu cầu, cũng sẽ được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Định để phát triển kinh tế hộ gia đình với chính sách ưu đãi và được hướng dẫn cụ thể hoặc/ và miễn những chi phí về thủ tục, giấy tờ liên quan. Tổ chức thực hiện 10. Công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án sẽ nằm dưới sự quản lý và giám sát của Ban QLDA và do Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện/TP hoặc Ban GPMB các huyện/TP triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của các huyện/thành phố. Trong quá trình triển khai, các tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền phường, xã và cộng đồng dân cư trên địa bàn dự án để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch và đúng tiến độ và tuân thủ theo RAP đã được phê duyệt. Tham vấn và Tham gia 11. Kế hoạch hành động Tái định cư dự án đã được xây dựng với sự hợp tác chặt chẽ của chính quyền địa phương, đại diện cộng đồng tại địa phương và những người bị ảnh hưởng. Chính quyền tại các phường, xã và đại diện của các hộ BAH đã được tham vấn thông qua các hình thức và kênh thông tin khác nhau bao gồm các cuộc họp và tham vấn cộng đồng, điều tra theo Phiếu điều tra đối với hầu hết các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án. Những thông tin thu được trong quá trình tham vấn là cơ sở quan trọng trong việc lập chính sách tái định cư của dự án gồm các phương án bồi thường, hỗ trợ và chương trình phục hồi thu nhập. Giám sát và Đánh giá 12. Kế hoạch hành động Tái định cư này sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Ban QLDA NN & PTNT tỉnh Bình Định. Đồng thời, Ban QLDA cũng tuyển dụng một đơn vị/ cá nhân giám sát độc lập để giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động Tái định cư. 13. Sau khi hoàn thành dự án, Đơn vị giám sát độc lập sẽ đánh giá để xác định xem mục tiêu của chính sách tái định cư có đạt được hay không và đặc biệt là đánh giá điều kiện sống, khả năng phục hồi sinh kế của các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi tái định cư. Trong trường hợp kết quả DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG Kế hoạch hành động tái định cư- tiểu dự án Bình Định ix đánh giá cho thấy những mục tiêu này chưa đạt được thì Ban QLDA sẽ đề xuất các biện pháp tiếp theo làm cơ sở để Ngân hàng Thế giới tiếp tục giám sát đến khi NHTG thấy phù hợp. Khiếu nại và Giải quyết Khiếu nại 14. Dự án sẽ thành lập một ban Giải quyết khiếu nại độc lập với các cơ quan hỗ trợ giải quyết và giám sát các quá trình liên quan đến khiếu nại, phàn nàn và các thắc mắc như một kết quả của sự can thiêp của dự án. Hệ thống được thiết lập bởi dự án này nhằm cho phép người bị ảnh hưởng khiếu nại và n
Tài liệu liên quan