Khóa luận Nhu cầu mục đích của việc che chắn bức xạ; nguyên lý hấp thụ tia X và gamma khi xuyên qua vật chất

Ngày nay, việc áp dụng các thành tựu khoa học và kĩ thuật vào đời sống và sản xuất ngày càng được chú trọng, trong đó kỹ thuật hạt nhân đang được ứng dụng rộng rãi trong các ngành kinh tế quốc dân. Việt Nam, tuy chưa có điện nguyên tử nhưng kỹ thuật hạt nhân đã được sử dụng trong nhiều việc chuẩn đoán và điều trị trong y tế, trong chụp ảnh kiểm tra chất lượng mối hàn.

pdf60 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1484 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nhu cầu mục đích của việc che chắn bức xạ; nguyên lý hấp thụ tia X và gamma khi xuyên qua vật chất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ccc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ccc c cc c c cccccccccc c cc !c "#cc c c$%c&c' c' ccccc(c c$%c) c c'* c '+ c' cc c c,c- c(.c/c0 c1cc$cc c 2c3c$ c 4c cc(c+c$%c 3c c 5c ' c c6ccc 5c '7c ' cc ,c ' c c!c 81c'c#c$% c1 ccc c cccc 5c 8c' c cc1c' c91c:c7c#;cc>cccc?c#c c 81c2cc @cA)c"c ! c$%c 81c cBcCc8cc,c,c1)c# c#c D c'E c'cc8c"!c'.c c F=c cG H1cI'cJH Hc c c'c c<cc8c6cc#c'&c "$K c c<c$%c c' 8c8c 3c cc c!cc,.cIc1c<L- cc ,c A7c c c<c8c6ccc 5c'7cA c$ cM c6c)cD c c 81c,c N ccA c cA!c c?c .cF?c c 81cEcc c1c<L- cc # cKc cO cc @c c"c$ c1)c*c!c$P cM cN c ! cQc cO c* c@ .cFc 2c c 81c cBcCc$ c"2ccKc Pcc 3c c1c<L- cRc+c$%cN cc 5cSc!cA!cTc:cA7cAN cQ .c c F c1*c ccA c c cc cA c '?cc1c<L- cPcc : c A cTc c:c B c 5cc9c : c cQc cKc 5c ,c'2cA c (c c9 cc 5cA)c"cc'c c cc,c1)c*cHcUc$%c c c $c1*c : cc c ?c OcK.cVP cc#c5c Hc Uccc : c6c c<L- ccWc ccOc' cN ccA!c!1cccA)c".c,cN c Cc Tc ,c D c c -!c ,c )c c c (c !c $P c "#c c )c QHc c *c c1c?c (c'cD c'E c'cc?cA!c(ccAc cccc 2cc c ,cA7c c<L- XccA c(c ! c ,c c8c6ccA Xcc!c (c 2cN c 2c-c,ccccc(c& c c c' cccc cEcR1c c<c c'c=c1c .c cócc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c c Yc?cEc cHcUcA)c"c' c : c6cc<L- ccccc c,c c , c"&cA)c"c cO c(c 2ccA c(c' c1*c O ccc Z .c* c cEcccc'>cAccSc1c?cEc cHcUcA)c "Xc 2cWc# cc c<cc 11c c"2c-cc#Xcc cc c?c R c' cHcUc : c<L- cc) c cc cc cc' c c ,c ,c : c<L- cO c?c$Oc% cWc#.c cc c1c[c$K c c I$K c\c] O c c^ c-c c I$K có\c 2cWc# cc c<cc]11c c"2c-cc#c c I$K c_\c0c cHcUc : c<L- c c I$K c[\c` c c' cHcUc : c<L- c c c cc cA$OcSc , ccO cc )c '>cAc1*c c cc cccN c'cQ cD c ,c c' c c'>cAcc* c c:c 5c c,c' c c>1c ,1c c .c0>ccN c'#c1 c$%cWc ,c c c(c c=c-&cFScINcccA.c c c c c c c c c c_cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ƒc c c c cc cccccccc Yc<L- c ' c6ccc c c c ,c A7c A)c"c1 c ?c c 81cc# cKc cO c @c c"c$ c1)c*c!c$P cM cN cQc cO c * c@ .cIcA*cc ,c $ c"2c , c"&cO cA)c"c cc B c ! c D cA 8c cc8c=c c!c$P cA)c"cc 5c $ c+cNc c c !1c AcSc R cc cc c c- c c c$cBcac>c1Tc!1c7c) .cFc 2c 81cc=c<L- c:cc* c2c* c@ c(c$c'#cOcc?cc Sc1cc 5c'7cA cEc $ c(.c b ccN c4cPcc4c1c c!cc cOc$cFd.cb@cI?cY c Tc c:c 3c c 5c1cc,cc^ cc'2c_ec91cc1c<L- c1*c c 3c ccc'#cc.cI$c8c,c c 5c ,cA7cMc,c1)c@c Kccc +cA ,c1#ccAc cc(c 2cA)c"cN cR c 9 cc1cUc>c c5c >cHc 5c,cc(cf ,cA7cc1)c*c# ccA)c"gc?cA!c c1UcN c $%cN cAc7chc 5c ,c,c= c $ ...cIc 81cccTcNc@c \c ,c ?c c!cAcBc c  c3c'ccN c!1cA!cc .c 5c : c <L- c Ec ,c Pc c c c ,c $c (c c c ?c Qc Kc -c 7ccccccc f$O cóc1ócg.cN c ! ccKc PccN cA ,c c?c : c c 8c ! ccc óc1óc$ c,c c c& c-c7c>c 5c cc,cN cc Z cc2c : c cc cR c.c Yc<L- c ' c6ccc c c c ,c A7c A)c"c1 c ?c c 81c # c c O c @c c"c >c1)c*c!c$P c4c1 c ?c cA*c#c cic c-!cWccUc c,c"!c'c c c5c ,cA7.c$ c$ccN c c cc 5c #cA)c"c=cc : c<L- ccN c c 81c>ccKc Pcc ,cM ccD cK c c' cN c $ cBcA cc c $% c )cQHc c !1.c c[cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c jc c1cDcA cPccKc Pcc,c ccN c8c ,c1c<L- c2c AUcA*cc : c<L- c#c#c(cEc-c7c5c c?c : c<L- c Hc 2c6c# c Z cEcV*cccIN c ccYN c'$ .c cc c!"c#$c#%&c'"(ccc)c*+c Ic 5c c c c $%c 3c c 8c Hc Uc c : c<L- c $ c $%c 3c cEc,cc8c8c,ccc c$cc>cA2cN cccA' .c 0 cHcUc% cWc & c ,c 1c 2cc cR c8c"(c c : c<L- c 1cTc!1cA!cc,c$%cA)c"c 5c cO c1)c c 8ccc(c 2c c,c!1cA!cccccA c(cPcccccD c $ cc 2c-c ,cN c c c ,c1c cA2c c : c<L- .c IHcUc% cWc & c ,c 1cN c c c?c"(c XcA2cc : c <L- c c 8c "(c c c : c 1c 3c A c c1c N c ! c Dc1*c ! cc#c7cccA)c"cc'c=c1c<L- c$%c Dc cA2c' c cN cc$%c'cA2c c8c (c ccc $ cc1N c'$ .c  c'cHcUc% cWc:c & c $ c(cccSc c<L- c2c(1c ,cD cKc Pcc8c1c3cA .ccc ,c-.c/0c0c1c'"(ccc , c2"c'3"c4c'"5c67c89c c (c 2cA)c"ccccc 2c<L- c c' 2 ccD c $ c1c c'c , cc-c'>c 5c4ccc ,cA7cc"3cWc,c-!c c c c <L- .cF' c-c'>c cc(c 2c<L- c CcPc : cccPc cA2c : c Xcccc N cO c : c cAk c1*c3c Z cc c>.c(c 2cc8c-c ccA*c : c c-c1*cO c?c>c' c .c(c 2c Cc ) c c : cc cc8cA#1c&c c<L- c c c c c c '#c Uc f! c cc1 (gc(cc! c c c1c c<c$%c ccU cK c ' c : .c c`cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c c ccO cHcUc1cc(c 2c<L- c$%c!1cA!c1c c' c 5c c c .c F'c ,c 1)c c c c c A)c "c c c c 'c =c 1cccccccccccccccc <L- c!1cA!c 5cA)c"c cAc 5c 8cN c$%c$%c-cóec1lm91cc ecnlmcfN c8c N cA)c"cc 2g.c ,c2"c'3"c:;"c#%<=ccc J:c'4cA)c"c=c : c<L- c (c'cD cc-!cNcR ccOc,c1N c '$ c" c-cA)c"c':c'4ccc8c ccU cK c'cN c?c1cNc i1c 1N c'$ c cEc& c.cV2cccc:c (cc-!c 21c' c,c )c QHccD c $ c(c c c c cccc':c'4cA)c"c>cc!c9 cA7c ,c"c .c IHcUc% cWc : c<L- c Cc 9cBcA)c"c':c'4c'c c (cNc i1c 1N c'$ ccEcc c c c ,,c 2"c'3"c6(c4c c D cA c(c c<L- c Cc7c!c$P c'c , cEc c<c c'c=c 1.cF c<c '#c *c c ,c c<L- c N c$%c ,cc ' c 5c c c c : c c ,cA7c cN cc 2c6ccccV*coc,cc^c)coc ,c,c O c5c'cR cO c c* c McAc c c<L- cN c$%c' cA7cSc Ec ,c)c>c-!cc 5c c 81c cO c $ cA .c c 2c(c=c1c c<L- cN cc6cA c(c:cA7c i1c"c=c c1c cEcAc c f c c c cSc g.cbc-!cEc 5cc$ c'K c'c , c2cA c(.c 0 cHcUc Cc 9cBcA)c"cc'cA2c c (c!c$P c,cA c (cPcccccD cA c(c c-c c : c<L- .cpBcA cc cDc c cScc,c c<L- cc 2c(1c c c1c?c6ccA cc A)c"cc'c=cD c1c$%c 3c cc8c (c cc ccBcA c'c c ScD ccc ,c c<L- .c c cÓcc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ƒcc >?ccc c cc@Ac--cBc>?cc@C cƒ c c(cD2cEc#.c#F$c#0c c F c<cfc cJH HgccA)c"c c=ccA$Oc c' c! c=cec,c eec1c$K c) cO cSc c! c=c_ec,c_eeeecdbqcfcdbqcrce`cbqg.cF c<c R c' cc,cc c,c' c! c=cec0 c,c`ecY0cc$%cc'c cc HH'cc* c9 c=cecH0cO c`ecYH0cA7c+1c' cA c1cAk cc cBc A .c c F c<cc c 11c5c cA)c"c c =c$ ccA$Oc cccc $%c (cA c-c ^c c c=.c c c cd^c c c=c cc Fc"Zc1*cR1c ca c]11cKc9 cO c$ c*cAcScs.clcc^ c $ c*c c c-c1*cO c1Q cc c"cAk \c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccscrcLns"cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.gc F' ccncc c c c !1c,c?cf H'cH cHtt HgcccKc7c c1L.cF=cfó.gc c'\cc ccc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc scrcLu" s ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.ógc F?c (c $K c'>cc=cec,c"cc$%\c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccscrcseH Ln"cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó._gc ,c$cc ,c cc ScEc$K cc$% c3c]11cO c1*c 2c3c cvcc\c nrcvcccfcc c 2c3c' c1L_cc#gcccccccccccccccccccccccccccc p8c cA)c"c 11ccBcA c cO c c c !1cEcc' c1N c'$ cAc -c'>c c(ccWc cc \c Èc b c) c- c \clc# cccA*c9 c$% cEc$% c3c 11cAP c 2c3.c Èc Fc "c I1 \c lc $K c c !c $% c 3c 11c O c HH'c c c Ec 2c3.c,c-!c$% c3c 11c'5ccHH'c1*c Sc9 c$% c cA7cc"c $%c$O c cwc cO c $K cO .c Èc b c) ccB \cxcc c$K ccEc$% c3c 11cc9 c$% cOc KceócYH0cO c'$ cc(cBc'$ cEcHH'c 2c3c,c-!c c$% c3c 11cA ,c1#cc@ c c"#c cB cfHLcHyg.c F ,c c $K c c c Sc c ^ c ,c cEcc-c '>.c] cvc c ,c cc Sc c1Ncf?c'2c1*c 2c3cc#gcc\c vcrcv cycvI1cycv 'cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.[gc c /c(cv c c ,c c c) c- c XcvI1c c ,c cc"cI1 Xc v 'cc ,c ccB .c(c ,c c c1NcO c c 2c3ccc' cc1 _ccc ,c cc1Ncc c c c !1c,c?.c ccccccccccccccccccccccccccc cŸcc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ccccccccccccccccccccccccccccccccncrcvcrcfv cycv I1cycvI1cycv 'gccf1 Lgc c c c c cccccccccccccccccccncrcn cycn I1cycnI1cycn 'ccf1 Lgccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.`gc c ,c4c-c(1c,c c# cc9 c$% cc' cc#c>cc cAQc c$% cc"c' ccfó.`gc cccc c c# cc,c?cEcR1c c]11c ?c ccn\c c ccccccccccccccccncrcn cycnI1cycn 'ccf1 Lgcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.Ógc c b c cncccO c c cnc>ccN c"Zc,cc cc"cc c cc !c ,ccc'cQ c#cA7c$K c.cp 5cc CcN c:c& c c1N c '$ c Hc Uc c A5c c $K c c Oc c c c ! c ?c ,c c ) c ?c Mc fA L gccc cc"c c .c c(cD2cEc#.c!2"c*<)c c  c c c c !1c,c?cnc:c 3c c c c c !1c cn1cf1 c H cHtt Hgc?cHcKc7cf1óm gc$%c"c7cHcN c)có.\c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc s u rc s[ cf1óm gcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.gc c F' ccäcc)c 2c m1_cc1c*cc#cEc1N c'$ c c jR c c c c !1c cc 5cc% c>cc8c c ccA#c>c c cf'UcQ c?gcEcc#c$%c!c .c,cc#c$K ccczc% c @1c 5c#c>c c c c !1cc Scnc ! cc1*c^c% cEcc c c c !1c Eccc ScEczc% c\c cccccccccccccccccccccccccccccc _ ó ó _ ó _ c uu uu rc { yc { yc { y... | | | | ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.Ÿgc F' cc{@X{;c 4c c Sc '91c Hc ' c $% cEc c #c ' czc % c c…cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c F$K cc c c c c# cc,c?cc c$% c' 2 cEc1N c'$ c c#cäcf m1_gc>ccc c c# cc ccn c\c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc uu rc | ¯ ¯ cf1óm gccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.…gc c ,cc#c$K ccczc% cEc 5c#c>c c c# cc,c?cu c ! cc1*c^c% cEcc c c# ccEccc ScEczc% c\c cccccccccccccccccccccccccccccc ó _ ó _ ó _ c u u u u rc { yc { yc { y... | | | | ¯ ¯ ¯ ¯ ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.egc c $c c c# cc cn c$%c ,c cScEc\c cccccccccccccccccccccccccccccccrc ó _ ó _ ó _ c u u u u rc { yc { yc { y... | | | | ¯ ¯ ¯ ¯ cccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.gc ,ccc c'G#c*+c1cHc(cD2cEc#.c cccccÈcb c c# cc,c?\cxc"c"#c'2c1z c1c8c$K cc"!c'c cR1c 11c c ca c'5c-cc#ccA5cSc".c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccscrcseH" fLn"gc c sc\cl c$% c3c}c,c#1cc#cA5cc"c c se\cl c$% c3c}ccR c9 c$% c cO cc#c b c c # c c ,c ?c 1Nc !c c 7c 8c Ec A)c "c 11c -c 1N c '$ c c N c 8c Wc ,c c c c "c c *c c ?c #c Ec 1N c '$ cc9 c$% cEc$% c3c 11.c ccccccLcb c c # c c \c xc 4c c Ec c c # c c ,c ?c O c1c *c c #ccccccccc äcf m1_g.cp(cc c$% cc ScKcA!cKc cO c c c# cc,c?c>cc 8c c ccA#c>c ccEc#c# c\c'UcQ c?.c cecc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c IccJc1cK:c#"c8F5cc'G#cE#c I cLcMcNc#%Oc c V)c"c 11cc8cN c$%c# cccc1c4c !1c$ c*c c c-cc#.c,c cc c c !1cEcA)c"c 11c9 c$% cKc$%cc c$O c 5c c>cc cO c6c'c 1*cR1cA)c"ca c4c'c' c >có.óc1*c$ c~ cA 8c ic1 c-c c Dc ' cEc$ c*cO cA5cc "cEccU.cccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc e s s rcLn"ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.ógc ccccccccccccccccccccccccccccbcccccccccccccccccccc e s s rcHLn"c fcc"ccA5ccc c# cXcncc c c c !1c,c?cgc b>c$O cc c c !1cEcA)c"c 11c$O c 5c c>cc .cxWc $P c#cR1c c2c$%c6c'cc @cBc c"cHH'c c .c0c c# cc$%cBc Dc @ccHH'cc ! cEc1Q c8cc$K cc)c# c Dc c=cc"cO cc c# ccc c# ccccN c c8.c c 'cN c2ccc ck1c'! c'c' cR c(ccEc1c:.c c ccIR1c c"2c-cc#c cc6c'c ccc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c F?c cn"cEc $K c'>c'2cN cc)c 2c,cA5cc# cc$%c cAk c1c>c c c c !1c$%c cc c c c !1c,c?cncc)c 2c c1L.c,cA5ccc$%c?cHc m1óc >c c c c !1c$%c cc c c c !1c c$% cn1cccKc7cc1 óm .cY c-c c Dc c c cc\c cccccccccccccnf1 Lgcrcn1cf1 óm g.c|cf m1_gccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó._gc b c c c !1cc (c cEc$ c*cA)c"c 11c'2c1*cKc7cA5cc Ecc c# ccc$%c7c c\c cccccccccccccccccccccncrc fsmsg €  " "‚ƒeccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.[g c 0O csmscc (c cEc$ c*cA)c"c 11c c !1cAP cc c# cc cA5cc".cb c c c !1c'2c$%c cc c c c !1cc Sc,c?.c c c c cO c9 c$% ck1c' c! c=ce`c,c`cYH0c Sc$c#c !ccc ccR c?c#c5c c c !1cA)c"c 11.c0>cc?c#cHc Uc"# c"4c4c ccO c1c*cEcc cHcU.cF' c 5c cc6c'c >c c c !1cEcR1cA)c"c 11c$%ccAP \c cccccccccccccccccc c escrcs .H Æ cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.`gc cccccccccccccccccccccccccccccccbBcccccccccc e Lfu "m|g.f|"gsrs .H cccccccc IcLc!;cNc#%Oc I cPc#%c#Hc89c c 0O c 5c c>ccN c c?ccR1c c'* cBc1*ccUc'#cc 5cc!c$P c,cD c: cQ cSc ,c cO cA5ccHcU.c]4c 3c'k c 1z c c$K ccO ccUccA7c cQ cR1c cc1c,1c CcN c,1c $%.c F' c 5c c >c c N c c $%c 4c 'c ' c >có._c !c ,c c cócc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c N c% c cAP c1*c c$% c c8c cc8cc"cAP ccUcc cc1c :cBc c+cc"c c$O cQ cR1c cc8cc"c'Pc c1c:c c 1*c cc1c)c# .c c c,cIR1c c"2c-cc#c c @cN c6c'c c V5ccc cHcUc' c 5c cN cc6c'cc8c$%c ,c cAk c
Tài liệu liên quan