Luận án Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế

Ngày nay, cùng với quá trình mở cửa của nền kinh tến-ớc ta, hệ thống tài chính - ngân hàng đ+ và đang hội nhập ngày càngsâu rộng vào tiến trình phát triển của khu vực và thế giới. Trong quá trìnhđó vấn đề nổi lên hàng đầu là năng lực cạnh tranh của hệ thống tài chính - ngân hàng. Nhìn tổng quát, năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Namcòn rất thấp, hầu hết các NHTM Việt Nam có vốn chủ sở hữu nhỏ, trình độ quản trị ch-a cao. do vậy kết quả kinh doanh rất hạn chế. Xu thế hội nhập khu vực và toàn cầu hoá kinh tế là một tất yếu khách quan đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với các NHTM nói riêng. Cùng với sự lớn mạnh về vốn và kinh nghiệm hoạt động của các chi nhánh ngân hàng n-ớc ngoài, việc các ngân hàng n-ớc ngoàiđ-ợc mở ngân hàng con 100% vốn n-ớc ngoài tại Việt Nam, sự gia tăng nhanhchóng của các tổ chức phi ngân hàng trong n-ớc và các định chế tài chính khác, những thách thức mà hệ thống NHTM Việt Nam phải đối mặt ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Vì vậy có thể nói yêu cầu cấp bách đặt ra với các NHTMViệt Nam là phải có các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Các NHTM trên địa bàn Hà Nội, gồm NHTMNN, NHTMCP vàcác NH liên doanh, đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - x+ hội của đất n-ớc. Trong nhiều năm tr-ớc, NHTMNN chiếm vị trí rất lớn, thực hiện hơn 80% khối l-ợng vốn huy động và cho vay trên địa bàn. Trong thời kỳ đổi mới cơ chế kinh tế, hàng loạt các NHTM cổ phần ra đời và phát triển đ+ làm phong phú thêm hệ thống NH Việt Nam. Ngoại trừ các ngân hàng liên doanh, với sức mạnh v-ợt trội về công nghệ ngân hàng, kinh nghiệm quản trị, NHTMNN và NHTM cổ phần nhìn chung đều hoạt động ch-a đạt hiệuquả cao. Hoạt động ngân hàng là lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhạy cảm và đầy rủi ro. Hiệu quả kinh doanh của NHTM - hiệu quả sử dụng vốn - chịu ảnh 2 h-ởng bởi nhiều nhân tố nh- môi tr-ờng pháp lý, môi tr-ờng kinh tế, hạ tầng công nghệ, trình độ cán bộ, bộ máy quản trị điều hành . Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là điều kiện sống còn và phát triển của NHTM trong cuộc cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế. Yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các NHTM Việt Nam nói chung và NHTM trên địa bàn Hà Nội nói riêng đ+ và đang là vấn đề không chỉ các nhà quản trị ngân hàng, các cơ quan quản lý Nhà n-ớc mà cả các nhà nghiên cứu đều quan tâm. Vì vậy NCS đ+ chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các ngân hàng th-ơng mại trên địa bàn Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế" cho luận án tiến sỹ của mình. Trong luận án này tác giả tập trung nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn đ-ợc đo bằng kết quả kinh doanh chính, của 08 NHTMCP có Trụ sở chính trên địa bàn (NHTMCP Nhà Hà Nội, NHCP Các Doanh nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam, NHCP Kỹ Th-ơng Việt Nam, NHCP Quân Đội, NHCP Quốc Tế Việt Nam, NHCP Đông Nam á, NHCP Hàng Hải Việt Nam và NHCP Dầu Khí Toàn Cầu). Đây là những NHTM mới đ-ợc thành lập song có quá trình phát triển nhanh, công nghệ hiện đại, thịphần không ngừng gia tăng. Bên cạnh đó, các NH này còn có nhiều hạn chế về quản trị rủi ro, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Do vậy, NCS cho rằng, việc tập trung nghiên cứu các NHTM cổ phần trên địa bàn Hà nội không những là cấp thiết mà còn là một vấn đề mới.

pdf206 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1274 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan