Luận văn Phân tích thực trạng rủi ro và biện pháp phòng ngừa trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giá Rai

"Phân tích thực trạng rủi ro và biện pháp phòng ngừa trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giá Rai" do chị Nguyễn Hòang Oanh thực hiện. Đề tài đã phân tích và chỉ ra những nguyên nhân ảnh hưởng đên rủi ro trong hoạt động tín dụng và nêu ra một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tại chi nhánh

pdf62 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích thực trạng rủi ro và biện pháp phòng ngừa trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giá Rai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích hiu qu hot ng kinh doanh ti NHNo & PTNT Huyn Giá Rai GVHD: Th.s NGUYN PHM THANH NAM SVTH : TRANG BU NGUYÊN i MC LC CHNG 1 ............................................................................................................. 1 GII THIU ........................................................................................................... 1 1.1. LÝ DO CHN  TÀI ................................................................................ 1 1.2. MC TIÊU NGHIÊN CU ......................................................................... 2 1.2.1. MC TIÊU CHUNG .............................................................................. 2 1.2.2 MC TIÊU C TH ............................................................................. 2 1.3 CÂU H I NGHIÊN CU ............................................................................. 2 1.4. PHM VI NGHIÊN CU ............................................................................ 2 1.5. L C KH O TÀI LIU ............................................................................. 3 CHNG 2 ............................................................................................................. 4 PHNG PHÁP LUN VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN CU ....................... 4 2.1. PH NG PHÁP LUN ............................................................................... 4 2.1.1. KHÁI NIM V TÍN DNG................................................................. 4 2.1.2. NGUYÊN TC TÍN DNG ................................................................. 4 2.1.3. H P NG TÍN DNG ........................................................................ 5 2.2. PH NG PHÁP VÀ CÁC CH TIÊU PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG TÍN DNG CA NHTM ....................................................................... 5 2.2.1 PH NG PHÁP ..................................................................................... 5 2.2.2. MT S CH TIÊU PHÂN TÍCH HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG. ................................................................................................. 6 2.3. QUY TRÌNH VAY VN TI NHNO & PTNT HUYN GIÁ RAI ............ 8 2.3.1. NGUYÊN TC CHO VAY ................................................................... 8 2.3.2. IU KIN CHO VAY ......................................................................... 8 2.3.3. THI HN CHO VAY ......................................................................... 9 2.3.4. MC CHO VAY .................................................................................... 9 2.3.5. LÃI SUT CHO VAY ......................................................................... 10 2.3.6. QUY TRÌNH CHO VAY ..................................................................... 11 CHNG 3 ........................................................................................................... 13 KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP & PHÁT TRI N NÔNG THÔN HUYN GIÁ RAI .................................................................................... 13 3.1 LCH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N CA NHN0 & PTNT GIÁ RAI. ..................................................................................................................... 13 3.1.1 V TRÍ A LÝ CA HUYN GIÁ RAI ............................................. 13 3.1.2. C I M CA HUYN GIÁ RAI .................................................. 13 Phân tích hiu qu hot ng kinh doanh ti NHNo & PTNT Huyn Giá Rai GVHD: Th.s NGUYN PHM THANH NAM SVTH : TRANG BU NGUYÊN ii 3.1.3. LCH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N CA NHNO & PTNT HUYN GIÁ RAI .......................................................................................... 14 3.2 VAI TRÒ, CHC NNG VÀ NI DUNG HOT NG CA NGÂN HÀNG ................................................................................................................. 15 3.2.1. VAI TRÒ HOT NG ...................................................................... 15 3.2.2. CHC NNG HOT NG. ............................................................. 15 3.2.3. NI DUNG HOT NG. ................................................................. 15 3.3. C CU T CHC VÀ CHC NNG HOT NG CA TNG B PHN TRONG NGÂN HÀNG .......................................................................... 16 3.3.1. TÌNH HÌNH NHÂN S ....................................................................... 16 3.3.2. S  T CHC ................................................................................ 17 3.3.3 CHC NNG CA TNG B PHN ............................................... 17 3.4 TÌNH HÌNH HOT NG KINH DOANH CA NHNO & PTNT HUYN GÁI RAI QUA 3 NM 2004 – 2006 : .............................................................. 19 CHNG 4 ........................................................................................................... 22 PHÂN TÍCH TH C TR NG HIU QU HO T NG TÍN DNG CA NHNO & PTNT HUYN GIÁ RAI QUA 3 NM 2004 - 2006. ..................... 22 4.1 PHÂN TÍCH THC TRNG HTD CA NHNO & PTNT HUYN GIÁ RAI ...................................................................................................................... 22 4.1.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY NG VN ..................................... 22 4.1.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ............................................... 24 4.1.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU N ................................................... 32 4.1.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH D N ...................................................... 37 4.1.5. PHÂN TÍCH N QUÁ HN ............................................................. 42 4.2 CÁC CH S ÁNH GIÁ HIU QU HOT NG TÍN DNG ......... 46 4.2.1. T L D N /TNG NGUN VN HUY NG (L N) .............. 47 4.2.2. VÒNG QUAY VN TÍN DNG ........................................................ 47 4.2.3 T L N QUÁ HN .......................................................................... 48 4.2.4. H S THU N ................................................................................... 48 4.2.5. T SUT L I NHUN ...................................................................... 49 CHNG 5 ........................................................................................................... 50 MT S GI I PHÁP NHM NÂNG CAO HIU QU HO T NG CA NGÂN HÀNG ........................................................................................................ 50 5.1 NH!NG TN TI TRONG HOT NG TÍN DNG CA NHNO&PTNT HUYN GIÁ RAI ..................................................................... 50 5.2 MT S GI I PHÁP NH"M NÂNG CAO HIU QU HOT NG CA NGÂN HÀNG .................................................................................................... 51 5.2.1 M# RNG TÍN DNG GN LIN V$I CHT L NG TÍN DNG ........................................................................................................................ 51 5.2.2 TNG C NG HUY NG VN .................................................... 52 Phân tích hiu qu hot ng kinh doanh ti NHNo & PTNT Huyn Giá Rai GVHD: Th.s NGUYN PHM THANH NAM SVTH : TRANG BU NGUYÊN iii 5.2.3 THC HIN TT CÁC VN B N CH O VÀ PHÂN CÔNG CA BAN GIÁM %C ............................................................................................ 53 5.2.4 CH NG TRONG CÔNG TÁC THU HI N VÀ X LÝ N . 53 CHNG 6 ........................................................................................................... 54 KT LUN VÀ KIN NGH .............................................................................. 54 6.1. K&T LUN ................................................................................................. 54 6.2. KI&N NGH ................................................................................................. 55 6.2.1 VÊ PHÍA NGÂN HÀNG ....................................................................... 55 6.2.2 CHÍNH QUYN A PH NG .......................................................... 56 TÀI LIU THAM KH O .................................................................................... 57 Phân tích hiu qu hot ng kinh doanh ti NHNo & PTNT Huyn Giá Rai GVHD: Th.s NGUYN PHM THANH NAM SVTH : TRANG BU NGUYÊN iv DANH MC B NG B NG 1: LÃI SUT CHO VAY T NGÀY 01/01/2005 &N NAY ................... 10 B NG 2: K&T QU HOT NG KINH DOANH CA CHI NHÁNH ............. 19 QUA 3 NM 2004 – 2006 ........................................................................................ 19 B NG 3: B NG TNG H P TÌNH HÌNH NGUN VN HUY NG CA CHI NHÁNH QUA 3 NM 2004 – 2006 ......................................................................... 22 B NG 4: B NG TNG H P DOANH S CHO VAY NGN HN CA CHI NHÁNH QUA 3 NM 2004 – 2006 ......................................................................... 25 B NG 5: B NG TNG H P DOANH S CHO VAY TRUNG HN ............... 27 QUA 3 NM 2004 – 2006 CA CHI NHÁNH........................................................ 27 B NG 6: B NG TNG H P TÌNH HÌNH CHO VAY THEO I T NG CA CHI NHÁNH QUA 3 NM 2004 – 2006 ................................................................. 29 B NG 7: B NG TNG H P DOANH S THU N NGN HN CA CHI NHÁNH QUA 3 NM 2004 – 2006 ......................................................................... 34 B NG 8: B NG TNG H P DOANH S THU N TRUNG, DÀI HN CA CHI NHÁNH QUA 3 NM 2004 – 2006 ................................................................. 36 B NG 9: TÌNH HÌNH D N CA CHI NHÁNH QUA 3 NM 2004 – 2006 .... 37 B NG 10: B NG TNG H P TÌNH HÌNH D N NGN HN ...................... 40 QUA 3 NM 2004 – 2006 ........................................................................................ 40 B NG 11: B NG TNG H P TÌNH HÌNH D N TRUNG HN.................... 41 QUA 3 NM 2004 – 2006 ........................................................................................ 41 B NG 12: TÌNH HÌNH N QUÁ HN CA CHI NHÁNH ................................. 42 QUA 3 NM 2004 – 2006 ........................................................................................ 42 B NG 13: B NG TNG H P TÌNH HÌNH N QUÁ HN NGN HN ........ 44 QUA 3 NM 2004 – 2006 ........................................................................................ 44 B NG 14: B NG TNG H P TÌNH HÌNH N QUÁ HN TRUNG HN CA CHI NHÁNH QUA 3 NM 2004 - 2006 .................................................................. 45 B NG 15: MT S CH TIÊU ÁNH GIÁ HIU QU TÍN DNG ................... 46 Phân tích hiu qu hot ng kinh doanh ti NHNo & PTNT Huyn Giá Rai GVHD: Th.s NGUYN PHM THANH NAM SVTH : TRANG BU NGUYÊN v DANH MC HÌNH HÌNH 1: S  QUY TRÌNH LUÂN CHUY N H S VAY VN ................... 11 HÌNH 2: S  C CU T CHC ...................................................................... 17 HÌNH 3: BI U  K&T QU HOT NG KINH DOANH CA CHI NHÁNH QUA 3 NM 2004 – 2006 ........................................................................................ 20 HÌNH 4: BI U  TÌNH HÌNH CHO VAY CA CHI NHÁNH........................... 28 QUA 3 NM 2004 – 2006 ........................................................................................ 28 HÌNH 5: BI U  TÌNH HÌNH THU N CA CHI NHÁNH THEO THI HN QUA 3 NM 2004 – 2006 ........................................................................................ 33 HÌNH 6: BI U  TÌNH HÌNH D N CA CHI NHÁNH THEO THI HN QUA 3 NM 2004 – 2006 ........................................................................................ 38 HÌNH 7 : BI U  TÌNH HÌNH N QUÁ HN CA NGÂN HÀNG ................. 43 QUA 3 NM 2004 – 2006 ........................................................................................ 43 Phân tích hiu qu hot ng kinh doanh ti NHNo & PTNT Huyn Giá Rai GVHD: Th.s NGUYN PHM THANH NAM SVTH : TRANG BU NGUYÊN 1 CHNG 1 GII THIU 1.1. Lý do chn  tài Vi't Nam (ã gia nh)p t* ch+c th,-ng m.i Th/ Gi0i (WTO) vào ngày 7/11/2006. V1n (2 này (ang tr3 thành m4t s5 ki'n nóng b6ng c7a n2n kinh t/ Vi't Nam trong th8i gian g9n (ây. M4t trong nh:ng l;nh v5c ch<u tác (4ng nhi2u nh1t chính là l;nh v5c Ngân Hàng. Chính vì v)y H' Th%ng Ngân Hàng Vi't Nam luôn (,=c nhà n,0c ta quan tâm r1t nhi2u. B3i khi tham gia vào m4t sân ch-i m0i và l0n nh, WTO, c- h4i (> chúng ta phát tri>n h' th%ng ngân hàng Vi't Nam là r1t l0n. Tuy nhiên, bên c.nh vi'c ti/p thu (,=c nh:ng cái hay c7a các h' th%ng ngân hàng tiên ti/n và hi'n (.i t? các n,0c bên ngoài, h' th%ng ngân hàng Vi't Nam còn ph@i (%i (9u v0i r1t nhi2u r7i ro và thách th+c. Tr,0c xu th/ (ó, các NHTM Vi't Nam ph@i làm th/ nào (> kinh doanh (.t (,=c hi'u qu@? i2u này (òi h6i các NHTM Vi't Nam c9n ph@i có nh:ng (<nh h,0ng, nh:ng mAc tiêu phát tri>n cA th>. Ph@i xây d5ng cho (,=c hình @nh m4t ngân hàng Vi't Nam ch1t l,=ng, tiên ti/n và có m4t k/ ho.ch rõ ràng (> có th> ho.t (4ng phát tri>n cBng nh, sCn sàng +ng phó tr,0c mDi r7i ro. Cùng v0i quá trình h4i nh)p (ó, NHNo & PTNT huy'n Giá Rai thu4c chi nhánh NHNo&PTNT tEnh B.c Liêu (ã (,=c s5 quan tâm c7a các c1p chính quy2n và s5 chE (.o c7a Ngân Hàng c1p trên (ã xác (<nh mAc tiêu là (áp +ng nhu c9u v%n cho ng,8i dân trong Huy'n (> s@n xu1t và tái s@n xu1t. Xu1t phát t? v1n (2 nêu trên mà Tôi (ã chDn (2 tài: “Phân tích hiu qu hot ng tín dng ca Ngân Hàng Nông Nghip & Phát Trin Nông Thôn Huyn Giá Rai” (> làm lu)n vFn t%t nghi'p. Phân tích hiu qu hot ng kinh doanh ti NHNo & PTNT Huyn Giá Rai GVHD: Th.s NGUYN PHM THANH NAM SVTH : TRANG BU NGUYÊN 2 1.2. Mc tiêu nghiên cu 1.2.1. Mc tiêu chung Phân tích ho.t (4ng tín dAng c7a Ngân Hàng nhGm tìm ra nh:ng gi@i pháp (> nâng cao hi'u qu@ ho.t (4ng c7a Ngân Hàng. T? (ó giúp cho Ngân Hàng (+ng v:ng trong n2n kinh t/ th< tr,8ng (ang c.nh tranh gay gHt. 1.2.2. Mc tiêu c th _ IJKLMNILOKINLPQIRLS2LO/RLPQ@LKT.RL(4JMLONJKLUTVJKLR.NLJMWJLKXJMLPQVL3 nFm 2004 – 2006 _ Phân tích ho.t (4ng tín dAng c7a NHNo & PTNT Huy'n Giá Rai qua 3 nFm 2004 - 2006 trên c- s3 + Phân tích tình hình cho vay + Phân tích tình hình thu n= + Phân tích tình hình d, n= + Phân tích tình hình n= quá h.n _ 2 ra m4t s% gi@i pháp và ki/n ngh< nhGm nâng cao hi'u qu@ ho.t (4ng tín dAng c7a NHNo & PTNT Huy'n Giá Rai. 1.3 Câu h i nghiên cu NguYn v%n huy (4ng c7a ngân hàng nh, th/ nào qua 3 nFm 2004 – 2006? Doanh s% cho vay c7a chi nhánh tFng gi@m nh, th/ nào qua 3 nFm 2004 – 2006? N= quá h.n c7a chi nhánh cao hay th1p? 1.4. Phm vi nghiên cu 1.4.1. Không gian nghiên cu 2 tài (,=c nghiên c+u t.i ngân hàng nông nghi'p và phát tri>n nông thôn huy'n Giá Rai. Ch,a (i th5c t/ t.i các xã do không có (i2u ki'n mà chE th5c t)p tr5c ti/p t.i phòng kinh doanh vì v)y mà (2 tài chE (,a ra nh:ng nh)n xét chung d5a trên s5 (ánh giá c7a cá nhân v2 nh:ng y/u t% phân tích. 1.4.2. Th!i gian th"c hin nghiên cu Th8i gian làm (2 tài t? ngày 05/03/2007 (/n 11/06/2007. Phân tích hiu qu hot ng kinh doanh ti NHNo & PTNT Huyn Giá Rai GVHD: Th.s NGUYN PHM THANH NAM SVTH : TRANG BU NGUYÊN 3 1.4.3. #i t$%ng nghiên cu Nghiên c+u v2 hi'u qu@ ho.t (4ng tín dAng t.i NHNo&PTNT huy'n Giá Rai qua 3 nFm 2004 – 2006 1.5 L$%c kho tài liu có liên quan &n tài nghiên cu “Phân tích th"c trng ri ro và bin pháp phòng ng'a trong hot ng tín dng ti Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn huyn Giá Rai” do ch< NguyZn Hoàng Oanh th5c hi'n. 2 tài (ã phân tích và chE ra nh:ng nguyên nhân @nh h,3ng (/n r7i ro trong ho.t (4ng tín dAng và nêu ra m4t s% gi@i pháp nhGm h.n ch/ r7i ro t.i Chi nhánh. Qua (ó th1y (,=c s5 c9n thi/t c7a vi'c phòng ng?a r7i ro trong ho.t (4ng tín dAng và c9n có gi@i pháp nhGm hoàn thi'n công tác phòng ng?a r7i ro “Phân tích hot ng tín dng ti NHNo&PTNT huyn Châu Thành A” do anh Lê Thi'n Phúc th5c hi'n. 2 tài (ã phân tích, (ánh giá ho.t (4ng tín dAng và (,a ra nh:ng bi'n pháp nhGm ([y m.nh ho.t (4ng tín dAng c7a ngân hàng trong th8i gian t0i. “ Phân tích hot ng tín dng Trung Dài hn d#i v(i H nông dân ) NHNo&PTNT huyn Tân Thnh” do NguyZn NgDc Sinh th5c hi'n. MAc tiêu nghiên c+u c7a (2 tài này là nhGm góp ph9n nâng cao hi'u qu@ ho.t (4ng tín dAng c7a Ngân hàng (%i v0i H4 nông dân s@n xu1t nông nghi'p. Phân tích hiu qu hot ng kinh doanh ti NHNo & PTNT Huyn Giá Rai GVHD: Th.s NGUYN PHM THANH NAM SVTH : TRANG BU NGUYÊN 4 CHNG 2 PHNG PHÁP LUN VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN CU 2.1. Ph$*ng pháp lu+n 2.1.1. Khái nim v tín dng - Tín dAng là quan h' vay m,=n, quan h' s\ dAng v%n l]n nhau gi:a ng,8i (i vay và ng,8i cho vay d5a trên nguyên tHc hoàn tr@. - Tín dAng là m4t ph.m trù kinh t/ hàng hoá, quá trình ra (8i tYn t.i và phát tri>n cùng v0i s5 phát tri>n c7a n2n kinh t/ hàng hoá. - V)y tín dAng là m%i quan h' kinh t/ (,=c bi>u hi'n d,0i hình thái ti2n t' hay hi'n v)t và (,=c hình thành theo nguyên tHc hoàn tr@ v%n và lãi trong m4t th8i gian nh1t (n nh,=ng quy2n s\ dAng m4t l,=ng giá tr< nh1t (<nh trong m4t th8i h.n nh1t (<nh sang ng,8i (i vay và khi (/n h.n ng,8i (i vay ph@i hoàn tr@ cho ng,8i cho vay m4t giá tr< l0n h-n l,=ng giá tr< ban (9u. Kho@n d, ra gDi là l=i t+c tín dAng. 2.1.2. Nguyên t,c tín dng - Nguyên tHc 1: V%n vay ph@i s\ dAng (úng mAc (ích (ã th6a thu)n trong h=p (Yng tín dAng và có hi'u qu@ kinh t/. V%n tín dAng s\ dAng (úng mAc (ích và có hi'u qu@ không nh:ng là nguyên tHc mà còn là ph,-ng châm ho.t (4ng c7a ngân hàng. Nguyên tHc này là c- s3 c7a vi'c phan tích tín dAng tr,0c khi ngân hàng quy/t ( Ngân hàng theo dõi ki>m tra vi'c s\ dAng v%n vay c7a Doanh nghi'p.Vi'c s\ dAng v%n vay (úng mAch (ích, có hi'u qu@ (@m b@o cho vi'c hoàn tr@ v%n vay m4t cách an toàn h.n ch/ r7i ro cho Ngân hàng - Nguyên tHc 2: V%n vay ph@i (,=c hoàn tr@ (9y (7 c@ v%n g%c và lãi theo (úng th8i h.n (ã cam k/t trong h=p (Yng tín dAng. Phân tích hiu qu hot ng kinh doanh ti NHNo & PTNT Huyn Giá Rai GVHD: Th.s NGUYN PHM THANH NAM SVTH : TRANG BU NGUYÊN 5 ây là nguyên tHc chung c- b@n nh1t c7a tín dAng nhGm (@m b@o cho Ngân hàng th,-ng m.i tín dAng tYn t.i và ho.t (4ng bình th,8ng. Ngân hàng ph@i th5c hi'n nghiêm ng^t nguyên tHc này, b3i vì ti2n cho vay ph9n l0n là ti2n huy (4ng t? ti2n g\i c7a khách hàng, trong (ó có c@ nguYn ngHn h.n Ngân hàng (i vay, do (ó ph@i thu (úng h.n (> tr@ cho ng,8i g\i, ng,8i cho vay (úng h.n. Vi'c thu n= (7 và (úng h.n giúp Ngân hàng (@m b@o k/ ho.ch nguYn v%n, ch7 (4ng trong cân (%i nguYn nhGm (.t hi'u qu@ cao trong ho.t (4ng kinh doanh. 2.1.3. H%p -ng tín dng H=p (Yng tín dAng gi:a Ngân hàng và khách hàng là m4t h=p (Yng dân s5 có tính ch1t (^c bi't nhGm xác (<nh quan h' pháp lý gi:a hai bên trong quan h' tín dAng. Do v)y t1t y/u h=p (Yng tín dAng ph@i (.t (,=c nh:ng (i2u ki'n sau (ây m0i (@m b@o tính h=p pháp c9n có: - Hai bên ký k/t h=p (Yng ph@i có (7 nFng l5c pháp lý - MAc (ích ký k/t h=p (Yng ph@i h=p pháp - Vi'c ký k/t h=p (Yng ph@i (,=c th5c hi'n trên c- s3 t5 nguy'n, không bHt bu4c, không nh9m l]n. * H=p (Yng tín dAng gYm các lo.i: - H=p (Yng tín dAng dùng cho khách hàng là pháp nhân và doanh nghi'p t, nhân, công ty h=p danh. - H=p (Yng tín dAng dùng cho khách hàng là h4 gia (ình, cá nhân, t* h=p tác. - S* vay v%n dùng cho khách hàng là h4 gia (ình s@n xu1t nông, lâm, ng, nghi'p vay v%n không ph@i b@o (@m ti2n vay theo quy (<nh c7a Chính ph7, Ngân hàng Nhà n,0c Vi't Nam. 2.2. Ph$*ng pháp và các ch. tiêu phân tích hiu qu hot 
Tài liệu liên quan