Nghiên cứu xử lý nước thải cồn bằng hệ quang hóa – Ozone (uv/o3)

Sản xuất cồn là một trong số các ngành công nghiệp có nguy cơgây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường bởi thành phần nước thải cồn chứa một lượng ñáng kể các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học như: polysaccarides, ñường khử, lignin, Melanoidin, chất sáp, v.v Chất thải của nhà máy sản xuất cồn rượu từtinh bột và rỉ ñường gồm những chất sau: bã rượu, khí CO 2 , sinh khối nấm men, ether, aldehyde, dầu fuzen. Với thành phần chủyếu là các chất khó phân hủy nên nước thải cồn rượu không thểxửlý triệt ñểbằng các công nghệ sinh học truyền thống. Trước những yêu cầu và thách thức ngày càng cao của môi trường, các nhà khoa học và công nghệ ñã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu theo hướng tìm các công nghệcao (advanced technologies) ñểhỗtrợcác công nghệtruyền thống. Các công nghệcao thường gặp như: công nghệlọc bằng màng, công nghệ khửtrùng nước bằng bức xạtửngoại, công nghệphân hủy khoáng hóa chất ô nhiễm hữu cơbằng quá trình oxi hóa nâng cao.

pdf14 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1306 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu xử lý nước thải cồn bằng hệ quang hóa – Ozone (uv/o3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Science & Technology Development, Vol 13, No.M2- 2010 NGHIÊN C U X LÝ N ƯC TH I C N B NG H QUANG HÓA – OZONE (UV/O 3) Nguy n V ăn Ph ưc(1) , Nguy n V ăn D ũng (2) , Nguy n Th Thanh Ph ưng (1) , Lê Qu c Th ng (3) (1)Vi n Môi tr ưng và Tài nguyên, ĐHQG – HCM (2)Vi n Công ngh Hóa h c, Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam (3) CN Vi n D u khí Vi t Nam, Trung tâm NC & PT An toàn và Môi tr ưng D u khí (Bài nh n ngày 11 tháng 08 năm 2010, hoàn ch nh s a ch a ngày 10 tháng 12 năm 2010 ) TÓM T T: Cho ñn nay công ngh x lý n ưc th i c n v n ñang là v n ñ nan gi i b i thà nh ph n n ư c th i ch a hà m l ư ng h u c ơ cao, khó phân h y sinh h c. Kt qu kh o sá t trên n ư c th i cn sau x lý sinh h c ñã xá c ñnh thà nh ph n n ư c th i cò n ch a m t l ư ng ñáng k cá c h p ch t h u cơ v i COD cao, dao ñng t 1300 – 1800 mg/L, t l BOD/COD th p kho ng 0,25-0,27. Kt qu nghiên c u x lý nư c th i c n (sau phân h y sinh h c) trong ñiu ki n PTN b ng công ngh oxy hó a nâng cao ñã ch ng minh h oxy hó a UV/ozone có kh năng x lý hi u qu hơn so v i h OZONE riêng bi t v i hi u su t x lý COD và ñ mà u cao h ơn t 4,2 – 22%. Áp d ng ph ươ ng phá p mô hì nh hó a v i ph n m m mode 5.0, nghiên c u ñã xá c ñnh ñiu ki n ph n ng t i ưu cho mô hì nh UV/Ozone là : pH = 9, hàm l ưng O 3 s d ng là 54 mg/h; công su t ñèn UV là 8W/h và hi u qu x lý màu, COD có th ñt 100% và 93% trong vò ng 120 phút. Nghiên c u còn ch ng minh s hi n di n c a - 2- - các anion nh ư Cl , SO 4 , HCO 3 ñã nh h ưng ñáng k ñn hi u qu c a quá trình. T khóa : oxy hóa nâng cao, quang hóa, UV/O 3, ozone. 1. ĐT V N Đ Tr ưc nh ng yêu c u và thách th c ngày S n xu t c n là mt trong s cá c ngà nh càng cao c a môi tr ưng, các nhà khoa h c và công nghi p có nguy c ơ gây ô nhi m nghiêm công ngh ñã ti n hành nhi u công trình nghiên tr ng môi tr ư ng b i thà nh ph n n ư c th i c n cu theo h ưng tìm các công ngh cao ch a m t l ư ng ñáng k cá c h p ch t h u c ơ (advanced technologies) ñ h tr các công khó phân h y sinh h c nh ư: polysaccarides, ngh truy n th ng. Các công ngh cao th ưng ñưng kh , lignin, Melanoidin, ch t sáp, v.v… gp nh ư: công ngh l c b ng màng, công ngh Ch t th i c a nhà máy s n xu t c n r ưu kh trùng n ưc b ng b c x t ngo i, công t tinh b t và r ñưng g m nh ng ch t sau: bã ngh phân h y khoáng hóa ch t ô nhi m h u rưu, khí CO 2, sinh kh i n m men, ether, cơ b ng quá trình oxi hóa nâng cao. aldehyde, d u fuzen. V i thành ph n ch y u là Trong s nh ng công ngh ñó, công ngh các ch t khó phân h y nên n ưc th i c n r ưu da vào các quá trình oxi hóa nâng cao là công không th x lý tri t ñ b ng các công ngh ngh ñưc nghiên c u và ng d ng nhi u nh t sinh h c truy n th ng. trong th i gian g n ñây. Trang 40 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM TP CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S M2 - 2010 Các quá trình ôxy hoá nâng cao (AOPs) ñáng k ñ n quá trì nh hì nh thà nh g c hydroxyl da vào g c t do h at ñng hydroxyl *OH ho t tí nh. ñưc t o ra ngay trong quá trình x lý có m c Shu et al. (1994) [19] ñã nghiên c u nh ñ ph n ng nhanh h ơn hàng tri u ñn hàng t hưng c a pH ñn hi u qu quá trình x lý ln so v i Ozon và hydro peroxit, do ñó làm nưc th i t t o ch a thu c nhu m azo b ng gi m chi phí x lý và kích th ưc h th ng. ph ươ ng pháp UV/H 2O2. Quá trình phân h y AOPs th ưng có th oxy hóa tri t ñ các thu c nhu m t i ưu quan sát ñưc pH t 3,0 hp ch t b n v ng b ng O 3 ho c H 2O2. AOPs ñn 5,2. thích h p ñ phân h y hi u qu các ch t ô Lai et al. (1995) [17] ñã nghiên c u oxi nhi m h u c ơ nh ư các hydrocarbon (Tricloetan, hóa simazin trong n ưc th i t t o b ng quá Tricloetilen, Vinyl clorua), các h p ch t th ơm trình UV/O 3. N ng ñ ban ñu c a simazin: 4 (Benzen, Toluen, etyl benzen, xylen), các mg/L. Th i gian l ưu trong thi t b ph n ng: 15 phenol, các ch t di t côn trùng có h i. AOPs phút. S oxy hóa x y ra hoàn toàn khi s d ng cũng có th dùng ñ oxy hóa các ch t ô nhi m O3 vi l ưng 34 mg/phút và pH 7,2. vô c ơ nh ư xyanua, sunfua, nitrit [7]. T nh ng tí nh ưu vi t trên, h oxy hó a Và o n ăm 1987 Gurol và Vatistas [7] ñã so UV/O 3 ñư c ñnh h ư ng cho nghiên c u x lý sá nh hi u qu c a cá c quá trì nh oxy hó a nâng nư c th i c n sau phân h y sinh h c. cao: UV; O 3; UV/O 3 cho x lý cá c h p ch t 2. MÔ HÌNH VÀ PH ƯƠ NG PHÁP phenol. Kt qu nghiên c u ñã ch ng minh kh NGHIÊN C U năng kh TOC trong h UV/O 3 là cao h ơn h n. 2.1. Đi t ưng nghiên c u Nghiên c u khá c c a Stowell et al (1990) Nưc th i c n sau h th ng x lý sinh h c [7] cũ ng ñã xá c ñnh h UV/O 3 có kh năng gia ca Công ty c n Thái H ưng (M Tho, Ti n tăng t c ñ oxy hó a acid chlorendic. Trong ñó, Giang). cá c y u t nh ư pH, s hi n di n c a ion Nưc th i c n sau x lý sinh h c v n còn carbonat và cư ng ñ á nh sá ng s nh h ư ng màu nâu ñm, hôi n ng. Bng 1. Thành ph n và tính ch t n ưc th i c n (Sau x lý sinh h c) [1] STT Thông s Đơ n v ño Giá tr QCVN 24:2009 (C t A) 1 pH - 6 – 7 6 – 9 2 COD mg/L 300 – 400 50 3 BOD 5 mg/L 80 – 100 30 4 Màu Pt - Co 1300 – 1800 20 5 Tng N mg/L 14 15 6 Tng P mg/L 0,05 4 7 SS mg/L 210 50 8 BOD/COD - 0,25 – 0,27 - Bn quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 41 Science & Technology Development, Vol 13, No.M2- 2010 2.2. Mô hình nghiên c u th ưc d x H = 30 x 210 mm ñt xuyên su t Mô hình thí nghi m bao g m: (1) thùng chi u dài b ph n ng. Khí ñưc c p vào t ch a n ưc th i vào; (2) b ơm n ưc th i; (3) h tâm ñáy bình qua h th ng ñá b t và thi t b th ng ph n ng quang hóa; (4) máy phát ñiu ch nh ozone ozone; (5) thi t b h p thu ozone - Thi t b h p thu ozone làm b ng th y - H th ng ph n ng quang hóa ñưc làm tinh có b dày 2 mm, bên trong ch a dung d ch bng inox ch u nhi t hình tr ( ñưng kính 60 KI dùng ñ h p thu ozone d ư thoát ra t bình mm và chi u cao 270 mm, b d y 3 mm). ph n ng. - S d ng ngu n UV n i t ñèn th y ngân - Mô hì nh g m 3 thi t b quang phân: (λ = 254 nm, công su t 8W), ñèn ñưc b c Thi t b 1 ch b trí ñèn UV ; thi t b 2 và 3 có trong ng th y tinh th ch anh ch u nhi t và b trí kt h p ñèn UV và cp khí ozone tâm nhúng ng p b ph n ng. Đèn UV có kích ñáy b . Hình 1. Mô hình oxy hóa nâng cao quang hóa – ozone 2.3. Ph ươ ng pháp nghiên c u t o khí ozon. Ph n khí O 3 d ư s ñưc d n qua Nghiên c u ñưc th c hi n trong ñiu ki n thi t b h p thu b ng dung d ch KI. nhi t ñ phò ng 30 – 35 oC. - Th i gian ph n ng duy trì trong 120 Đ màu, COD c a n ưc th i ban ñu ñư c phút v i các kho ng th i gian l y m u là 20, c ñnh, ln l ư t là 1300 Pt – Co và 300 mg/L; 40, 60, 80, 100 và 120 phút. Cá c b ư c thí nghi m theo trì nh t sau: - Cá c thông s phân tí ch: Đ màu, COD, - Nưc th i ñưc máy b ơm (2) b ơm vào hà m l ư ng O 3 ban ñu, hà m l ư ng ozon d ư, h th ng ph n ng (3). M ñèn UV và h th ng hàm l ưng O 3 tham gia ph n ng trong h th ng quang phân UV/O 3. Trang 42 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM TP CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S M2 - 2010 Cá c y u t cn kh o sá t bao g m: pH t i 2.4. Ph ươ ng pháp phân tích và hóa ch t ưu c a ph n ng, hàm l ưng ozon t i ưu và s d ng 2- - - nh h ưng c a các anion SO 4 , HCO 3 , Cl vi pH, COD, BOD 5 phân tích theo Standard giá tr pH và n ng ñ O 3 t i ưu t 2 thí nghi m. Methods for the Exammination of Water and Nghiên c u xá c ñnh cá c thông s ti ưu Wastewater. theo ph ươ ng pháp quy ho ch th c nghi m trên Hàm l ưng O 3 phân tích theo “Guideline mô hình MODDE (version 5.0). Các b ưc thí for Measurement of Ozone Concentration in nghi m nh ư sau: the process Gas from an Ozone Generator”. Bưc 1: Xác ñnh các y u t nh h ưng Đ màu ñưc xác ñnh b ng ph ươ ng pháp ñn quá trình x lý (kho ng pH và hàm lưng so màu trên máy so màu Spectrophotometer O3 tham gia ph n ng); DR2700. Bưc 2: D a vào các y u t nh h ưng s 3. KT QU NGHIÊN C U VÀ TH O dng ph n m m MODDE ñ thi t k l p ma LU N tr n quy ho ch th c nghi m và xác ñnh 3.1. Nghiên c u nh h ưng c a pH ph ươ ng trình h i quy; Kt qu kh o sá t nh h ư ng c a pH ñ n Bưc 3: Ti n hành th c nghi m trên mô hi u qu c a quá trì nh oxy hó a trên hai h O3 hình x lý ñ tìm hi u su t x lý COD và hi u và UV/O 3 ñư c trì nh bà y ñ th 2; 3. su t x lý màu ng v i t ng c p y u t nh hưng ñã l p c a ma tr n; Bưc 4: Dùng ph n m m MODDE xác ñnh các h s c a ph ươ ng trình h i quy; Bưc 5: Tính toán các thông s t i ưu cho mi h oxy hóa nâng cao. HQXL (%) HQXL (%) 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 60 55 55 50 50 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120 Th i gian (phút) Th i gian (phút) pH = 3 pH = 5 pH = 7 pH = 9 pH = 11 pH = 3 pH = 5 pH = 7 pH = 9 pH = 11 H UV/O 3 H O 3 Hình 2. nh h ưng c a pH ñn hi u qu x lý màu Bn quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 43 Science & Technology Development, Vol 13, No.M2- 2010 HQXL (%) HQXL (%) 70 50 45 60 40 50 35 30 40 25 30 20 15 20 10 10 5 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120 Th i gian (phút) Th i gian (phút) pH = 3 pH = 5 pH = 7 pH = 9 pH = 11 pH = 3 pH = 5 pH = 7 pH = 9 pH = 11 H UV/O H O 3 3 Hình 3. nh h ưng c a pH ñn hi u qu x lý COD C hai h UV/O 3 và ñu có kh n ăng x lý tr ưng ki m ozone d b phân h y h ơn trong ñ màu và COD các kho ng pH t 3 – 11. môi tr ưng axit. Vi th i gian l ưu n ưc trong vòng 20 phút ñu, hi u qu x lý màu cao (có th lên ñn 70%). Sau ñó, hi u qu x lý gi m d n, t 100 – 120 phút thì g n nh ư ñt giá tr n ñnh; kho ng 90% ñi v i h UV/O 3 và 98% ñi v i h O 3. Hi u qu x lý COD t ăng ñu c hai h. Tuy nhiên, kh n ăng x lý c a h UV/O 3 t t hơn h O 3, ñt 10% sau 20 phút ñu, và lên ñn 66% sau 120 phút; so v i h O 3, ch ñt 45% sau 120 phút. các pH khác nhau, bi n thiên ñ màu th Hình 4. nh h ưng c a pH ñn s phân h y ozone hi n khá rõ r t, còn chênh l ch hi u qu x lý pH th p, ch t h u c ơ trong n ưc s b COD thì không nhi u. Nhìn chung, kh n ăng oxy hóa tr c ti p b ng phân t ozone; pH > x lý màu c a h O 3 t t h ơn h UV/O 3 nh ưng 8,5: ngoài O 3, các ch t b n còn b oxy hóa b ng kh n ăng x lý COD c a h UV/O 3 l i t t h ơn. tác nhân hydroxyl *OH t o ra t quá trình phân Tuy nhiên, k t qu nghiên c u ñã cho th y rõ hu ozone theo ph n ng (1): pH t i ưu c a quá trình x lý màu và COD cho * 3O 3 + H 2O → 2OH + 4O 2 (1) c 2 h oxy hóa là 9. Tc ñ ph n ng c a các g c OH * trong Theo th c nghi m, trong h oxy hóa O 3, nưc ln h ơn g p 10 6 - 10 9 ln t c ñ ph n ng th i gian bán phân h y c a O 3 thay ñi t vài ca phân t ozone [18]. phút ñn vài gi và ñ b n c a O 3 trong n ưc Đi v i h UV/O 3 thì s quang phân c a ph thu c nhi u vào pH [18]. Trong môi UV s t o thành H 2O2, sau ñó H 2O2 li b quang Trang 44 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM TP CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S M2 - 2010 phân ti p t c t o thành g c OH* theo các ph n Ch n pH = 9 là giá tr t i ưu ñ ti n hành ng: thí nghi m 2 – nghiên c u nh h ưng c a n ng O3 + hν + H2O → H2O2 + O 2 (2) ñ O 3 ñn hi u qu x lý. H2O2 + hν → 2*OH 3.2. Nghiên c u nh h ưng c a n ng ñ * * HRH + OH → RH + H 2O O3 Nh h s h p th phân t c a O 3 b ưc Kt qu nghiên c u cho th y khi t ăng li u -1 -1 sóng 254 nm khá cao, 3.300M cm , nên s lưng O 3 s d ng thì hi u qu x lý COD và ñ quang phân c a O 3 trong n ưc d ưi ánh sáng t màu t ăng. Tuy nhiên ñn m t gi i h n nh t ngo i không b h n ch [7]. ñnh vi c t ăng hàm l ưng O 3 không t ăng hi u Mt khác, pH t 10 – 11 ion cacbonat qu x lý vì khi ñó hi u su t s d ng O 3 th p chi m ưu th ( pH trung tính, t s (76,09% và 75,69%). cacbonat/bicacbonat là 0,00047, trong khi pH C th khi t ăng hàm l ưng O 3 tham gia = 10, t s này là 0,47) s làm gi m t c ñ ph n ph n ng t 7,2 mg/h lên 18 mg/h; 36 mg/h; ng chung c a quá trình UV oxy hóa theo c ơ 54 mg/h thì hi u qu x lý COD sau 120 phút ch ph n ng v i g c *OH t o thành các g c cũng t ăng t 21,1% lên 35,6%; 70,9%; 83,7%; - ion cacbonat *CO 3 theo các ph n ng: ñi v i x lý b ng O 3 và 25,3%; 40,2%; - - *OH + HCO 3  *CO 3 + H 2O ( kOH, HCO3 81,4%; 93,5% ñi v i quá trình x lý b ng 7 -1 -1 = 1,5 x 10 M s ) (3) UV/O 3. Nh ưng khi ti p t c t ăng hàm l ưng O 3 2- - - *OH + CO 3  *CO 3 + OH (kOH, CO3 = lên 57,6 mg/h thì hi u qu x lý có khuynh 4,2 x 10 8 M -1 s -1) (4) hưng gi m c hai h . Hng s t c ñ ph n ng gi a ion Vi hàm l ưng O 3 s d ng là 54 mg/h, cacbonat và g c hydroxyl r t l n so v i ion hi u su t s d ng h UV/O 3 và O 3 là 89,58% bicacbonat nên các nghiên c u pH < 10,3 và 89,39%. th ưng có hi u qu . Kt qu kh o sát hi u su t s d ng O 3 Ti giá tr pH = 9, hi u qu x lý ñ màu, ñưc trình bày b ng 2. COD sau 120 phút c a hai h oxy hóa là là: 99,6%; 66,3% ( ñi v i h UV/O 3) và 96,7%, 44,3% ( ñi v i h O 3). Bn quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 45 Science & Technology Development, Vol 13, No.M2- 2010 HQXL (%) HQXL (%) 105 100 100 90 95 80 90 70 85 60 80 75 50 70 40 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120 Th i gian (phút) Th i gian (phút) 7,2 mg/h 18 mg/h 36 mg/h 54 mg/h 7,2 mg/h 18 mg/h 36 mg/h 54 mg/h H UV/O 3 H O 3 Hình 5 . nh h ưng c a hàm l ưng O 3 ñn hi u qu x lý màu HQXL (%) HQXL (%) 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120 Th i gian (phút) Th i gian (phút) 7,2 mg/h 18 mg/h 36 mg/h 54 mg/h 57,6 mg/h 7,2 mg/h 18 mg/h 36 mg/h 54 mg/h 57,6 mg/h H UV/O 3 H O 3 Hình 6. nh h ưng c a hàm l ưng O 3 ñn hi u qu x lý COD Bng 2. Hàm l ưng Ozone s d ng O3 O3 O3 ph n ng HS s d ng O 3 O3 ban ñu (mg) 3 (m /h) (mg/h) (mg) (%) 0,04 7,2 14,4 12,90 89,58 0,1 18 36 31,98 88,83 UV/O 3 0,2 36 72 64,5 89,58 0,3 54 108 96,9 89,72 0,32 57,6 115,2 87,66 76,09 0,04 7,2 14,4 13,08 90,83 0,1 18 36 32,10 89,17 O3 0,2 36 72 63,36 88,00 0,3 54 108 96,54 89,39 0,32 57,6 115,2 87,42 75,69 Trang 46 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM TP CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S M2 - 2010 2 3.3. Nghiên c u xác ñ nh các thông s y = b o + b 1x1 + b 2x2 + b 12 x1x2 + b 11 x1 2 ti ưu b ng ph n m m Modde 5.0 + b 22 x2 Đ xác ñnh ñiu ki n t i ưu cho h oxy Trong ñó: hóa nâng cao x lý n ưc th i c n, ti n hành thí - x1, x 2 l n l ưc là các bi n s mã hóa c a nghi m vi mô hình b c hai th c nghi m yu các bi n t nhiên Z 1 (giá tr pH), Z 2 (hàm l ưng 3 t toàn ph n (2 ) có tâm theo ph ươ ng án quay O3). bc 2 c a Box và Hunter, nhân là th c nghi m - Hàm m c tiêu: y COD – Hi u qu x lý 3 yu t toàn ph n 2 , 4 thí nghi m 4 ñim sao COD; y màu – Hi u qu x lý màu vi cánh tay ñòn sao α = 1,412 và 5 thí nghi m T k t qu nghiên c u, ñư a ra các m c tâm v i các y u t ñưc kh o sát là hàm ti n hành thí nghi m lưng O3 và pH. Hàm m c tiêu ñưc ch n là hi u qu x lý màu và hi u qu x lý COD. Qua ñó, ph ươ ng trình h i quy có d ng: Bng 3. Ký hi u và các m c c a bi n ñc l p Bi n ñc l p Ký hi u Mc d ưi (-1) Mc c ơ s (0) Mc trên (+1) Giá tr pH Z1 9 10 11 UV/O 3 Hàm l ưng O 3 (mg/h) Z2 36 45 54 Giá tr pH Z1 9 10 11 O3 Hàm l ưng O 3 (mg/h) Z2 36 45 54 S d ng ph n m m Modde 5.0 ñ b trí và tính toán ph ươ ng trình h i quy c p 2 H UV/ O 3 Bng 4. Kt qu và ma tr n quy ho ch th c nghi m c a h UV/O 3 Ni dung 2 2 STT x0 x1 x2 x12 x1 x2 yCOD ymàu ph ươ ng án 1 + + + + + + 74,35 99,07 Ph ươ ng án TYT 2 + - + - + + 92,15 99,7 3 2 3 + + - - + + 76,95 96,9 4 + - - + + + 71,98 96,01 5 + +1,412 0 0 2 0 68,89 98,61 6 + -1,412 0 0 2 0 72,95 97,74 Các ñim sao (*) 7 + 0 +1,412 0 0 2 90,85 99,68 8 + 0 -1,412 0 0 2 79,26 95,6 Đim 0 9 + 0 0 0 0 0 88,89 97,43 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 47 Science & Technology Development, Vol 13, No.M2- 2010 Ni dung 2 2 STT x0 x1 x2 x12 x1 x2 yCOD ymàu ph ươ ng án 10 + 0 0 0 0 0 89,1 97,4 11 + 0 0 0 0 0 87,56 97,2 12 + 0 0 0 0 0 87,96 97,45 13 + 0 0 0 0 0 88,94 97,5 Ta thu ñưc ph ươ ng trình h i quy sau: 0,991 và ñ t ươ ng thích c a mô hình Q 2 =  yCOD = 88,49 - 2,322x 1 + 4,245x 2 - 0,951) 2 2 2 5,693x 1x2 - 8,57x 1 - 1,5x 2 (v i ñ tin c y R Kho ng pH và hàm l ưng O 3 thích h p: = 0,988 và ñ t ươ ng thích c a mô hình Q 2 = - Hi u qu x lý COD: pH = 9,53; hàm 0,929) lưng O 3 = 54 mg/h v i y COD = 93,1%.  ymàu = 97,4 + 0,186x 1 + 1,454x 2 - - Hi u qu x lý màu: pH = 9; hàm l ưng 2 2 0,38x 1x2 + 0,393x 1 (v i ñ tin c y R = O3 = 54 mg/h v i y COD = 99,56%. Hình 7. Mt ñáp ng nh h ưng c a giá tr pH và hàm Hình 8. Mt ñáp ng nh h ưng c a giá tr pH và hàm lưng O 3 ñn hi u qu x lý COD c a h UV/O 3 lưng O 3 ñn hi u qu x lý màu c a h UV/O 3 H O 3 Bng 5. Kt qu và ma tr n quy ho ch th c nghi m c a h O 3 Ni dung 2 2 STT x0 x1 x2 x12 x1 x2 yCOD ymàu ph ươ ng án Ph ươ ng án TYT 1 + + + + + + 75,63 97,23 3 2 2 + - + - + + 87,71 98,53 3 + + - - + + 73,85 95,36 Trang 48 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM TP CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S M2 - 2010 Ni dung 2 2 STT x0 x1 x2 x12 x1 x2 yCOD ymàu ph ươ ng án 4 + - - + + + 74,56 92,27 5 + +1,412 0 0 2 0 73,52 96,63 6 + -1,412 0 0 2 0 78,56 95,28 Các ñim sao (*) 7 + 0 +1,412 0 0 2 83,85 97,44 8 + 0 -1,412 0 0 2 73,46 92,71 9 + 0 0 0 0 0 81,05 94,18 10 + 0 0 0 0 0 80,89 93,85 Đim 0 11 + 0 0 0 0 0 80,78 93,91 12 + 0 0 0 0 0 81,67 94,22 13 + 0 0 0 0 0 81,89 94,15  yCOD = 81,3 - 2,49x 1 + 3,703x 2 - trong n ưc th i làm gi m ñáng k hi u qu x 2 2 2,843x 1x2 - 2,461x 1 - 1,153x 2 (v i ñ tin lý COD trên c 2 h oxy hóa UV/O 3 và O 3. cy R 2 = 0,98 và ñ t ươ ng thích c a mô hình Trong ñó, hi u su t x lý s gi m m nh 2 - - Q = 0,86) hơn khi có m t c a các ion Cl và HCO 3 , còn 2-  ymàu = 94,1 + 0,462x 1 + 1,853x 2 - ñi v i ion SO 4 thì nh h ưng không nhi u 2 2 1,1x 1x2 + 1,03x 1 + 0,59x 2 (v i ñ tin c y [7]. C th , hi u su t x lý COD ch còn 2 2 R = 0,986 và ñ t ươ ng thích c a mô hình Q = 60,6%; 45% và 38,8% ( ñi v i h UV/O 3) và 0,917) 46,6%; 32,6% và 36,4% ( ñi v i h O 3) t ươ ng 2- - ng khi n ưc th i ch a ion SO 4 , HCO 3 và Cl; Kho ng pH và hàm l ưng O 3 thích h p: so v i khi không có ion là 81,88% và 55,94%. - Hi u qu x lý COD: pH = 9; hàm S hi n di n c a các anion vô c ơ làm gi m lưng O 3 = 54 mg/h v i y COD = 86,7% hi u qu c a quá trình oxy hóa nâng cao do - Hi u qu x lý ñ màu: pH = 9; hàm chúng tìm di t các g c OH*
Tài liệu liên quan