Sức bền vật liệu - Chương 4: Đặc trưng hình học của MCN

Trọng tâm S y = 0  y là trục trung tâm S x1 = 0  x1 là trục trung tâm Giao 2 trục trung tâm  Trọng tâm

pdf24 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Lượt xem: 608 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sức bền vật liệu - Chương 4: Đặc trưng hình học của MCN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SͨC BɽN VɩT LIʃU GV: ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHʃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 2 - Sͩc Bɾn Vɪt Liʄu Chѭơng 4 ĐẶC TRѬNG HÌNH HỌC CỦA MCN Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 3 - NỘI DUNG 1. Momen tĩnh 2. Momen quán tính 3. Chuyển trục song song 4. Xoay trục 5. Ví dụ Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 4 - Các mặt cắt ngang Kích thước, hình dạng??? Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 5 - 1. MOMEN TĨNH a) Momen tĩnh Đơn vị: [chiều dài]3 x y S ydF S xdF     Giá trị: có thể là dương, bằng 0, hoặc âm Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 6 - 1. MOMEN TĨNH a) Momen tĩnh 2 2 0 0 2 2 2 2 0 hh x b/ y b/ y bhS ydF y.b.dy b. S xdF x.h.dx             Ví dụ 1: Tính Sx, Sy = ? Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 7 - 1. MOMEN TĨNH b) Trục trung tâm Sy = 0  y là trục trung tâm Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 8 - 1. MOMEN TĨNH c) Trọng tâm Sy = 0  y là trục trung tâm Sx1 = 0  x1 là trục trung tâm Giao 2 trục trung tâm  Trọng tâm Cách xác định trọng tâm C (xC, yC): y x C C S S x y F F   Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 9 - 1. MOMEN TĨNH c) Trọng tâm Mặt cắt ghép: 1 1 1 1 n n yi ci i y i i C n n xi ci i x i i C S x .FS x F F F S y .F Sy F F F               Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 10 - 1. MOMEN TĨNH c) Trọng tâm Ví dụ: Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 11 - 2. MOMEN QUÁN TÍNH a) Momen quán tính đối với 1 trục 2 2 x y J y dF J x dF     Đơn vị: [chiều dài]4 Giá trị: luôn luôn dương Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 12 - 2. MOMEN QUÁN TÍNH b) Momen quán tính độc cực (Đối với 1 điểm) 2 PJ dF  Đơn vị: [chiều dài]4 Giá trị: luôn luôn dương 2 2 2 P x yJ dF ( x y )dF J J       Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 13 - 2. MOMEN QUÁN TÍNH c) Momen quán tính ly tâm (Đối với 1 hệ trục) xyJ xydF  Đơn vị: [chiều dài]4 Giá trị: có thể dương, bằng 0, hay âm Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 14 - 2. MOMEN QUÁN TÍNH Hệ trục quán tính chính: 0xyJ  Hệ trục quán tính chính trung tâm: 0 0 0xy x yJ ;S ;S   Bán kính quán tính yx x y JJi i F F   Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 15 - 2. MOMEN QUÁN TÍNH d) Momen quán tính của một số MCN cơ bản  Hình chữ nhật 3 3 12 12 0 x y xy bh hbJ ;J J     Hình tam giác 3 3 12 36x xc bh hbJ ;J  Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 16 - 2. MOMEN QUÁN TÍNH d) Momen quán tính của một số MCN cơ bản  Hình tròn 4 4 64 2 32 x y P x DJ J DJ J      Hình vành khĕn 4 4 4 4 1 64 2 1 32 x y P x DJ J ( ) DJ J ( )       d / D Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 17 - 2. MOMEN QUÁN TÍNH d) Momen quán tính của một số MCN cơ bản  Thép hình Tra bảng!!! Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 18 - 3. CHUYɿN TRỤC SONG SONG Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 19 - 3. CHUYɿN TRỤC SONG SONG Nếu x, y là hệ trục trung tâm:  Sx = Sy = 0 2 2 X x Y y XY xy J J b F J J a F J J abF       Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 20 - 4. XOAY TRỤC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x y x y u xy x y x y v xy x y uv xy J J J J J .cos J .sin J J J J J .cos J sin J J J .sin J cos                 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 21 - 4. XOAY TRỤC Momen quán tính chính trung tâm: 2 2 0 2 x y uv xy J J J .sin J cos      2 21 4 2 2 xo yomax min xo yo xoyo J J J . ( J J ) .J    1 2 xoyo max yo min J tg J J    Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 22 - 5. VÍ DỤ Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 23 - CÂU HỎI Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Ths. Trương Quang Trường - 24 -
Tài liệu liên quan