Thiết kế hệ thống WebGIS quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất (lấy ví dụ tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội)

Abstract. Nghiên cứu tổng quan về quy hoạch sử dụng đất và vấn đề phổ biến thông tin quy hoạch sử dụng đất. Thiết kế hệ thống WebGIS quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất trên mạng Internet. Thử nghiệm trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhuyen291 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống WebGIS quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất (lấy ví dụ tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiết kế hệ thống WebGIS quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất (lấy ví dụ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) Nguyễn Sĩ Thọ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn ThS Chuyên ngành: Địa chính; Mã số 60 44 80 Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Quốc Bình Năm bảo vệ: 2013 Abstract. Nghiên cứu tổng quan về quy hoạch sử dụng đất và vấn đề phổ biến thông tin quy hoạch sử dụng đất. Thiết kế hệ thống WebGIS quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất trên mạng Internet. Thử nghiệm trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Keywords. Địa chính; Sử dụng đất; Quy hoạch đất; Quản lý thông tin. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai luôn là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước. Tuy nhiên, hiện nay các hiện tượng "quy hoạch treo", "sai quy hoạch",... xuất hiện rất nhiều trên thực tế, gây lãng phí rất lớn trong việc sử dụng đất và bức xúc trong xã hội. Đây là một trong những vấn đề nhức nhối của công tác quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta hiện nay. Nhiều dự án quy hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt thì hoặc là không có đủ vốn đầu tư, hoặc là gặp khó khăn lớn về giải phóng mặt bằng do sự không đồng tình của người dân,... Để làm thế nào sử dụng đất hiệu quả thì theo ý kiến của nhiều chuyên gia, người dân cần phải được cung cấp một cách đầy đủ và chính xác các thông tin về những phương án quy hoạch sử dụng đất có liên quan đến họ. Qua đó, người dân có thể hiểu được mục tiêu, nội dung của quy hoạch sử dụng đất, từ đó tạo niềm tin và sự ủng hộ của họ, giúp họ tham gia vào quá trình kiểm soát việc thực hiện các quy hoạch sử dụng đất. Đối với nhà quản lý thì cần theo dõi và sớm đưa ra được những quyết định kịp thời, hơp lý để điều chỉnh những dự án quy hoạch thiếu hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tạo ra một kênh tương tác giữa các bên tham gia quy hoạch sử dụng đất, nhất là giữa người dân và các nhà quản lý quy hoạch, là rất cần thiết nhằm đảm bảo tính hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất. Ngày nay, mạng Internet đã trở nên rất phổ biến và là hạ tầng cung cấp thông tin rất hiệu quả cho toàn xã hội. Các thông tin được cung cấp không chỉ dưới dạng chữ, hình ảnh, bảng biểu,... mà còn dưới dạng bản đồ trực tuyến nhờ sự hỗ trợ của công nghệ WebGIS. Việc sử dụng khả năng gần như không giới hạn của Internet và công nghệ WebGIS sẽ là một giải pháp hữu hiệu để chuyển tải các thông tin về quy hoạch sử dụng đất đến từng người dân. Huyện Đông Anh là một trong những huyện trọng điểm của thành phố Hà Nội trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đã và đang diễn ra sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu sử dụng đất trong những năm gần đây, có ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý nhà nước về đất đai và ảnh hưởng trực tiếp đến những người dân có liên quan. Vì vậy nhu cầu về thông tin quy hoạch sử dụng đất là rất lớn. 2 Xuất phát từ những lý do này, đề tài nghiên cứu: “Thiết kế hệ thống WebGIS quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất (lấy ví dụ huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)” có tính cấp thiết cao. 2. Mục tiêu nghiên cứu Ứng dụng công nghệ WebGIS xây dựng hệ thống quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất trên mạng Internet nhằm nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất và góp phần làm minh bạch hóa thị trường bất động sản. 3. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan về quy hoạch sử dụng đất và vấn đề phổ biến thông tin quy hoạch sử dụng đất. - Thiết kế hệ thống WebGIS quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất trên mạng Internet. - Thử nghiệm trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu để lựa chọn và xây dựng cơ sở dữ liệu cần thiết - Phương pháp thiết kế bằng ngôn ngữ mô hình hóa để thiết kế hệ thống thông tin quy hoạch sử dụng đất dưới dạng các sơ đồ mô hình chuẩn. - Phương pháp quản lý dữ liệu bằng GIS để thiết kế tổ chức dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính. - Phương pháp thử nghiệm thực tế để kiểm chứng và hoàn thiện kết quả nghiên cứu. 5. Kết quả đạt được Kết quả của đề tài là thiết kế được một hệ thống WebGIS phục vụ cho quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất trên mạng Internet. Những thông tin do hệ thống cung cấp sẽ làm tăng hiệu quả quản lý, rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ và người dân trong việc theo dõi và thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất, góp phần làm minh bạch hóa thị trường bất động sản. Tác giả đã tham gia công bố 01 bài báo: Trần Quốc Bình, Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Sĩ Thọ. Designing a WebGIS system to supportactive participation of citizens in land use planning. VNU Journal of Science, Earth and Environmental Sciences, 29(1), 2013, pp. 1-13. 3 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu, các tài liệu tham khảo và số liệu thực tế, đề tài đã nghiên cứu, xây dựng được hệ thống WebGIS quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất cho cấp huyện. Hệ thống WebGIS do đề tài xây dựng không chỉ là một giải pháp hiệu quả phổ biến thông tin QHSDĐ đến người dân mà còn cho phép theo dõi tiến độ thực hiện QHSDĐ và có thể khai thác nguồn dữ liệu không gian và thuộc tính trên bản đồ cho nhiều mục đích khác. Hệ thống đã được thử nghiệm trên địa bàn huyện Đông Anh. 7. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được cấu trúc thành 3 chương: Chương 1. Tổng quan về quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu phổ biến thông tin quy hoạch sử dụng đất Chương 2. Thiết kế hệ thống WebGIS quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất trên mạng Internet Chương 3. Thử nghiệm trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1. Trần Quốc Bình (2006), Bài giảng ESRI AcrGIS 9.2, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Hà Nội. 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010), Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Hà Nội. 4. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2009), Nghị định của Chính phủ số 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ xung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hà Nội. 5. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2004), Nghị định của Chính phủ số 181/2004/NĐ-CP Về thi hành Luật đất đai 2003, Hà Nội. 6. Đặng Văn Đức (2001), Hệ thông tin địa lý (GIS), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 7. Huỳnh Văn Đức (2003), Giáo trình nhập môn UML, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội. 8. Tôn Gia Huyên (2011), Quy hoạch sử dụng đất Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập, Hội thảo về sửa đổi Luật đất đai, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 9. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật đất đai năm 2003, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 10. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội. 11. Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh (2013), Báo cáo thuyết minh QHSDĐ huyện Đông Anh giai đoạn 2010-2020,huyện Đông Anh, Hà Nội. 71 Tài liệu tiếng Anh 12. Grady Booch, James RumBaugh, Ivar Jacobson (1998), The Unifiel Mordeling Language User Guide, Addison Wesley, New York. 13. Ewald Geschwinde and Hans-Juergen Schoening (2002), PHP and PostgreSQL Advanced Web Programming, Sams Publishing, United States of America. 14. Bill Kropla (2005), Beginning MapServer Open source GIS Development, Apress, New York. 15. Luana Valentini (2011), P.mapper-based WebGIS, Politecnico di Milano – Polo Regionale di Como, Italia.