Xử lý màu và cod của nước thải sản xuất cồn từ mật rỉ đường bằng hệ keo tụ vô cơ

Đến năm 2005 Việt nam có khảnăng sản xuất khoảng 180 ñến 200 triệu lít cồn rượu các loại. Trong ñó, cồn từnguồn nguyên liệu tinh bột chiếm 30 – 40%, còn lại là cồn từmật rỉ ñường [1]. Trên thếgiới, nguồn nguyên liệu sản xuất cồn rất ña dạng bao gồm ñường (mật củcải ñường và mía, nước ép mía), tinh bột (bắp, lúa mì, sắn, gạo, lúa mạch) và xenluloza (những chất dưtừvụmùa, bã mía ñường và gỗ). Nguyên liệu có nguồn gốc từ ñường chứa lượng ñường có khảnăng lên men cao hơn khi so sánh với tinh bột và xenluloza. Hơn thếnữa ñối với hai loại nguyên liệu này thì quy trình công nghệsản xuất cần bổsung thêm một bước tiền xửlý ñểchuyển ñổi chúng thành ñường có thểlên men [1],[2],[3],[4].

pdf11 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1309 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xử lý màu và cod của nước thải sản xuất cồn từ mật rỉ đường bằng hệ keo tụ vô cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Science & Technology Development, Vol 13, No.M2- 2010 X LÝ MÀU VÀ COD C A N ƯC TH I S N XU T C N T M T R ĐƯNG BNG H KEO T VÔ C Ơ Lê Đc Trung Vi n Môi tr ưng và Tài nguyên, ĐHQG-HCM (Bài nh n ngày 11 tháng 08 n ăm 2010, hoàn ch nh s a ch a ngày 07 tháng 10 n ăm 2010 ) TÓM T T: Quá trình sn xu t cn t mt r ñưng to ra m t lưng l n nưc thi vi ti lưng các cht ô nhim cao, ñin hình là ñ màu và COD, có th gây ô nhim môi trưng nghiêm trng nu không ñưc x lý tri t ñ . Ph n l n các quy trình công ngh hi n h u x lý lo i n ưc th i này ch y u ch d a trên ph ươ ng pháp sinh h c, do v y ch t l ưng n ưc sau x lý không ñ m b o tiêu chu n x th i. Đ hoàn thi n h ơn quy trình công ngh , vi c b sung quá trình tin x lý tr ưc khi x lý sinh h c là cn thit mang tính quy t ñ nh nâng cao hiu qu x lý ca toàn h thng. Nghiên cu này ñưc th c hi n v i m c tiêu ñánh giá hiu qu quá trình tin x lý kh màu và COD trong nưc thi s n xu t c n t mt r ñưng bng ph ương pháp keo t quy mô phòng thí nghim. K t qu th c nghi m cho th y, dưi ñiu ki n môi tr ưng pH 9,5 Al 2(SO 4)3 có kh n ăng kh màu và COD vi hi u qu cao nh t là 83% và 70% theo th t ; h FeSO 4 – Al 2(SO4)3 pH 8,5 có kh n ăng x lý ñ màu và COD vi hiu qu ln l ưt là 82% và 70% ; hi u qu x lý c a h FeSO 4 – Al 2(SO4)3 có b sung ch t tr keo t Polyacrylamit thay ñi không ñáng k ñt 87%, 73,1%, và 94,1% t ươ ng ng v i ñ màu, COD và ñ ñc. H ơn th n a, trong ñiu ki n có b sung ch t tr keo t quá trình x lý th ưng t o ra lưng bùn khó lng khi s dng các h phèn khác nhau. Key words: mt r ñưng, nhu c u oxy sinh hóa, kh màu. 1. M Đ U so sánh v i tinh b t và xenluloza. H ơn th n a Đn n ăm 2005 Vi t nam có kh n ăng s n ñi v i hai lo i nguyên li u này thì quy trình xu t kho ng 180 ñn 200 tri u lít c n rư u cá c công ngh s n xu t c n b sung thêm m t b ưc lo i. Trong ñó, c n t ngu n nguyên li u tinh ti n x lý ñ chuy n ñi chúng thành ñưng có bt chi m 30 – 40%, còn l i là c n t m t r th lên men [1],[2],[3],[4]. ñưng [1]. Trên th gi i, ngu n nguyên li u Mt r là ph ph m c a quá trình s n xu t sn xu t c n r t ña d ng bao g m ñưng (m t ñưng, chi m t l 3 – 5% tu ỳ thu c vào ch t c c i ñưng và mía, n ưc ép mía), tinh b t lưng mía. Thông th ưng, hàm l ưng ch t khô (b p, lúa mì, s n, g o, lúa m ch) và xenluloza trong m t r ñưng là 70 – 85% (theo kh i (nh ng ch t d ư t v mùa, bã mía ñưng và lưng), còn l i ch y u là n ưc. Trong ñó, g). Nguyên li u có ngu n g c t ñưng ch a ñưng chi m kho ng 60%, bao g m 35 - 40% lưng ñưng có kh n ăng lên men cao h ơn khi saccarosa, 20 – 25% ñưng kh ; l ưng còn l i Trang 92 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM TP CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S M2 - 2010 là ch t phi ñưng: 30 – 32% là h p ch t h u c ơ khí) và h sinh h c hi u khí. Do v y, nưc th i và 8 – 10% là ch t vô c ơ [2],[3]. Ch t h u c ơ sau x lý v n có hàm l ưng COD cao g p không ch a nit ơ g m có pectin, ch t nh y kho ng 200 l n tiêu chu n, SS cao g p kho ng furfunol, acid. ngoài ra còn có các h p ch t 10 l n tiêu chu n, ñc bi t ñ mà u thì vư t xa không lên men ñưc nh ư caramen, ch t màu. tiêu chu n kho ng 1000 ln [1],[5]. Do m c ñ Hp ch t h u c ơ ch a nit ơ ch y u là d ng ô nhi m c a n ưc th i ñu vào quá cao, quá amin nh ư acid glutamic, alanine. L ưng nit ơ trình x lý k khí dù có ñt hi u su t x lý t t trong m t r ñưng ch kho ng 0,5 ñn 1%. Do nh ưng v n không th ñm b o x lý tri t ñ ch a ít nit ơ nên trong quá trình lên men m t r hàm l ưng ch t ô nhi m, do v y vi c b sung ñưng th ưng ph i b sung ngu n nit ơ d ng quá trình ti n x lý nh m gi m thi u n ng ñ urê ho c amoni sulfate [2],[3],[10],[11]. Nưc ch t ô nhi m tr ưc khi x lý sinh h c v a t o th i sn xu t c n t mt r ñưng chính là dung ñiu ki n thu n l i cho các công ñon x lý dch hèm th i phát sinh t quá trình ch ưng c t ti p theo là h t s c c n thi t. Nghiên c u này kt h p vi n ưc th i t quá trình v sinh thi t tp trung nghiên c u hi u qu ti n x lý ñ b nh ư thùng lên men, tháp ch ưng c t tinh và màu và COD trong n ư c th i s n xu t c n t thô [1],[2]. mt r ñưng c a nhà má y ñưng Hi p Hòa Tng l ưng n ưc th i sn xu t c n t m t bng ph ươ ng pháp keo t v i các h phèn khác r ñưng c a Nhà máy ñưng Hi p Hòa kho ng nhau. 200 m 3/ngày. Nưc th i này có ch a hàm 2. VT LI U VÀ PH ƯƠ NG PHÁP lưng ch t h u c ơ r t cao, ch y u là xác n m 2.1. Vt li u men, polysaccarides, ñư ng kh , lignin, ñm, Nưc th i dùng trong nghiên c u th c Melanoidin, ch t sá p. Nưc th i có màu nâu nghi m ñưc l y t b l ng men c a h th ng sm, nhi t ñ cao (71 – 81 oC) sn xu t nhà máy ñưng Hi p Hòa. K t qu [1],[4],[5],[10],[11]. phân tích các thông s COD, BOD 5, pH, ñ H th ng x lý n ưc th i hi n h u c a nhà màu, SS, c a n ưc th i ñưc t ng h p trong máy ch g m b biogas (phân h y sinh h c k Bng 2.1 . Bng 2.1 Thành ph n và tính cht ca nưc th i s dng trong nghiên c u Giá tr Giá tr Thông s Đơ n v trung bình (N ưc th i pha loãng 2 l n) COD mg/l 86.250 43.125 BOD 5 mg/l 49.160 24.580 Đ màu Pt - Co 115.000 57.500 Đ ñc NTU 7.856 3.928 SS mg/l 1.750 875 pH - 3,3 3,57 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 93 Science & Technology Development, Vol 13, No.M2- 2010 Giá tr Giá tr Thông s Đơ n v trung bình (N ưc th i pha loãng 2 l n) Nit ơ t ng mg/l 1.860 930 Phospho t ng mg/l 68 34 (Ngày l y mu 08/06/2009 và 15/11/2009) 2.2. Mô hình th c nghi m  Thông s c a mô hình: Quá trình keo t t o bông ñưc ti n hành - Tc ñ khu y ñiu ch nh: 10-120 trên mô hình Jartest. M u thí nghi m ñưc vò ng/phú t ñng trong các c c thu tinh 500 ml. H thng - Th i gian khu y ñiu ch nh: 5-90 phú t cánh khu y có th ch nh ñưc t c ñ vòng quay. Bng 2.2. Thi t b và hóa ch t s dng Lo i Tên g i Hãng s n xu t/ Xu t x Thi t b ño pH Metrohm 744 Cân phân tích Adventurer - Ohaus Thi t b ph tr Lò nung COD Nabertherm - Đc Má y ño ñ màu, ñ ñc Hach DR/2010 T sy Ecocell Mô hình Máy Jartest Velp Dung d ch FAS 0,1M Trung Qu c Axit H 2SO 4 98% + Ag 2SO 4 Trung Qu c Dung d ch K 2C2O7 Trung Qu c Hóa ch t s d ng Ch th Ferolin Trung Qu c Phèn các lo i Vi t Nam, Trung Qu c (AlCl 3) H2SO 4 Vi t Nam NaOH Vi t Nam  Các b ưc ti n hành th c nghi m xác cùng l ưng phèn nh ư ñã xác ñnh thí nghi m ñnh pH, li u l ưng phèn thích h p: trên và khu y ñu. Dùng dd NaOH ho c H 2SO 4 - Ly 500ml m u n ưc th i ( ñã pha loãng ñiu ch nh pH ca dd trong các c c ti các giá 2 l n) vào c c thu tinh. Cho phèn vào và tr mong mu n. Khu y t c ñ 120 vòng/phút khu y ñu cho ñn khi th y s xu t hi n c a trong 1 phút. Sau ñó, ch nh t c ñ khu y xu ng bông c n, d ng và ghi nh n l ưng phèn s 15 vòng/phút trong vòng 20 phút. D ng khu y dng. Gi giá tr l ưng phèn này c ñnh trong và ñ l ng trong 3gi . Ly m u n ưc trong th c nghi m xác ñnh giá tr pH phù h p. phân tích COD, ño ñ màu và ñ ñc - Ly 500ml m u n ưc th i ( ñã pha loãng (4),(13),(14). 2 l n) vào 6 c c thu tinh. Cho vào các c c Trang 94 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM TP CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S M2 - 2010 2.3. N i dung nghiên c u  Thí nghi m 3 : Xác ñnh li u l ưng b  Thí nghi m 1 : Xác ñnh pH và li u sung ch t tr keo t Polyacrylamit thích hp lưng thích h p ñi v i các lo i phèn (FeSO 4, khi thêm vào h phèn ñưc xác ñnh. Al 2(SO 4)3, FeCl 3 và AlCl 3). 2.4. Ph ươ ng pháp phân tích  Thí nghi m 2 : Xác ñnh pH và li u - Ph ươ ng pháp quy ho ch th c nghi m lưng thích h p ñi v i các h phèn (FeSO 4 - [4],[9] Al 2(SO 4)3, FeSO 4 - AlCl 3, FeCl 3 - Al 2(SO 4)3 và - Ph ươ ng pháp x lý s li u : s d ng FeCl 3 - AlCl 3). ph n m m Design-Expert 7.0.0 Bng 2.3. Các ch tiêu và ph ương pháp phân tích Ch tiêu Ph ươ ng pháp th Thi t b s d ng Metrohm 744, ñưc hi u ch nh v i dung d ch chu n pH 4500-H+ APHA 2005 pH 7,00 và pH 4,00 Đ màu 2120 (C) APHA 2005 Hach DR/2010, ch ươ ng trình 120, b ưc sóng 455nm Đ ñc 2130 (B) APHA 2005 Hach DR/2010, ch ươ ng trình 750, b ưc sóng 860nm COD 5220 (C) APHA 2005 Nabertherm - Đc ñi pH. Sau ñó c ñnh pH tìm ñưc, thay ñi 3. KT QU VÀ TH O LU N lưng phèn. Quá trình ñưc th c hi n l p l i 2 3.1. Thí nghi m 1: Xác ñnh pH và li u ln, và k t qu ñưc trình bày trong B ng 3.1. lưng thích h p ñ i v i các lo i phèn : FeSO 4, Al 2(SO 4)3, FeCl 3 và AlCl 3 Ti n hành c ñ nh hàm l ưng phèn, thay Bng 3.1. Điu ki n thích h p cho quá trình keo t nưc th i mt r ñưng bng h phèn ñơn Hi u su t Hi u su t Hi u su t Hàm l ưng Hàm l ưng phèn Lo i phèn pH kh màu kh kh ñ ñc NaOH s/d thích h p (g/l) (%) COD (%) (%) (g/l) FeSO 4 11,5 75 88 66 92 26 Al 2(SO 4)3 9,5 130 83 70 97 47,3 FeCl 3 3,5 100 96 82 87 61,9 AlCl 3 5,5 125 94 77 95 54,7 Th c nghi m cho th y, trong các lo i phèn hp c n l ưng NaOH ñáng k . Điu này nh thì phèn g c clorua làm gi m pH c a n ưc th i hưng nhi u ñn giá thành x lý, th i gian keo xu ng r t th p khi ti n hành keo t . Do ñó, ñ t và tính kh thi c a công ngh . H ơn n a, ñ ñiu ch nh pH c a n ưc th i ñn giá tr thích ñm b o tính kh thi công ngh , giá tr pH Bn quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 95 Science & Technology Development, Vol 13, No.M2- 2010 thích h p cho quá trình keo t c ũng nên g n Vi x 1, x 2và x 3 l n l ưc là các bi n s kho ng trung tính (7,0) nh ư v y s không nh mã hoá c a các bi n t nhiên Z 1, Z 2 và Z 3 hưng t i hi u qu x lý sinh h c ti p theo và Các y u t y u t nh h ưng ñưc xét: ñc bi t làm gi m nh y u c u ñi v i thi t b - Z3 là bi n t nhiên, pH. công trình x lý trong th c t áp d ng. Phèn - Đi vi h phèn FeSO 4 và Al 2(SO 4)3: Al 2(SO 4)3 g n nh ư th a mãn ñưc c hai yêu Z1 là bin t nhiên, li u lưng phèn FeSO 4 cu quan tr ng trên v i hi u qu x lý cao ñi (g/l); Z2 là bin t nhiên, li u l ưng phèn vi màu và COD l n l ưt là 70% và 83%. Tuy Al 2(SO 4)3 (g/l); nhiên k t qu th c nghi m c ũng cho th y, khi - Đi vi h phèn FeSO 4 và AlCl 3: Z1 là s d ng t ng lo i phèn thì bông c n t o thành bin t nhiên, liu lưng phèn FeSO 4 (g/l); Z2 mn, khó l ng. là bin t nhiên, li u l ưng phèn AlCl 3 (g/l) 3.2. Thí nghi m 2 : Xác ñnh pH và li u - Đi vi h phèn FeCl 3 và Al 2(SO 4)3: lưng thích h p ñ i v i các h phèn (FeSO 4 - Z1 là bin t nhiên, li u lưng phèn FeCl 3 Al 2(SO 4)3, FeSO 4 - AlCl 3, FeCl 3 - Al 2(SO 4)3 và (g/l); Z2 là bin t nhiên, li u l ưng phèn FeCl 3 - AlCl 3). Al 2(SO 4)3 (g/l); Đ xác ñnh ñiu kin ti ưu cho hiu qu - Đi vi h phèn FeCl 3 và AlCl 3: Z1 là x lý COD và màu trong nưc th i bng h bin t nhiên, li u lưng phèn FeCl 3 (g/l); Z phèn, th c nghim ñưc ti n hành theo mô 2 là bin t nhiên, li u l ưng phèn AlCl (g/l); hình bc mt yu t toàn ph n (23) vi các yu 3 Hàm m c tiêu: y hi u qu x lý t ñưc kho sát là liu lưng phèn và pH. COD : Hàm m c tiêu ñưc chn là hiu qu x lý màu COD ; ymàu : hiu qu x lý màu và COD. Phương trình hi quy có dng như a. Xác ñnh ph ươ ng trình h i quy tuy n sau: tính T kt qu thí nghim 1, các mc ti n y = b o + b 1x1 + b 2x2 + b 3x3 + b 12 x1x2 + hành th c nghim ñưc trình bày bng 3.2. b13 x1x3 + b 23 x2x3 + b 123 x1x2x3 Trong ñó: Bng 3.2. Các mc ti n hành thí nghi m Các m c thí nghi m Z1(g/l) Z2(g/l) Z3 FeSO 4 và Al 2( SO 4)3 Mc cao (+1) 60 85 12 Mc g c (0) 40 65 10 Mc th p (-1) 20 45 8 Kho ng bi n thiên 20 20 2 Trang 96 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM TP CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S M2 - 2010 Các m c thí nghi m Z1(g/l) Z2(g/l) Z3 FeSO 4 và AlCl 3 Mc cao (+1) 60 85 12 Mc g c (0) 40 65 9 Mc th p (-1) 20 45 6 Kho ng bi n thiên 20 20 3 FeCl 3 và Al 2( SO 4)3 Mc cao (+1) 70 85 10 Mc g c (0) 50 65 7 Mc th p (-1) 30 45 4 Kho ng bi n thiên 20 20 3 FeCl 3 và AlCl 3 Mc cao (+1) 70 85 6 Mc g c (0) 50 65 5 Mc th p (-1) 30 45 4 Kho ng bi n thiên 20 20 1 Kt qu thu ñưc các ph ươ ng trình sau: Đi v i h phèn FeSO 4 và Al 2( SO 4)3 = + + − yCOD 69,60 09,1 x1 76,1 x2 76,1 x3 (3.1) = + + − + − yMàu 54,69 86,2 x1 79,2 x2 01,8 x3 16,13 xx 31 06,2 xx 32 (3.2) Đi v i h phèn FeSO 4 và AlCl 3 = + + − − + + yCOD 19,63 14,5 x1 56,6 x2 16,7 x3 94,5 xx 21 94,4 xx 31 11,3 xx 32 (3.3) = + + − − − yMàu 29.71 31.7 x1 26.3 x2 89.10 x3 99.8 xx 31 46.2 xx 32 (3.4) Đi v i h phèn FeCl 3 và Al 2( SO 4)3 = + + + − − + yCOD 91,71 06,4 x1 062,0 x2 16,4 x3 04,1 xx 21 59,1 xx 31 46,0 xx 32 (3.5) = + + + − − + yMàu 09,78 21,7 x1 49,1 x2 09,10 x3 24,4 xx 21 59,3 xx 31 037,0 xx 32 (3.6) Đi v i h phèn FeCl 3 và AlCl 3 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 97 Science & Technology Development, Vol 13, No.M2- 2010 = + + + yCOD 83,79 4,2 x1 47,1 x2 8,0 x3 (3.7) = − − + yMàu 22,79 32,2 x1 92,2 x2 13,15 x3 (3.8) b.T i ưu hóa hàm ña m c tiêu b ng ch p Vi α1 = 0.4 và α2 = 0.6 tuy n tính Sau khi ti n hành thí nghi m leo d c thu Hàm m c tiêu yL = α1.y COD + α2.y mà u ñưc b ng k t qu sau: Bng 3.3. Kt qu theo h ưng leo d c c a hàm ch p y L c a 4 h phèn Hàm m c tiêu Các y u t nh h ưng Thí nghi m Theo tính toán Theo th c nghi m Z1 Z2 Z3 yCOD yMàu yL yCOD yMàu yL FeSO và Al ( SO ) 4 2 4 3 48 73,8 8,48 63,2 74,7 70 69,9 81,7 77 FeSO và AlCl 4 3 48 70,6 7,26 69 68,1 68,4 71,7 89,2 82,2 FeCl và Al ( SO ) 3 2 4 3 54 65,6 7,78 73,7 82,2 79 80,4 93,9 88,5 FeCl và AlCl 3 3 49,2 63,4 5,8 80,3 91,7 87,1 85,4 94,8 91 Kt qu sau khi ch p tuy n tính, t i ưu hóa và t ch c thí nghi m leo d c nh ư sau: Hàm m c tiêu yL 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Thí nghi m FeSO4 và Al2( SO4)3 FeSO4 và AlCl3 FeCl3 và Al2( SO4)3 FeCl3 và AlCl3 Hình 3.1. Đ th bi u di n t i ưu hóa hàm ña m c tiêu y L theo hi u qu x lý COD và ñ màu khi s d ng các h phèn kép khác nhau Da vào k t qu hình 3.1, khi t i ưu hoá Al 2(SO 4)3) là cao nh t ti p ñn là h phèn hàm ña m c tiêu thì hi u qu x lý COD và FeSO 4 - AlCl 3 và th p nh t là hi u qu x lý màu c a h phèn (FeCl 3 - AlCl 3) và (FeCl 3 - ca h phèn FeSO 4 và Al 2(SO 4)3. K t qu tính Trang 98 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM TP CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S M2 - 2010 toán t i ưu hóa theo lý thuy t k t h p v i k t COD và ñ mà u c a n ưc th i ñưc trình bày qu th c nghi m ki m ch ng li u l ưng phèn trong Bng 3.3 và 3.4. s d ng ñ ñt hi u qu x lý cao nh t ñi v i Bng 3.4. Li u l ưng các h phèn t i ưu hi u qu kh COD và màu c a n ưc th i (kt qu ch p tuy n tính, t i ưu hóa và t ch c thí nghi m leo d c) yCOD yMàu Hàm l ưng phèn (g/l) H phèn pH ti ưu (%) (%) 48 73,8 FeSO 4 - Al 2(SO 4)3 8,48 70 82 FeSO 4 - AlCl 3 7,36 72 89 48 70,6 FeCl 3 - Al 2(SO 4)3 7,78 80 94 54 65,6 FeCl 3 - AlCl 3 5,8 85 95 49,2 63,4 Kt qu này cho th y r ng, h phèn FeCl 3 - 3.3. Thí nghi m 3 : Xác ñnh li u l ưng b AlCl 3 có hi u su t x lý COD 85% và màu ñt sung ch t tr keo t ( Polyacrylamit ) thích 94,8% là cao nh t so v i các h phèn khác. Tuy hp. nhiên trong th c ti n x lý thì tính kh thi v T thí nghi m 2 ta ch n ñưc h phèn k thu t và kinh t khi áp d ng th p do h phèn FeSO 4 – Al 2(SO 4)3 vi pH và li u l ưng phèn này ( ñc bi t là FeCl 3) không ph i là dng sau: th ươ ng ph m ph bi n, giá thành cao, l ưu ch a • FeSO 4 = 48g/l và s d ng ph c t p, nguy hi m. Trên c ơ s hai • Al 2(SO 4)3 = 73,8g/l yêu c u c ơ b n ñ ñánh giá là hi u qu x lý và • pH = 8,48. hi u qu kinh t k thu t thì h phèn FeSO 4 - Cho 300ml n ưc th i ( ñã pha loãng 2 l n) Al 2(SO 4)3 nên ñưc ch n l a, v i hi u qu x vào c c th y tinh 500ml, c ñnh h phèn nh ư lý COD và ñ màu l n l ưt là 70% và 82%. trên (li u l ưng, pH), ti p ñó cho thêm ch t tr Thc nghi m c ũng cho th y, vi c s d ng h keo t vào h n h p v i các hàm l ưng: 3, 13, phèn này tuy ñt yêu c u x lý nh ưng phát sinh 23, 33, 43, 53 mg/l. Ti n hành th c nghi m lưng bùn th i l n. Jartest, ñ l ng và l y ph n n ưc trong sau l ng ñi phân tích. Bn quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 99 Science & Technology Development, Vol 13, No.M2- 2010 Giá tr COD, Đ màu Giá tr Đ ñ c Hi u su t,% 14000 700 100 12000 600 95 10000 500 90 8000 400 85 6000 300 80 4000 200 75 2000 100 70 0 0 65 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 Li u l ư ng Polyacriamit, mg/l Li u l ư ng Polyacriamit, mg/l COD Đ màu Đ ñ c COD, mg/l Đ màu, Pt-Co Đ ñ c, NTU (a) (b) Hình 3.2. Đ th bi u di n hi u qu x lý COD, ñ màu và ñ ñc c a n ưc th i ch ưng c t c n b ng h phèn FeSO 4 – Al 2(SO 4)3 khi cho thêm ch t tr keo t Polyacrylamit Kt qu phân tích cho th y vi c b sung trong môi tr ưng pH 8,48 cho hi u qu x lý ch t tr keo t h u nh ư không làm thay ñi COD và ñ mà u l n l ưt là 70% và 82%. hi u qu x lý COD, ñ mà u và ñ ñc c a - Vi c b sung ch t tr keo t ñi v i h nưc th i khi so sánh v i m u ch s d ng h phèn FeSO 4 – Al 2(SO 4)3 hu nh ư không làm phèn (FeSO 4 – Al 2(SO 4)3) ( Hình 3.2a ). Vi c b thay ñi hi u qu x lý COD, ñ mà u và ñ sung ch t tr keo t v i hàm l ưng 13 mg/l, ñc c a n ưc th i sn xu t c n t m t r ñưng. hi u qu x lý COD, ñ màu và ñ ñc c a - Quá trình ti n x lý b ng ph ươ ng pháp nưc th i ñt ñưc là 70%; 82% và 87,27% keo t s d ng h phèn thông th ưng FeSO 4 – (Hình 3.2b ). Al 2(SO 4)3 là r t hi u qu , làm gi m ñáng k hàm l ưng COD, ñ màu và ñ ñc c a n ưc 4. KT LU N th i s n xu t c n t m t r ñưng, do ñó góp - Trong môi tr ưng pH 9,5, Al (SO ) có 2 4 3 ph n quan tr ng mang tính quy t ñnh t o ñiu kh n ăng x lý COD và ñ màu c a n ưc th i ki n thu n l i nâng cao hi u su t c a quá trình sn xu t c n t m t r ñưng v i hi u qu cao x lý sinh h c ti p theo trong quy trình công (70% và 83% theo th t ). ngh c a h th ng x lý. - H phè n thích h p là FeSO 4 – Al 2(SO 4)3 vi hàm l ưng 48g/l và 73,8g/l theo th t , Trang 100 Bn quy n thu c ĐHQG-HCM TP CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S M2 - 2010 DECOLOURIZATION AND COD REMOVAL OF WASEWATER FROM ETHANOL PRODUCTION PROCESS FROM MOLASSES BY COAGULANTION USING INORGANIC ALUM Le Duc Trung Institute for Environment &Natural Resources, VNU-HCM ABSTRACT: The industrial production of ethanol by fermentation using molasses as main material that generates large quantity of wastewater. This wastewater contains high levels of colour and chemical oxygen demand (COD), that may causes se
Tài liệu liên quan