Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Lập kế hoạch phát triển và tổ chức công việc

Tổ chức & hoàn thành công việc -Hiểu rõ tầm nhìn, sứ mạng của công ty -Hiểu mục tiêu/mục ñích của công việc -Các yêu cầu của một mục tiêu (goal) -Tổ chức kế họach làm việc

pdf15 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Lập kế hoạch phát triển và tổ chức công việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 © Nguyễn Minh ðức 2009 QUẢN TRỊ HỌC NGUYỄN MINH ðỨC ðẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM Bài giảng 2 © Nguyễn Minh ðức 2009 Chương 4 Lập kế họach, phát triển & tổ chức công việc , t t i t i 3 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tổ chức & hoàn thành công việc Hiểu rõ tầm nhìn, sứ mạng của công ty Hiểu mục tiêu/mục ñích của công việc Các yêu cầu của một mục tiêu (goal) Tổ chức kế họach làm việc 4 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tổ chức & hoàn thành công việc Hiểu rõ tầm nhìn, sứ mạng của công ty Tầm nhìn của công ty (vision) Là một hướng ñi, một bức tranh hấp dẫn trong tương lai nhưng có thể ñạt ñược nó trong tương lai Ví dụ: Sẽ là công ty hàng ñầu trên thế giới về Innovation & dịch vụ khách hàng trên mạng. 5 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tổ chức & hoàn thành công việc Hiểu rõ tầm nhìn, sứ mạng của công ty Sứ mạng của công ty (Mission) Là cách thể hiện bao quát của mục tiêu công ty, nó tập trung nhiều vào tính thực tiễn & cam kết Ví dụ: “Provide the oral care, personal care and family care product to customers with the best quality and the suitable cost” Colgate Palmolive VN 6 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tổ chức & hoàn thành công việc Hiểu mục tiêu/mục ñích của công việc Tại sao phải có mục tiêu/mục ñích • Gắn kết từng hoạt ñộng của nhân viên với hoạt ñộng kinh doanh của công ty • Giao nhiệm vụ tập trung cho các cá nhân • Xây dựng trách nhiệm & quyền hạn cho từng cá nhân • ðịnh hướng một cách nhất quán • , 7 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tổ chức & hoàn thành công việc Hiểu mục tiêu/mục ñích của công việc Mục tiêu của công việc có thể bao gồm • Chỉ tiêu bán hàng • Thời hạn báo cáo • Chỉ tiêu sản xuất • Chỉ tiêu về ngân sách • Kế họach kinh doanh • , 8 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tổ chức & hoàn thành công việc Hiểu mục tiêu/mục ñích của công việc Tính liên kết trong mục tiêu của công việc MỤC TIÊU CÔNG TY MỤC TIÊU NHÓM MỤC TIÊU CÁ NHÂN 9 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tổ chức & hoàn thành công việc Hiểu mục tiêu/mục ñích của công việc Tính liên kết trong mục tiêu của công việc • Mục tiêu công ty • Mục tiêu nhóm • Mục tiêu cá nhân 10 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tổ chức & hoàn thành công việc Hiểu mục tiêu/mục ñích của công việc Triển khai kế họach công việc ViệtNgày 30/12Viết báo cáo.., KhoaNgày 15/12Nghiên cứu xu hướng thời trang (ñồ tắm) TùngNgày 10/12Thiết kế mẫu câu hỏi Tìm hiểu nhu cầu thị trường & nghiên cứu kiểu dáng mới Ai làmKhi nàoCông việcMục tiêu 11 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tổ chức & hoàn thành công việc Hiểu mục tiêu/mục ñích của công việc Các yêu cầu của một mục tiêu (goal) • SPECIFIC (Cụ thể) • MEASURABLE (ðo lường ñược) • ATTAINABLE (Có thể ñạt ñược, nhưng tham vọng) • RELEVANT (Có liên quan, tương thích) • Time-Focus (Có thời hạn) SMART OBJECTIVE 12 © Nguyễn Minh ðức 2009 Ma trận ưu tiên trong công việc Tầm quan trọng K h ẩ n cấ p Thấp Cao Cao ðá dăm ðá tảng Cát mịn Nước lã 13 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tổ chức & hoàn thành công việc Tổ chức kế họach làm việc Hãy bắt ñầu từ ô “ðá tảng” Kế tiếp là ô “ ðá dăm” Tiếp ñến là ô “ Cát mịn” Cuối cùng là ô “ Nước lã” 14 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tổ chức & hoàn thành công việc Tổ chức kế họach làm việc Công việc ưu tiên & thay ñổi ưu tiên công việc • Công việc từ người giám sát/giám ñốc • Công việc mà bạn cho là quan trọng 15 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tổ chức & hoàn thành công việc Tổ chức kế hoạch làm việc Tổ chức nơi làm việc của bạn • Bàn làm việc • Các thiết bị ñiện tử • Máy vi tính • Phần mềm làm việc • internet/intranet • Fax, photo.., 16 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tự ñánh giá kết quả công việc ðánh giá bằng phản ứng của mọi người ðánh giá bằng cách yêu cầu ñược ñánh giá Ghi nhận những yếu tố liên quan 17 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tự ñánh giá kết quả công việc ðánh giá bằng phản ứng của mọi người ðược yêu cầu (Requested) • Vui vẽ khi ñược yêu cầu • ðược nhiều người yêu cầu • Cách nói chuyện của mình với mọi người • .., Người có tiềm năng (Visible) • Thường ñược người quản lý giao những công việc quan trong • Sẵn sàng lên một vị trí cao hơn 18 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tự ñánh giá kết quả công việc ðánh giá bằng phản ứng của mọi người Hòa ñồng (include) • Tham gia hoạt ñộng ñội nhóm • Câu lạc bộ trong công ty • Tham gia các khóa huấn luyện • .., 19 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tự ñánh giá kết quả công việc ðánh giá bằng cách yêu cầu ñược ñánh giá Phản hồi của khách hàng • Tích cực • Hay tiêu cực ðánh giá của ñối tác • Tích cực • Hay tiêu cực 20 © Nguyễn Minh ðức 2009 Tự ñánh giá kết quả công việc ðánh giá bằng cách yêu cầu ñược ñánh giá ðánh giá của người quản lý • Hàng qúi • Hàng năm • Phiếu ghi nhận “Than phiền” của khách hàng 21 © Nguyễn Minh ðức 2009 Phát triển & duy trì qui chuẩn Tiêu chuẩn về kỹ năng & kết quả Tiêu chuẩn kỹ năng • Kinh nghiệm làm việc • Bằng cấp • Các kỹ năng mềm • Hiểu biết về công việc • , 22 © Nguyễn Minh ðức 2009 Phát triển & duy trì qui chuẩn Tiêu chuẩn về kỹ năng & kết quả Tiêu chuẩn về kết quả • Chất lượng • Số lượng • Thời gian • Tài chính (nếu có) 23 © Nguyễn Minh ðức 2009 Phát triển & duy trì qui chuẩn Cơ hội ñể hoàn thiện Học hỏi ñể hoàn thiện • Tìm kiếm cơ hội học hỏi – Chia sẽ ý nghĩ ñó với người xung quanh – Tìm cơ hội học hỏi • Học từ những công việc hiện tại – Từ những bài học thường ngày – Những vấn ñề thực tế từ công việc 24 © Nguyễn Minh ðức 2009 Phát triển & duy trì qui chuẩn Cơ hội ñể hoàn thiện Học hỏi ñể hoàn thiện • Học từ người quản lý – Học từ những người quản lý – Học từ những người xung quanh – .., • Học từ các chương trình của công ty – Huấn luyện (in house training) – Học từ các công ty huấn luyện 25 © Nguyễn Minh ðức 2009 Phát triển & duy trì qui chuẩn Cơ hội ñể hòan thiện Học hỏi ñể hoàn thiện • Tự học – Trung tâm – Các công ty huấn luyện – , • Học từ việc ñánh giá của công ty – Từ việc ño lường kết quả của bạn – Kế họach phát triển – Lương – Từ việc cắt giảm size của công ty – .., 26 © Nguyễn Minh ðức 2009 Phát triển & duy trì qui chuẩn Cơ hội ñể hoàn thiện Sử dụng phản hồi ñể ñi lên • Mong ñợi của bạn là gì? • Hỏi người ñánh giá làm thế nào ñể: – Hoàn thiện kết quả – Cách làm việc hiệu quả với những người xung quanh – , 27 © Nguyễn Minh ðức 2009 Phát triển & duy trì qui chuẩn Cơ hội ñể hoàn thiện Sử dụng phản hồi ñể ñi lên • Nếu có những phê phán bạn làm gì? – Bình tĩnh – Lắng nghe một cách tích cực – Không ñược kết luận vội vàng – ðưa ra giả thiết nếu có như vậy bạn sẽ, – ..., – Tự cho phép mình nợ lại & nhanh chóng vượt qua 28 © Nguyễn Minh ðức 2009 Phát triển & duy trì qui chuẩn Nghi nhận những thành công ñạt ñược Ghi nhớ cách mà mình ñạt ñược Ghi nhớ những khó khăn như một bài học Ghi nhớ tất cả các ñánh giá Ghi nhớ tất cả các chứng nhận kết quả .., 29 © Nguyễn Minh ðức 2009 Ôn tập Tổ chức & hòan thành công việc cá nhân Tự ñánh giá kết quả công việc Phát triển & duy trì qui chuẩn
Tài liệu liên quan