Chuyên đề Thực trạng về tổ chức giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên

Thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội ở nước ta thời gian qua đã cho thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức, có một vị trí rất quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó. Trước đây, sự cạnh tranh giữa các tổ chức sản xuất kinh doanh, thậm chí cả giữa các quốc gia ban đầu, chỉ là cạnh tranh về quy mô vốn, sau đó chuyển sang yếu tố công nghệ. Ngày nay, với xu thế khu vực hoá toàn cầu hoá thì sự cạnh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược giữa các tổ chức, giữa các quốc gia là cạnh tranh về yếu tố con người. Nguồn nhân lực đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp. Để có thể sử dụng hợp lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp của mình, các nhà quản lý phải giải quyết tốt được các vấn để đặt ra trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện có trong các tổ chức. Vì vậy, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy em quyết định chọn đề tài: “Thực trạng về tổ chức giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội- một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên” làm luận văn tốt nghiệp của mình. nhằm từ đó tìm ra những mặt được và mặt hạn chế và hiểu rõ hơn công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp Chuyên đề gồm 3 chương chính: Chương 1: Lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội. Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội.

docx43 trang | Chia sẻ: oanhnt | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 714 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Thực trạng về tổ chức giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Thùc tiÔn ®êi sèng kinh tÕ – x· héi ë n­íc ta thêi gian qua ®· cho thÊy, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n cã sù c¹nh tranh gay g¾t th× c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc trong mçi tæ chøc, cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc ®ã. Tr­íc ®©y, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, thËm chÝ c¶ gi÷a c¸c quèc gia ban ®Çu, chØ lµ c¹nh tranh vÒ quy m« vèn, sau ®ã chuyÓn sang yÕu tè c«ng nghÖ. Ngµy nay, víi xu thÕ khu vùc ho¸ toµn cÇu ho¸ th× sù c¹nh tranh gay g¾t nhÊt, mang tÝnh chiÕn l­îc gi÷a c¸c tæ chøc, gi÷a c¸c quèc gia lµ c¹nh tranh vÒ yÕu tè con ng­êi. Nguån nh©n lùc ®· thùc sù trë thµnh thø tµi s¶n quý gi¸ nhÊt, lµ chiÕc ch×a kho¸ dÉn ®Õn thµnh c«ng cña mçi tæ chøc, mçi doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ sö dông hîp lý nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp cña m×nh, c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i gi¶i quyÕt tèt ®­îc c¸c vÊn ®Ó ®Æt ra trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc hiÖn cã trong c¸c tæ chøc. V× vËy, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®· cã vai trß quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc gi¸o dôc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× Hµ Néi- mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c trªn” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. nh»m tõ ®ã t×m ra nh÷ng mÆt ®­îc vµ mÆt h¹n chÕ vµ hiÓu râ h¬n c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i doanh nghiÖp Chuyªn ®Ò gåm 3 ch­¬ng chÝnh: Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× Hµ Néi. Ch­¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c«ng ty In vµ S¶n xuÊt bao b× Hµ Néi. Ch­¬ng 1 Lý luËn chung vÒ §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm, néi dung 1.1.1. Kh¸i niÖm nguån nh©n lùc: Nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp bao gåm nguån lùc con ng­êi cña mäi thµnh viªn mµ doanh nghiÖp dang qu¶n lý vµ sö dông th­êng xuyªn.Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp bao gåm c¶ nh÷ng ng­êi ngoµi doanh nghiÖp nh­ng cã tham gia vµo ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc lµ viÖc tuyÓn mé, tuyÓn chän, duy tr× ph¸t triÓn, sö dông, ®éng viªn vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tµi nguyªn nh©n sù th«ng qua tæ chøc, nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu cña tæ chøc. 1.1.2. Gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ nh÷ng ho¹t ®éng häc tËp cã tæ chøc, ®­îc thùc hiÖn trong nh÷ng kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh, vµ nh»m ®em l¹i sù thay ®æi trong hµnh vi nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng. Cã ba lo¹i ho¹t ®éng kh¸c nhau theo ®Þnh nghÜa nµy: §µo t¹o, Gi¸o dôc, vµ ph¸t triÓn liªn quan ®Õn c«ng viÖc, c¸ nh©n vµ tæ chøc. Gi¸o dôc: Lµ mét qu¸ tr×nh häc tËp ®Ó chuÈn bÞ con ng­êi cho t­¬ng lai cã thÓ ng­êi ®ã chuyÓn tíi mét c«ng viÖc míi trong thêi gian thÝch hîp. Gi¸o dôc lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nh»m ph¸t triÓn vµ rÌn luyÖn n¨ng lùc (TrÝ thøc, kü n¨ng) vµ phÈm chÊt (NiÒm tin, ®¹o ®øc, t­ c¸ch…) cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä cã thÓ cã ®­îc n¨ng lùc hoµn thiÖn h¬n. §µo t¹o: Lµ qu¸ tr×nh häc tËp lµm cho ng­êi lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cã hiÖu qu¶ h¬n trong c«ng t¸c cña hä, ®µo t¹o lµ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã môc ®Ých, cã tæ chøc nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hÖ thèng trÝ thøc, kü n¨ng, kü s¶o, th¸i ®é, hµnh vi... cña mçi c¸ nh©n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho hä cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch cã n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc c«ng t¸c cña hä.Nãi c¸ch kh¸c nh»m gióp ng­êi lao ®éng thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh. Ph¸t triÓn: Lµ qu¸ tr×nh häc tËp nh»m më ra cho c¸ nh©n nh÷ng c«ng viÖc míi dùa trªn nh÷ng ®Þnh h­íng t­¬ng lai cña tæ chøc ph¸t triÓn lµ qu¸ tr×nh cËp nhËt kiÕn thøc cßn thiÕu hoÆc ®· l¹c hËu, ®µo t¹o thªm hoÆc cñng cè c¸c kü n¨ng nghÒ nghiÖp theo c¸c chuyªn ®Ò. C¸c ho¹t ®éng nµy nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng cñng cè vµ më mang mét c¸ch cã hÖ thèng nh÷ng trÝ thøc, kü n¨ng, chuyªn m«n nghiÖp vô s½n cã ®Ó hä thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n trong mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng ph¸t triÓn bao gåm båi d­ìng n©ng bËc ®èi víi c«ng nh©n kü thuËt, båi d­ìng cho c¸n bé qu¶n lý. - Ba bé phËn hîp thµnh cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ cÇn thiÕt cho sù thµnh c«ng cña tæ chøc vµ sù ph¸t triÓn tiÒm n¨ng cña con ng­êi. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña mét tæ chøc cã liªn quan chÆt chÏ víi c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong toµn x· héi nh­: Häc viÖc, häc nghÒ, d¹y häc. C¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã 3 lý do sau: - §Ó chuÈn bÞ bï ®¾p vµo nh÷ng chç bÞ thiÕu hôt, bá trèng, sù bï ®¾p vµ bæ sung nµy diÔn ra th­êng xuyªn, nh»m lµm cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng tr«i ch¶y. - §Ó chuÈn bÞ cho nh÷ng ng­êi lao ®éng thùc hiÖn ®­îc nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô míi do sù thay ®æi trong môc tiªu, c¬ cÊu, nh÷ng thay ®æi vÒ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch vµ kü thuËt c«ng nghÖ míi t¹o ra. - §Ó hoµn thiÖn kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng (Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô hiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n). 1.1.3. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë c¸c doanh nghiÖp. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp n­íc ta hiÖn nay, viÖc ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn chñ yÕu ®Ó trang tr¶i ®¸p øng ngay cho c«ng viÖc ®ang ®ßi hái, ®èi t­îng ®µo t¹o kh«ng ®­îc ph©n lo¹i cô thÓ theo chøc n¨ng c«ng viÖc, h×nh thøc ®µo t¹o ®¬n gi¶n víi ®éi ngò gi¶ng viªn chñ yÕu lµ kiªm chøc, ch­a chó träng n©ng cao ®µo t¹o vµ cËp nhËt kiÕn thøc míi. HÖ thèng gi¸o tr×nh theo chuyªn ®Ò ®µo t¹o, c¸c ch­¬ng tr×nh, néi dung ®µo t¹o vÉn ch­a ®­îc chuÈn ho¸ theo c¸c cÊp ®é kh¸c nhau ®Ó phï hîp víi ®èi t­îng, nghÒ nghiÖp cÇn ®µo t¹o. T¹i c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn thiÕu c¸c quy chÕ, quy ®Þnh ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn. ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o sau mçi kho¸ vÉn ch­a ®­îc tæ chøc th­êng xuyªn mµ m¬Ý dõng l¹i ë møc tæ chøc thi tèt nghiÖp ®Ó ®¸nh gi¸. Do ®ã, thiÕu h¼n nh÷ng ®ît kiÓm tra, s¸t h¹ch nh÷ng kiÕn thøc mµ häc viªn ®· häc ®­îc vËn dông vµo thùc tÕ nh­ thÕ nµo. N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn c¸n bé, c«ng nh©n viªn sÏ gióp cho doanh nghiÖp cã ®éi ngò lao ®éng hïng hËu ®¶m b¶o vÒ mÆt kiÕn thøc vµ kh¶ n¨ng c«ng t¸c, ®¶m b¶o cho n¨ng suÊt lao ®éng ®­îc n©ng cao, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ më réng, gióp cho ng­êi l·nh ®¹o dÔ dµng qu¶n lý, gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp bëi viÖc sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ m¸y mãc trang thiÕt bÞ… Tãm l¹i, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn gióp kÝch thÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi chung. 1.2. TiÕn tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. S¬ ®å qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc M«i tr­êng bªn ngoµi M«i tr­êng bªn trong X¸c ®inh nhu cÇu ®µo t¹o X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ph¸t triÓn Lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o Dù tÝnh chi phÝ ®µo t¹o Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn §¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o: §©y lµ b­íc khëi ®Çu vµ rÊt quan träng. Nã ¶nh h­ëng ®Õn c¶ qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn doanh nghiÖp còng kh«ng ph¶i lµ nhá. §Ó x¸c ®Þnh cÇu chÝnh x¸c, chóng ta cÇn dùa vµo ®Þnh h­íng vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng. Ngoµi ra, khi x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o, ta cÇn t×m hiÓu nghiªn cøu nhu cÇu cña c¸ nh©n ®Ó t×m ra môc tiªu cña hä khi tham gia vµo qu¸ tr×nh ®µo t¹o g×? Môc tiªu ®µo t¹o cña tæ chøc lµ g×?. Con ng­êi víi t­ c¸ch lµ mét sinh vËt bËc cao cã ý thøc. Nhu cÇu cña hä ngµy cµng cao theo thêi gian vµ ®iÒu kiÖn sèng cô thÓ. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu ë møc cao nhÊt, cã thÓ con ng­êi chØ cã cÇn cï vµ ch¨m chØ th«i lµ ch­a ®ñ mµ hä cÇn ph¶i cã kh¨ n¨ng nhÊt ®Þnh nµo ®ã. Muèn vËy hä cÇn ph¶i ®­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc v× ba lý do sau: - Mét lµ, ®Ó chuÈn bÞ bï ®¾p vµo nh÷ng chç thiÕu hôt. Sù bï ®¾p nµy diÔn ra th­êng xuyªn nh»m lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh tr«i ch¶y thuËn lîi. - Hai lµ, ®Ó chuÈn bÞ cho ng­êi lao ®éng thùc hiÖn nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô míi do cã sù thay ®æi vÒ mÆt ph¸p luËt, chÝnh s¸ch vµ kü thuËt c«ng nghÖ míi t¹o ra. - Ba lµ, ®Ó hoµn thiÖn kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng gióp hä thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n. ChÝnh v× vËy, khi x¸c ®Þnh cÇu cÇn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ®¸p øng yªu cÈu cña tæ chøc, yªu cÇu häc tËp nghiªn cøu cña ng­êi lao ®éng Hay nãi c¸ch kh¸c, ng­êi c¸n bé ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ph¶i tr¶ lêi ®­îc c©u hái khi nµo th× ®µo t¹o? ®µo t¹o ë ®©u? ®µo t¹o kü n¨ng nh­ thÕ nµo? sè l­îng cÇn ®µo t¹o bao nhiªu?. §Ó x¸c ®Þnh cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn c¸n bé ®µo t¹o cÇn ph©n tÝch 3 vÊn ®Ò: - Nhu cÇu cña tæ chøc: Ph©n tÝch kÕ ho¹ch lao ®éng ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph©n tÝch vÒ kü n¨ng ng­êi lao ®éng ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph©n tÝch vÒ kü n¨ng ng­êi lao ®éng, biÖn ph¸p cÇn thiÕt vµ sè l­îng lao ®éng doanh nhgiÖp hiÖn cã. Tõ ®ã, x¸c ®Þnh xem cßn thiÕu bao nhiªu ®Ó ®¸p øng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt suy ra sè l­îng cÇn ®µo t¹o. - Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn cã ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc. Xem xÐt b¶n yªu cÇu c«ng viÖc tõ ®ã x¸c ®Þnh tiªu chuÈn cÊp bËc c«ng nh©n. - Ph©n tÝch tr×nh ®é, kü n¨ng hiÖn cã cña ng­êi lao ®éng cã thÓ tham kh¸o trùc tiÕp ý kiÕn cña c¸n bé bé phËn ®Ó thÊy ®­îc tr×nh ®é vµ kü n¨ng cÇn thiÕt ®èi víi ng­êi lao ®éng. X¸c ®Þnh môc tiªu vµ x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn: ViÖc x¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong mçi doanh nghiÖp, tæ chøc. Suy cho cïng, môc tiªu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn dï thÕ nµo vÉn lµ ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, t¨ng doanh thu, lîi nhuËn vµ chiÕn lÜnh thÞ tr­êng, t¨ng kh¶ n¨ng thÝch øng cña doanh nghiÖp víi thÞ tr­êng… Môc tiªu ®µo t¹o cña mçi doanh nghiÖp ph¶i cho thÊy ®­îc kü n¨ng cô thÓ cÇn ®µo t¹o vµ tr×nh ®é kü n¨ng cã ®­îc sau ®µo t¹o, còng nh­ thÊy ®­îc sè l­îng vµ c¬ cÊu häc viªn cÇn ®µo t¹o. Trªn c¬ së nh÷ng môc tiªu ®Ò ra cña doanh nghiÖp, chóng ta tiÕn hµnh x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. MÆc dï ®©y chØ lµ b­íc ®Çu tiªn nh­ng nã cã vai trß rÊt quan träng. §ã lµ c¬ së ®Ó ta thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cã thø tù vµ khoa häc. ViÖc x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn hîp lý, phï hîp víi nhu cÇu vµ môc tiªu ®µo t¹o, ph¸t triÓn vµ ®­îc ph©n tÝch kü cµng, chÝnh x¸c. ViÖc x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn gåm c¸c b­íc sau: - B­íc 1: KiÓm tra sù kh¸c nhau vµ ph¹m vi c«ng viÖc. Nghiªn cøu ph¹m vÞ c«ng viÖc mµ häc viªn sÏ tham gia trong c¸c ho¹t ®éng sau khi m·n kho¸ häc. - B­íc 2: KiÓm tra tr×nh ®é theo yªu cÇu c«ng viÖc sau nµy. - B­íc 3: KiÓm tra néi dung häc tËp cã thÝch øng vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc cã phï hîp víi c«ng viÖc vµ thiÕt bÞ sÏ lµm kh«ng. - B­íc 4: KiÓm tra tiªu chuÈn häc tËp, an toµn vµ kiÓm so¸t ®é Èm m«i tr­êng ®· ¸p dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng day. - B­íc 5: KiÓm tra tr×nh ®é ®Çu vµo cña häc viªn ®Ó tæ chøc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. - B­íc 6: KiÓm tra qu¸ tr×nh häc b»ng viÖc chuÈn bÞ mét danh môc nh÷ng häc tr×nh vµ s¾p xÕp thø tù hîp lý cho qu¸ tr×nh häc tËp. - B­íc 7: X©y dùng m«i tr­êng ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ phÊt triÓn nh»m t¹o ®éng c¬ ®éng viªn, khuyÕn khÝch ng­êi häc. - B­íc 8 : §iÒu chØnh thêi gian ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn chÝnh th­c cho qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh÷ng kü n¨ng vµ m«n häc quan träng ph¶i thùc hiÖn tr­íc. - B­íc 9: LËp kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, hoµn thµnh chØ tiªu ®¸nh gi¸ vµ ®­a ra kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c ®Ó c¶i tiÕn h¬n n÷a qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Lùa chän ®èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o. §èi t­îng: §èi víi viÖc lùa chon ng­êi ®Ó ®µo t¹o ®¶m b¶o, ®µo t¹o ®óng ng­êi cÇn ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn tøc lµ ph¶i cã kh¨ n¨ng, nguyÖn väng häc tËp ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nhÇm ®èi t­îng lµm tèn tiÒn, tèn thêi gian. Muèn vËy, tr­íc khi chän ®èi t­îng ®Ó ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu, nguyÖn väng cña tõng ng­êi vµ kh¨ n¨ng häc tËp cña hä ®ång thêi ph¶i t×m hiÓu ®­îc ®éng c¬, nhu cÇu cña tõng ng­êi t¸c dông cña ®µo t¹o víi nh÷ng ng­êi ®ã? triÓn väng nghÒ cña hä tíi ®©u? Ph­¬ng ph¸p: Sau khi x¸c ®Þnh cÇu, môc tiªu vµ ®èi t­îng ®µo t¹o, nh÷ng c¸n bé lµm c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ph¶i lùa chän cho doanh nghiÖp m×nh mét ph­¬ng ph¸p phï hîp vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. §Ó lùa chän mét ph­¬ng ph¸p phï hîp víi hiÖu qu¶ cßn ph¶i tuú thuéc vµo ®èi t­îng ®­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ c¸n bé qu¶n trÞ hay c«ng nh©n kü thuËt. Dù tÝnh chi phÝ ®µo t¹o: Chi phÝ dµnh cho ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n viªn trong doanh nghiÖp th­êng ®­îc lÊy ba nguån chñ yÕu sau: * Chi phÝ bªn trong: Lµ chi phÝ cho c¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt vµ kü thuËt nh­: m¸y mãc, thiÕt bÞ, khÊu hao, tµi s¶n cè ®Þnh, nguyªn- nhiªn vËt liÖu… chi phÝ cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n viªn bao gåm thï lao, chi phÝ ®i l¹i, båi d­ìng,… * Chi phÝ c¬ héi: Lµ lo¹i chi phÝ khã l­îng ho¸ (bao gåm chi phÝ c¬ héi cña doanh nghiÖp vµ chi phÝ c¬ héi cña häc viªn). Trong chi phÝ c¬ héi, lo¹i dÔ nhËn biÕt nhÊt lµ tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho häc viªn trong thêi gian hä ®i huÊn luyÖn, ®µo t¹o vµ kh«ng tham gia lµm viÖc trong doanh nghiÖp. * Chi phÝ bªn ngoµi: Lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh khi doanh nghiÖp tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n viªn bªn ngoµi doanh nghiÖp. Chi phÝ nµy bao gåm: Chi phÝ ®i l¹i, ¨n ë cña nh©n viªn, häc bæng (nÕu cã), tiÒn chi tr¶ cho c¸c tæ chøc thiÕt kÕ c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, ph¸t triÓn mµ nh©n viªn trong doanh nghiÖp ®ang tham gia. Nh­ vËy tæng chi phÝ dµnh cho ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ: K= a1 + a2 + a3 Trong ®ã: K: Tæng chi phÝ dµnh cho ®µo t¹o A1: Chi phÝ bªn trong A2: Chi phÝ c¬ héi A3: Chi phÝ bªn ngoµi. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn Tæ chøc vµ qu¶n trÞ tèt qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn.Tæ chøc vµ qu¶n trÞ qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn sÏ lµm cho häc viªn nghiªm tóc h¬n viÖc tæ chøc vµ qu¶n trÞ cã khoa häc sÏ lµm cho häc viªn dÔ tiÕp thu kiÕn thøc. KhuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi ®­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, ®¶m b¶o ng­êi lao ®éng sau ®µo t¹o sÏ cè g¾ng nh÷ng g× hä ®· vËn dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cñng cè kiÕn thøc ®¸p øng c«ng viÖc... Trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Çy ®ñ vµ phôc vô n¬i lµm hîp lý. N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ môc tiªu cuèi cïng cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh­ng chØ ®µo t¹o kh«ng ch­a thÓ ®¶m b¶o hä sÏ lµm viÖc hiÖu qu¶ nhÊt mµ cßn cÇn ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc phï hîp víi t©m t­, t×nh c¶m th× n¨ng suÊt cña hä sÏ cao h¬n. Mét sè biÖn ph¸p kh¸c: + Tæ chøc thêi gian lµm viÖc vµ nghØ ng¬i hîp lý + X©y dùng néi quy vµ kû luËt lao ®éng mét c¸ch chÆt chÏ vµ ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc. + §Þnh møc lao ®éng cho ng­êi lao ®éng ®¶m b¶o phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng. + X©y dùng chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cÇn ph¶i ®¹t ®­îc môc ®Ých cña nã hay nãi c¸ch kh¸c ®¶m b¶o khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng vµ c«ng b»ng. 1.3. C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp. Lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn: Mçi ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o ®Òu cã nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm cho nªn ®Ó cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tµo t¹o tèt nhÊt nhµ Qu¶n trÞ nh©n lùc cÇn ph¶i ph©n tÝch c¸c yÕu tè nh­: ng©n s¸ch dµnh cho ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, yªu cÇu c«ng viÖc vµ ®èi t­îng nh©n viªn ®Ó tõ ®ã lùa chän ®­îc ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tèi ­u nhÊt. D­íi ®©y lµ b¶ng nªu ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña qu¸ tr×nh ®µo t¹o bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp: §µo t¹o bªn trong doanh nghiÖp §µo t¹o bªn ngoµi doanh nghiÖp ¦u ®iÓm: - Trang thiÕt bÞ, m¸y mãc cã s½n. - Kh«ng cÇn ®éi ngò nh©n viªn bæ sung. - Cã thÓ ¸p dông ngay lý thuyÕt võa häc t¹i n¬i lµm viÖc. - DÔ dµng kiÓm so¸t viÖc häc tËp - Kh«ng ph¸t sinh chi phÝ ngoµi c«ng viÖc ¦u ®iÓm: - Tr¸nh ®­îc ¸p lùc c«ng viÖc vµ gia ®×nh. - Thêi gian linh ®éng. - DÔ t×m hiÓu nh÷ng khã kh¨n cña ng­êi lao ®éng. - Kh«ng khÝ, m«i tr­êng tho¶i m¸i, nhÑ nhµng. - Cã thÓ kiÓm tra lý thuyÕt lý, ý t­ëng trong m«i tr­êng Ýt rñi ro (trao ®æi kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm) Nh­îc ®iÓm: - Rñi ro cao ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, t¨ng phÕ liÖu do thiÕu kinh nghiÖm lµm viÖc. - ThiÕu thêi gian do ¸p lùc s¶n xuÊt, kinh doanh. - ¸p lùc t©m lý ®Ì nÆng lªn ng­êi lao ®éng khi ph¶i béc lé m×nh tr­íc nh÷ng nh©n viªn cã kinh nghiÖm. Nh­îc ®iÓm: - Chi phÝ dµnh cho ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n viªn cao. - M«i tr­êng kh«ng s¸t thùc tÕ, do vËy khã øng dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ c«ng viÖc hiÖn t¹i. - Thêi gian s¶n xuÊt kinh doanh bÞ thu hÑp. - ThiÕu nguån Nh©n lùc trong kinh doanh. 1.4. ý nghÜa vµ t¸c dông cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 1.4.1. ý nghÜa cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: - §èi víi doanh nghiÖp: §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc sÏ ®¶m b¶o cho nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp cã thÓ thÝch øng vµ theo s¸t kÞp thêi sù tiÕn ho¸ vµ ph¸t triÓn cña khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã lùc l­îng lao ®éng giái, hoµn thµnh th¾ng lîi c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc sÏ n©ng cao kiÕn thøc nghÒ nghiÖp vµ kü n¨ng cña nguån nh©n lùc doanh nghiÖp. Tõ ®ã hä sÏ phÊn khëi v× ®­îc ph¸t triÓn, cã ®iÒu kiÖn nhËn thøc tèt h¬n nhiÖm vô cña m×nh còng nh­ cña doanh nghiÖp "gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh…". Bªn c¹nh ®ã, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc còng c¶i thiÖn ®­îc mèi quan hÖ gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d­íi, xo¸ bá ®­îc sù thiÕu hiÓu biÕt nhau, sù tranh chÊp, ng¨n chÆn sù c¨ng th¼ng, m©u thuÉn, t¹o ra bÇu kh«ng khÝ doanh nghiÖp tèt, ®oµn kÕt, th©n ¸i cïng phÊn ®Êu vµ ph¸t triÓn… - §èi víi ng­êi lao ®éng: Trong ®iÒu kiÖn khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh­ vò b·o, víi c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i, ng­êi lao ®éng ph¶i lu«n lu«n n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ nghÒ nghiÖp chuyªn m«n ®Ó kh«ng bÞ tôt hËu. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc sÏ gióp cho ng­êi lao ®éng n©ng cao kiÕn thøc vµ kü n¨ng nghÒ nghiÖp cña m×nh. Nhê ®ã mµ ng­êi lao ®éng tù tin h¬n, lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n. §«ng thêi ng­êi lao ®éng còng t¨ng sù tho¶ m·n ®èi víi c«ng viÖc, ph¸t triÓn trÝ tuÖ, thÝch øng víi kü thuËt c«ng nghÖ míi, bít lo l¾ng khi nhËn c«ng viÖc míi. - §èi víi x· héi: Nhê cã ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc mµ ng­êi lao ®éng cã thªm c¸c kiÕn thøc míi, t¨ng thªm sù hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, t¨ng c­êng sù hiÓu biÕt lÉn nhau; ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn vµ hîp t¸c trong x· héi còng nh­ trong ®oµn thÓ mµ hä tham gia, gãp phÇn c¶i thiÖn ®­îc th«ng tin gi÷a c¸c nhãm vµ c¸ nh©n trong x· héi còng nh­ trong c¸c doanh nghiÖp, lµm cho x· héi ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n, c¸c doanh nghiÖp cã vÞ trÝ hÊp dÉn h¬n trong lao ®éng vµ cuéc sèng cña tõng ng­êi ngµy cµng cã ý nghÜa h¬n… Ngµy nay, c¸c nhµ qu¶n lý giái kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã tÝnh ®èi phã, mµ hä cßn cã nh·n quan nh¹y bÐn, nh×n xa tr«ng réng trong nhiÒu n¨m tíi, ®Ó chuÈn bÞ cho nh÷ng thay ®æi trong t­¬ng lai. Thùc tÕ ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng doanh nghiÖp nµo thÝch øng mét c¸ch n¨ng ®éng víi nh÷ng thay ®æi th× doanh nghiÖp ®ã sÏ thµnh c«ng nhÊt. 1.4.2. T¸c dông cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã rÊt nhiÒu t¸c dông. §èi víi doanh nghiÖp, viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã t¸c dông: - Gi¶m bít sù gi¸m s¸t, v× ®èi víi ng­êi lao ®éng ®­îc ®µo t¹o, hä cã thÓ tù gi¸m s¸t. - Gi¶m bít ®­îc nh÷ng tai n¹n lao ®éng, bëi v× nhiÒu tai n¹n x¶y ra lµ do nh÷ng h¹n chÕ cña con ng­êi h¬n lµ do nh÷ng h¹n chÕ cña thiÕt bÞ hay nh÷ng h¹n chÕ vÒ ®iÒu kiÖn lµm viÖc. - Sù æn ®Þnh vµ n¨ng ®éng cña tæ chøc t¨ng lªn, chóng ®¶m b
Tài liệu liên quan