Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam

Để tồn tại và phát triển, con ngƣời phải tiến hành lao động và sản xuất. Với sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học kỹ thuật, trình độ lao động sản xuất của xã hội ngày càng đƣợc nâng cao, năm 2013 vừa qua thực sự là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với các danh nghiệp song cũng là một năm hé mở không ít cơ hội cho các danh nghiệp vƣơn lên. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nƣớc còn thấp. Sự yếu kém đó đều xuất phát từ những khó khăn vốn có: thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm và vốn hoạt động. Sản xuất và tiêu thụ là hai quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau và có mối quan hệ tác động tƣơng hỗ trong doanh nghiệp. Mục đích của sản xuất là tiêu thụ, kết quả của quá trình tiêu thụ sản phẩm là tạo điều kiện thúc đẩy quá trình sản xuất phát triển. Trong sự cạnh tranh khốc liết của nền kinh tế thị trƣờng, sản xuất ra sản phẩm đã khó, nhƣng tiêu thụ đƣợc lại càng khó hơn. Thực tế kinh doanh cho thấy, không thiếu những sản phẩm của một số doanh nghiệp rất tốt nhƣng vẫn không tiêu thụ đƣợc do không biết cách tổ chức tiêu thụ, không đáp ứng đƣợc nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Vì thế, để tiêu thụ đƣợc sản phẩm, trang trải các loại chi phí, bảo đảm kinh doanh có lãi thực sự không phải là vấn đề đơn giản. Doanh thu đạt đƣợc là kết quả của sự năng động sáng tạo trong công tác quản lý của mỗi doanh nghiệp, là sự kết hợp tài tình nhiều công cụ quản lý kinh tế. Một trong những công cụ quản lý trên là công tác kế toán kế toán nói chung và công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ nói riêng trong mỗi doanh nghiệp. Với ý nghĩa rất quan trọng của việc tiêu thụ thành phẩm nhƣ vậy, qua thời gian nghiên cứu lý luận cùng với tìm hiểu thực tế tình hình tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần dƣợc phẩm Hà Nam”. Kết cấu khóa luận ngoài phần mở đầu, danh mục, bảng biểu và sơ đồ, gồm ba chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất. Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam. Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam.

pdf96 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM HÀ NAM Giảng viên hƣớng dẫn : Ths. Đào Diệu Hằng Sinh viên thực hiện : Chu Yến Trinh Mã sinh viên : A17792 Chuyên ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2013 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Ths. Đào Diệu Hằng, đã tận tình hƣớng dẫn trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp. Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Quản lý, trƣờng Đại học Thăng Long đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức đƣợc tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bƣớc vào đời một cách vững chắc và tự tin. Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc và các anh chị trong Công ty Cổ phần dƣợc phẩm Hà Nam đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại Công ty, giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp, đồng kính chúc các cô, chú, anh, chị trong Công ty luôn dồi dào sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp trong công việc. Sinh viên Chu Yến Trinh Thang Long University Library MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ..................................................................................................................... 1 1.1. Khái quát chung về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất ............................................................... 1 1.1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ đối với doanh nghiệp .................................................................................. 1 1.1.2. Yêu cầu về quản lý đối với công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ...................................................................................................................... 1 1.1.3 Một số khái niệm cơ bản liên quan đến công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ..................................................... 2 1.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ........................... 3 1.2.1. Chứng từ và các tài khoản sử dụng .............................................................. 3 1.2.2. Phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX ........................................................................... 8 1.2.3. Phương thức kế toán tiêu thụ tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK .............................................................................................. 13 1.2.4. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán và các khoản giảm trừ doanh thu ........................................................................................................................... 14 1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất .................................................................................................................................... 17 1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng ............................................................................ 17 1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ........................................................ 19 1.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ ............................................................... 22 1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ .................................................................................... 24 1.4.1. Hình thức Nhật ký- Sổ cái .............................................................................. 24 1.4.2. Hình thức Nhật ký chung ............................................................................ 25 1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ ......................................................................... 25 1.4.4. Hình thức Nhật ký- Chứng từ ..................................................................... 26 1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính ............................................................. 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM HÀ NAM ............................. Error! Bookmark not defined. 2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần dƣợc phẩm Hà Nam .......................... 29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................ 29 2.1.2. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh ........................................... 31 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP dược phẩm Hà Nam . 32 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP dược phẩm Hà Nam ........................................................................................ 38 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam ........................................................................................................... 40 2.2.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm tại Công ty ................................... 40 2.2.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm .......................................................... 41 2.2.3. Xác định giá vốn hàng bán tại Công ty CP dược phẩm Hà Nam ............. 44 2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ...................................................... 45 2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam ...................................................................................... 46 2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng ............................................................................ 46 2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ........................................................ 48 2.3.3.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ........................................... 48 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM HÀ NAM ..................................................... 50 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam....50 Thang Long University Library 3.1.1. Ưu điểm ...................................................................................................... 500 3.1.2. Nhược điểm .................................................................................................. 52 3.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam ....................................... 503 3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam ............ 54 KẾT LUẬN ................................................................................................................ 577 DANH MỤC THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ TSCĐ Tài sản cố định TK Tài khoản TP Thành phẩm DT Doanh thu SXKD Sản xuất kinh doanh GVHB Giá vốn hàng bán KKTX Kê khai thƣờng xuyên KKĐK Kiểm kê định kỳ ĐVT Đơn vị tính VNĐ Việt Nam đồng USD Đô la Mỹ FIFO Phƣơng pháp nhập trƣớc, xuất trƣớc K/c Kết chuyển NKCT Nhật ký chứng từ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí công đoàn TNHH Trách nhiệm hữu hạn DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân KH Khách hàng XDCB Xây dựng cơ bản KQKD Kết quả kinh doanh NVL Nguyên vật liệu Thuế GTGT Thuế giá trị gia tăng Thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế TTĐB Thuế tiêu thụ đặc biệt SH Số hiệu NT Ngày tháng Thang Long University Library DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Kế toán tiêu thụ theo phƣơng thức trực tiếp .................................................. 8 Sơ đồ 1.2: Kế toán tiêu thụ theo phƣơng thức đại lý, ký gửiError! Bookmark not defined.0 Sơ đồ 1.3: Kế toán tiêu thụ theo phƣơng thức trả góp Error! Bookmark not defined.1 Sơ đồ 1.4: Kế toán tiêu thụ theo phƣơng thức tiêu thụ nội bộError! Bookmark not defined.2 Sơ đồ 1.5: Kế toán tiêu thụ theo phƣơng thức tiêu thụ nội bộError! Bookmark not defined.2 Sơ đồ 1.6: Kế toán tiêu thụ theo phƣơng thức trao đổi hàngError! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.7: Kế toán tổng hợp tiêu thụ theo phƣơng pháp KKĐKError! Bookmark not defined.4 Sơ đồ 1.8: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ...... Error! Bookmark not defined.6 Sơ đồ 1.9: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí bán hàng ................................................... 19 Sơ đồ 1.10: Trình tự hạch toán quản lý doanh nghiệp ...... Error! Bookmark not defined.1 Sơ đồ 1.11: Trình tự hạch toán kế toán xác định kết quả tiêu thụError! Bookmark not defined.3 Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký- Sổ cáiError! Bookmark not defined.4 Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chungError! Bookmark not defined.5 Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổError! Bookmark not defined.6 Sơ đồ 1.15: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký- Chứng từ ........................ 27 Sơ đồ 1.16 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính ............... 28 Sơ đồ 2.1: Quy trình tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam ... Error! Bookmark not defined.2 Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam .......... Error! Bookmark not defined.7 Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam ............. Error! Bookmark not defined.8 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Hóa đơn GTGT Bảng 2.2: Phiếu xuất kho Bảng 2.3: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Bảng 2.4: Bảng kê bán lẻ hàng hóa Bảng 2.5: Hóa đơn xuất khẩu Bảng 2.6: Bảng kê chi tiết bán hàng Bảng 2.7: Bảng chi tiết công nợ Bảng 2.8: Bảng kê số 11 Bảng 2.9: Phiếu thu Bảng 2.10: Bảng tính giá vốn thành phẩm xuất kho Bảng 2.11: Bảng kê chi tiết hàng trả Bảng 2.12: Bảng phân bổ tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng Bảng 2.13: Phân bổ KHCB và trích chi phí SCL TSCĐ (tại bộ phận bán hàng) Bảng 2.14: Hóa đơn GTGT Bảng 2.15: Bảng kê số 4 (TK 641) Bảng 2.16: Phân bổ KHCB và trích chi phí SCL TSCĐ (tại bộ phận quản lý doanh nghiệp) Bảng 2.17: Bảng kê số 4 (TK 642) Bảng 2.18: Nhật ký chứng từ số 10 (tài khoản 4212- “Lãi năm nay”) Bảng 2.19: Nhật ký chứng từ số 8 Bảng 2.20: Số cái (TK 632) Bảng 2.21: Sổ cái (TK 511) Thang Long University Library Bảng 2.22: Sổ cái (TK 641) Bảng 2.23: Sổ cái (TK 642) Bảng 2.24: Sổ cái (TK 911) Bảng 2.25: Sổ cái (TK 4212) LỜI MỞ ĐẦU Để tồn tại và phát triển, con ngƣời phải tiến hành lao động và sản xuất. Với sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học kỹ thuật, trình độ lao động sản xuất của xã hội ngày càng đƣợc nâng cao, năm 2013 vừa qua thực sự là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với các danh nghiệp song cũng là một năm hé mở không ít cơ hội cho các danh nghiệp vƣơn lên. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nƣớc còn thấp. Sự yếu kém đó đều xuất phát từ những khó khăn vốn có: thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm và vốn hoạt động.. Sản xuất và tiêu thụ là hai quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau và có mối quan hệ tác động tƣơng hỗ trong doanh nghiệp. Mục đích của sản xuất là tiêu thụ, kết quả của quá trình tiêu thụ sản phẩm là tạo điều kiện thúc đẩy quá trình sản xuất phát triển. Trong sự cạnh tranh khốc liết của nền kinh tế thị trƣờng, sản xuất ra sản phẩm đã khó, nhƣng tiêu thụ đƣợc lại càng khó hơn. Thực tế kinh doanh cho thấy, không thiếu những sản phẩm của một số doanh nghiệp rất tốt nhƣng vẫn không tiêu thụ đƣợc do không biết cách tổ chức tiêu thụ, không đáp ứng đƣợc nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Vì thế, để tiêu thụ đƣợc sản phẩm, trang trải các loại chi phí, bảo đảm kinh doanh có lãi thực sự không phải là vấn đề đơn giản. Doanh thu đạt đƣợc là kết quả của sự năng động sáng tạo trong công tác quản lý của mỗi doanh nghiệp, là sự kết hợp tài tình nhiều công cụ quản lý kinh tế. Một trong những công cụ quản lý trên là công tác kế toán kế toán nói chung và công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ nói riêng trong mỗi doanh nghiệp. Với ý nghĩa rất quan trọng của việc tiêu thụ thành phẩm nhƣ vậy, qua thời gian nghiên cứu lý luận cùng với tìm hiểu thực tế tình hình tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần dƣợc phẩm Hà Nam”. Kết cấu khóa luận ngoài phần mở đầu, danh mục, bảng biểu và sơ đồ, gồm ba chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất. Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam. Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất Thang Long University Library nói chung và tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam nói riêng. Từ đó đi sâu tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và đƣa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam. Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam. Phạm vi nghiên cứu: Công ty CP dƣợc phẩm Hà Nam, số liệu tháng 6 năm 2013. Phƣơng pháp nghiên cứu: Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và các phƣơng pháp của kế toán. 1 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1. Khái quát chung về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ đối với doanh nghiệp Quy trình tái sản xuất trong doanh nghiệp bao gồm sản xuất - phân phối - tiêu dùng. Trong bất kỳ xã hội nào, mục đích cuối cùng của sản xuất là tiêu thụ tức là thực hiên giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trƣờng với sự cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay, sự sống còn của sản phẩm cũng chính là sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn sản phẩm của mình sản xuất ra đứng vững trên thị trƣờng thì sản phẩm đó phải đáp ứng nhu cầu thƣờng xuyên của xã hội, đảm bảo về mặt chất lƣợng và chính sách giá hợp lý. Xuất phát từ mối quan hệ sản xuất là tiền đề của tiêu thụ, có sản xuất ra sản phẩm với số lƣợng lớn, chất lƣợng cao, giá thành hạ thì mới tạo điều kiện cho quá trình tiêu thụ sản phẩm nhanh. Ngƣợc lại, sản phẩm đƣợc tiêu thụ tạo điều kiện thực hiện giá trị và giá trị sử dụng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Khi sản phẩm của doanh nghiệp đƣợc thị trƣờng chấp nhận thì khẳng định đƣợc vị trí của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân cũng nhƣ vị trí của sản phẩm trong sản xuất và đời sống. 1.1.2. Yêu cầu về quản lý đối với công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ Thành phẩm là kết quả của quá trình sáng tạo và lao động của toàn thể doanh nghiệp. Chính vì vậy mà đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ, đó là cùng với việc quản lý, giám sát thƣờng xuyên các chỉ tiêu số lƣợng, doanh nghiệp phải tiến hành kế toán thành phẩm, quản lý thƣờng xuyên tình hình nhập - xuất - tồn kho thành phẩm, phát hiện kịp thời tình hình thừa thiếu thành phẩm để từ đó có biện pháp xử lý thích hợp. Việc quản lý đƣợc thực hiện nhƣ sau: - Quản lý theo phƣơng thức bán hàng: mỗi phƣơng thức bán hàng có tốc độ quay vòng vốn, số lƣợng hàng bán ra khác nhau. Yêu cầu này giúp các nhà quản lý tìm ra phƣơng thức bán hàng phù hợp nhất với doanh nghiệp mình để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. Thang Long University Library 2 - Quản lý theo từng hình thức thanh toán: để theo dõi cụ thể từng hình thức thanh toán về số tiền phải trả, đã trả nhằm quản lý việc thu hồi tiền bán hàng có hệ thống. - Quản lý theo từng ngƣời chịu trách nhiệm vật chất: nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm với mỗi ngƣời làm nhiệm vụ tiêu thụ hàng hóa. - Quản lý về giá cả: mỗi loại sản phẩm khác nhau có giá khác nhau. Giá bán là yếu tố quan trọng trong quá trình tiêu thụ thành phẩm. Do đó, để xác định đúng doanh thu đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ giá bán từng mặt hàng và giá vốn của hàng bán. Việc kế toán quá trình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ phải đƣợc tổ chức khoa học, đảm bảo xác định đƣợc kết quả cuối cùng của quá trình tiêu thụ. 1.1.3 Một số khái niệm cơ bản liên quan đến công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc ở bƣớc cuối cùng trong quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đã qua kiểm tra kỹ thuật, phù hợp với tiêu chuẩn và đƣợc đƣa vào nhập kho hoặc giao bán, chuyển bán cho ngƣời mua. Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán thành phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). Các khoản giảm trừ doanh thu Chiết khấu thương mại là khoản tiền chênh lệch mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho ngƣời mua hàng với số lƣợng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thƣơng mại đã ghi trong hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng. Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do các nguyên nhân nhƣ: hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách, giao hàng không đúng thời hạn, địa điểm ghi trong hợp đồng. Hàng bán bị trả lại là số hàng hóa đã xác định tiêu thụ, đã ghi nhận doanh thu nhƣng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng kinh tế. Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp: là thuế gián thu, đƣợc tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lƣu thông. Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ. Thuế này do các cơ sở sản xuất ra hàng hóa đó nộp nhƣng ngƣời tiêu dùng là ngƣời phải chịu thuế vì thuế đã đƣợc cộng vào giá bán. 3 Thuế xuất khẩu là loại thuế gián thu, đánh vào các mặt hàng đƣợc phép xuất khẩu qua biên giới Việt Nam. Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, vật tƣ, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ, hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ. Đối với sản phẩm lao vụ, dịch vụ tiêu thụ, giá vốn hàng bán là giá thành sản xuất (giá thành công xƣởng) hay chi phí sản xuất. Với vật tƣ, giá vốn hàng bán là giá thực tế ghi sổ. Còn đối với hàng hóa, giá vốn hàng bán bao gồm trị giá mua hàng cộng với chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ. Chi phí bán hà
Tài liệu liên quan