Đơn vị công và các hoạt động hành chính – dịch vụ công

I. VÀI NÉT VỀ ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH – DỊCH VỤ CÔNG. 1. Khái niệm và phân loại đơn vị công. 1.1. Khái niệm đơn vị công: Đơn vị công là những đơn vị hoạt động ở các lĩnh vực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, và các đơn vị sự nghiệp nhà nước có hoạt động cung ứng các dịch vụ công cho xã hội.

ppt17 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn vị công và các hoạt động hành chính – dịch vụ công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH – DỊCH VỤ CÔNGTh.S TRẦN HẢI HIỆPĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNGVÀI NÉT VỀ ĐƠN VỊ CÔNG1VAI TRÒ CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TRONG NỀN KINH TẾ XÃ HỘI2Chính sách cung cấp dịch vụ công cơ bản3ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNGI. VÀI NÉT VỀ ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH – DỊCH VỤ CÔNG.1. Khái niệm và phân loại đơn vị công.1.1. Khái niệm đơn vị công:Đơn vị công là những đơn vị hoạt động ở các lĩnh vực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, và các đơn vị sự nghiệp nhà nước có hoạt động cung ứng các dịch vụ công cho xã hội.ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNG1.2. Đặc điểm đơn vị công:- Là những đơn vị không trực tiếp sản xuất vật chất.- Hoạt động mang tính chất phục vụ, không vì mục đích lợi nhuận, vì mục tiêu hoạt động của đơn vị công là nhằm phục vụ cộng đồng.- Phạm vi hoạt động rộng, đa dạng và phong phú.- Hoạt động của các đơn vị công chứa đựng nhiều yếu tố xã hội, liên quan đến nhiều chính sách, chế độ.- Nguồn tài chính bảo đảm hoạt động các đơn vị công chủ yếu do ngân sách nhà nước tài trợ.ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNG1.3. Phân loại đơn vị công:1.3.1. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động:a/. Các cơ quan hành chính nhà nước: là các cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng,từ trung ương đến địa phương, gồm:- Các cơ quan lập pháp: QH, HĐND các cấp- Các cơ quan hành pháp: VP Chính phủ, UBND các cấp, các Bộ và CQ ngang Bộ, các Sở, ban, ngành.- Các cơ quan tư pháp: Viện kiểm sát, tòa án nhân nhân các cấp.ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNGb/. Các đơn vị sự nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế , văn hóa thông tin, thể dục thể thao,c/. Các cơ quan Đảng, đoàn thể.d/. Lực lượng vủ trang.1.3.2. Căn cứ vào phân cấp quản lý:- Các đơn vị công ở trung ương.- Các đơn vị công ở địa phương.1.3.3. Căn cứ vào nguồn tài chính hoạt động:- Các đơn vị công đảm bảo toàn bộ chi hoạt động.- Các đơn vị công đảm bảo một phần chi hoạt động.- Các đơn vị công do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi hoạt động.ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNG1.3.4. Căn cứ vào tính chất của việc phục vụ:- Các đơn vị dịch vụ hành chính công: do các cơ quan hành chính cung cấp.- Các đơn vị dịch vụ công cộng: do các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp công ích, các đơn vị dịch vụ công phục vụ sản xuấtĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNGII. VAI TRÒ CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TRONG NỀN KINH TẾ XÃ HỘI.1. Vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước.Cơ quan hành chính là cơ quan công quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo ổn định chính trị, quản lý kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng, gồm:- Chính phủ - Các Bộ và cơ quan ngang Bộ - UBND các cấp.- Tòa án, viện kiểm sát, CA, QĐ,ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNGVai trò của các đơn vị sự nghiệp công lập.- Cung cấp các dịch vụ công cho xã hội.- Nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, sức khỏe cho nhân dân.- Là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.- Tạo nguồn nhân lực có sức khỏe, có trình độ cho nền kinh tế.ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNGIII. Chính sách cung cấp dịch vụ công cơ bản:1. Dịch vụ y tế:Phát triển sự nghiệp y tế ở nước ta được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Việc chăm lo sức khoẻ cho nhân dân được thể hiện qua tỉ lệ đầu tư của ngân sách và các chính sách, chế độ tập trung cho ngành y tế hàng năm.Mặt khác, trong quá trình phát triển sự nghiệp y tế phải thực hiện xã hội hoá với phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm ”, lấy công tác vệ sinh phòng bệnh làm chính, tuyên truyền, giáo dục cho mọi người có ý thức chăm lo sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNGNhiệm vụ của sự nghiệp y tế.Hoạt động của sự nghiệp y tế là bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng, phải chú trọng công tác khám bệnh , chữa bệnh, phòng bệnh cho nhân dân.Nghiên cứu đông y, kết hợp đông y với tây y, nâng cao chất lượng chuyên môn trong các lĩnh vực y tế ngày càng phục vụ tốt hơn cho cộng đồng. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNGHoạt động sự nghiệp y tế bao gồm những nội dung sau : - Hoạt động của hệ thống vệ sinh phòng bệnh, dịch.- Hoạt động của hệ thống khám, chữa bệnh.- Sự nghiệp nghiên cứu khoa học y tế.- Hoạt động của sự nghiệp kế hoạch hoá gia đình.- Các hoạt động y tế khác.- Các chương trình mục tiêu quốc gia của ngành y tế.ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNG2. Dịch vụ giaùo duïc:- Quan ñieåm cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc coi phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc- ñaøo taïo laø quoác saùch haøng ñaàu, laø nhaân toá quyeát ñònh söï nghieäp phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa. Hieän nay chi NSNN cho söï nghieäp giaùo duïc chieám moät tyû troïng quan troïng trong toång chi NSNN.- Chi cho söï nghieäp giaùo duïc – ñaøo taïo coù vò trí heát söùc quan troïng nhaèm naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi cho ñaát nöôùc, taïo chuyeån bieán cô baûn, toaøn dieän veà giaùo duïc ñaùp öùng nhu caàu cuûa neàn kinh teá trong thôøi kyø môùi.ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNG- Chi cho söï nghieäp giaùo duïc-ñaøo taïo nhaèm taïo ra söùc lao ñoäng, tröôùc heát laø con ngöôøi. Ñoù laø nhöõng con ngöôøi coù tri thöùc, coù ñaïo ñöùc, coù söùc khoûe toát ñeå lao ñoäng coù naêng suaát cao, quaûn lyù coù hieäu quaû. - Beân caïnh vieäc chi tieâu NSNN cho giaùo duïc, Nhaø nöôùc caàn phaùt huy söùc maïnh toaøn daân, cuûa moïi löïc löôïng xaõ hoäi tham gia vaøo vieäc phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc trong ñieàu kieän môùi, vôùi vieäc thöïc hieän maïnh meõ chuû tröông xaõ hoäi hoùa caùc lónh vöïc giaùo duïc – ñaøo taïo.ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNGChi cho söï nghieäp giaùo duïc – ñaøo taïo goàm caùc noäi dung sau:- Chi söï nghieäp giaùo duïc maàn non.- Chi söï nghieäp giaùo duïc phoå thoâng goàm:+ Giaùo duïc tieåu hoïc (caáp I) keå caû caùc tröôøng daïy treû khuyeát taät;+ Giaùo duïc trung hoïc cô sôõ (caáp II)+ Giaùo duïc trung hoïc phoå thoâng (caáp III) keå caû trung hoïc chuyeân ban;+ Giaùo duïc thöôøng xuyeân vaø giaùo duïc khaùc+ Giaùo duïc kyõ thuaät toång hôïp- höôùng nghieäp – daïy ngheà trong caùc tröôøng phoå thoâng.ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC-DV CÔNG- Chi cho söï nghieäp ñaøo taïo bao goàm;+ Daïy ngheà;+ Ñaøo taïo trung hoïc chuyeân nghieäp;+ Ñaøo taïo ñaïi hoïc cao ñaúng;+ Ñaøo taïo sau ñaïi hoïc;+ Ñaøo taïo laïi vaø boài döôõng nghieäp vuï cho CBCCVC;+ Ñaøo taïo khaùc trong nöôùc;+ Ñaøo taïo ngoaøi nöôùc;+ Caùc chöông trình muïc tieâu cuûa söï nghieäp giaùo duïc – ñaøo taïo.Th.S TRẦN HẢI HIỆPThank You !
Tài liệu liên quan