Giới thiệu về quản lý dự án

Câu hỏi thảo luận Theo các anh chị các mục tiêu của dự án trong tình huống nghiên cứu là gì? Hiện nay (thời điểm trong bài báo) dự án có đạt được mục tiêu của nó hay không? Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 3 Tình trạng dự án theo đánh giá của WB? Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng như trên? Nếu kế hoạch khắc phục không dẫn đến những cải thiện đáng kể thì giải pháp của WB là gì? Theo các anh chị dự án là gì?

pdf65 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu về quản lý dự án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đại học Mở TP.HCM Chương trình MBA Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 1 GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT Hoï vaø teân: LÖU TRÖÔØNG VAÊN Naêm sinh: 1965 Giaùo duïc: Toát nghieäp Kyõ sö xaây döïng, Ñaïi hoïc Baùch Khoa, 1991. Toát nghieäp chöông trình ñaøo taïo kinh teá Fulbright (FETP) “Kinh teá hoïc öùng duïng cho phaân tích chính saùch”, 1998. Tự giới thiệu Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 2 Toát nghieäp Master of Engineering in Construction Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2002. Tiến sỹ chuyeân ngaønh Kỹ thuật & Quản lý xây dựng taïi Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea Lónh vöïc nghieân cöùu: Quaûn lyù döï aùn, Phaân tích & thẩm định ñaàu tö XD - baát ñoäng saûn, Phöông phaùp nghieân cöùu, Kinh teá xaây döïng ĐT di động: 0972016505 Email: luutruongvan@gmail.com Website: Câu hỏi thảo luận Theo các anh chị các mục tiêu của dự án trong tình huống nghiên cứu là gì? Hiện nay (thời điểm trong bài báo) dự án có đạt được mục tiêu của nó hay không? Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 3 Tình trạng dự án theo đánh giá của WB? Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng như trên? Nếu kế hoạch khắc phục không dẫn đến những cải thiện đáng kể thì giải pháp của WB là gì? Theo các anh chị dự án là gì? Baïn khoâng theå quaûn lyù nhöõng gì maø baïn khoâng hoïach ñònh Baïn khoâng theå hoïach ñònh nhöõng gì maø baïn khoâng ño löôøng/ñònh löôïng Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 4 Baïn khoâng theå ño löôøng/ñònh löôïng nhöõng gì maø baïn khoâng bieát Baïn khoâng theå quaûn lyù nhöõng gì maø baïn khoâng bieát hoaëc khoâng coù kieán thöùc veà noù KHAÙI NIEÄM VEÀ DÖÏ AÙN Nhoùm Muïc tieâu nhaát ñònh Coù thôøi ñieåm baét ñaàu Quy trình Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 5 caùc coâng vieäc Coù thôøi ñieåm keát thuùc Söû duïng taøi nguyeân coù giôùi haïn xaùc ñònh DÖÏ AÙN Dự án là gì? Dự án là một chuỗi công việc mà giới hạn thời điểm bắt đầu và kết thúc, quy mô và các mục tiêu được định nghĩa rõ ràng, và một ngân sách đã được dự trù Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 6 Các đặc điểm của dự án Một dự án chứa đựng các mục tiêu đã được định nghĩa rõ ràng. Mục tiêu của dự án được xác định thông qua quy mô, tiến độ và chi phí. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 7 Một dự án được thực hiện thông qua 1 chuỗi của các công tác độc lập. Một dự án sử dụng các tài nguyên khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ của nó. Các đặc điểm của dự án Một dự án có thời điểm bắt đầu đã được xác định và một ngày hoàn thành đã được kỳ vọng. Một dự án là duy nhất. Mỗi dự án đều có khách hàng Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 8 Nhưng tại sao các dự án lại thất bại? Các đặc điểm của dự án Dự án có một mức độ không chắc chắn. Trong lập kế hoạch dự án, nhiều giả định đã được đặt ra. Tuy nhiên trong thực tế, không phải lúc nào các giả định đó luôn luôn chính xác. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 9 Đo lường sự thành công của dự án Chúng ta đo lường sự thành công của dự án thông qua 4 ràng buộc chính của dự án. Quy mô. Chi phí. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 10 Tiến độ. Sự thỏa mãn của khách hàng (chất lượng và sự thực hiện). Các ràng buộc của dự án Quy mô dự án – Các yêu cầu của dự án (deliverables) đã được hoàn thành? Chi phí dự án – Có phải chăng chi phí dự án là xấp xỉ với số tiền mà khách hàng đồng ý chi trả? Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 11 Tiến độ – Dự án đã được hoàn thành đúng hạn? Sự thỏa mãn của khách hàng – Khách hàng có thỏa mãn với chất lượng dự án không? Vòng đời dự án (Project Life Cycle) Nhận dạng Khởi động Định nghĩa Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 12 Thiết kế Cung cấp Kết thúc Vòng đời dự án...... Nhận dạng Nhận dạng nhu cầu Ước lượng sơ bộ Độ chính xác - 50% to + 100% Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 13 Vòng đời dự án...... Khởi động Mục đích Tài liệu hóa quy mô sơ bộ, các yêu cầu nguồn lực và các ràng Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 14 buộc cần thiết để hoàn thành dự án Phê duyệt nhu cầu dự án Vòng đời dự án...... Khởi động Các công việc Xem xét và phê duyệt yêu cầu Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 15 Thiết lập các khái quát Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) Ước lượng khái quát (Conceptual Estimate) - Độ chính xác -30% to + 50% Vòng đời dự án...... Định nghĩa Mục đích Định nghĩa dự án 1 cách đầu đủ và xác định khả năng đứng vững của dự án Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 16 Thiết lập kế hoạch ban đầu cho sự giành được các mục tiêu dự án Vòng đời dự án...... Định nghĩa Các công việc Bổ nhiệm các thành viên chủ chốt của Ban QLDA Thiết lập Tóm tắt dự án, Work Breakdown Structure (WBS) – Thiết kế sơ bộ Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 17 Nghiên cứu (môi trường, kinh tế, quản lý giá trị, v.v) Hoàn thành Kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan) Ước lượng SƠ BỘ (Definition Estimate) - Độ chính xác - 15% to +25% Vòng đời dự án...... Thiết kế Mục đích Thiết kế chi tiết làm thế nào để tạo ra, điều hành và bảo dưỡng dự án Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 18 Chuẩn bị một ước lượng chi tiết về chi phí Vòng đời dự án...... Thiết kế Các công việc Xem xét lại thiết kế - Thiết kế chi tiết Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 19 Xem xét báo cáo định nghĩa dự án Điều chỉnh ngân sách Ước lượng thiết kế (Design Estimate) - Độ chính xác ± 10% Vòng đời dự án...... Cung cấp Mục đích Cung cấp sản phẩm dự án Các công việc Sự chuẩn bị các đặc điểm kỹ thuật (Specification) và các bản vẽ Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 20 Ước lượng trước cung cấp (Pre-provision) Độ chính xác ± 5% Cung ứng (procurement) Cung cấp sản phẩm Đaët mua haøng Vòng đời dự án...... Kết thúc dự án Mục đích Cung cấp các sản phẩm dự án mà phù hợp với Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 21 yêu cầu của khách hàng bởi sự sửa chữa các sai sót và xử lý các điểm không phù hợp Lưu trữ thông tin dự án vào cơ sở dữ liệu của khách hàng và công ty QLDA Phân tích quá trình thực hiện dự án và rút ra bài học kinh nghiệm Vòng đời dự án...... Kết thúc Các công việc Báo cáo hoàn thành dự án Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 22 Trách nhiệm pháp lý về các sai sót: thời đoạn bảo hành Nghiệm thu hoàn thành dự án Xem xét/kiểm toán hậu dự án Quaûn lyù döï aùn (Project Management) laø gì? QLDA (Project Management) chuû yeáu laø QUAÛN LYÙ THAY ÑOÅI (MANAGEMENT OF CHANGE) • Coù nghóa laø: Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 23 Neáu söï vieäc cöù dieãn ra suoân seõ thì chuùng ta khoâng caàn ñeán Quaûn lyù döï aùn ! Maø chæ ñôn thuaàn laø laäp keá hoaïch vaø trieån khai thöïc hieän ! Các chức năng cốt lõi của QLDA Quản lý quy mô Quản lý chất lượng Quản lý thời gian Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 24  Quản lý chi phí qu¶n lý tæng thÓ dù ¸n Gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c thµnh phÇn cña dù ¸n ®−îc ®iÒu phèi mét c¸ch hîp lý, Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 25 ®¹t vµ v−ît yªu cÇu cña c¸c bªn tham gia dù ¸n. Qu¶n lý QUY MÔ dù ¸n Lµ mét phÇn cña QLDA, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o ®! bao gåm tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 26 ®−îc yªu cÇu ®Ó hoµn tÊt thµnh c«ng dù ¸n, Qu¶n lý chÊt l−îng dù ¸n Lµ mét phÇn cña QLDA, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o dù ¸n sÏ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 27 ®· ®−îc ®Ò ra, qu¶n lý thêi gian dù ¸n Lµ mét phÇn cña QLDA, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o thêi h¹n hoµn thµnh dù ¸n Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 28 qu¶n lý chi phÝ dù ¸n Lµ mét phÇn cña qu¶n lý dù ¸n, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o dù ¸n ®−îc hoµn thµnh trong Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 29 ng©n s¸ch ®−îc duyÖt, Các chức năng tiện ích của QLDA Quản lý rủi ro Quản lý nguồn nhân lực Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 30 Quản lý thông tin dự án Quản lý hợp đồng/cung ứng Qu¶n lý rñi ro dù ¸n Lµ mét phÇn cña qu¶n lý dù ¸n, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh liªn quan tíi viÖc x¸c ®Þnh ,ph©n tÝch vµ xö lý rñi ro cña dù ¸n. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 31 qu¶n lý nh©n lùc dù ¸n Lµ mét phÇn cña QLDA, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc tham Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 32 gia vµo dù ¸n qu¶n lý giao tiÕp dù ¸n Lµ mét phÇn cña QLDA, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o t¹o ra, thu nhËn, cÊt gi÷ ,vµ xö lý th«ng tin cña dù ¸n kÞp thêi gian HTTTQLDA Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 33 Đầu Vào (Thông tin của tổ chức) Cơ sở dữ liệu Ban DA Ban DA Qu¶n lý cung øng cña dù ¸n Lµ mét phÇn cña QLDA, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ó t×m kiÕm hµng ho¸, dÞch vô ngoµi kh¶ Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 34 n¨ng thùc hiÖn cña tæ chøc. Vai troø vaø traùch nhieäm cuûa giaùm ñoác döï aùn (Project manager) Kieåm soaùt moät döï aùn töø luùc khôûi ñaàu ñeán luùc keát thuùc döï aùn Thieát laäp Ban Quaûn lyù döï aùn (Project Management Team) Caân nhaéc caån thaän taát caû caùc giaûi phaùp coù theå Chuaån bò moät Keá hoaïch quaûn lyù döï aùn (Project Management Plan) Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 35 Quaûn lyù caùc thay ñoåi Thay maët chuû ñaàu tö thanh toán taát caû caùc chi phí döï aùn theo hôïp ñoàng Vai troø vaø traùch nhieäm cuûa giaùm ñoác döï aùn (Project manager) Ñieàu phoái taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa Ban Quaûn lyù döï aùn Xem xeùt moät caùch ñònh kyø tieán trình döï aùn Baùo caùo tieán trình döï aùn ñeán chuû ñaàu tö/khách hàng Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 36 Ñaûm baûo caùc quy trình kieåm tra chaát löôïng laø ñang ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû vaø ñuùng caùch Tham gia vaøo xem xeùt/kieåm toaùn haäu döï aùn Khuyến nghị Thaát baïi vaø thaønh coâng Haõy nhôù muïc tieâu cuûa döï aùn Laäp keá hoaïch kyõ caøng Thoáng nhaát keá hoaïch quaûn lyù döï aùn vôùi khaùch haøng Khoâng tieán haønh neáu khoâng coù keá hoaïch töø tröôùc Khoâng che daáu vaán ñeà khoù khaên hay trôû ngaïi ñoái vôùi toå QLDA vaø khaùch haøng. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 37 Phaân tích ruûi ro lieân quan ñeán döï aùn Naém roõ ñoái töôïng laøm vieäc- bieát laéng nghe vaø hoïc hoûi Theo doõi kieåm tra thöôøng xuyeân tieán ñoä & chi phí Baùo caùo tieán ñoä vaø thaûo luaän nhöõng khoù khaên trôû ngaïi vôùi khaùch haøng vaø ñoàng nghieäp Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 38 CÁC TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI Các chuẩn mực QLDA trên thế giới Các tổ chức quốc tế như Viện quản lý dự án (Project Management Institute - PMI) và Hiệp hội Quản lý dự án quốc tế (International Project Management Association - IPMA) thúc đẩy quản lý dự án bởi việc cung cấp các chương trình quản lý nghề nghiệp. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 39 PMI cấp chứng chỉ Project Management Professional (PMP) cho những ai chứng minh đủ khả năng trong lĩnh vực quản lý dự án. Trong năm 1987, PMI xuất bản lần đầu Project Management Body of Knowledge (PMBOK) nhằm tư liệu hóa và tiêu chuẩn hóa các thực hành QLDA đã được chấp nhận Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 40 Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 41 Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 42 PMI’s PMBOK® Guide PMI đã biên soạn kiến thức nền tảng của QLDA. Nó đã được hiệu chỉnh đáng kể sau nhiều năm. Tiền thân của PMBOK® là báo cáo PMI’s ESA (Ethics, Standards, and Accreditation) năm 1983, đã đề nghị 6 thành phần chính là quản lý quy mô, chi phí, thời gian, chất lượng, nguồn nhân lực và giao tiếp. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 43 PMBOK® 1987 là một tài liệu mới hoàn toàn. Nó đã thêm quản lý cung ứng/hợp đồng và quản lý rủi ro vào 6 thành phần trước đó. 1996 PMBOK® Guide là một tài liệu được viết lại toàn bộ mà thêm quản lý tích hợp dự án vào 8 thành phần trước đó. PMI’s PMBOK® Guide 9 thành phần sau đó đã được đặt tên lại là Project Management Knowledge Areas (các lĩnh vực kiến thức của QLDA) với từng chương phân biệt. Mỗi một lĩnh vực kiến thức có một số quá trình thành phần. Mỗi một lĩnh vực kiến thức được thảo luận về các đầu vào, công cụ Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 44 và kỹ thuật, các đầu ra. Có tất cả 39 quá trình thành phần Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 45 CHỨNG CHỈ PMP Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 46 Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 47 Chứng chỉ Chuyên gia quản lý dự án (PMP) có tên tiêng Anh là Project Management Professional được cấp bởi PMI (Project Management Institute). Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 48 CHỨNG CHỈ PMP Được công nhận khắp thế giới như là 1 chuẩn mực của nghề QLDA. Là sự chứng thực về trình độ và kiến thức của những chủ nhiệm dự án (CNDA). Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 49 Nó xác nhận những người có chứng chỉ này đã nắm vững các khái niệm nguyên tắc, phương pháp luận & các công cụ, kỹ thuật quản lý để quản lý dự án; Việc thi lấy chứng chỉ PMP được căn cứ trên tài liệu PMBOK Trình độ yêu cầu tối thiểu để tham dự ký thi lấy chứng chỉ PMP Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 50 Cách thức tham dự và đặc điểm của kỳ thi PMP Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 51 Cách thức tham dự và đặc điểm của kỳ thi PMP Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 52 Lệ phí tham dự kỳ thi PMP (giá 2007) Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 53 The Association of Project Management Body of Knowledge (APMBoK®) Hiệp hội Quản lý dự án Vương quốc Anh (United Kingdom’s APM) thực hiện chương trình chứng nhận của nó vào những năm đầu của thập niên 1990, họ làm thế bởi vì họ cảm thấy rằng PMI’s PMBOK® của PMI không đủ để phản ánh những kiến thức mà nghề nghiệp QLDA cần. Phiên bản thứ tư của APMBoK® năm 2000 gồm có 7 đề mục chính với 42 thành phần. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 54 Trong khi mô hình PMI tập trung vào hoàn thành dự án “đúng hạn, đúng ngân sách, và quy mô” thì của APM lại phản ánh một quan điểm rộng hơn về chuyên môn, “định địa chỉ cả hai bối cảnh của dự án và các nội dung quản lý kỹ thuật, thương mại và tổng quát mà nó tin là quan trọng hoàn tất dự án 1 cách thành công” Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 55 European Bodies of Knowledge Căn cứ vào phiên bản APMBoK® năm 1992 và 1993, vài quốc gia Châu Âu bao gồm: Áo, Pháp, Thụy Sỹ, Hà Lan đã phát triển Nền tảng QLDA của chính họ. Hiệp hội Quản lý dự án quốc tế (The International Project Management Association - IPMA), một liên đoàn các hiệp hội QLDA quốc gia của nhiều nước mà chủ yếu là Châu Âu, đã phát triển IPMA Competence Baselines (ICB) vào những năm cuối của thập niên 1990. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 56 Nó là cơ sở kiến thức cơ bản với mục đích chính cung cấp tham khảo cho các hiệp hội thành viên của nó để phát triển National Competence Baselines (NCBs) cho từng hiệp hội thành viên. Đa số các hiệp hội thành viên đều có cơ sở của chính mình để chứng nhận cho các giám đốc dự án của họ. European Bodies of Knowledge ICB bao gồm khoảng 28 thành phần cốt lõi mà không được nhóm lại theo những tiêu đề phụ, nó được trình bày như là cấu trúc của “hoa hướng dương” – 28 “cánh hoa” từ trung tâm. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 57 Có 14 thành phần được thêm vào kiến thức QLDA và kinh nghiệm để tạo ra 42 thành phần. Trong mỗi NCB của các thành viên phải có 28 thành phần cốt lõi Japan’s P2M Vào giữa năm 1999, Hiệp hội tiến bộ kỹ thuật Nhật Bản (Japan’s Engineering Advancement Association - ENAA) đã nhận 1 nhiệm vụ từ Bộ Kinh tế-Thương mại-Công Nghiệp Nhật Bản để thiết lập một hệ thống kiến thức nền tảng QLDA mới cho Nhật Bản. ENAA đã thành lập 1 hội đồng đề hướng dẫn, phát triển, và nghiên Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 58 cứu về QLDA mà sản phẩm là A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation— viết tắt một cách chính thức là P2M vào năm 2001, với phiên bản tiếng Anh vào 2002 và 2004. Japan’s P2M Việc ban hành, duy trì, và nâng cấp P2M được đảm nhiệm bởi Trung tâm chứng nhận nghề nghiệp QLDA của Nhật Bản (Project Management Professionals Certification Center - PMPCC). Trung tâm này cũng thực hiện việc chứng nhận nghề QLDA tại Nhật Bản dựa trên P2M. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 59 PMPCC là một tổ chức phi lợi nhuận (not-for-profit organization), với mục đích chính là thúc đẩy việc sử dụng hiệu quản của dự án và chương trình QLDA trong công nghiệp Nhật Bản. P2M và hệ thống chứng nhận của nó là công cụ quan trọng để hoàn thành mục đích chính nói trên. Japan’s P2M P2M gốc bằng tiếng Nhật khoảng 420 trang, vì thế nó là một tài liệu rộng và chi tiết. P2M không chỉ đề cập đến QLDA cho 1 dự án đơn lẻ mà còn viết về quản lý chương trình (program management). Về khía cạnh QLDA, P2M có những chương về các mảng sau đây: Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 60 Japan’s P2M Quản lý (QL) chiến lược dự án (Project Strategy Management) QL tài chính dự án (Project Finance Management) QL các hệ thống dự án (Project Systems Management) QL tố chức dự án (Project Organization Management) QL các mục tiêu dự án (Project Objectives Management) QL các nguồn lực dự án (Project Resources Management) Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 61  Quản lý rủi ro (Risk Management) QL kỹ thuật thông tin dự án (Project Information Technology Management) Quản lý các quan hệ dự án (Project Relations Management) QL giá trị dự án (Project Value Management) QL giao tiếp dự án (Project Communications Management) Australian Institute of Project Management - AIPM Viện nước Úc về QLDA (Australian Institute of Project Management - AIPM) kế thừa phương pháp dựa trên sự thực hiện (performance-based approach) để làm cơ sở cho chương trình chứng nhận/đăng ký của nó. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 62 Chính phủ Úc đã thông qua Bộ Việc làm-Giáo dục-Đào tạo, tích cực thúc đẩy sự phát triển của Tiêu chuẩn năng lực quốc gia (National Competency Standards) cho nghề QLDA Australian National Competency Standards for Project Management (ANCSPM) Dạng thức của Australian Competency Standards nhấn mạnh nhận thức hướng về sự thực hiện của các khả năng tại nơi làm việc và bao gồm các thành phần chính như sau: Các chức năng chính quan trọng của nghề QLDA Tiêu chuẩn thực hiện. Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 63 Các chỉ thị của phạm vi: mô tả một cách chính xác hơn các bối cảnh mà trong đó các tiêu chuẩn thực hiện sẽ được áp dụng Các chương của ANCSPM tương đồng với 9 lĩnh vực kiến thức của PMBOK® Guide Tiêu chuẩn và kiến thức nền tảng QLDA ở VN Quản lý dự án (QLDA) ở VN dựa trên tiêu chuẩn và kiến thức nền tảng nào? Ở VN chưa có tiêu chuẩn và kiến thức nền tảng QLDA nào cả. Chỉ có Nghị định 12/2009/NĐ-CP quy định bộ khung pháp lý cho Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 64 việc thực hiện các dự án xây dựng vốn từ ngân sách và vốn khác. Người làm QLDA XD ở VN yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên nghiệp về QLDA? Chưa yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên nghiệp QLDA Nhưng yêu cầu phải được đào tạo Xin caûm ôn! Chuùc caùc anh, chị ñaït nhieàu thaønh quaû toát trong học tập ! Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 65