Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVM tuyến tính

VÍ DỤ: TIẾN ĐỘ BAN ĐẦU (AS-PLANNED) • Dự án có diện tích 50.000 m2. Bạn - một nhà thầu chuyên về lát gạch - có thể lt được 2500m2 sàn/ngày với một chi phí là 3000$/ngày. Bạn cũng hoạch định để hoàn thành lt 50.000 m2 gajch trong 20 ngày với chi phí là 60.000$

pdf20 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVM tuyến tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 1 KIỂM SỐT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO EVM TUYẾN TÍNH ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CAO HỌC XDDD&CN Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 2 VÍ DỤ: TIẾN ĐỘ BAN ĐẦU (AS-PLANNED) • Dự án có diện tích 50.000 m2. Bạn - một nhà thầu chuyên về lát gạch - có thể lát được 2500m2 sàn/ngày với một chi phí là 3000$/ngày. Bạn cũng hoạch định để hoàn thành lát 50.000 m2 gạch trong 20 ngày với chi phí là 60.000$ Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 3 VÍ DỤ: TIẾN ĐỘ ĐANG THỰC HIỆN (As-Built) Chỉ huy trưởng cơng trưởng kiểm tra tiến trình một cách định kỳ và nhận được dữ liệu như sau: • Tại ngày thứ 5 kể từ lúc khởi cơng, • 16,000 m2 gạch đã được hoàn thành và, • $ 18,000 là giá vốn của nhà thầu phụ này (bên A khơng biết số liệu này). Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 4 TÓM TẮT BÀI TOÁN • Ước lượng (Ban đầu): – 20 ngày (Tiến độ đã hoạch định (PS, Planned Schedule)) – 50,000 m2 (Công việc đã hoạch định (PW, Planned Work)) – $60,000 (Chi phí đã hoạch định (PC, Planned Cost)) • Tiến trình dự án đến hôm nay (Đang diễn ra) – 5 days (Tiến độ thực tế (AS, Actual Schedule)) – 16,000 m2 (Công việc thực tế (AW, Actual Work)) – $18,000 (Chi phí thực tế (AC, Actual Cost)) Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 5 KẾT QUẢ SỬ DỤNG ĐỒ THỊ TÍCH HỢP KHỐI LƯỢNG & CHI PHÍ $- $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 $40 $45 $50 $55 $60 - 5.0 10.0 15.0 20.0 Ví dụ áp dụng Ngày C h i p h í $ * 1 0 0 0 - 20 40 60 80 100 120 Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 6 BƯỚC 1: xác định BCWStt Dựa vào thủ tục sau đây: • Dùng quy tắc tam suất • Theo định nghĩa: BCWS là giá trị cơng việc dự kiến tích lũy đạt được tại một thời điểm nào đĩ nếu nhà thầu làm đúng tiến độ dự kiến và tính theo giá hợp đồng. • Điều này cũng đồng nghĩa: BCWS cũng là số tiền mà chủ đầu tư phải chi cho nhà thầu căn cứ vào hợp đồng nếu nhà thầu thực hiện đúng tiến độ đã dự trù Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 7 BƯỚC 1: xác định BCWStt Căn cứ vào hợp đồng, CĐT sẽ chi $PC cho nhà thầu sau 20 ngày làm việc $PC ($60,000) PS (20 ngày) AS (5 ngày)?=BCWStt PS ASPCBCWStt *= Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 8 BƯỚC 2: xác định BCWPtt • Theo định nghĩa: BCWP là giá trị cơng việc thực tế đạt được tại một thời điểm nào đĩ tính theo giá hợp đồng. • Điều này cũng đồng nghĩa: BCWP cũng là số tiền mà chủ đầu tư phải chi cho nhà thầu căn cứ vào khối lượng cơng việc thực tế đạt được và tính theo giá hợp đồng Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 9 BƯỚC 2: xác định BCWPtt Căn cứ vào hợp đồng, CĐT sẽ chi $PC cho nhà thầu ứng với khối lượng PW $PC ($60,000) PW (50,000 m2) AW (16,000 m2)?=BCWPtt PW AWPCBCWPtt *= Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 10 BƯỚC 3: xác định SVtt và SPItt       −=⇒ −=⇒ −= PS AS PW AWPCSV PS ASPC PW AWPCSV BCWSBCWPSV tt tt tttttt * ** PW PS AS AWSPI PS ASPC PW AWPC SPI BCWS BCWPSPI tt tt tt tt tt * * * =⇒ =⇒ = Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 11 QUY TẮC ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH THEO SV SV > 0: Tiến độ thực hiện cơng việc là nhanh so với tiến độ dự kiến SV ≅ 0: Tiến độ thực hiện cơng việc là xấp xỉ tiến độ dự kiến SV < 0: Tiến độ thực hiện cơng việc là chậm so với tiến độ dự kiến Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 12 QUY TẮC ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH THEO SPI • SPI > 1: Tiến độ thực hiện cơng việc là nhanh so với tiến độ dự kiến SPI ≅ 1: Tiến độ thực hiện cơng việc là đúng tiến độ dự kiến • SPI < 1: Tiến độ thực hiện cơng việc là chậm so với tiến độ dự kiến Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 13 BƯỚC 4: xác định ACWPtt Theo định nghĩa: ACWP là chi phí thực tế tích lũy mà nhà thầu đã chi ra để hồn thành khối lượng cơng việc tích lũy cĩ giá trị BCWP. ACWPtt = AC Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 14 BƯỚC 5: xác định CVtt và CPItt AC PW AWPCCV ACWPBCWPCV tt tttttt −=⇒ −= * AC PC PW AWCPI AC PW AWPC CPI ACWP BCWPCPI tt tt tt tt tt * * =⇒ =⇒ = Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 15 QUY TẮC ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH THEO CV (quan điểm thực sử dụng) CV > 0: Tài chánh của nhà thầu tại dự án này là tốt, nhà thầu đang cĩ lãi. CV ≅ 0: Tài chánh của nhà thầu tại dự án này là bình thường, nhà thầu đang hịa vốn CV < 0: Tài chánh của nhà thầu tại dự án này là xấu, nhà thầu đang lỗ. Tuy nhiên, “lỗ, hịa vốn, hoặc lỗ” khơng mang ý nghĩa chính thống ở đây. CV chỉ đơn thuần cung cấp cho chúng ta tín hiệu là tiến trình thực hiện của nhà thầu là khơng tốt. Khi CV>0, Bạn khơng nên lấy tiền ra chi xài ngay lúc này nhé bởi vì làm như thế chúng ta đã “ăn trứng trước khi gà đẻ” Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 16 QUY TẮC ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH THEO CPI (quan điểm thực sử dụng) CPI > 1: Tài chánh của nhà thầu tại dự án này là tốt, nhà thầu đang cĩ lãi. CPI ≅ 0: Tài chánh của nhà thầu tại dự án này là bình thường, nhà thầu đang hịa vốn CPI < 0: Tài chánh của nhà thầu tại dự án này là xấu, nhà thầu đang lỗ. Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 17 KẾT QUẢ KIỂM SỐT DỰ ÁN TẠI NGÀY THỨ 5 • BCWStt = $15,000 • BCWPtt = $19,200 • ACWPtt = AC = $18,000 • BACtt = PC = $60,000 SV = $4200 SPI = 1.28 CV = $1200 CPI = 1.07 Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 18 BƯỚC 6: xác định chi phí dự báo lúc hồn thành và thời điểm dự án cĩ thể hồn thành $AC ($18,000) AW (16,000 m2) PW (50,000 m2)?=FCtt AW ACPWFCtt *= Chi phí dự báo lúc hồn thành (FC = Forecasting cost) Nhà thầu chi $AC để hồn thành cơng việc AW, do đĩ: Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 19 BƯỚC 6: xác định chi phí dự báo lúc hồn thành và thời điểm dự án cĩ thể hồn thành AW (16,000 m2) AS (5 ngày) ?=FStt ( ngày) PW (50.000m2) AW ASPWFStt *= Tiến độ dự báo lúc hồn thành (FS = Forecasting schedule) Nhà thầu thực hiện cơng việc AW trong vịng AS(ngày), do đĩ: Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 20 BƯỚC 6: xác định chi phí dự báo lúc hồn thành và thời điểm dự án cĩ thể hồn thành Chi phí thực tế dự báo lúc hồn thành (FC) = $56,250 ∆C = PC – FC = $3750 Tiến độ dự báo lúc hồn thành (FS) = 15.63 ngày ∆S = PS – FS = 4.38 ngày # 4 ngày