Nguyên lí kế toán - Chương 9: Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam

Trước 1990, hệ thống kế toán VN dựa trên hệ thống kế toán các nước XHCN chủ yếu phục vụ cho DNNN.  Quá trình cải cách – Hệ thống 1990 – Hệ thống thử nghiệm 1994 – Hệ thống 1996 – Luật kế toán 2003 và các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) – Hệ thống 2006 – Hệ thống 2014

pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 30/01/2020 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên lí kế toán - Chương 9: Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vũ Quốc Thông 1 Chương 9 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN GV. ThS. Vũ Quốc Thông Mục tiêu Sau khi học xong chương này, bạn có thể:  Trình bày sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam.  Giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam  Nêu được các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn  Nêu được nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp  Giải thích mối quan hệ giữa kế toán và các định chế liên quan tại Việt Nam Vũ Quốc Thông 2 Sự phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam Các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam Quan hệ giữa kế toán và các định chế liên quan tại Việt Nam 3 Nội dung  Trước 1990, hệ thống kế toán VN dựa trên hệ thống kế toán các nước XHCN chủ yếu phục vụ cho DNNN.  Quá trình cải cách – Hệ thống 1990 – Hệ thống thử nghiệm 1994 – Hệ thống 1996 – Luật kế toán 2003 và các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) – Hệ thống 2006 – Hệ thống 2014 4 Sự phát triển của hệ thống kế toán VN Vũ Quốc Thông 3 Hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay Luật Kế toán 2003 Luật Doanh nghiệp Nghị định 129, 128 Luật Kiểm toán độc lập Chuẩn mực kế toán Luật Kiểm toán nhà nước Chế độ kế toán & các quy định khác Luật thuế  Do Quốc hội ban hành năm 2003  Các nội dung cơ bản  Đối tượng chi phối  Các quy định cơ bản về đơn vị, kỳ kế toán  Các yêu cầu cụ thể về sổ sách, chứng từ  Thông tin công khai và báo cáo  Quản lý Nhà nước về kế toán  Hành nghề kế toán  Tổ chức nghề nghiệp.  Được hướng dẫn bởi Nghị định 128 và 129 của Chính Phủ Luật Kế toán Vũ Quốc Thông 4  Được ban hành bởi Bộ Tài chính  Xây dựng dựa trên IFRS có điều chỉnh cho phù hợp với VN.  Đã ban hành 26 VAS được hướng dẫn bởi 3 thông tư 20, 21 và 161.  Quy định các nguyên tắc chung và các nguyên tắc cụ thể liên quan đến việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên BCTC (bao gồm các thuyết minh liên quan). Chuẩn mực kế toán  Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành bởi thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, được áp dụng cho niên độ kế toán từ năm 2015.  Bao gồm:  Hệ thống chứng từ  Hệ thống tài khoản  Hệ thống sổ sách  Hệ thống báo cáo tài chính  Bên cạnh còn có hệ thống kế toán dành cho DN nhỏ và vừa ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC. Chế độ kế toán doanh nghiệp Vũ Quốc Thông 5 Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCĐKT TÀI SẢN NÔÏ PHAÛI TRAÛ VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU Loaïi 1 vaø 2 : taøi saûn 11x: Tieàn 12x: CK KD vaø ñaàu tö ñeán luùc ñaùo haïn 13x: Nôï phaûi thu 14x: Taïm öùng 15x: Haøng toàn kho 16x: Chi söï nghieäp 21x: Taøi saûn coá ñònh 22x: Ñaàu tö cho chieán löôïc daøi haïn 24x: Taøi saûn khaùc Loaïi 3: Nôï phaûi traû 33x: Nôï phaûi traû thoâng thöôøng 34X: Ñi vay 35x: Döï phoøng phaûi traû vaø caùc quyõ phaûi traû Loaïi 4: Voán chuû sôû höõu 41x: Voán kinh doanh vaø caùc quyõ 42x: Laõi chöa phaân phoái 44x: Nguoàn khaùc 46x: Nguoàn kinh phí Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCKQHĐKD Doanh thu Chi phí SXKD Loaïi 5: Doanh thu 51x: Doanh thu 52x: C/khaáu, G/giaù, HBBTL Loaïi 6: Chi phí SXKD 61x: Chi phí mua haøng 62x: Chi phí SX 63x: Giaù thaønh, giaù voán, CPTC 64x: Chi phí ngoaøi SX Thu nhaäp khaùc Chi phí khaùc Loaïi 7: Thu nhaäp khaùc 71x: Thu nhaäp khaùc Loaïi 8: Chi phí khaùc 81x: Chi phí khaùc 82x: CP thueá TNDN Loaïi 9: xaùc ñònh keát quaû 9 Đây là các TK trung gian phản ánh các quá trình kinh doanh, chỉ tập hợp trong kỳ và được kết chuyển toàn bộ vào cuối kỳ nên tất cả các TK thuộc loại này đều không có số dư. Vũ Quốc Thông 6  Bao gồm báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ. – Bảng cân đối kế toán – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp/trực tiếp) – Bản thuyết minh báo cáo tài chính  Quy định thời hạn và địa chỉ phải nộp báo cáo tài chính 11 Hệ thống báo cáo tài chính  Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp  Hệ thống kế toán ngân hàng  Hệ thống kế toán doanh nghiệp bảo hiểm  12 Các hệ thống kế toán khác Vũ Quốc Thông 7 Kế toán Thị trường chứng khoán ThuếKiểm toán 13 Quan hệ giữa kế toán và các định chế khác www.webketoan.com 14 Vũ Quốc Thông 8 Tóm lại Sau khi học xong chương này, bạn có thể:  Trình bày sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam.  Giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam  Nêu được các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn  Nêu được nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp  Giải thích mối quan hệ giữa kế toán và các định chế liên quan tại Việt Nam