Tài chính doanh nghiệp - Lập dự toán tài chính ở đơn vị công

I. YÊU CẦU VÀ CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH: 1. Yêu cầu lập dự toán tài chính: - Phải lập đúng quy định về biểu mẫu, thời gian theo quy định. - Phải thể hiện đầy đủ các khoản thu, chi của đơn vị theo đúng mục lục NSNN. - Lập dự toán phải có căn cứ pháp lý, đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả. - Dự toán phải kèm theo thuyết minh giải thích cơ sở, các căn cứ tính toán.

ppt75 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài chính doanh nghiệp - Lập dự toán tài chính ở đơn vị công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGTh.S TRẦN HẢI HIỆPContentsYÊU CẦU, CĂN CỨ LẬP DTTC1LẬP DTTC Ở CQHC2LẬP DTTC ĐV SN GDĐT3LẬP DTTC ĐV SN YTẾ4LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGI. YÊU CẦU VÀ CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH:1. Yêu cầu lập dự toán tài chính: - Phải lập đúng quy định về biểu mẫu, thời gian theo quy định.- Phải thể hiện đầy đủ các khoản thu, chi của đơn vị theo đúng mục lục NSNN.- Lập dự toán phải có căn cứ pháp lý, đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả.- Dự toán phải kèm theo thuyết minh giải thích cơ sở, các căn cứ tính toán.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG2. Căn cứ lập dự toán tài chính.- Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong năm kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền giao.- Các văn bản hướng dẫn lập dự toán.- Các tiêu chuẩn định mức, chế độ thu, chi tài chính hiện hành.- Hệ thống biểu mẫu và mục lục NSNN.- Số kiểm tra về dự toán NS do cơ quan có thẩm quyền thông báo.- Tình hình thực hiện dự toán các năm trước.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGLẬP HỒ SƠDỰ TOÁNĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNHTHỰC HIỆNDỰ TOÁNNĂMBÁO CÁO3.TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁNXÁC ĐỊNHCÁC CHỈTIÊU NĂMKẾ HOẠCHTÍNH TOÁNDỰ TOÁNLẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGII. LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH.1. Lập dự toán thu:1.1. Yêu cầu lập dự toán thu:- Phải xác định đầy đủ các nguồn thu theo chế độ quy định, kể các nguồn thu viện trợ, biếu, tặng.- Phải lập đúng thời hạn, lập theo đúng mẫu biểu, đúng theo ML NSNN hiện hành.1.2. Căn cứ lập dự toán thu:- Các hoạt động có thu tại cơ quan, đơn vị.- Các chính sách, chế độ thu hiện hành.- Ước thực hiện tình hình thực hiện dự toán thu năm trước.1.3. Phương pháp lập dự toán thu: Các khoản thu của đơn vị khi lập dự toán phải theo Chương, Loại, Khoản của ngành và các Mục, Tiểu mục thu: M1000, M1500, M 2200, M 2250,LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG2. Lập dự toán chi:2.1. Yêu cầu:- Phải phản ánh đầy đủ các khoản chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền ban hành, kể cả những khoản chi từ nguồn viện trợ.- Các đơn vị được ngân sách hổ trợ một phần kinh phí phải lập dự toán đầy đủ các khoản thu, chi và mức đề nghị ngân sách hổ trợ.- Dự toán chi phải lập đúng thời hạn, đúng mẫu biểu và phải chi tiết theo ML NSNN.2.2. Căn cứ lập dự toán chi:- Phương hướng, nhiệm vụ công tác của cơ quan trong năm kế hoạch.- Các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do co quan có thẩm quyền ban hành.- Các văn bản hướng dẫn lập dự toán.- Số kiểm tra về dự toán do cơ quan có thẩm quyền thông báo.- Tình hình thực hiện dự toán chi năm trước.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG2.3. Phương pháp lập dự toán:Bước 1: Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi năm trước. Bước 2: Xác định các chỉ tiêu năm kế hoạch, gồm:- Các chỉ tiêu công tác.- Số lao động được duyệt tối đa.Số lao động bình quân trong năm.Bước 3: Tính toán dự toánLẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGa. Tiền lương cấp bậc, chức vụ ( M 6000 ) gồm:- Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt.- Lương tập sự.- Lương hợp đồng dài hạn. - Lương khác.Khi lập dự toán chi về lương, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được duyệt, số lao động bình quân ( biên chế, tập sự, hợp đồng ) và tiền lương bình quân của các đối tượng đó, chế độ tiền lương để tính theo công thức:TL cấp bậc Số lđ TL cấp bậcchức vụ = b/q x chức vụ b/q x 12 thángnăm KH trong năm 1người/1 thángLẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGb. Phụ cấp lương ( M 6100 ): Khi lập dự toán căn cứ vào đối tượng hưởng phu6 cấp, chính sách, chế độ hiện hành để tính.Phụ cấp lương gồm:- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo = TLmin x hệ số phụ cấp- Phụ cấp khu vực, thu hút, đắt đỏ, gồm:+ Phụ cấp khu vực gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1.+ Phụ cấp đặc biệt: áp dụng các đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặt biệt khó khăn. Mức phụ cấp 30%, 50%, 100%.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG+ Phụ cấp thu hút: nhằm khuyến khích người lao động đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế xa đất liền. Mức phụ cấp: 20%, 30%, 50%, 70%. Thời gian hưởng từ 3 – 5 năm.+ Phụ cấp đắt đỏ: 0,1; 0,15, 0,2; 0,25 và 0,3.- Phụ cấp trách nhiệm: áp dụng đối với CBCC làm những công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường hoặc kiên nhiệm công tác quản lý- Phụ cấp làm đêm, thêm giờ.- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm.- Phụ cấp lưu động.- Phụ cấp đối với lực lượng vũ trang.- Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninhLẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGc. Tiền thưởng ( M 6200 ) gồm:d. Phúc lợi tập thể ( M 6250 ), gồm:e. Các khoản đóng góp ( M 6300 ), gồm:Mục này chỉ phản ánh phần kinh phí NS cấp cho các CQ sử dụng lao động, phần do người lao động đóng góp không tính vào mục này. f. Các khoản thanh toán cho cá nhân ( M6400 )g. Thanh toán dịch vụ công cộng ( M 6500 )h. Thông tin, tuyên truyền, liên lạc ( M 6600 )i. Hội nghị phí ( M 6650 )j. Công tác phí ( M 6700 )k. Chi phí thuê mướn ( M6750 )LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGl. Chi đoàn ra ( M 6800 )m. Chi đoàn vào ( M 6850 )n. Sửa chửa thường xuyên TSCĐ ( M 6900 ), gồm sửa chửa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng.o. Sửa chửa lớn TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và công trình cơ sở hạ tầng ( M 6900 )p. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ( M7000 )q. Mua sắm TSCĐ vô hình ( M 9000 )r. Mua sắm tài sản dùng công tác chuyên môn ( M 9050 ), gồm mua sắm TSCĐ hữu hình phục vụ công tác chuyên môn.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGBước 4: Lên hồ sơ dự toán:Sau khi tính toán chi tiết các mục chi, đơn vị lập hồ sơ dự toán, gồm:- Các biểu mẫu phản ánh số liệu.- Bảng thuyết minh giải thích số liệu LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG III.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ SN GDĐTA. TỔNG QUAN VỀ CHI SN GDĐT1. Ví trí, nội dung, tính chất chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo1.1 Vị trí chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo1.2. Nội dung chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo1. 3. Tính chất chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo.2. Đặc điểm hoạt động sự nghiệp giáo dục- đào tạo. LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG3. Nguyên tắc quản lý tài chính sự nghiệp giáo dục – đào tạo: 3.1 Quản lý tài chính phải gắn liền với quản lý các hoạt động sự nghiệp giáo dục – đào tạo (công tác chuyên môn của ngành) 3.2. Quản lý tài chính sự nghiệp giáo dục – đào tạo là nhiệm vụ chủ yếu của ngành, đơn vị sử dụng ngân sách trước hết là thủ trưởng.3.3 Quản lý tài chính sự nghiệp giáo dục – đào tạo phải căn cứ vào các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chỉ tiêu của nhà nước quy định cho ngành( cơ quan, đơn vị trường học) III. LẬP DỰ TOÁN Ở ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GDĐTB. LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG. 1.Nhiệm vụ của ngành giáo dục trong công tác quản lý tài chính là sự nghiệp giáo dục phổ thông. 1.1. Nhiệm vụ của Sở Giáo dục – đào tạo. 1.2. Nhiệm vụ của Phòng Giáo dục. 1.3. Nhiệm vụ của các trường phổ thông LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG2. Nguồn thu và nội dung chi trong sự nghiệp giáo dục phổ thông2.1 Nguồn thu sự nghiệp giáo dục phổ thông: gồm - Thu từ ngân sách nhà nước cấp. - Thu từ hoạt động sự nghiệp2.2. Nội dung chi cho sự nghiệp giáo dục phổ thông: A.Chi thường xuyên Nhóm I: Chi thanh toán cho cá nhân Nhóm II: Chi về quản lý hành chính. Nhóm III: Chi về giảng dạy học tập. Nhóm IV: Chi sữa thường xuyên TSCĐ phục vụ cho công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sỡ hạ tầng. B. Chi không thường xuyên. LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG2.3 Một số định mức tại các trường phổ thông 2.3.1. Định mức về lao động. Để xác định mức lao động đối với các trường phổ thông thì cần phải xác định được tổng số lớp học. Để xác định được số lớp học phải căn cứ vào tổng số học sinh trong năm học và tiêu chuẩn học sinh mỗi lớp. Tiêu chuẩn học sinh mỗi lớp được xác định cho các cấp học thực hiện theo quy định hiện hành cụ thể như sau: - Cấp I( tiểu học). Mỗi lớp bình quân có từ 35 đến 40 học sinh. Bố trí 1, 15 giáo viên / 1 lớp. Mỗi trường bố trí 3 nhân viên. Mỗi phòng học xây dựng 50m2 - Cấp II(PTCS) Mỗi lớp bình quân 40 đến 45 học sinh. Bố trí 4 nhân viên. Mỗi phòng học xây dựng 50m2 - Cấp III (PTTH). Mỗi lớp bình quân 45 đến 50 học sinh. Bố trí 2, 10 giáo viên/ 1 lớp. Mỗi trường bố trí 4 nhân viên. Mỗi phòng học xây dựng 50m2.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG- Chi về sách báo. + Giáo viên dạy môn nào thì được nhà trường cho mượn sách báo gíao khoa về các môn đó, thời gian sử dụng trong 5 năm và do nhà trường thống nhất quản lý. + Ngòai ra mỗi trường tùy theo cấp học được trang bị thêm một số sách giáo khoa về các môn học của cấp mình và 2 bộ sách giáo khoa của 2 cấp kia. Riêng trường cấp III (PTTH) được trang bị thêm một số sách môn tóan của đại học. Tất cả các sách này do thư viện hoặc tủ sách nhà trường quản lý thống nhất và dùng chung cho cả trường. + Sách báo tham khảo dùng chung. + Sách thư viện được bổ sung hàng năm, gồm 20 tên sách, mỗi tên sách bình quân 02 cuốn.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG- Chi về phục vụ giảng dạy học tập. Định mức quy định như sau: + Giấy sọan bài cho giáo viên. Giáo viên cấp I: 9 tập/1 năm Giáo viên cấp II, III: 10 tập/1 năm + Bút máy: 1 chiếc /1giáo viên/ 2 năm. + Mực: 2 l/giáo viên/1 năm. + Phấn viết: Cấp I: 10 hộp/1lớp/1năm. Cấp II: 15 hộp/1 lớp/ 1 năm. Cấp II: 20 hộp/1 lớp/ 1 năm.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG2.3.3 Định mức tu bổ, sửa chữa thường xuyên, mua sắm trang thiết bị. có thể tính bình quân/ học sinh/năm. - Mua sắm bổ sung, thay thế bàn nghế, đồ dùng dạy học + Một lớp dùng 1 bảng đen trong 6 năm. + Sửa chữa bàn ghế tính 10% giá trị sản trong năm nhóm chi này căn cứ vào tình hình thực trạng của tài sản và nhu cầu thực tế để tính tóan, bố trí chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Đối với những tài sản có gía trị lớn phải tổ chức đấu thầu theo quy định.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG2.3.4 Mức chi giáo dục phổ thông Theo quy định của Luật Ngân Sách Nhà nứơc, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành định mức phân bổ dự tóan chi ngân sách nhà nước hàng năm. Các địa phương căn cứ vào mức phân bổ và điều kiện cụ thể của mình để ban hành một số định mức chi cho các họat động sự nghiệp trên địa bàn quản lýĐịnh mức phân bổ nêu trên tính theo số học sinh được thành phố giao chỉ tiêu hàng năm trong các cơ sở công lập và đảm bảo tỷ lệ chi lương, các khoản có tính chất lương và các khỏan BHXH, KPCĐ, BHYT tối đa là 80%, các khoản chi khác ngoài lương tối thiểu là 20%LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG3.1. Lập dự toán thu năm kế hoạch - Yêu cầu lập dự toán thu.Lập dự toán thu phải đảm bảo yêu cầu chính xác, đầy đủ, đúng mẫu biểu và đúng mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. - Căn cứ lập dự tóan thu: Khi lập toán thu, các trường phổ thông phải dựa vào những căn cứ sau: + Các chỉ tiêu, nội dung hoạt động có thu. + Các chính sách, chế độ thu hiện hành. + Tình hình thu năm trước.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG3.2. Lập dự toán chi năm kế họach 3.2.1 Yêu cầu lập dự tóan chi Lập dư toán chi cho các trường phổ thông phải đảm bảo các yêu cầu sau: - Phải đảm bảo theo đúng quy định về biểu mẫu, thời gian do các cơ quan tài chính hướng dẫn, phải thể hiện đầy đủ các khoản thu, chi của đơn vị theo mục lục ngân sách nhà nứơc. - Dự toán phải chính xác, số liệu phải có cơ sở khoa học, hợp lý, đảm bảo đầy đủ kịp thời kinh phí cho đơn vị hòan thành nhiệm vụ chính trị với chất lượng cao. - Dự toán chi phải kèm theo bản thuyết minh giải thích cơ sở, căn cứ tính tóan.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG3.2.2 Căn cứ lập dự tóan chi Khi lập dự toán chi năm kế họach, các trường phổ thông phải dựa vào những căn cứ sau: - Phương hướng, nhiệm vụ giáo dục của ngành trong năm. - Chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của trường trong năm như: số biên chế được duyệt, số lớp học, số học sinh, chất lượng giảng dạy học tập - Các chế độ,tiêu chuẩn, định mức chi tiêu của trường đã được các cơ quan có thẩm quyền quy định hiện hành. - Các yếu tố khách quan tác động đến việc chi tiêu của trường. - Ước tình hình thực hiện năm báo cáo.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG3.2.2 Trình tự lập dự toán chi năm kế hoạchBước 1: Ước tình hình thực hiện năm báo cáo.Bước 2: Xác định các chỉ tiêu năm kế hoạch. + Số lớp học, + Số học sinh, + Số học sinh/1 lớp, + Số biên chế được duyệt tối đa, + Số lao động bình quân năm kế hoạch. Trong đó: Biên chế bình quân Tập sự bình quân Hợp đồng bình quân + Số giáo viên bình quân năm kế hoạch LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGVí dụ:Trường phổ thông cơ sở X Huyện Y có tình hình như sau: 1. Ước tình hình thực hiện năm báo cáo (năm n) - Về lao động + Số lao động được duyệt tối đa trong năm: 97 + Số lao động có mặt đến 31/12: 96 Trong đó: biên chế: 79 ,tập sự: 12, hợp đồng: 5 - Số giáo viên có mặt đến 31/12: 92 - Số học sinh có mặt đến 31/12: 2.252LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG2. Kế họach năm (n + 1) dự kiến như sau: - Về lao động: + Số lao động được duyệt tối đa: 110 + Đầu tháng 7 sẽ nhận thêm 12 giáo viên, trong đó có 08 tập sự, 04 biên chế từ nơi khác chuyển đến và 02 giáo viên nghỉ hưu theo chế độ. + Đầu tháng 5 có 03 tập sự và 03 hợp đồng được vào biên chế. + Đầu tháng 9 nhận thêm 03 giáo viên (tập sự) và 01 giáo viên sang bộ phận hành chính. - Về tình hình học sinh + Đầu tháng 9 có 1420 học sinh từ cấp dưới chuyển lên, + Cuối tháng 5 có 754 học sinh chuyển cấp, + Số học sinh bình quân / lớp 44. Yêu cầu: Xác định các chỉ tiêu năm kế họach LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGBước 3: Tính toán dự toán - Về biên chế: Đối với các trường phổ thông, một mặt phải dựa vào chỉ tiêu biên chế đã được duyệt, mặt khác phải dựa vào định mức chế độ nhà nước quy định để xem xét. - Các mục chi cho bộ máy: Các tính tương tự như cơ quan hành chính. Riêng một số khỏan chi đặc thù như phụ cấp dạy vượt giờ, phụ cấp ưu đãi cho giáo viên căn cứ vào chế độ hiện hành để tính. - Các mục chi cho công việc: Cách tính tương tư cho cơ quan hành chính. Riêng mục chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành căn cứ định mức quy định hiện vật và giá cả thực tế để tính tóan. - Các mục chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ: Khi lập dự tóan phải căn cứ vào định mức của ngành căn cứ vào định mức quy định bằng hiện vật và giá cả thực tế để tính toán. Đồng thời, căn cứ vào thực trạng về tài sản, nhu cầu thực tế để tính toán trên tinh thần hợp lý, hiệu quả. LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGBước 4 : Lên hồ sơ dự tóan Sau khi tính toán các chỉ tiêu trên, các trường phải lên hồ sơ dự toán theo quy định hồ sơ gồm: - Các biểu mẫu phản ánh số liệu thực tế theo quy định hiện hành. - Bản thuyết minh giải thích phương pháp, cơ sở tính tóan. Dự toán thu, chi năm kế họach, sau khi đã thực hiện xong các bước trên và hòan tất thủ tục hành chính, các trường về cho cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGC. LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO.1. Nhiệm vụ và tổ chức tại các trường đào tạo chuyên nghiệp 1.1. Nhiệm vụ1.2. Công tác tổ chức LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG2. Nguồn thu và nội dung chi tại các trường đào tạo chuyên nghiệp.2.1. Nguồn thu.- Thu từ ngân sách nhà nước cấp:+ Kinh phí họat động thường xuyên (đối với đơn vị tự chủ một phần),+ Kinh phí không thường xuyên theo chương trình, mục tiêu cụ thể.- Nguồn thu sự nghiệp: Các đơn vị giáo dục và đào tạo có những nguồn thu sự nghiệp như sau: * Các lọai phí, lệ phí. * Thu từ đơn vị trực thuộc để hỗ trợ họat động chung: Các đơn vị dự tóan trực thuộc có thể trích một phần từ nguồn thu sự nghiệp để hộ trợ họat động chung, tỷ lệ trích do thủ trưởng đơn vị quyết định.- Nguồn thu khác: Lãi tiền gữi ngân hàng từ các khỏan thu sản xuất, cung ứng dịch vụ,thu từ việc huy động vốn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG2.2. Nội dung chi: Nội dung chi tại trường chuyên nghiệp gồm:A. Chi thường Xuyên:Nhóm I: Chi thanh toán cá nhân Nhóm chi này tương tự như các cơ quan hành chính , bao gồm: - Chi tiền lương,- Các khoản phụ cấp lương- Chi học bổng học sinh, sinh viên,- Chi khen thưởng,- C hi phúc lợi tập thể, - Chi khoản đóng góp,- Chi khoản thanh toán khác.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG* Một số khoản chi đặc thù trong các trường chuyên nghiệp- Phụ cấp lương: ngòai các khỏan phụ cấp như cơ quan hành chính, các trường đạo tạo chuyên nghịêp còn có khỏan phụ cấp đặc thù của ngành như:- Phụ cấp dạy vượt giờ của giáo viên.- Phụ cấp ưu đãi cho giáo viên.- Chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề.- Học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên, bao gồm:* Học bổng khuyến khích học tập.* Học bổng chính sách: * Về trợ cấp xã hội và chính sách ưu đãi LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGNhóm II. Chi cho công tác quản lý hành chính:Nhóm chi này tương tự như các cơ quan hành chính gồm:- Chi thanh tóan dịch vụ công cộng.- Chi vật tư văn phòng.- Chi thông tin, tuyên truyền liên laic.- Chi công tác phí- Chi phí thuê mướn.- Chi đòan ra- Chi đòan vào.- Chi khác.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGNhóm III: Chi cho công tác giảng dạy và học tập: Đây là những khoản chi đặc thù đặc thù của trường đào tạo chuyên nghiệp gồm các nội dung sau:- Chi về sách báo thư viện.- Chi phục vụ giảng dạy , học tập gồm:+ Tài liệu giáo trình.+ Chi mua nguyên vật liệu dùng cho thí nghiệm, thực hành.+ Chi thực tập tốt nghiệp.+ Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập ( không phải TSCĐ).+ Chi cho công tác tuyển sinh, tốt nghiệp.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG+ Chi phí khai giảng, bế giảng, khen thưởng học sinh, sinh viên.+ Chi cho họat động văn thể.+ Chi huấn luyện quân sự.+ Chi văn phòng phẩm giáo viên.+ Chi mua phấn viết vụ giảng dạy, học tập+ Chi cho hoạt động ngoại khóa.+ Chi cho dự bị đại học+ Chi cho đào tạo tại chức.+ Chi nghiên cứu khoa học tại trường.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNGMột số định mức tại các trường đào tạo chuyên nghiệp.3.1 Định mức về lao động.Để xác định được định mức lao động đối với các trường đào tạo chuyên nghiệp phải căn cứ vào số học sinh, sinh viên thuộc chỉ tiêu kế hoạch Nhà Nước giao hàng năm, định mức tiêu chuẩn cho từng loại trường, chỉ tiêu biên chế Nhà nước giao hàng để tính toán.3.1.1. Đối với các trường đại học.+ Biên chế giáo viên ; 1/8 HSSV+ Phục vụ giảng viên dạy: 1/20 HSSV+ Hành chính: 1/25 HSSV+ Y tế : 1/150 HSSV3.1.2.Đối với các trường trung học chuyên nghiệp.+ Biên chế giảng viên: 1/15 HSSV+ Y tế : 1/150 HSSV 3.2 Định mức tài chính: Định mức chỉ tiêu cho từng loại trường phải căn cứ vào quy định cho từng loại trường và văn bản hướng dẫn, của cơ quan chức năng về phân bổ định mức chi ngân sách theo quy định hiện hành.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG4. Công tác lập toán thu, chi năm kế hoạch tại các trường đào tạo chuyên nghiệp.4.1 Lập dự toán thu năm kế hoạch4.1.1 Yêu cầu dự toán thu năm kế hoạchLập dự toán thu năm kế hoạch tại các trường đào tạo chuyên nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:- Dự toán phải lập đúng biểu mẫu và mục lục NSNN quy định hiện hành.- Dự toán phải thể hiện đầy đủ các khoản thu của đơn vị và thời gian theo quy định.- Dự toán phải thể hiện đầy đủ các khoản thu các đơn vị và trong thời gian theo quy định.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG4.1.2. Căn cứ lập dự toán thu năm kế hoạchKhi lập dự toán thu hàng năm tại các trường đào tạo chuyên nghiệp phải dựa vào những căn cứ sau:- Phương hướng, nhiệm vụ đào tạo trong năm.- Các hoạt động có thu trong năm- Các chính sách, chế độ thu của nhà nước quy định hiện hành.- Tình hình thu năm báo cáo- Các yếu tố khách quan tác động.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG4.2. Lập dự toán chi năm kế hoạch4.2.1 Yêu cầu lập dự toán chi năm kế hoạch- Dự toán phải lập theo đúng biểu mẫu, đúng mục lục NSNN quy định hiện hành.- Dự toán phải lập kịp thời, đầy đủ các nội dung chi trong năm. - Số liệu tính toán phải có cơ sở khoa học, đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị với chất lượng cao.4.2.2 Các căn cứ lập dự toán chi năm kế hoạch- Phương hướng, nhiệm vụ đào tạo trong năm- Các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao trong năm như:+ Chỉ tiêu biên chế+ Chỉ tiêu học sinh, sinh viêøn+ Chỉ tiêu quỹ lương+ Chỉ tiêu suất học bổng.- Các chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành.- Ước tình hình thực hiện năm báo cáo và số liệu thực hiện năm quyết toán.- Các yếu tố khách quan tác động.LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ CÔNG4.2.3 Trình tự lập dự toán chi năm kế hoạch.Bước 1: Ước tình hình thực hiện năm báo cáo