Tài chính quốc tế - Chương 9: Tài trợ dài dạn công ty đa quốc gia

• 9.1 Quyết định tài trợ dài hạn. • 9.2 Chi phí tài trợ vốn vay. • 9.3 Giảm rủi ro tỉ giá hối đoái. • 9.4 Rủi ro lãi suất từ tài trợ vốn vay. • 9.5 Các tranh luận về tài trợ dài hạn cho các công ty đa quốc gia.

pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài chính quốc tế - Chương 9: Tài trợ dài dạn công ty đa quốc gia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 1 Chương 9: Tài trợ dài dạn công ty đa quốc gia. Chương 9: Tài trợ dài dạn công ty đa quốc gia. • 9.1 Quyết định tài trợ dài hạn. • 9.2 Chi phí tài trợ vốn vay. • 9.3 Giảm rủi ro tỉ giá hối đoái. • 9.4 Rủi ro lãi suất từ tài trợ vốn vay. • 9.5 Các tranh luận về tài trợ dài hạn cho các công ty đa quốc gia. 9.1 Quyết định tài trợ dài hạn. Nguồn gốc của vốn chủ sở hữu: - Phát hành cổ phiếu trong nước - Phát hành cổ phiếu toàn cầu - Dàn xếp riêng về cổ phiếu với các định chế tài chính tại nước họ - Dàn xếp riêng về cổ phiếu với các định chế tài chính tại nước ngoài mà họ đang mở rộng hoạt động Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 2 9.1 Quyết định tài trợ dài hạn. Nguồn gốc của nợ - Phát hành chứng khoán nợ ra công chúng tại nước mình hoặc phát hành nợ toàn cầu. - Dàn xếp riêng về nợ tại nước mình hoặc tại nước ngoài nơi mà họ đang mở rộng hoạt động - Vay vốn dài hạn tại nước mình hoặc tại nước ngoài nơi mà họ đang mở rộng hoạt động 9.2 Chi phí tài trợ vốn vay. Để đưa ra quyết định tài trợ dài hạn, MNC phải: • Xác định số vốn cần thiết • Dự đoán mức giá mà nó có thể phát hành trái phiếu • Dự đoán giá trị tỷ giá hối đoái định kỳ cho đồng tiền ghi trên trái phiếu Các thông tin trên có thể được dùng để xác định chi phí tài trợ của trái phiếu. 9.2 Chi phí tài trợ vốn vay. Ví dụ đo lường chi phí tài trợ: Công ty cần 1 triệu đô la Mỹ trong thời gian 3 năm. -Trái phiếu mệnh giá 1 triệu đô la Mỹ, giá bán bằng mệnh giá, lãi suất coupon 14% - Trái phiếu mệnh giá 2 triệu đô la Singapore ( 1 triệu đô la Mỹ x tỷ giá S$1 = $0,5), giá bán bằng mệnh giá, lãi suất coupon 10%. -Giả sử tỷ giá hối đoái không thay đổi Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 3 LỰA CHỌN TÀI TRỢ CUỐI NĂM CHI PHÍ TÀI TRỢ HÀNG NĂM 1 2 3 (1) Trái phiếu ghi mệnh giá USD (lãi suất coupon =14% $140 $140 $1.140 14% (2) Trái phiếu ghi mệnh giá SGD (lãi suất coupon =10%) S$200 S$200 S$2.200 Tỷ giá hối đoái dự đoán của SGD $0,5 $0,5 $0,5 Thanh toán bằng USD $100 $100 $1.100 10% ĐVT: nghìn đô 9.2 Chi phí tài trợ vốn vay. Đo lường chi phí tài trợ - Tác động của một đồng tiền mạnh lên chi phí tài trợ: CUỐI NĂM CHI PHÍ TÀI TRỢ HÀNG NĂM 1 2 3 (2) Trái phiếu ghi mệnh giá SGD (lãi suất coupon =10%) S$200 S$200 S$2.200 Tỷ giá hối đoái dự đoán của SGD $0, 55 $0,60 $0, 65 Thanh toán bằng USD $110 $120 $1.430 20,11% 9.2 Chi phí tài trợ vốn vay. Đo lường chi phí tài trợ - Tác động của một đồng tiền yếu lên chi phí tài trợ: CUỐI NĂM CHI PHÍ TÀI TRỢ HÀNG NĂM 1 2 3 (2) Trái phiếu ghi mệnh giá SGD (lãi suất coupon =10%) S$200 S$200 S$2.200 Tỷ giá hối đoái dự đoán của SGD $0, 48 $0,46 $0, 40 Thanh toán bằng USD $96 $92 $880 2,44% Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 4 9.2 Chi phí tài trợ vốn vay. Giải thích tình trạng không chắc chắn của các chi phí tài trợ Để giải thích tình trạng này, MNC có thể sử dụng các phương pháp sau đây: - Phân tích độ nhạy - Mô phỏng 9.3 Giảm rủi ro tỉ giá hối đoái Rủi ro TGHĐ có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng một trong các chiến lược thay thế sau: - Bù đắp dòng tiền vào - Các hợp đồng kỳ hạn - Hoán đổi tiền tệ - Khoản vay song song - Đa dạng hóa các loại tiền tệ 9.3 Giảm rủi ro tỉ giá hối đoái Hoán đổi tiền tệ MNC CỦA MỸ MNC CỦA ANH Nhà đầu tư vào trái phiếu mệnh giá bằng £ Nhà đầu tư vào trái phiếu mệnh giá bằng $ $ £ $ £ Dự án đầu tư bằng $ Dự án đầu tư bằng £ $£ Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 5 9.3 Giảm rủi ro tỉ giá hối đoái Hoán đổi tiền tệ MNC CỦA MỸ MNC CỦA ANH Nhà đầu tư vào trái phiếu mệnh giá bằng £ Nhà đầu tư vào trái phiếu mệnh giá bằng $ $ £ $ £ Dự án đầu tư bằng $ Dự án đầu tư bằng £ $£ 9.3 Giảm rủi ro tỉ giá hối đoái Khoản vay song song MNC CÓ TRỤ SỞ CHÍNH Ở MỸ MNC CÓ TRỤ SỞ CHÍNH Ở ANH CÔNG TY CON CỦA MNC MỸ TẠI ANH CÔNG TY CON CỦA MNC ANH TẠI MỸ $ $ £ £ HỢP ĐỒNG VAY SONG SONG 9.3 Giảm rủi ro tỉ giá hối đoái Ví dụ các khoản vay song song Công ty Schnell của Mỹ tham gia vào một dự án ở Malaysia Vốn đầu tư ban đầu 1 triệu ringgit. Dự án mong đơi tạo ra dòng tiền 1,4 triệu ringgit vào năm tới. Giá trị hiện tại của đồng ringgit là 0,25. Schnell phải vay khoản tiền cần thiết để thực hiện dự án với lãi suất 13% Schnell tin rằng đồng ringgit giảm giá mạnh trong năm tới Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 6 9.3 Giảm rủi ro tỉ giá hối đoái Năm 0 Công ty Schnell (Mỹ) Chính phủ Malaysia $250.000 MR1.000.000 Năm 1 Công ty Schnell (Mỹ) Chính phủ Malaysia MR(1.000.000+150.000 ) $(250.000+17.500) 9.4 Rủi ro lãi suất từ tài trợ vốn vay Khi MNC sử dụng một kỳ hạn tương đối ngắn, công ty dễ gặp nguy cơ rủi ro lãi suất, hoặc rủi ro khi lãi suất tăng, buộc họ phải tái tài trợ tại một mức lãi suất cao hơn. Công ty có thể tránh nguy cơ rủi ro này bằng cách phát hành một trái phiếu dài hạn( với lãi suất cố định) khớp với vòng đời dự kiến của các hoạt động tại nước ngoài 9.4 Rủi ro lãi suất từ tài trợ vốn vay - Quyết định kỳ hạn vay nợ: Cần phải căn cứ vào đường cong lãi suất. - Quyết định lãi suất cố định so với lãi suất thả nổi - Phòng vệ với lãi suất hoán đổi: Khi MNC phát hành các trái phiếu khiến họ có nguy cơ rủi ro lãi suất, họ có thể dùng hoán đổi lãi suất để phòng ngừa rủi ro Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 7 9.4 Rủi ro lãi suất từ tài trợ vốn vay Hoán đổi lãi suất Công ty Quality Công ty Risky Chủ nợChủ nợ Lãi suất cố định 9% Lãi suất thả nỗi LIBOR +1% Lãi suất thả nỗi LIBOR +1/2% Lãi suất cố định 9,5% 9.5 Các tranh luận về tài trợ dài hạn cho các công ty đa quốc gia Liệu hoán đổi tiền tệ có dẫn đến chi phí tài trợ thấp? 20