Bài giảng GIS đại cương (Principles of GIS) - Chương 6: Ôn tập lý thuyết - Nguyễn Duy Liêm

1. Giới thiệu về GIS 1. Phát biểu nào sau đây có đề cập đến yếu tố ĐỊA LÝ? A. Thông số quan trắc tiếng ồn bao gồm: mức âm tương đương (Leq), và mức âm tương đương cực đại (Lmax). B. Tần suất quan trắc tiếng ồn tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng/lần. C. Việc lấy mẫu nước mặt lục địa trên sông suối được thực hiện theo TCVN 6663-6:2008. Trong khi đối với ao hồ là TCVN 5994:1995. D. Mẫu nước sau khi lấy được bảo quản và lưu giữ theo TCVN 6663-3:2008

pdf17 trang | Chia sẻ: thanhuyen291 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng GIS đại cương (Principles of GIS) - Chương 6: Ôn tập lý thuyết - Nguyễn Duy Liêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN BỘ MÔN GIS & TÀI NGUYÊN Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 1. Giới thiệu về GIS 1. Phát biểu nào sau đây có đề cập đến yếu tố ĐỊA LÝ? A. Thông số quan trắc tiếng ồn bao gồm: mức âm tương đương (Leq), và mức âm tương đương cực đại (Lmax). B. Tần suất quan trắc tiếng ồn tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng/lần. C. Việc lấy mẫu nước mặt lục địa trên sông suối được thực hiện theo TCVN 6663-6:2008. Trong khi đối với ao hồ là TCVN 5994:1995. D. Mẫu nước sau khi lấy được bảo quản và lưu giữ theo TCVN 6663-3:2008. 2 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 1. Giới thiệu về GIS  Nêu ví dụ dữ liệu không gian, thuộc tính cho từng thực thể sau? 3 Thực thể Dữ liệu không gian Dữ liệu thuộc tính Sinh viên Nơi sinh (vd: TPHCM) Họ tên (vd: Nguyễn Văn A) 2. Học phần 3. Giảng đường 4. Ngập úng 5. Kẹt xe 6. Ô nhiễm không khí Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 1. Giới thiệu về GIS  Nêu ví dụ dữ liệu Nhị phân (dichotomous), Danh xưng (nominal), Thứ tự (ordinal), Định lượng (metric) cho từng thực thể sau? 4 Thực thể Nhị phân Danh xưng Thứ tự Định lượng Sinh viên Tình trạng tốt nghiệp (vd: chưa/ rồi) Họ tên (vd: Nguyễn Văn A) Xếp loại (vd: tốt) Số tín chỉ tích lũy (vd: 100) 7. Học phần 8. Giảng đường 9. Ngập úng 10. Kẹt xe 11. Ô nhiễm không khí Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 1. Giới thiệu về GIS  Gán các câu hỏi sau tương ứng với 5 loại câu hỏi mà GIS có thể trả lời (vị trí, điều kiện, xu hướng, quan hệ, mô phỏng)? 12. Số lượng các loài có nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu có phân bố ở Việt Nam đã thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2012-2019? 13. Việt Nam có bao nhiêu hệ thống sông có diện tích trên 10.000 km2? 14. Diện tích rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long phân bố tập trung tại khu vực nào? 15. Ở vùng Bắc Trung Bộ, vườn quốc gia nào có diện tích lớn nhất? 5 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 2. Hệ tọa độ  Gán Đúng/Sai cho các phát biểu sau đây về ellipsoid WGS84? 16. Bán kính trục nhỏ là đường nối tâm của mặt phẳng xích đạo với cực Bắc hoặc cực Nam. 17. Bán kính trục lớn vuông góc với mặt phẳng xích đạo. 18. Độ dẹt lớn hơn 1. 19. Mặt phẳng Oyz đi qua cực Bắc và cực Nam, đồng thời vuông góc với mặt phẳng xích đạo. 20. Trục Oz thuộc mặt phẳng xích đạo. 6 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 2. Hệ tọa độ 21. Trong hệ tọa độ địa lý, cách ghi nào sau đây là ĐÚNG? A. (180°E, 0°N) B. (0°E, 90°S) C. (180°W, 100°N) D. (0°, 0°) 22. Trong hệ tọa độ địa lý, cho điểm M (10°W; 20°S). Điểm P nằm về phía Đông so với điểm M một góc 30°, nằm về phía Bắc so với điểm M một góc 5°. Khi đó, tọa độ của P là bao nhiêu? 7 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 2. Hệ tọa độ  Trong hệ tọa độ VN-2000, múi chiếu 6°: 23. Xác định múi chiếu của Điểm N (120oE, 12oN)? 24. Xác định kinh tuyến bên trái, bên phải của múi 24?  Trong hệ tọa độ VN-2000, múi chiếu 3°: 25. Xác định múi chiếu của Điểm N (120oW, 12oS)? 26. Xác định kinh tuyến bên trái, bên phải của múi 62? 8 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 2. Hệ tọa độ 27. Tọa độ nào sau đây nằm trên xích đạo, thuộc múi chiếu 30 trong hệ tọa độ VN-2000 (múi chiếu 6°)? A. X= 100 km, Y= 30 600 km B. X= 30 km, Y= 30 500 km C. X= 0 km, Y= 30 600 km D. X= 0 km, Y= 10 500 km 28. Biết rằng điểm N cách xích đạo 10 km về phía Bắc, thuộc múi 40 và cách kinh tuyến trục 50 km về phía Tây. Khi đó, tọa độ của điểm N trong hệ tọa độ VN-2000, múi chiếu 6° là gì? 9 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 2. Hệ tọa độ  Trong hệ tọa độ VN-2000, xác định múi chiếu 6° cho các điểm sau: 29. (4°E, 85°N) 30. (13°W, 82°S)  Trong hệ tọa độ VN-2000, ở từng múi chiếu 6° thuộc nửa cầu Bắc, xác định khoảng giá trị cho: 31. Tọa độ X? 32. Tọa độ Y? 10 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 3. Mô hình dữ liệu GIS (không gian) 33. Một thửa đất hình vuông có chu vi 400 m ngoài thực địa sẽ được biểu diễn dưới dạng hình học nào trong mô hình vector với tỉ lệ bản đồ 1/10.000, độ phân giải 0,1 mm? 34. Trên bản đồ có tỉ lệ 1:25.000, 1 mm2 tương đương với diện tích bao nhiêu m2 trên mặt đất?  Trong hệ tọa độ Oxy (đơn vị: m), cho raster có 10 hàng, 300 pixel, kích thước pixel 30 m. Với góc trên bên trái A (1000, 100), xác định: 35. Số cột của raster? 36. Diện tích của raster (m²)? 37. Tọa độ chiếu của góc dưới bên phải? 38. Tọa độ chiếu của tâm pixel tại hàng 5, cột 10? 11 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 3. Mô hình dữ liệu GIS (không gian) 39. Trong mặt phẳng Oxy (đơn vị: m), cho vector đường chứa ABC với A (2,3/2), B (3,5/2). Chuyển vector trên sang raster có kích thước pixel 1 m. Khi đó, đoạn AB đi qua tổng số bao nhiêu pixel? 12 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 4. Mô hình dữ liệu GIS (thuộc tính)  Gán Đúng/Sai cho các phát biểu sau đây về lược đồ quan hệ? 40. Tên lược đồ quan hệ là danh từ chỉ người, sự vật, sự việc, hiện tượng. 41. Các thuộc tính được đặt trong dấu ngoặc kép. 42. Không thể nhận diện các khóa trong lược đồ quan hệ. 43. Có thể nhận diện các bộ, giá trị trong lược đồ quan hệ. 13 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 5. Phân tích dữ liệu GIS  Cho lớp dữ liệu quốc gia với phần không gian và thuộc tính như sau. Trong đó, đơn vị tính của Dân số là triệu người, GDP là tỷ USD. 14 44. Có bao nhiêu quốc gia tiếp giáp với quốc gia FID= 3? 45. Tổng dân số của các quốc gia ở châu Á có chung biên giới với quốc gia FID= 3 là bao nhiêu? 46. Thực hiện hòa tan đối tượng (Dissolve) theo “Châu lục”, sẽ cho ra bản đồ mới với bao nhiêu vùng? Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết Sử dụng đất Đường giao thông hiện tại 5. Phân tích dữ liệu GIS  Trong mặt phẳng Oxy (đơn vị: m), cho hai lớp dữ liệu Sử dụng đất (dạng vùng), Đường giao thông hiện tại (dạng đường) như hình dưới.  Tiến hành quy hoạch tuyến đường mới trên cơ sở mở rộng tuyến đường hiện tại với bán kính 1 m. 47. Tổng chiều dài toàn tuyến đường hiện tại là bao nhiêu? 48. Loại đất nào không nằm trong phạm vi của tuyến đường mới? 49. Biết rằng những phần đất chồng lấn với tuyến đường mới sẽ phải giải tỏa. Khi đó, tổng diện tích đất phải giải tỏa là bao nhiêu? 15 Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 5. Phân tích dữ liệu GIS  Trong mặt phẳng Oxy (đơn vị: m), cho 3 lớp dữ liệu vùng là Lượng mưa (mm), Nhiệt độ (°C), Huyện như hình dưới. 50. Sử dụng Clip cắt Lượng mưa theo đối tượng A (thuộc Huyện), cho ra lớp Không gian (gán nhãn theo FID). Điền giá trị vào các ô trong Thuộc tính? 16 Lượng mưa (mm) Nhiệt độ (°C) Huyện FID Lượng mưa (mm) Diện tích (m²) 1 ... 2 ... Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ôn tập lý thuyết 5. Phân tích dữ liệu GIS  Trong mặt phẳng Oxy (đơn vị: m), cho 3 lớp dữ liệu vùng là Lượng mưa (mm), Nhiệt độ (°C), Huyện như hình dưới. 51. Sử dụng Eliminate gộp đối tượng 33 (thuộc Nhiệt độ) vào đối tượng lân cận có diện tích lớn nhất. Điền kết quả Không gian (gán nhãn theo Nhiệt độ) và Thuộc tính? 17 Lượng mưa (mm) Nhiệt độ (°C) Huyện
Tài liệu liên quan