Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 7: Thị trường lao động - Trần Văn Hòa

Cầu lao động Cung lao động Cân bằng thị trường lao động Cầu lao động của doanh nghiệp Cầu lao động của doanh nghiệp là số công nhân mà DN có khả năng và sẵn sàng thuê ở các mức đơn giá tiền lương khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định, ceteris paribus

pdf7 trang | Chia sẻ: candy98 | Lượt xem: 552 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 7: Thị trường lao động - Trần Văn Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương 7 Thị trường lao động 3/4/2011 TS. Trần Văn Hoà, HCE 2 Nội dung Cầu lao động Cung lao động Cân bằng thị trường lao động 23/4/2011 TS. Trần Văn Hoà, HCE 3 Cầu lao động của doanh nghiệp Cầu lao động của doanh nghiệp là số công nhân mà DN có khả năng và sẵn sàng thuê ở các mức đơn giá tiền lương khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định, ceteris paribus 3/4/2011 TS. Trần Văn Hoà, HCE 4 Đường cầu lao động Lượng lao động Giá lao động MRPL = DL w1 L1 W2 L2 33/4/2011 TS. Trần Văn Hoà, HCE 5 Sản phẩm hiện vật cận biên của lao động - MPPL  MRPL=MPPL.P L QMPP L ∆ = ∆ L RMRP L ∆ = ∆ 3/4/2011 TS. Trần Văn Hoà, HCE 6 Đường cầu lao động của thị trường Là tổng theo chiều ngang các đường cầu lao động của các ngành trong thị trường 43/4/2011 TS. Trần Văn Hoà, HCE 7 Các nhân tố làm dịch chuyển đường cầu lao động 1. Sự thay đổi giá của hàng hoá 2. Sự thay đổi công nghệ 3/4/2011 TS. Trần Văn Hoà, HCE 8 Cung lao động Cung lao động là lượng thời gian mà người lao động sẵn sàng và có khả năng làm việc tương ứng với các mức tiền lương khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định, các yếu tố khác không đổi 53/4/2011 TS. Trần Văn Hoà, HCE 9 Đường cung lao động của cá nhân Số giờ làm việc/ngày Đơn giá tiền lương SL 3/4/2011 TS. Trần Văn Hoà, HCE 10 Cung lao động của thị trường Đường cung lao động của thị trường - cộng theo chiều ngang đường cung lao động của các cá nhân trên thị trường. 63/4/2011 TS. Trần Văn Hoà, HCE 11 Sự dịch chuyển đương cung lao động 1. Cơ hội lựa chọn của người lao động 2. Sự thay đổi dân số 3. Sự giàu có của người lao động 4. Sự thay đổi quan niệm sống trong xã hội 3/4/2011 TS. Trần Văn Hoà, HCE 12 Cân bằng thị trường lao động và cân bằng của hãng SThị trường L L W ($ ) W ($) D 100 ME = AE 10 10 Hãng D MRP 50 73/4/2011 TS. Trần Văn Hoà, HCE 13 Thay đổi trạng thái cân bằng trong thị trường lao động D0 S D1 E1 W0 L0 E0 L1 W1
Tài liệu liên quan