Bài tập Chương 3: Định luật tuần hoàn hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hãy chọn trong các phát biểu dưới đây có phát biểu nào sai : 1) Điện tích hạt nhân nguyên tử của bất kì nguyên tố nào về trị số bằng số thứ tự của nguyên tố đó trong bảng hệ thống tuần hoàn. 2) Tính chất của đơn chất, thành phần và tính chất các hợp chất biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 3) Trong bảng hệ thống tuần hoàn, phân nhóm VIIIB chưa phải là phân nhóm chứa nhiều nguyên tố nhất. 4) Chu kì là một dãy các nguyên tố, mở đầu là một kim loại kiềm và kết thúc là một khí hiếm. a) 1 b) 3 c) 2

ppt14 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 2478 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Chương 3: Định luật tuần hoàn hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 3 ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN, HỆ THỐNG TUẦN HỒN CÁC NGUYÊN TỐ HĨA HỌC BÀI TẬP 3.1 Hãy chọn trong các phát biểu dưới đây có phát biểu nào sai : 1) Điện tích hạt nhân nguyên tử của bất kì nguyên tố nào về trị số bằng số thứ tự của nguyên tố đó trong bảng hệ thống tuần hoàn. 2) Tính chất của đơn chất, thành phần và tính chất các hợp chất biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 3) Trong bảng hệ thống tuần hoàn, phân nhóm VIIIB chưa phải là phân nhóm chứa nhiều nguyên tố nhất. 4) Chu kì là một dãy các nguyên tố, mở đầu là một kim loại kiềm và kết thúc là một khí hiếm. a) 1 b) 3 c) 2 d) Không có phát biểu nào sai 3.2 Chọn phát biểu sai sau đây về bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học: a) Các nguyên tố cùng 1 phân nhóm chính có tính chất tương tự nhau. b) Các nguyên tố trong cùng chu kỳ có tính chất tương tự nhau. c) Các nguyên tố trong cùng một phân nhóm chính có tính khử tăng dần từ trên xuống. d) Các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn được sắp xếp theo thứ tự tăng dần điện tích hạt nhân các nguyên tố. 3.5 Vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn của nguyên tố có cấu hình electron 1s22s22p63s23p63d54s2 là: chu kì 4, phân nhóm VIIB, ô 23 b) chu kì 4, phân nhóm VIIB, ô 25 c) chu kì 4, phân nhóm VIIA, ô 25 d) chu kì 4, phân nhóm VB, ô 25 3.6 Fe (Z = 26), Co (Z = 27) và Ni (Z = 28) thuộc phân nhóm VIIIB nên có: a. Cấu hình electron hóa trị giống nhau. b. Số electron hóa trị bằng số thứ tự nhóm. c. Số electron của lớp electron ngoài cùng giống nhau. d. Số electron hóa trị giống nhau. 3.7 Chọn phát biểu sai về các nguyên tố ở phân nhóm VIA : a) Có thể có số Oxy hóa cao nhất là +6. b) Số Oxy hóa âm thấp nhất của chúng là -2.(s2p4) c) Đa sốø các nguyên tố là kim loại. d) Cấu hình é lớp ngoài cùng là ns2np4. 3.8 Chọn phát biểu đúng. Cấu hình electron của hai nguyên tố thuộc phân nhóm VIB và VIA của chu kì 4 lần lượt là: 1s22s22p63s23p63d44s2 1s22s22p63s23p63d54s1 3) 1s22s22p63s23p63d104s24p4 4) 1s22s22p63s23p63d104s14p5 a) 1, 3 b) 2, 3 c)1, 4 d) 2, 4 3.10 Dựa vào cấu hình electron ở ngoài cùng là 4d105s2, hãy xác định vị trí của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn : Chu kì 5 , phân nhóm IIA , ô 50 Chu kì 4, phân nhóm IIB , ô 48 c) Chu kì 5, phân nhóm IIB, ô 48 d) Chu kì 5, phân nhóm IIB , ô 50 3.11 Chọn phát biểu đúng. Các electron hóa trị của: a) Nguyên tử Br (Z = 35) là 4s24p5 b) Nguyên tử Sn (Z = 50) là 3d24s1 c) Nguyên tử Ti (Z = 22) là 5s2 d) Nguyên tử Sr (Z = 38) là 4d105s2 3.14 Nguyên tố có cấu hình lớp ngoài cùng là 3d54s1 có vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn và các tính chất đặc trưng như sau: a) Chu kì 4, phân nhóm VIB , ô 24, phi kim loại, số oxy hóa dương cao nhất 6+. b) Chu kì 4, phân nhóm VIB , ô 24, kim loại, số oxy hóa dương cao nhất 6+, số oxy hóa âm thấp nhất 1-. c) Chu kì 4, phân nhóm VIB, ô 24, kim loại, số oxy hóa dương cao nhất 6+. d) Chu kì 4, phân nhóm VB, ô 24, kim loại, số oxy hóa dương cao nhất 6+. 3.16 Nguyên tố A có cấu hình electron phân lớp cuối cùng là 4p3. A phải: a. thuộc phân nhóm IIIA, có số oxy hóa dương cao nhất +3 và không có số oxy hóa âm. b. thuộc phân nhóm IIIB, có số oxy hóa dương cao nhất +3 và có số oxy hóa âm thấp nhất -3. c. thuộc phân nhóm VB, có số oxy hóa dương cao nhất +5 và có số oxy hóa âm thấp nhất -3. d. thuộc phân nhóm VA, có số oxy hóa dương cao nhất +5 và có số oxy hóa âm thấp nhất -3. 3.20 Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào sai. Trong cùng một chu kỳ theo thứ tự từ trái qua phải, ta có : 1) Số lớp electron tăng dần . 2) Tính phi kim loại giảm dần. 3) Tính kim loại tăng dần. 4) Tính phi kim loại tăng dần. 1,2,4 b) 4 c) 1 d) 1,2,3 3.21 Chọn phát biểu sai. Trong một phân nhóm chính, độ âm điện giảm dần từ trên xuống dưới. Trong một phân nhóm phụ, bán kính nguyên tử tăng đều từ trên xuống dưới. Trong một chu kì nhỏ (trừ khí hiếm), bán kính nguyên tử giảm dần từ trái qua phải. Tính kim loại giảm dần, tính phi kim loại tăng dần từ trái qua phải trong một chu kì nhỏ (trừ khí hiếm). 3.22 Trong một phân nhóm chính của hệ thống tuần hoàn, tính oxy hóa của nguyên tố khi đi từ trên xuống dưới biến thiên theo chiều: a) Tăng dần. b) Giảm dần. c) Không đổi. d) Không xác định được. 3.24 Chọn phát biểu đúng: a) Trong cùng chu kỳ, bán kính nguyên tử thuộc phân nhóm chính tăng dần từ đầu đến cuối chu kỳ. b) Trong một chu kỳ ngắn, độ âm điện tăng dần từ trái qua phải. c) Các nguyên tố nhóm IA dễ dàng nhận thêm 1 è để tạo anion. d) Trong bảng hệ thống tuần hoàn, chu kỳ III đã có phân nhóm phụ 3.25 Bán kính ion của các nguyên tố phân nhóm VIA lớn hơn bán kính ion đẳng electron của các nguyên tố phân nhóm VIIA (ở cùng chu kì) do các nguyên tố phân nhóm VIA có: Khối lượng nguyên tử nhỏ hơn Điện tích hạt nhân nguyên tử nhỏ hơn. Aùi lực electron nhỏ hơn. Độ âm điện nhỏ hơn. 3.26 Chọn phát biểu đúng: a) Bán kính ion luôn nhỏ hơn bán kính nguyên tử. b) Các ion của những nguyên tố nằm trong cùng một chu kỳ thì có bán kính bằng nhau. c) Trong chuỗi ion đẳng electron (các ion có số electron bằng nhau), ion có số oxy hóa lớn hơn có kích thước nhỏ hơn. d) Trong một chu kỳ, khi đi từ trái sang phải, bán kính của nguyên tố đứng sau luôn nhỏ hơn bán kính của nguyên tố đứng trước.