Bổ trợ kiến thức hóa vô cơ - Đại cương - Bài 7: CO2 phản ứng với dung dịch bazo

Khi cho CO 2 vaøo dd Ca(OH) 2 thaáy coù↓, suy ra baøi toaùn coù hai tröôøng hôïp: TH1:Baøi toaùn chæ coù phaûn öùng CO2 + Ca(OH) 2→CaCO3 ↓+ H 2O TH2:Baøi toaùn goàm caùc phaûn öùng CO2 + Ca(OH) 2→CaCO3 ↓+ H 2 O (1) CaCO3+ CO 2+H2O→Ca(HCO3 ) 2 (2) CO 2 + Ca(OH) 2→CaCO 3 ↓+ H 2 O (1’) 2CO 2 + Ca(OH) 2→Ca(HCO 3 ) 2 (2’)

pdf22 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1393 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bổ trợ kiến thức hóa vô cơ - Đại cương - Bài 7: CO2 phản ứng với dung dịch bazo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) CO2 phaûn öùng Vôùi dung dòch bazô CO2 phaûn öùng vôùi dd Ca(OH)2 ™Giaùo khoa CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1) Sau (1) coøn CO2 thì: CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO)3 (2) Toùm laïi: CO2 + Ca(OH)2 ? CaCO3 ↓ TH1 ? Ca(HCO3)2 CaCO3 ↓ TH2 Ca(HCO3)2 ™Trong ñònh löôïng: ‰ Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O (1’) 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2’) ‰ Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: nCO2 1 2 nCa(OH)2 Ca(HCO ) Saûn CaCO3↓ 3 2 Ca(HCO3)2 phaåm Ca(OH) 2 CaCO3↓ CaCO3↓ Ca(HCO3)2 CO2 dö dö ™ CO2 phaûn öùng vôùi dd Ca(OH)2 ‰ Giaùo khoa CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1) Sau (1) coøn CO2 thì: CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO)3 (2) Toùm laïi: CO2 + Ca(OH)2 ? CaCO3 ↓ TH1 ? Ca(HCO3)2 CaCO3 ↓ TH2 Ca(HCO3)2 ™Trong ñònh löôïng: ‰ Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O (1’) 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2’) ‰ Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: nCO2 TH1 1 TH2 2 nCa(OH)2 Ca(HCO ) Saûn CaCO3↓ 3 2 Ca(HCO3)2 phaåm Ca(OH) 2 CaCO3↓ CaCO3↓ Ca(HCO3)2 CO2 dö dö ‰ Ñöôøng bieåu dieãn löôïng keát tuûa löôïng↓ n↓max = nCO2 hñ m↓=ñeà nCO2 1 2 nCa(OH)2 TH1 TH2 Khi cho CO2 vaøo dd Ca(OH)2 thaáy coù ↓, suy ra baøi toaùn coù hai tröôøng hôïp: TH1: Baøi toaùn chæ coù phaûn öùng CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O TH2: Baøi toaùn goàm caùc phaûn öùng CO + Ca(OH) → CaCO ↓ + H O (1) { 2 2 3 2 CaCO3+ CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 (2) Hoaëc: CO + Ca(OH) → CaCO ↓ + H O (1’) { 2 2 3 2 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2’) ‰ Aùp duïng 1: Cho1,12 1,121,12 llítlíítt CO COCO222 ((ÑKC)(ÑÑKC)KC) vaøo bình chöùa 300300300 mlmlml dddddd Ca(OH)Ca(OH)Ca(OH)222 0,1M.0,1M0,1M Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc 2 caùch giaûi CO 2 300ml 1,12lit ddCa(OH)2 0,1M (ñkc) Khoái löôïng Keát tuûa:? ‰ Giaûi: 300. 0,1 Ca(OH) bñ = = 0,03 (mol) n 2 1000 1,12 nCO bñ = = 0,05 mol 2 22,4 CaCaùùchch 11: Giaûi baèng phöông phaùp 3 doøng - Theo ñeà ta coù pöù: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓+ H2O (1) Bñ: 0,03 0,05 0 (mol) Pöù: 0,03 O,03 0,03 (mol) Sau: 0 0,02 0,03 (mol) CO2 +CaCO3 +H2O → Ca(HCO3)2 (2) Bñ: 0,02 0,03 Pöù: 0,02 O,02 (mol) ⇒m = 1 g CaCO3↓ Sau: 0 0,01 (mol) CaCaùùchch 22: Döïa vaøo baûng toùm taét saûn phaåm ‰ Ta coù baûng toùm taét saûn phaåm: nCO2 1 2 nCa(OH)2 Ca(HCO ) Saûn CaCO3↓ 3 2 Ca(HCO3)2 phaåm Ca(OH) 2 CaCO3↓ CaCO3↓ Ca(HCO3)2 CO2 dö dö ‰Theo ñeà ta coù: nCa(OH)2=0,03 nCO 0,05 ⇒ 2 = = 1,67 CO = 0,05 n 2 nCa(OH)2 0,03 Neân baøi toaùn coù 2 phaûn öùng sau: CO2 +Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O (1’) 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2’) Deã daøng tính ñöôïc: m = 1 g CaCO3↓ CO2 phaûn öùng vôùi dd NaOH (hay KOH) ™Giaùo khoa CO2 + NaOH → NaHCO3 (1) Sau (1) coøn NaOH thì: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O (2) Toùm laïi: CO2 + NaOH ? NaHCO3 ? Na2CO3 NaHCO3 Na2CO3 ™Trong ñònh löôïng: ‰ Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi CO2 + NaOH → NaHCO3 (1’) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2’) ‰ Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: nNaOH 1 2 nCO2 NaHCO NaHCO3 Saûn 3 Na2CO3 phaåm CO2 dö NaHCO NaOH 3 Na2CO3 Na2CO3 (dö) ‰ Aùp duïng 2: Cho1,12 1,121,12 llítlíítt CO COCO222 ((ÑKC)(ÑÑKC)KC) vaøo bình chöùa300300 300 mlmlml ddddddNaOHNaOH NaOH0,2M0,2M 0,2M. Tính khoái löôïng muoái thu ñöôïc 2 caùch giaûi CO 2 300ml 1,12lit ddNaOH 0,2M (ñkc) Khoái löôïng muoái:? ‰ Giaûi: 300. 0,2 NaOH bñ = = 0,06 (mol) n 1000 1,12 nCO bñ = = 0,05 mol 2 22,4 CaCaùùchch 11: Giaûi baèng phöông phaùp 3 doøng - Theo ñeà ta coù pöù: CO2 + NaOH → NaHCO3 (1) Bñ: 0,05 0,06 0 (mol) Pöù: 0,05 O,05 0,05 (mol) Sau: 0 0,01 0,05 (mol) NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O (2) Bñ: 0,01 0,05 Pöù: 0,01 O,01 O,01 (mol) Sau: 0 0,04 0,01 (mol) (1),(2) ⇒ m Muoái =0,04.84 +0,01.106 =4,424,42 gamgam CaCaùùchch 22: Döïa vaøo baûng toùm taét saûn phaåm ‰ Ta coù baûng toùm taét saûn phaåm: nNaOH 1 2 nCO2 NaHCO Saûn NaHCO3 3 Na2CO3 phaåm CO2 dö NaOHdö NaHCO3 Na2CO3 Na2CO3 ‰Theo ñeà ta coù: nNaOH=0,06 nNaOH 0,06 ⇒ = = 1,2 CO = 0,05 n 2 nCO2 0,05 Neân baøi toaùn coù 2 phaûn öùng sau: Caùc phaûn öùng: CO2 + NaOH → NaHCO3 (1’) x x x CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2’) y 2y y Theo (1’), (2’) ,ñeà coù: nNaOH=x+2y =0,06 ⇒ x = 0,04; y = 0,01 nCO2 =x +y = 0,05 ⇒ m Muoái= 0,04.84 +0,01.106 =4,424,42 gamgam ™™ Aùp duïngï 3: ((Trích ñeà ÑH Sö phaïm TP HCM-2001) oo Cho V lít khí COCO22 ñoño ôû ôû 54,6 54,6 cc vaøvaø 2,4 2,4 atmatm haáp thuï hoaøn toaøn vaøo200 200200 mlmlml dddddd hh hhhh KOH KOHKOH 1M1M1M vaøvavaøø Ba(OH)Ba(OH)Ba(OH)222 0,75M0,75M0,75M thu ñöïôc 23,64 g keát tuûa. Tìm V lít? V = 1,344 (l) ; 4,256 (l) GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
Tài liệu liên quan