Các mức các mức năng lượng

Cácphảnứngtỏanhiệt •Nănglượngđượcgiảiphóng! •Sảnphẩmphảnứngcónănglượng thấphơncáctácnhânphảnứng Cácphảnứngđốtcháyvàphảnứngtrunghòa đềulàcácphảnứngtỏanhiệt

pdf32 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các mức các mức năng lượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC SLIDE ĐIỆN TỬ DÙNG TRONG GIẢNG DẠY CÁCCÁC MMỨỨCC NNĂĂNGNG LLƯỢƯỢNGNG Copyright © 2005 Hóa HọcViệt Nam, all rights reserved Permission is granted for personal and educational use only. Commercial copying is prohibited. CácCác mmứứcc nnăăngng llượượngng Các phản ứng tỏanhiệt •Năng lượng đượcgiảiphóng! •Sảnphẩmphản ứng có năng lượng thấphơncáctácnhânphản ứng Các phản ứng đốtcháy vàphản ứng trung hòa đều là các phản ứng tỏanhiệt ĐồĐồ ththịị bibiểểuu didiễễnn cáccác mmứứcc nnăăngng llượượngng Các phản ứng tỏanhiệt Năng lượng ĐồĐồ ththịị bibiểểuu didiễễnn cáccác mmứứcc nnăăngng llượượngng Các phản ứng tỏanhiệt Năng lượng Quá trình phản ứng ĐồĐồ ththịị bibiểểuu didiễễnn cáccác mmứứcc nnăăngng llượượngng Các phản ứng tỏanhiệt Năng lượng Các tác nhân phản ứng Quá trình phản ứng ĐồĐồ ththịị bibiểểuu didiễễnn cáccác mmứứcc nnăăngng llượượngng Các phản ứng tỏanhiệt Năng lượng Các tác nhân phản ứng Sảnphẩmphản ứng Quá trình phản ứng ĐồĐồ ththịị bibiểểuu didiễễnn cáccác mmứứcc nnăăngng llượượngng Các phản ứng tỏanhiệt Năng lượng Năng lượng được Các tác nhân phản ứng giải phóng ∆H mang giá trị âm Sảnphẩmphản ứng Quá trình phản ứng ĐồĐồ ththịị bibiểểuu didiễễnn cáccác mmứứcc nnăăngng llượượngng Các phản ứng thu nhiệt •Năng lượng thu vào cầnchophản ứng •Sảnphẩmphản ứng có năng lượng cao hơncáctácnhân phản ứng Năng lượng đượclấytừ bên ngoài ĐồĐồ ththịị bibiểểuu didiễễnn cáccác mmứứcc nnăăngng llượượngng Các phảnthutỏanhiệt Năng lượng ĐồĐồ ththịị bibiểểuu didiễễnn cáccác mmứứcc nnăăngng llượượngng Các phảnthutỏanhiệt Năng lượng Quá trình phản ứng ĐồĐồ ththịị bibiểểuu didiễễnn cáccác mmứứcc nnăăngng llượượngng Các phảnthutỏanhiệt Năng lượng Các tác nhân phản ứng Quá trình phản ứng ĐồĐồ ththịị bibiểểuu didiễễnn cáccác mmứứcc nnăăngng llượượngng Các phảnthutỏanhiệt Năng lượng Sảnphẩmphản ứng Các tác nhân phản ứng Quá trình phản ứng ĐồĐồ ththịị bibiểểuu didiễễnn cáccác mmứứcc nnăăngng llượượngng Các phản ứng thu nhiệt Năng lượng Sảnphẩmphản ứng Năng lượng thu vào ∆H mang giá trị dương Các tác nhân phản ứng Quá trình phản ứng BBảảngng tómtóm ttắắtt PhPhảảnn ứứngng ttỏỏaa PhPhảảnn ứứngng thuthu nhinhiệệtt nhinhiệệtt BBảảngng tómtóm ttắắtt PhPhảảnn ứứngng ttỏỏaa PhPhảảnn ứứngng thuthu nhinhiệệtt nhinhiệệtt NNăăngng llượượngng ttỏỏaa rara bênbên LLấấyy nnăăngng llượượngng ttừừ bênbên ngoàingoài ngoàingoài BBảảngng tómtóm ttắắtt PhPhảảnn ứứngng ttỏỏaa PhPhảảnn ứứngng thuthu nhinhiệệtt nhinhiệệtt NNăăngng llượượngng ttỏỏaa rara bênbên LLấấyy nnăăngng llượượngng ttừừ bênbên ngoàingoài ngoàingoài ∆∆HH mangmang giágiá trtrịị âmâm ∆∆HH mangmang giágiá trtrịị ddươươngng BBảảngng tómtóm ttắắtt PhPhảảnn ứứngng ttỏỏaa PhPhảảnn ứứngng thuthu nhinhiệệtt nhinhiệệtt NNăăngng llượượngng ttỏỏaa rara bênbên LLấấyy nnăăngng llượượngng ttừừ bênbên ngoàingoài ngoàingoài ∆∆HH mangmang giágiá trtrịị âmâm ∆∆HH mangmang giágiá trtrịị ddươươngng SSảảnn phphẩẩmm phphảảnn ứứngng cócó SSảảnn phphẩẩmm phphảảnn ứứngng cócó nnăăngng llượượngng ththấấpp hhơơnn cáccác nnăăngng llượượngng caocao hhơơnn cáccác táctác nhânnhân phphảảnn ứứngng táctác nhânnhân phphảảnn ứứngng ∆∆HH Bao nhiêu năng lượng đãtỏaravàthuvào? •Năng lượng tiêu tốn để bẻ gãy các liên kết •Năng lượng đượcgiảiphóngkhihìnhthành các liên kết ∆H có giá trị khác nhau khi năng lượng cần để bẻ gãy các liên kết trong các tác nhân phản ứng, và năng lượng giải đượcphóngkhicácliên kết đượchìnhthànhtrongsảnphẩmphản ứng. NNăăngng llượượngng liênliên kkếếtt Năng lượng cần để bẻ gãy liên kếthóahọc • Các liên kết khác nhau có năng lượng liên kết khác nhau NNăăngng llượượngng liênliên kkếếtt,, LiênLiên kkếếtt hóahóa hhọọcc kJ/molkJ/mol HH――HH 436436 O=OO=O 498498 OO――HH 464464 TìmTìm ∆∆HH Vẽ sơ đồ các mứcnăng lượng vớitấtcả tác nhân phản ứng và sảnphẩmphản ứng Năng lượng 2H2 + O2 2H2O Quá trình phản ứng TìmTìm ∆∆HH Biểudiễntấtcả các liên kết trong các tác nhân phản ứng H―H + O=O Năng lượng H―H 2H2O Quá trình phản ứng TìmTìm ∆∆HH Biểudiễntấtcả các liên kết trong các tác nhân phản ứng H―H + O=O Năng lượng H―H O HH O HH Quá trình phản ứng TìmTìm ∆∆HH Biểudiễntấtcả các năng lượng liên kếtcủatất cả các liên kết 436 + O=O Năng lượng 436 O HH O HH Quá trình phản ứng TìmTìm ∆∆HH Biểudiễntấtcả các năng lượng liên kếtcủatất cả các liên kết 436 + 498 Năng lượng 436 O HH O HH Quá trình phản ứng TìmTìm ∆∆HH Biểudiễntấtcả các năng lượng liên kếtcủatất cả các liên kết 436 + 498 Năng lượng 436 464 + 464 O HH Quá trình phản ứng TìmTìm ∆∆HH Biểudiễntấtcả các năng lượng liên kếtcủatất cả các liên kết 436 + 498 Năng lượng 436 464 + 464 464 + 464 Quá trình phản ứng TìmTìm ∆∆HH Cộng các năng lượng liên kết trong các tác nhân phản ứng Năng lượng 1370 464 + 464 464 + 464 Quá trình phản ứng TìmTìm ∆∆HH Cộng các năng lượng liên kếttrongcácsản phẩmphản ứng Năng lượng 1370 1856 Quá trình phản ứng TìmTìm ∆∆HH ∆H = năng lượng thu vào ― năng lượng tỏara 1370 1370 ― Năng lượng 1856 1856 Quá trình phản ứng TìmTìm ∆∆HH ∆H = năng lượng thu vào ― năng lượng tỏara 1370 1370 ― Năng lượng 1856 -486 1856 Quá trình phản ứng TìmTìm ∆∆HH ∆H = năng lượng thu vào ― năng lượng tỏara Năng lượng 1370 ∆H = -486 1856 Quá trình phản ứng TìmTìm ∆∆HH Tóm lại • Đơnvị tính củanăng lượng là kJ/mole •Năng lượng tiêu tốnkhibẻ gãy các liên kết •Năng lương giảiphóngkhicácliênkếthình thành ∆H = năng lượng tiêu tốn– năng lượng giảiphóng