Cơ sở khoa học môi trường – Tuần hoàn môi trường: Sinh thái học bề sâu

Nội dung: Sinh thái học bề sâu 1. Khái niện 2. Tám nguyên tắc sinh thái học bề sâu 1. Khái niệm - Là một triết lý về sinh thái môi trường thúc đẩy các giá trị vốn có của tất cả sự vật - Sinh thái học bề sâu do Naess sáng lập với ý đồ tìm kiếm sự hòa đồng giữa con người với tự nhiên

pdf11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 885 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở khoa học môi trường – Tuần hoàn môi trường: Sinh thái học bề sâu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cơ sở khoa học môi trường – Sinh thái học bề sâu Nội dung: Sinh thái học bề sâu 1. Khái niện 2. Tám nguyên tắc sinh thái học bề sâu 1. Khái niệm - Là một triết lý về sinh thái môi trường thúc đẩy các giá trị vốn có của tất cả sự vật - Sinh thái học bề sâu do Naess sáng lập với ý đồ tìm kiếm sự hòa đồng giữa con người với tự nhiên Cơ sở khoa học môi trường – Sinh thái học bề sâu 2. Tám nguyên tắc sinh thái học bề sâu 1. Sự thịnh vượng và hạnh phúc của con người và loại vật trên tráí đất đều có giá riêng. Các giá trị này độc lập The well-being and flourishing of human and nonhuman life on Earth have value in themselves. Cơ sở khoa học môi trường – Sinh thái học bề sâu 2. Tám nguyên tắc sinh thái học bề sâu 2. Sự phong phú và đa dạng góp phần vào việc nhận ra các giá trị đó, và cũng là các giá trị trong bản thân chúng. Richness and diversitycontribute to the realization of these values and are also values in themselves. Cơ sở khoa học môi trường – Sinh thái học bề sâu 2. Tám nguyên tắc sinh thái học bề sâu 3. Con người không có quyền làm giảm sự phong phú và đa dạng, ngoại trừ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu theo cách có trách nhiệm Humans have no right to reduce this richness and diversity except to satisfy vital needs in a responsible way Cơ sở khoa học môi trường – Sinh thái học bề sâu 2. Tám nguyên tắc sinh thái học bề sâu 4. Con người hiện tại đã can thiệp quá nhiều vào tự nhiên, và tình hình đang xấu đi nhanh chóng. Present human interference with the nonhuman world is excessive, and the situation is rapidly worsening. Cơ sở khoa học môi trường – Sinh thái học bề sâu 2. Tám nguyên tắc sinh thái học bề sâu 5. Sự hưng thịnh của cuộc sống và văn hóa của con người là tương thích với sự sụt giảm đáng kể của dân số con người. Sự hưng thịnh của cuộc sống tư nhiên cũng đòi hỏi phải giảm dân số con người. The flourishing of human life and cultures is compatible with a substantial decrease of the human population. The flourishing of nonhuman life requires such a decrease.” Cơ sở khoa học môi trường – Sinh thái học bề sâu 2. Tám nguyên tắc sinh thái học bề sâu 6. Các chính sách phải được thay đổi. Những thay đổi trong các chính sách ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế, công nghệ, và tư tưởng cơ bản. Policies must therefore be changed. The changes in policies affect basic economic, technological, and ideological structures. Cơ sở khoa học môi trường – Sinh thái học bề sâu 2. Tám nguyên tắc sinh thái học bề sâu 7. Sự thay đổi về tư tưởng chủ yếu là sự gia tăng chất lượng cuộc sống ... chứ không phải là các tiêu chuẩn của cuộc sống ngày càng cao The ideological change is mainly that of appreciating life qualityrather than adhering to an increasingly higher standard of living. Cơ sở khoa học môi trường – Sinh thái học bề sâu 2. Tám nguyên tắc sinh thái học bề sâu 8. Những người đăng ký các điểm nêu trên có nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các nỗ lực để thực hiện các thay đổi cần thiết Those who subscribe to the foregoing points have an obligation directly or indirectly to participate in the attempt to implement the necessary changes.” Cơ sở khoa học môi trường – Sinh thái học bề sâu Chúc các em một kỳ thi thành công như mong đợi
Tài liệu liên quan