Đề tài Đặc điểm kinh tế kỹ thuật cũng như tổ chức công tác kế toán tại công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội

Mục đích lợi nhuận là mục tiêu trước mắt, lâu dài và thường xuyên của hoạt động kinh doanh và nó cũng là nguồn động lực của kinh doanh. Muốn có lợi nhuận thì doanh thu bán hàng và dịch vụ phải lớn và điều quan trọng là phải chiếm được khách hàng. Công ty kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội là một DNNN, trực thuộc tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội khi mới thành lập, công ty có chức năng.

doc14 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đặc điểm kinh tế kỹ thuật cũng như tổ chức công tác kế toán tại công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.Lêi më ®Çu Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét hoÆc mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô thÞ tr­êng nh»m môc ®Ých sinh lîi. Môc ®Ých lîi nhuËn lµ môc tiªu tr­íc m¾t, l©u dµi vµ th­êng xuyªn cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ nã còng lµ nguån ®éng lùc cña kinh doanh. Muèn cã lîi nhuËn th× doanh thu b¸n hµng vµ dÞch vô ph¶i lín vµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i chiÕm ®­îc kh¸ch hµng. C«ng ty kinh doanh vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi lµ mét DNNN, trùc thuéc tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi khi míi thµnh lËp, c«ng ty cã chøc n¨ng. - Kinh doanh nhµ - X©y dùng nhµ ë c¸c c«ng tr×nh c«ng céng - S¶n xuÊt g¹ch ngãi Nh­ng cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi b¶n chÊt lµ c¹nh tranh gay g¾t nh»m mang l¹i lîi nhuËn ngµy cµng cao, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù b­¬n ch¶i ®Ó t×m ra nh÷ng h­íng ®i mang tÝnh chiÕn l­îc phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, c«ng ty kinh doanh vµ ph¸t triÓnt nhµ Hµ Néi ®ang ngµy cµng kh¼ng ®inh ®­îc vÞ thÕ chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Bµi viÕt xin ®­îc tr×nh bµy mét vµi nÐt s¬ l­îc vÒ: ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt còng nh­ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty KDPTN Hµ Néi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn cña thÇy c« gi¸o cïng ban l·nh ®¹o, phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n c«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. B phÇn néi dung . 1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi *C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1389/QD -UB ngµy o3/04/1993 cu¶ UBND thµnh phè Hµ Néi trªn c¬ së s¸t nhËp cña 3 c«ng ty: - C«ng ty x©y dùng thanh Tr× - C«ng ty g¹ch Thanh Tr× - C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Thanh tr× C«ng ty ®­îc UBND thµnh phè, träng tµi kinh tÕ cÊp giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 108004 ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 1993. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i Tø HiÖp - Thanh Tr× - Hµ Néi. C«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã nhiÖm vô: - Kinh doanh nhµ, mua nhµ cò, c¶i t¹o n©ng cÊp ®Ó b¸n - S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, trang trÝ néi thÊt - Tæng thÇu x©y dùng cña c«ng tr×nh d©n dông, h¹ tÇng kü thuËt, san lÊp mÆt b»ng, thuû lîi giao th«ng n«ng th«n, c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho n«ng nghiÖp. - Tæ chøc dÞch vô t­ vÊn m«i giíi nhµ ®Êt * C¸c giai ®o¹n ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty - Giai ®o¹n 1(Tõ 1993 - 1996) Thêi gian nµy c«ng ty ®ang tù ®Þnh h­íng trªn c¬ së t×m hiÓu vµ n¾m b¾t thÞ tr­êng, giai ®o¹n nµy ®­îc kh¸i qu¸t nh­ sau: + Vèn ban ®Çu: 673.000.000 VND +Trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ 647.000.000 VND Vèn l­u ®éng 26.000.000 VND + VÒ qu¶n lý tµi chÝnh: Kh©u qu¶n lý tµi chÝnh cßn bÞ bu«ng láng, viÖc theo dâi, qu¶n lý sæ s¸ch kÕ to¸n cßn ch­a chÆt chÏ, bÞ thÊt l¹c nhiÒu, dÉn ®Õn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong kh©u ®èi chiÐu c«ng nî. + GÆp nhiÒu khã kh¨n ®èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i thu trong khi ®ã c¸c kho¶n nî ph¶I tr¶ th× kh«ng thÓ d©y d­a kÐo dµi ®­îc. + VÒ lao ®éng: Sè lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp chiÕm nhiÒu do tån t¹i tõ thêi bao cÊp. Trong giai ®o¹n nµy, c«ng ty cã bæ sung thªm mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh míi. Tæ chøc dÞch vô t­ vÊn nhµ ®Êt, nhËn thi c«ng x©y l¾p mÆt b»ng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi néi ®ång vµ giao th«ng n«ng th«n. Tæ chøc dÞch vô t­ vÊn x©y dùng trong c¸c ngµnh x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp, h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ vµ giao th«ng thuû lîi. - Giai ®o¹n 2 Tõ n¨m (1997 -2002) Giai ®o¹n nµy ®¸nh dÊu b­¬c ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng ty. C¸c c«ng tr×nh do c«ng ty thi c«ng ®Òu ®­îc chñ ®Çu t­ ®¸nh gi¸ cao vÒ mÆt chÊt l­îng còng nh­ kü thuËt. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong giai ®o¹n nµy t¹o thªm ®éng lùc cho viÖc ®¶m nhËn c«ng tr×nh cã qui m« lín nh­ + Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng vµ kinh doanh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ §¹iKim - §Þnh C«ng. + Dù ¸n chî trung t©m thÞ trÊn V¨n §iÓn. + Dù ¸n khu ®« thÞ CÇu B­¬u. Doanh thu quý I n¨m 2002 ®¹t 9.195.000.000VND nép ng©n s¸ch 1.121.000.000 VND. Trong giai ®o¹n nµy ®¸nh dÊu viÖc chuyÓn c«ng ty sang ®¬n vÞ trùc thuéc( Tæng c«ng ty ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi). Cã quyÕt ®Þnh sè 78/7999/QD - UB ngµy 21/09/1999 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty ®· cã nh÷ng h­íng ®i míi nh­: më réng qui m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, xö lý lao ®éng chê nghØ chÕ ®é. N©ng cÊp thªm nhiÒu trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho thi c«ng, n©ng cao vai trß cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn ph¸t huy tinh thÇn ®éc lËp tù chñ. 1.2 Vèn Vèn ban ®Çu: 673.000.000 VND Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 647.000.000 VND Vèn l­u ®éng : 26.000.000 VND Cho ®Õn n¨m 2000 nguån vèn doanh nghiÖp lµ 42.289.810.000 VND + Vèn cè ®Þnh 6.646.826.000VND + Vèn l­u ®éng 26.000.000 VND Vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp cho ®Õn quÝ I n¨m 2002 lµ 1.386.000.000®. KÕ ho¹ch n¨m 2002 doanh nghiÖp ­íc tÝnh tæng doanh thu lµ 75.000.000.000® Vèn l­u ®éng ®Þnh møc ®­îc x¸c ®Þnh n¨m 2002 lµ 19.946(TriÖu ®ång). ¦íc tÝnh sè vèn l­u ®éng thiÕu nµy sÏ ®­îc bæ sung dÇn tõ ng©n s¸ch vµ doanh nghiÖp tù bæ xung. Tõ nh÷ng sè liÖu thùc tÕ vµ nh÷ng ­íc tÝnh nªu trªn cho thÊy sè l­îng vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng, cã ®­îc ®iÒu ®ã lµ do sù vËn ®éng tr­íc hÕt cña b¶n th©n doanh nghiÖp kÕ ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù trî gióp cña UBND thµnh phè Hµ Néi, së tµi chÝnh vËt gi¸ Hµ Néi, së kÕ ho¹ch ®Çu t­ Hµ Néi, Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp, cïng víi sù n¨ng ®èng s¸ng t¹o cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn doanh nghiÖp 1.3.ThÞ truêng mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty, nhiÖm vô chøc n¨ng cña c«ng ty * C¸c lÜnh vùc kinh doanh Trªn c¬ së sù s¸t nhËp cña 3 c«ng ty c¸c lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi rÊt ®a d¹ng: dÞch vô x©y dùng s÷a ch÷a nhµ, trang trÝ néi thÊt ….bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c¸ nh©n tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. * NhiÖm vô cña c«ng ty C¨n cø vµo quyÕt ®inh thµnh lËp c«ng ty sè 1389 Q§ - UB ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 1993 cña UBND thµnh phè Hµ Néi c«ng ty cã c¸c nhiÖm vô chÝnh nh­ sau + Lµm thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh ho¹t ®éng theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi dung trong ®¬n xin thµnh lËp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt Ngµy 15/12/1994 UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 3545/Q§UB bæ sung mét sè nhiÖm vô cña c«ng ty nh­ sau: Tæ chøc dÞch vô t­ vÊn nhµ ®Êt, th«ng tin m«i giíi nhµ ®Êt + NhËn thÇu thi c«ng, san lÊp mÆt b»ng c¸c c«ng tr×nh néi ®ång vµ giao th«ng n«ng th«n. Sau khi chuyÓn sang trùc thuéc tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi, c«ng ty bæ sung thªm mét sè nhiÖm vô +X©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh d©n dông, giao th«ng ®« thÞ( cÊp tho¸t n­íc chiÕu s¸ng). + §µo ®¾p ®Êt ®¸, nÒ méc, bª t«ng, s¾t thÐp trong x©y dùng, l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ néi thÊt, ngo¹i thÊt c«ng tr×nh. + X©y dùng míi c¶I t¹o s÷a ch÷a n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông: Nhµ ë, tr­êng häc c¸c c«ng tr×nh phôc vô n«ng nghiÖp vµ giao th«ng n«ng th«n. + Kinh doanh nhµ, mua nhµ cò c¶I t¹o ®Ó b¸n, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. + Tæ chøc dÞch vô t­ vÊn nhµ ®Êt, m«i giíi nhµ ®Êt. * C¸c chøc n¨ng cña c«ng ty - Kinh doanh mua nhµ cò, x©y dùng c¶i t¹o ®Ó b¸n, cho thuª. - NhËn thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng: san lÊp mÆt b»ng, c¸c c«ng tr×nh d©n dông, giao th«ng ®« thÞ. - Kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸ ®­êng bé. - Kinh doanh kh¸ch s¹n, dÞch vô vµ vui ch¬i gi¶I trÝ. - Tæ chøc dÞch vô t­ vÊn nhµ ®Êt, th«ng tin m«i giíi nhµ ®Êt. *ThÞ tr­êng s¶n phÈm Lîi nhuËn võa lµ môc tiªu tr­íc m¾t võa lµ môc tiªu l©u dµi cña c«ng ty. L·nh ®¹o c«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ: Muèn cã lîi nhuËn th× doanh thu b¸n hµng vµ dÞch vô ph¶i lín vµ ph¶i chiÕm ®­îc kh¸ch hµng. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh khèc liÖt nh­ hiÖn nay, c«ng ty cµng cÇn ph¶i n¾m ®­îc kÞp thêi c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng hµng ho¸ phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng. Trªn c¬ së ®ã c«ng ty ®· ®Ò ra môc tiªu cña chiÕn l­îc kinh doanh. §ã lµ ph¶i chiÕm d­îc kh¸ch hµng trong vïng, ®Þa ph­¬ng, dÇn dÇn t¹o ®­îc vÞ thÕ v÷ng ch¾c trong sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña c«ng ty tõ ®ã më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. *MÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn khi míi thµnh lËp C«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi cã chøc n¨ng c¬ b¶n. Kinh doanh Nhµ. X©y dùng nhµ ë vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. S¶n xuÊt g¹ch ngãi. Tuy nhiªn, do sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mµ b¶n chÊt lµ sù c¹nh tranh gay g¾t nh»m môc tiªu lîi nhuËn, c«ng ty kh«ng ngõng vËn ®éng ®Ó t×m kiÕm nh÷ng s¶n phÈm nh÷ng mÆt hµng m¬Ý phï hîp víi xu h­íng ®i lªn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. V× lÏ ®ã víi ph­¬ng ch©m ®a ph­¬ng hãa quan hÖ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, c«ng ty kinh doanh nhµ Hµ Néi ®· tËp trung nghiªn cøu ®Ó më réng nghµnh nghª kinh doanh. 1.4.KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong quÝ n¨m 20002 so s¸nh qua mét sè n¨m gÇn ®©y B¶ng kÕt qu¶ kinh doanh quÝ I n¨m 2002 (§¬n vÞ triÖu ®ång) STT Chi tiªu QuÝ 1 n¨m 2002 1 Tæng doanh thu 9.195 2 Tæng chi phÝ gi¸ vèn cho doanh thu 8.912 3 Chi phÝ qu¶n lýdoanh nghiªp 232 4 L·i tr­íc thuÕ 246 5 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 78,8 6 Lîi nhuËn sau thuÕ 167,3 7 Vèn l­u ®éng hiÖn cã 1.368 8 §Çu t­ mua s¾m 500 9 Nhu cÇu vay vèn ®Çu t­ 74 10 Nguån vèn ®Çu t­ 1.567 11 Tæng sè lao ®éng 950(ng­êi) 12 Thu nhËp b×nh qu©n VND 1.000(ngh×n ®/ng­êi) 13 Nép ng©n s¸ch 1.121 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c n¨m STT ChØ tiªu 1996 1997 1998 1999 2000 1 Doanh thu (triÖu ®ång) 8.033 13.113 14,500 12000 48,655 2 Nép Ng©n s¸ch Nhµ n­íc(triÖu ®ång) 581 780 895 822 2453 3 Lîi nhuËn (triÖu ®ång) 119 145 124 187 450 4 Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi(ngh×n/ng­êi/th¸ng) 360 418 500 654 800 5 Tû suÊt lîi nhuËn/DT(%) 1,48 1,12 0,85 0,86 0,92 6 Tû suÊt lîi nhuËn/vèn(%) 17 18,3 15,4 20,8 50 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 2.1 Bé m¸y qu¶n lý S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý c«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi Ban gi¸m ®èc Phßng vËt t­ Kü thuËt Ban qu¶n lý dù ¸n Phßng Tµi vô –KÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Cöa hµng kinh doanh vËt liÖu x©y dùng §éi thi c«ng c¬ giíi C¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc c«ng ty C¸c ®éi S¶n xuÊt VLXD X­ëng c¬ khÝ §éi ®iÖn n­íc 2.2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Gåm 2 chøc n¨ng: + Chøc n¨ng qu¶n lý nh©n l­c, ph©n bæ nh©n l­c s¾p xÕp vµ bè trÝ nh©n l­c sao cho hîp lý, theo dâi tiÒn l­¬ng cña c¸c ®¬n vÞ, bé phËn trong DN. + Phôc vô ®êi sèng y tÕ, v¨n th­ ®¸nh m¸y ®iÖn n­íc cho sinh ho¹t, s¶n xuÊt cña c«ng ty. Qu¶n lý vµ ®iÒu ®éng ph­¬ng tiÖn ®i c«ng t¸c, ®¸nh m¸y, in Ên v¨n b¶n giÊy tê tµi liÖu cña c«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch, cã chøc n¨ng tham m­u tæng hîp cho ban gi¸m ®èc ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm ký kÕt hîp ®ång víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®èi t¸c, lËp dù to¸n c¸c c«ng tr×nh. Dùa trªn c¬ quan së sè liÖu vµ c¨n cø vµo biªn b¶n nghiªm thu cña c¸c c«ng tr×nh, kiÓm tra thèng kª, tæng hîp s¶n l­îng c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh hµng th¸ng, quý, n¨m, lËp kÕ ho¹ch s¶n l­îng quý, n¨m cña toµn c«ng ty. - Phßng vËt t­ kü thuËt - thiÕt bÞ + Bé phËn kü thuËt: ,Cã nhiÖm vô thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ gi¸m s¸t chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh , Theo dâi kiÓm tra mäi néi dung, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ thi c«ng , ThÝ nghiÖm tØ träng c­êng ®é nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt vµ mÉu thi c«ng ®Ó kÞp thêi thay ®æi thµnh phÇn vµ chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu cho phï hîp , NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh, c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ®èi víi c¸c ®éi bé phËn trong c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ ®èi t¸c + Bé phËn thiÕt bÞ vËt t­ , Gi¸m s¸t chung vÒ nhu cÇu vËt t­, thiÕt bÞ trong c«ng ty. LËp kÕ ho¹ch ph­¬ng ¸n ®iÒu ®éng m¸y, thiÕt bÞ c¸c c«ng tr×nh, xö lý vµ gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c vÒ t×nh tr¹ng, thiÕt bÞ, tiÕn hµnh theo dâi, tæng hîp qu¸ tr×nh khÊu hao, lËp kÕ ho¹ch s÷a ch÷a b¶o d­ìng ®Þnh kú vµ th­êng xuyªn ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ toµn c«ng ty - Phßng tµi vô - kÕ to¸n + Cã chøc n¨ng gi¸m ®èc ®ång tiÒn, kiÓm tra ®ång tiÒn thu chi tµi chÝnh trong tõng c«ng ty + Theo dâi tæng hîp c¸c nghiªp vô kinh tÕ ph¸t sinh, tæng hîp chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông c¸c c«ng tr×nh vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty còng nh­ c¸c ®¬n vÞ, bé phËn trùc thuéc. + LËp kÕ ho¹ch b¸o c¸o kÕ to¸n víi cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan , ®¬n vÞ nhµ n­íc cã liªn quan vµo cuèi th¸ng cuèi kú s¶n xuÊt, thanh to¸n, quyÕt to¸n khèi l­îng c«ng nî víi c¸c c¸ nh©n ®¬n vÞ cã liªn quan. +TiÕn hµnh theo dâi, kiÓm tra ®«n ®èc vÒ mÆt kü thuËt tÊt c¶ c¸c nghiªp vô ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Ban qu¶n lý dù ¸n ë mçi mét dù ¸n c«ng tr×nh ®Òu ®­îc c«ng ty lËp ra, ban qu¶n lý dù ¸n cña c«ng ty ®ã. Ban qu¶n lý dù ¸n cã nhiÖm vô ®¶m nhËn ®iÒu hµnh vµ chØ huy ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thi c«ng cña c«ng tr×nh do c«ng ty giao cho. KiÓm tra, theo dâi khèi l­îng, chÊt l­îng c«ng tr×nh ®ang thi c«ng v¹ch ®Þnh gi¸m s¸t trùc tiÕp tiÕn ®é, møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc, tiÕn hµnh nghiªm thu tõng phÇn, tõng giai ®o¹n c«ng tr×nh thùc hiÖn víi bªn ký kÕt. C¸c ®éi s¶n xuÊt, ®éi vËt liÖu, ®éi x©y dùng thi c«ng, c¬ giíi c¸c bé trùc thuéc lµ nh÷ng ®¬n vÞ chñ l­c cña c«ng ty víi chøc n¨ng trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. Thùc hiÖn thi c«ng s¶n xuÊt vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh, s¶n phÈm c«ng ty ®· ký kÕt vµ nhËn thÇu. C¸c ®éi vµ c¸c bé phËn trùc thuéc nµy ®Òu cã ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô vÒ mét hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. Víi qui m« vµ c¸ch thøc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nãi trªn cã hÖ thèng c«ng ty ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô, qu¶n lý chÆt chÏ vÒ mÆt kinh tÕ, kü thuËt víi tõng ®éi, tõng bé phËn, tõng c«ng tr×nh. 3.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt Tæ chøc s¶n xuÊt trong c«ng ty theo ph­¬ng thøc kho¸n gän c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, khèi l­îng c«ng viÖc cho c¸c ®¬n vÞ trong néi bé doanh nghiÖp (®éi, xÝ nghiªp, ph©n x­ëng, c¸c cöa hµng …). Trong qu¸ tr×nh kho¸n gän, kh«ng chØ cã tiÒn l­¬ng mµ cßn cã ®ñ c¸c chi phÝ vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô thi c«ng, chi phÝ chung cña bé phËn nhËn kho¸n. 4.§Æc ®iÓm tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n 4.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n vËt t­ Thñ quü Nh©n viªn kÕ to¸n, thñ kho ë c¸c ®éi, c«ng tr×nh KÕ to¸n tr­ëng - KÕ to¸n tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch chung vµ lµ ng­êi ®iÒu hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh. KÕ to¸n phã kiªm kÕ to¸n tæng hîp lµ ng­êi phô tr¸ch kÕ to¸n vµ gi¶i quyÕt mäi chuyÖn khi kÕ to¸n tr­ëng ®i v¾ng. - Thñ quü: Lµ ng­êi qu¶n lý tµi chÝnh cho toµn c«ng ty. - KÕ to¸n vËt t­ lµ ng­êi tæng hîp phÇn thanh to¸n t¹m øng chi phÝ nguyªn vËt liÖu, tæng hîp t×nh h×nh nhËp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty. - KÕ to¸n thanh to¸n lµ ng­êi ®¶m nhiÖm viÖc thanh to¸n víi ng­êi mua vµ thanh to¸n víi ng­êi b¸n - KÕ to¸n ng©n hµng lµ ng­êi ph¶i tËp hîp theo dâi Nî, Cã vµ c¸c kho¶n ph¸t sinh cña Ng©n hµng. Qua ®©y cho thÊy c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n hiÖn nay ®· t­¬ng ®èi phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ qui m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 4.2 Tá chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ C¸c chøng tõ doanh nghiªp sö dông gåm cã: *C¸c chøng tõ tiÒn mÆt PhiÕu thu(MÉu sè 01-TT – BB) PhiÕu chi (MÉu sè 02-TT – BB) GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (MÉu sè 03-TT – HD) GiÊy thanh to¸n t¹m øng (MÉu sè 04-TT – BB) Biªn lai thu tiÒn (MÉu sè 05-TT – HD) B¶ng kiÓm kª quü (MÉu sè 07-TT – BB) *C¸c chøng HTK Biªn b¶n kiÓm nhËn vËt t­, s¶n phÈm hµng hãa PhiÕu nhËp kho Phiªu xuÊt kho Vµ mét sè chøng tõ kh¸c 4.3 Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n C«ng ty sö dông hÇu hÕt c¸c tµi kho¶n trong chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh (ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/C§KT ngµy 1/11/1995 ®· s÷a ®æi bæ xung) trõ c¸c tµi kho¶n 128,129,139,155,157,161,212,213,229,344,451,532,vµ c¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 4.4 H×nh thøc sæ vµ tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ - H×nh thøc sæ mµ doanh nghiªn nghiªp sö dông lµ h×nh thøc NhËt ký -chøng tõ. C«ng ty h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p KKTX gÝa nhËp kho. §Þnh kú lµ mét th¸ng Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chøng tõ B¶ng kª Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o C¸o Tµi ChÝnh + NhËt ký chøng tõ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 + B¶ng kª sè 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 + B¶ng ph©n bè sè 1,2,3,4 + Sæ kÕ to¸n chi tiÕt sè 1,2,3,4,5,6, 4.5 Tæ chøc vËn dông hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n Doanh nghiªp chñ yÕu sö dông c¸c b¸o c¸o Tµi chÝnh B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh Ngoµi ra doanh nghiªp cã sö dông mét vµi B¸o c¸o qu¶n trÞ, tuy nhiªn lo¹i b¸o c¸o nµy kh«ng ®­îc phæ biÕn. KÕt luËn KÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi ®· kh«ng ngõng cñng cè ph¸t triÓn. Ra ®êi vµo ®óng thêi ®iÓm thay ®æi c¬ chÕ ho¹t ®éng ngµnh x©y dùng. C«ng ty ph¶i chÞu thö th¸ch gay g¾t trong hoµn c¶nh míi. Song ®­îc sù gióp ®ì cña §¶ng uû l·nh ®¹o Tæng c«ng ty bèn n¨m qua c«ng ty ®· tiÕn hµnh vµ duy tr× ®­îc s¶n xuÊt, t¹o ®ñ viÖc lµm, cuéc sèng cho ng­êi lao ®éng. Lùc l­îng cña c«ng ty còng ®­îc bæ xung thªm c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ. §Õn nay c«ng ty kinh doanh vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi ®· thùc sù lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ m¹nh toµn diÖn cña ngµnh. V× thêi gian ®i thùc tÕ xuèng ®¬n vÞ cßn nhiÒu h¹n chÕ còng nh­ lÇn ®Çu thùc tËp nªn B¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña thµy gi¸o ®Ó khi vµo viÕt ®Ò tµi gÆp nhiÒu thuËn lîi h¬n.
Tài liệu liên quan