Đề tài Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức, chính sách, cơ chế hoạt động của bảo hiểm y tế ở Việt Nam và một số nước trên thế giới

Con người là nguồn tài nguyên quý báu nhất, quyết định sự phát triển của đất nước, trong đó sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Năm 1978, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ra lời tuyên bố Alma-Ata: “Sức khoẻ cho mọi người”, được xem là cương lĩnh hành động cho mỗi quốc gia trên thế giới: Phải chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng. Từ khi thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm, chú trọng đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Trong thời kỳ bao cấp, mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ miễn phí, do ngân sách nhà nước cấp. Tuy nhiên, do sự gia tăng về chi phí y tế, mô hình bệnh tật ngày càng đa dạng, giá thuốc tăng, việc áp dụng các kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị nên nguồn ngân sách nhà nước cấp không đủ đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Từ sau Đại hội VI của Đảng, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới. Ngành Y tế cũng có nhiều thay đổi trong quản lý và trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước cấp, Chính phủ còn cho phép thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời tìm các nguồn tài chính khác nhằm đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh trong điều kiện xoá bỏ bao cấp, tiến tới thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khoẻ, nâng cao tính cộng đồng và gắn bó mọi thành viên trong xã hội. Điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua chính sách Bảo hiểm y tế. Sau 3 năm thí điểm ở một số địa phương, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế kèm theo Nghị định số 299/ HĐBT ngày 15 tháng 8 năm 1992, chính thức khai sinh ra chính sách Bảo hiểm y tế ở Việt Nam . Sự ra đời của Bảo hiểm y tế là khách quan và cần thiết, phù hợp với quá trình đổi mới và phát triển của đất nước nói chung, của ngành y tế nói riêng, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Bảo hiểm y tế thể hiện tính nhân đạo và công bằng xã hội trong khám chữa bệnh, đồng thời góp phần đổi mới cơ chế quản lý kinh tế y tế. Bảo hiểm y tế đã từng bước trở thành một nhu cầu tất yếu của xã hội. Với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động của bảo hiểm y tế ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, chúng tôi tiến hành đề tài: “Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức, chính sách, cơ chế hoạt động của bảo hiểm y tế ở Việt Nam và một số nước trên thế giới”. Với các mục tiêu sau: 1- Nghiên cứu, đánh giá mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và các chính sách của Bảo hiểm y tế Việt Nam. 2- Tìm hiểu hoạt động Bảo hiểm y tế một số nước trên thế giới. 3- Đề xuất và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo hiểm y tế ở Việt Nam.

doc62 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1805 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức, chính sách, cơ chế hoạt động của bảo hiểm y tế ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan