Đề tài Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa - Hiên đại hóa đất nước

* Mục tiêu của CNH-HĐH. -Mục tiêu của cộng nghiệp hoá, hiện đại hoá là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất -kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội . -Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. Lực lượng sản xuất đến lúc đó sẽ đạt trình độ tương đối hiện đại , phần lớn lao động thủ công được ta thế bằng lao động sử dụng máy móc, điện khí cơ bản hoá được thực hiện trong cả nước , năng suất lao động xã hội và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn nhều so với hiện nay.Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 8 đến 10 lần so với năm 1990.

doc8 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1510 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa - Hiên đại hóa đất nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Đề Tài: Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Nội dung chia làm 4 * Mục tiêu CNH-HDH * Nguồn lực CNH-HDH * Nguồn lực chủ yếu con người trong đó vai trò của thanh niên là động lực chủ yếu. * Nhiệm vụ và đặc đểm của thanh niên. * Mục tiêu của CNH-HĐH. -Mục tiêu của cộng nghiệp hoá, hiện đại hoá là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất -kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội . -Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. Lực lượng sản xuất đến lúc đó sẽ đạt trình độ tương đối hiện đại , phần lớn lao động thủ công được ta thế bằng lao động sử dụng máy móc, điện khí cơ bản hoá được thực hiện trong cả nước , năng suất lao động xã hội và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn nhều so với hiện nay.Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 8 đến 10 lần so với năm 1990. -Về quan hệ sản xuất , chế độ sở hữa , cơ chế quản lý và chế độ phân phối gắn kết với nhau, giải phóng sức lao sản xuất, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trương kinh tế, thực hiện công bằng xã hội. -Kinh tế nhà nước thực hiện tốt vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã trở thành nền tảng.Kinh tế tư bản nhà nước dưới các hình thức khác nhau tồn tai phổ biến. Kinh tế cá thể , tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân chiến tỷ trọng đáng kể. -Về đồi sống vật chất và văn hoá, nhân dân có cuộc sống no đủ, có nhà tương đối tốt, có điều kiện thuận lợi về đi lại ,học hành, chữa bệnh, có mức hưởng thụ văn hoá khá. Quan hệ xã hội lành mạnh, lối sống văn minh;phát huy những giá trị cao đẹp và truyền thống vẻ vang của dân tộc. -Làm được những việc nói trên sẽ là một bước tiến lớn trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. -Giai đoạn từ nay đến năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ của nhân dân ta là tập trung mọi lực lượng , tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh công cuộcđổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hoád nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa,phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đề ra trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000; tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững đi đôi giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào đầu thế kỷ sau. * Nguồn lực CNH-HĐH --Muốn xây dựng Việt Nam thành một nước XHCN giàu mạnh và văn minh, chúng ta không còn con đường nào khác là phải tiến hành CNH, HĐH. Đó là một tất yếu đối với một nước có nền kinh té lạc hậu quá độ lên CNXH như nước ta. Các Mác nói:”Một xã hội chỉ phát triển cao với mọt nền đại công nghiệp “. Việt Nam là một nước ở điểm xuất phát rất thấp, nông nghiệp lạc hậu, lại phải trải qua bao nhiêu năm chiến tranh tàn phá. Do vậy để thực hiện thắng lợi sự nghệp CNH,HĐH,chúng ta phải đi tắt đón đầu, lấy khoa học công nghệ(KHCN) làm nền tảng, phát huy năng lực nội sing của đất nước. -Vậy để đạt được mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hiện đại trong vòng 10-20 năm, nước ta chỉ có con đường là tiến hẳng vào khoa học và công nghệ hiện đại, kiên quyết đoạn tuyệt với thứ công nghệ lạc hậu để tránh thành một bãi thải công nghiệp. Khoa học công nghệ đã trở thành vấn đề mang ý nghĩa sống còn đối vớ sự phát triển kinh tế –xã hội, củng cố quốc phòng , an ninh của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng làm thế nào đeer chuyển giao được KH-CN hiện đại , tiếp thu được các tri thức khoa học của thế giới, thích nghi và làm chủ các công nghệ tiên tiến từ nước ngoài? Điều đó chỉ thực hiện bằng nâng cao năng lực nội sinh về KHCN. Con người với vốn tri thức, kinh nghiệm, tinh thần năng động sáng tạo được xem là hạt nhân của lực lượng sản xuất , là yếu tố động nhất, cách mạng nhất thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, và trong điều kiện hiện nay khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Do vậy chúng ta có thể thấy rằng, trong thời đại ngày nay CNH-HĐH không thể thành công nếu thiếu đội ngũ cán bộ KHCN giỏi , có đủ đức đủ tài.:”Không thể nói đến CNH-HĐH đất nước trong thời đại văn minh trí tuệ , thời đại cách mạng khoa học và công nghệ, thời đại sing thái mà thiếu đội ngũ cán bộ giỏi”.Bởi lẽ cán bộ khoa học và lực lượng lao động là lực lượng nòng cốt trong nguồn nhân lực mà chung ta cần tạo ra nhằm bảo đảm thành công cho CNH-HĐH. Đội ngũ đó không chỉ tạo ra những thành tựa KHCN tiên tiến, mà còn sử dụng chúng để cải biến, chuyển dịch cơ cấu kinmh tế, quẩn lý xã hội và tạo ra nguồn nhân lực mới ngày có chất lượng cao.Một thực tế hiện nay là phần lớn đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao lại ở độ tuổi “về hưu”,điều đó dẫn tới nguy cơ hụt hẫng cán bộ. Bên cạnh đó không ít cán bộ KHCN giỏi đã chuyển sang công tác khác ,hoặc bỏ nghề , thậm chí còn bỏ ra nước ngoài làm việc do đời sống khó khăn và điều kiện làm việc thiếu thốn khiến cho tình trạng lãng phí “chất xám”,”chảy máu chất xám” đến mức báo động. -Thực tế đang đặt ra cho thế hệ trẻ hiên nay những vấn đề bức xúc cần phải cói lời giải đáp.Đối với nước ta khi nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất còn hạn hẹp thì nguồn lực tài nguyên con người , tài nguyên chất xám là yếu tố quyết định đến sự phát triển của đất nước …Người xưa đã có câu :”Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nếu nguyên khí mạnh thì quốc gia hưng thịnh , nguyên khí yếu thì quốc gia suy vong”.Vậy để tạo lên thắng lợi của sự nghiệp CNH, HĐH thì thanh niên Việt Nam hiện nay cần phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ những vấn đề thực tế của đấtt nước và phải ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc đối với sự nghiệp và lý tưởng cao cả mà Đảng và nhân dân ta hướng tới. -Có thể nói CNH, HĐH là cơ hội để cho thế hệ thanh niên ngày hôm nay có điều kiện để phát huy ti năng, nhiệt huyết. Đó là môi trường thuận lợi cho thanh niên phấn đấu làm lên sự nghiệp lớn,vì lợi ích chung của đất nước và lợi ích của mổi thanh niên trong cộng đồng dân tộc. -Tình hình chính trị –xã hội ổn định . MôI trường hoà bình , sự hợp tác liên kết , chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát triển tạo điều kiện để chúng ta phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực nguồn vốn công nghệ mới , kinh nghiệm quản lý , mở rộng thị trường phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH.Đó là cơ hội tạo ra bước phát triển mới tăng tốc đưa đất nước từng bước tiến lên. * Nguồn lực con người . -Bước sang thời kỳ mới (CNH, HĐH đất nước ) nhân tố con người và thế hệ trẻ giữ vai trò quyết định .Vì vậy báo cáo của BCH T.Ư Đảng trong đại hội VIII do cố vấn Đỗ Mười Đã xác định :”;Bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định của công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá”. -Hiện nay , công nghệ và nguồn lực có trình độ cao ngày càng rõ ưu thế so với tài nguyên thiên nhiên, trong đó nguồn nhân lực có ý nghĩa hàng đầu.Nguồn nhân lực đang trở thành yếu tố chủ đạo đối với tăng trưởng kinh tế một cacýh nhanh chóng và bền vững.Đầu tư phát trển nguồn nhân lực là sự lưạ chọn đúng đắn khi bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH song nguồn nhân lực nước ta còn rất kém. -Giới thanh niên Việt Nam ngày càng tin tưởng vào con đường XHCN mà Đảng,Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, trung thành với dân tộc, với tổ quốc ,kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh , tích cực tham gia vào sự nghiệp CNH,HĐH đất nước , thực hiện các trương trình phát triển kinh tế-xã hội, văn hoá quốc phòng an ninh …,”Vì dân giàu, nước mạnh ,xã hội công bằng, văn minh “,Vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội . Được sự chăm no giáo dục , rèn luyện của đảng của nhân dân , thanh niên hiện nay so với trước kia đã có nhiều tiến bộ , trưởng thành về mọi mặt :Bản lĩnh chính trị, lý tưởng hoài bão cao đẹp, trình độ văn hoá, khoa học cônh nghệ, lối sống thể lực …Đây là những tiềm năng to lớn của thanh niên sẽ được phát huy ngày càng cao, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . -Cùng với tiến trình đổi mới xã hội, Đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, trong điều kiện kinh tế thị trường , dưới tác động mọi mặt của tình hình trong nước và ảnh hưởng của mở rông giao lưa quốc tế, thanh niên nước ta sẽ có biến đổi xâu sắc về mọi mặt. -Sẽ xuất hiện những nét mới trong chân dung của lớp trẻ theo hướng khẳng định cá nhân và cá tính có bản lĩnh và ý trí vươn lên không sợ đói nghèo, thấp kém, có khả năng đáp ứng được yêu cầu của CNH, HĐH đất nước vào năm 2010. -Trí thức trẻ trở thành lực lượng sản xuất đi đầu trong việc ứng dung công nghệ tiên tiến vật liệu mới, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và góp phần đắc lực nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên trường quốc tế . * Nhiệm vụ và đặc điểm của thanh niên. +Nhiệm vụ của thanh niên: -Trước ngưỡng cửa của thế kỷ mới hứa hẹn nhiều đổi thay, mỗi bạn trẻ hẳn đã có lần tự hỏi :Mình đã chuẩn bị được những hành trang gì để hoà nhịp cùng bước tiến của thời đại, phải làm gì và bằng cách nào để vươn lên làm chủ chi thức, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, mở rộng tầm nhìn, sự hiểu biết ở tầm cao thời đại nhằm biến những cơ hội và thử thách trong tương kai thành cuộc thử nghiệm quan trọng chứng minh cho lòng can đảm và sự bứt phá vượt lên chính bản thân mình. Kết quả dù đạt ở mức độ nào cũnh cho ta lời giải đáp trung thực nhất về mọi khía cạnh của bản thâ, nó cho phép nhận rõ mình đang ở giới hạn nào của quá trình vận động và phát triển từng bước xác định mục tiêu phấn đấu và vạch ra kế hoạch hành động cho tương lai, tạo lập một cuộc sống tinh thần phong phú khởi nguồn cho những quyết định quan trọng để cùng nhau bước vào thế kỷ 21. -Trong”vali” hành trang vào đời, cái gì đã được chuẩn bị tốt, cái gì chưa đầy đủ cần phải hoàn thiện, cái gì cần thiếu thì bổ xung, đó là những vấn đề mà sinh viên hiện nay đều quan tâm . Đương nhiên, mỗi thế hệ đều có yêu cầu, nội dung và cách thức chuẩn bị cho mình , và đều có những hành trang cơ bản và chung nhất. Yêu nước là một hành trang như thế . -Trong thời đại phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ, của kinh tế tri thức, vấn đề bức thiết đối với các bạn là phải chuẩn bị kỹ cho mình mọi điều kiện nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời đại, của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Mong muốn thành đạt trong cuộc sống là động lực phấn đấu của mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Không có ước mơ, hoài bão thì con người thiếu đi động lực để phấn đấu. Không có ý chí quyết tâm thì ước mơ, hoài bão cũng không trở thành hiện thực. Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Trong “vali” hành trang của mình, các bạn phải chuẩn bị kỹ hơn về tinh thần yêu nước, ý trí tự tôn và lòng tự hào dân tộc. Tinh thần yêu nước là hành trang đặc biệt, là chất keo dích kết của tất cả các hánh trang khác của bạn. -Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, nước Việt Nam thân yêu của chúng ta thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Lời phát biểu đó của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng đã phản ánh quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng toàn dân ta. Mỗi người Việt Nam đều có trách nhiệm phấn đấu vì mục tiêu đó. Thanh niên hôm nay, không thể nào khác, có trách nhiệm lớn lao gánh vác nhiệm vụ lịch sử to lớn ấy. Và đó là định hướng để các bạn lựa chọn hành trang cho bản thân mình. -Bước vào thế kỷ mới, chúng ta hãy xây dựng cho mình một lý tưởng sống, lý tưởng đó phải gắn liến với việc giữ gìn độc lập, tự do của dân tộc , phấn đấu vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng,dân chủ và văn minh theo định hgướng XHCN. Xây dựng cho mình một lối sống” cần kiện văn minh “,một lẽ sống “mính vì mọi người “và vì tinh thần lao động “hiệu quả sáng tạo “theo phương châm”Đoàn kết,đoàn kết ,đại đoàn kết “.Chúng ta hãy lắng nghe lời chỉ dạy của Bác Hồ, như các thế hệ cha anh đi trước đã từng thực hiện “Không có việc gì khói. Chỉ sợ lòng không bền .Đào núi và lấp biển . Quyết trí ắt làm lên”. Tổ quốc đang vẫy gọi chúng ta. Sự nghiệp CNH, HĐH đang chờ đón chúng ta. - Cuộc sống sẽ tẻ nhạt, trì trệ biét bao nếu không có những khám phá và phát hiện mới. Đó là nền tảng cơ bản để hiểu rõ quy luật tự nhiên- xã hội- tư duy con người và bản chất sự sống trên trái đất .Sự sáng tạo kết hợp với trí tưởng tượng phong phú thường khởi đầu cho những phát kiến bất ngờ chưa thể lường trước được. - Dù đang giữ vị trí nghề nghiệp hay thuộc tầng lớp xã hội nào, tuổi trẻ cũng làlực lượng quan trọng phản ánh diện mạo, tương lai đất nước bằng sự trẻ trung năng động, bằng hoài bão sáng tạo và niền khát khao thành công hạnh phúc. Trước mắt mỗi người,đường đời đang rộng mở với những không ít cơ hội quý giá đan xen những cán dỗ vô tình rình rập. Không rễ gì tìm được câu trả lời khách quan trước bao nhiêu sự việc, bao nhiêu tình huống xảy đến bất ngờ, đòi hỏi phải tỉnh táo suy nghĩ, phân tích lý giải, thể nghiệm để đi đến đúng đắn là việc làm hàng ngày của chúng ta. - Cánh cửa thế kỷ 21 đang mở ra những vận hội và niềmlạc quan mới cho nhân loại vươn lên đạt được những ước mong cao đẹp của mình . Giữa những triển vọng hấp dẫn của cuộc sống tương lai tươi đẹp đang chờ đó, chúng ta có quyền hy vọng tuổi trẻ Việt Nam hôm nay bằng sức mạnh tri thức , tài năng sáng tạo cùng sự tin tưởng của bản thân chính là thế hệ đáng tin cậy sẽ xây đắp và tô điểm cho đất nước trong thế kỷ mới ngày một “đàng hoàng hơn , to đẹp hơn “như Bác Hồ kính yêu thường mong đợi. +Đặc điểm của thanh niên: - Là lớp người nhạy cảm năng động sáng tạo, có tri thức , có hoài bão và ước mơ, có ý chí và nghị lực…Tuổi trẻ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ dã thực sự là dội quân xung kích chiến lược Trong một giai đoạn cách mạng. Trước dây trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ khôi phục, xây dựng và bảo vệ tổ quốc ;lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam tiếp nối nhau xả nhân vì sự nghiệp chung. Ngày nay trong công cuộc CNH, HĐH hội nhập và đổi mới ;tuổi trẻ Việt Nam cũng có mặt trên khắp mọi miền đất nước. ở những nơi gian khổ và ác liệt nhất, họ vẫn tỏ rõ tinh thần quả cảm, lòng nhiệt tình cách mạng, chí tiến thủ, và bản lĩnh kiên cường, lao động sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao. Trọng trách của sự nghiệp đổi mới đang đặt ra trước mắt tuổi trẻ những nhiệm vụ rất to lớn. Trong mọi hoàn cảnh, họ luôn luôn là người kế tụctrung thành và xuất sắc sự nghiệp kế tục của Đảng .Lý tưởng chiến đấu của tuổi trẻ Việt Nam cũng chính là lý tưởng của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. -Thế hệ trẻ sống có lý tưởng là thế hệ tha thiết với độc lập tổ quốc .Độc lập dân tộc chính là thành quả được đổi bằng xương máu của nhiều thế hệ .Dó đó đọc lập tự do là thiêng liêng cao cả và bất khả xâm phạm. Trong một hoàn cảnh, tuổi trẻ phải dám sẵn sàng hi sinh để bao vệ độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền đất nước, trước bất kỳ kẻ thù xâm lược nào. Nhưng để bảo vệ và củng cố độc lập, tự do, con đường duy nhất là đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc là điều kiện kiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa .Chủ nghĩa xã hội là cơ sở vững chắc để bảo vệ và củng cố độc lập dân tộc . Nhờ giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã tập hợp được sức mạnh của cả dân tộc, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược và ngày nay đang thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa cả nước vững bước tiến vào thế kỷ 21. - Muốn hoàn thành nhiệm vụ trọng đại ấy, trước hết, tuổi trẻ Việt Nam phải phát huy cao truyền thống hiếu học. Biết chủ động khắc phục mọi khó khăn, chuyên cần và sáng tạo ,nỗ lực thi đua học tập và rèn luyện, vươn lên chiến lĩnh những đỉnh cao khoa học và công nghệ. Nhanh chóng hội nhập với xu thế phát triển của nền văn minh nhân loại, nắm bắt và tận dụng mọi thời cơ thâu tóm tri thứ, đẩy lùi nguy cơ, tạo lên sức mạnh tổng hợp. Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên cụ thể phải là giáo dục ý thức trách nhiệm học tập. Không chiếm lĩnh được đỉnh cao của khoa học và công nghệ sẽ không bảo vệ được độc lập chủ quyền dân tộc, không tạo ra được những ưu thế , lợi thế đủ sức cạnh tranh và chủ động hội nhập. Trong nền kinh tế tri thức, dân tộc nào vươn tới đỉnh cao của trí tuệ, dân tộc đó sẽ chiến thắng. Tụt hậu về trí tuệ sẽ là nguy cơ của mọi nguy cơ .Thấm nhuần lý tưởng cách mạng trong giai đoạn đổi mới phải hành động tự giác trong học tập . Trong giai đoạn phát triển của đất nước ta – giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, thì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại há đất nước là nhiệm vụ trung tâm, là giải pháp quyết định đưa nước ta khắc phục nguy cơ tụt hậu, là quá tình phấn đấu lâu dài của nhân dân ta. Điều đó được thể hiện trong việc chỉ đạo của Đảng và Nhà nước những tiền đề tạo nên sự thắng của sự nghiệp đó . Và trong nguồn nhân lực ấy thì thanh niên – sinh viên lại giữ vai trò quan trọng, là nguồn lực chủ yếu, bởi họ chiếm một số lượng lớn trong số người ở độ tuổi lao động của nước ta, họ có một nhiệm vụ hay giữ một trọng trách hết sức nặng nề những người được đào tạo thành thạo về kỹ năng nghề nghiệp, được tổ chức tốt về kiến thức văn hóa, chính trị, đạo đức, lối sống.... Nhận thức được vị thế của mình trong xã hội, mỗi thanh niên – sinh viên phải không ngừng học hỏi, tiếp nhận kiến thức, sử lý thông tin, phải ren luyện cả đức lẫn tài, tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân hay nói cách khác phải tự giáo dục về tri thức, phẩm chất, nhân cách để sao cho xứng đáng với trọng trách mà xã hội giao phó, để xây dụng nên một đất nước “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh “, để thực hiện được tiến bộ xã hội, đi lên chủ nghĩa xã hôị và chủ nghĩa cộng sản, và cũng là để thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội VIII của Đảng đề ra là “ Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.