Ðề khảo sát đại học lần thứ nhất năm học 2010 - 2011 môn Hóa học

Trong 4 lựa chọn của mỗi câu dưới ñây, chỉ duy nhấtcó 1 lựa chọn ñúng. Hãy tô ñen lựa chọn ñúng ñó trong phiếu trả lời. C©u 1 : Trộn 200 mL dung dịch hỗn hợp H2SO40,04 M và HNO 30,02 M với 300 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,04 M và KOH 0,02 M. pH của dung dịch tạothành là A. 2,4 B. 1,9 C. 1,6 D. 2,7 C©u 2 : Dãy gồm các chất tham gia phản ứng thuỷ phân (trongñiều kiện thích hợp) là A. polistyren, tinh bột, steroit, saccarozơ. B. xenlulozơ, mantozơ, fructozơ. C. protit, glucozơ, sáp ong, mantozơ. D. xenlulozơ, tinh bột, chất béo, saccarozơ. C©u 3 : Cho các chất sau: HCHO, HCOOH, HCOONH4, CH3CHO và C2H2, số chất tham gia ñược phản ứng tráng gương là: A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 C©u 4 : Hỗn hợp X gồm etylen và propylen với tỷ lệ thể tíchtương ứng là 3:2. Hiñrat hoá hoàn toàn một thể tích X thu ñược hỗn hợp ancol Y, trong ñó tỷ lệ về khối lượng các ancol bậc 1 so với ancol bậc hai là 28:15. thành phần phần trăm về khối lượng của ancol propylic trong hỗn hợp Y là : A. 19,58%. B. 18,34%. C. 21,12%. D. 11,63%.

pdf5 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ðề khảo sát đại học lần thứ nhất năm học 2010 - 2011 môn Hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ð KHO SÁT ðI HC LN TH NHT Trưng THPT Thành Phú NĂM HC 2010 2011 MÔN HÓA HC Thi gian: 90 phút (không k thi gian giao ñ) Trong 4 la chn ca mi câu dưi ñây, ch duy nht có 1 la chn ñúng. Hãy tô ñen la chn ñúng ñó trong phiu tr li. C©u 1 : Trn 200 mL dung dch hn hp H 2SO 4 0,04 M và HNO 3 0,02 M vi 300 ml dung dch hn hp NaOH 0,04 M và KOH 0,02 M. pH ca dung dch to thành là A. 2,4 B. 1,9 C. 1,6 D. 2,7 C©u 2 : Dãy gm các cht tham gia phn ng thu phân (trong ñiu kin thích hp) là A. polistyren, tinh bt, steroit, saccarozơ. B. xenlulozơ, mantozơ, fructozơ. C. protit, glucozơ, sáp ong, mantozơ. D. xenlulozơ, tinh bt, cht béo, saccarozơ. C©u 3 : Cho các cht sau: HCHO, HCOOH, HCOONH 4, CH 3CHO và C 2H2, s cht tham gia ñưc phn ng tráng gương là: A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 C©u 4 : Hn hp X gm etylen và propylen vi t l th tích tương ng là 3:2. Hiñrat hoá hoàn toàn mt th tích X thu ñưc hn hp ancol Y, trong ñó t l v khi lưng các ancol bc 1 so vi ancol bc hai là 28:15. thành phn phn trăm v khi lưng ca ancol propylic trong hn hp Y là : A. 19,58%. B. 18,34%. C. 21,12%. D. 11,63%. C©u 5 : ð trung hòa dung dch thu ñưc khi thy phân 4,5375 gam mt photpho trihalogenua cn dùng 55 ml dung dch NaOH 3M. Xác ñnh công thc phân t ca photpho trihalogenua ñó. A. PF 3 B. PCl 3 C. PI 3 D. PBr 3 C©u 6 : Nung hn hp bt gm 15,2 gam Cr 2O3 và m gam Al nhit ñ cao. Sau khi phn ng hoàn toàn, thu ñưc 23,3 gam hn hp rn X. Cho toàn b hn hp X phn ng vi axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H 2 ( ñktc). Giá tr ca V là: A. 4,48. B. 10,08. C. 3,36. D. 7,84. C©u 7 : ðt cháy hoàn toàn 0,1 mol cht A (C xHyO2) thu ñưc dưi 0,8 mol CO 2. ð trung hoà 0,2 mol A cn 0,2 mol NaOH. Mt khác, 0,5 mol A tác dng ht vi natri dư thu ñưc 0,5 mol H 2. S nguyên t hiñro trong phân t cht A là A. 6. B. 8. C. 10. D. 12. C©u 8 : ðt cháy hoàn toàn hn hp gm 2 este no h ñơn chc cn 5,68 g khí oxi và thu ñưc 3,248 lít khí CO 2 (ñktc). Cho hn hp este trên tác dng va ñ vi KOH thu ñưc 2 rưu là ñng ñng k tip và 3,92 g mui ca mt axit hu cơ. Công thc cu to ca 2 este là : A. C3H7COOCH 3 và CH 3COOC 2H5 B. HCOOCH 3 và HCOOC 2H5 C. C2H5COOCH 3 và CH 3COOCH 3 D. CH 3COOCH 3 và CH 3COOC 2H5 C©u 9 : 2−+ − → 2 − + Cho phn ng : S2 O 8 2I 2SO 4 I 2 Nu ban ñu nng ñ ca ion I bng 1,000 M và nng ñ sau 20 giây là 0,752 M thì tc ñ trung bình ca phn ng trong thi gian này bng: A. 24,8.10 –3 mol/l.s B. 12,4.10 –3 mol/l.s C. 12,4.10 –3 mol/l.s D. 6,2.10 –3 mol/l.s C©u 10 : Cho 0,784 lít khí CO 2 (ñktc) hp th hoàn toàn vào dung dch hn hp X cha 0,03 mol NaOH và 0,01 mol Ca(OH) 2. Khi lưng kt ta thu ñưc là A. 1,0 gan B. 1,5 gam C. 3,5 gam D. 3,0 gam C©u 11 : Trong s các tinh th cho sau ñây, tinh th nào thuc tinh th phân t A. Photpho trng B. Kim cương C. Mui ăn D. Bc kim loi C©u 12 : Cho dãy các cht: FeO, Fe(OH) 2, FeSO 4, Fe 3O4, Fe 2(SO 4)3, Fe 2O3. S cht trong dãy b oxi hóa khi tác dng vi dung dch HNO 3 ñc, nóng là A. 4 B. 3 C. 6 D. 5 – Thư vin ð thi trc nghim 1/4 C©u 13 : Cho 2,16 gam Mg tác dng vi dung dch HNO 3 (dư). Sau khi phn ng xy ra hoàn toàn thu ñưc 0,896 lít khí NO ( ñktc) và dung dch X. Khi lưng mui khan thu ñưc khi làm bay hơi dung dch X là : A. 13,92 gam B. 8,88 gam C. 6,52 gam D. 13,32 gam 2+ 2 2+ C©u 14 : Cho các cht và ion sau: Mg , Ca, Br 2, S , Fe và NO 2. Các cht hoc ion va có tính oxi hóa va có tính kh là: 2+ 2+ 2+ 2 2+ A. Fe , NO 2, Br 2 B. Mg , Fe , NO 2 C. Br 2, Ca, S D. Fe , NO 2 C©u 15 : Dung dch nưc ca A làm quỳ tím ng sang màu xanh, còn dung dch nưc ca cht B không làm ñi màu quỳ tím. Trn ln hai dung dch hai cht li thì xut hin kt ta. A và B có th là: K2CO 3 và A. NaOH và K 2SO 4 B. KOH và FeCl 3 C. Na 2CO 3 và KNO 3 D. Ba(NO 3)2 C©u 16 : Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hn hp gm Al và Mg vào dung dch HNO 3 loãng, thu ñưc dung dch X và 3,136 lít ( ñktc) hn hp Y gm hai khí không màu, trong ñó có mt khí hoá nâu trong không khí. Khi lưng ca Y là 5,18 gam. Cho dung dch NaOH (dư) vào X và ñun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phn trăm khi lưng ca Al trong hn hp ban ñu là A. 15,25% B. 12,80% C. 10,52% D. 19,53% C©u 17 : Cho 5,1 gam hn hp X gm Al và Mg tác dng va ñ vi dung dch HCl thy khi lưng dung dch tăng lên 4,6 gam. S mol HCl tham gia phn ng là : A. 0,5 mol B. 0,3 mol C. 0,25 mol D. 0,125 mol C©u 18 : A là hn hp kim loi Ba và Al. Hòa tan m gam A vào lưng dư nưc thy thoát ra 8,96 lít khí H2 (ñktc). Cũng hòa tan m gam A vào dung dch NaOH dư thì thu ñưc 12,32 lít khí H 2 (ñktc). Khi lưng m bng A. 58,85 gam. B. 21,80 gam. C. 57,50 D. 13,70 gam C©u 19 : Hòa tan hoàn toàn m g hn hp bt gm Fe 3O4 và FeCO 3 trong dung dch HNO 3 nóng dư, thu ñưc 3,36 lít hn hp A gm 2 khí (ñktc) và dung dch B. T khi hơi ca A ñi vi hiñro bng 22,6. Giá tr m là A. 13,92 g B. 69,6 g C. 15,24 g D. 6,96 g C©u 20 : Hn hp A cha 3 ancol ñơn chc X, Y, Z là ñng ñng k tip (X< Y < Z). ðt cháy 1 mol A thu ñưc 2,01 mol CO 2. Oxi hoá 4,614 gam A bng CuO ñưc dung dch B. Cho B tác dng ht vi dung dch AgNO 3 trong NH 3 dư ñưc 0,202 mol Ag. Công thc phân t ca X, Y, Z ln lưt là: A. C2H3OH, C 3H5OH, C 4H7OH B. C2H4(OH) 2, C 3H6(OH) 2, C 4H8(OH) 2 C. CH 3OH, C2H5OH, C 3H7OH D. C2H5OH, C 3H7OH, C 4H9OH C©u 21 : 10 gam hn hp X gm CH 4, C 3H6 và C 2H2 làm mt màu 48 gam Br 2 trong dung dch. Mt khác 13,44 lít khí X (ñktc) tác dng va ñ vi AgNO 3/NH 3 ñưc 36 gam kt ta. Thành phn % v khi lưng ca CH 4 có trong X là: A. 20% B. 25% C. 32% D. 50% C©u 22 : So sánh tính kim loi ca 4 kim loi A, B, C, D. Bit rng: (1) Ch có A và C tác dng ñưc vi dung dch HCl gii phóng H 2. (2) C ñy ñưc các kim loi A, B, D ra khi dung dch mui ; (3) D + B n+ → D n+ + B A. B < D < C < A B. A < C < B < D C. A < B < C < D D. B < D < A < C C©u 23 : o Hiñro hoá hoàn toàn anñehit acrylic bng lưng dư H2 (xúc tác Ni, t ) thì to ancol X. Hoà tan ht lưng cht X này vào 13,5 gam nưc thu ñưc dung dch Y. Cho K dư vào dung dch Y thu ñưc 11,2 lít khí H 2 (ñktc). Nng ñ phn trăm cht X trong dung dch Y là 81,63%. 52,63% A. B. 81,12%. C. D. 51,79%. C©u 24 : Nguyên t ca nguyên t nào có s electron ñc thân nhiu nht ? A. Co (Z = 27) B. Ni (Z= 28) C. Cu (Z= 29) D. Ga (Z= 31) C©u 25 : Trong s các amino axit dưi ñây: Gly, Ala, Glu, Lys, Tyr, Leu, Val và Phe. Bao cht có s nhóm amino bng s nhóm cacboxyl ? A. 5 B. 7 C. 6 D. 8 – Thư vin ð thi trc nghim 2/4 C©u 26 : ðun sôi dn xut halogen X vi nưc mt thi gian, sau ñó thêm dung dch AgNO 3 vào thy xut hin kt ta. X là : A. C6H5Cl B. CH 2=CHCl C. CH 3CH 2CH 2Cl D. CH 2=CHCH 2Cl C©u 27 : Dãy nào dưi ñây ch gm các cht có th làm nht màu dung dch nưc Br 2 ? A. axit axetic, propilen, axetilen. B. buta1,3ñien, metylaxetilen, cumen. C. xiclopropan, glucozơ, axit fomic. D. etilen, axit acrilic, saccarozơ. C©u 28 : Hn hp A gm axit hu cơ no, ñơn chc, mch h và este no, ñơn chc, mch h. ð phn ng ht vi m gam A cn 400 ml dung dch NaOH 0,5M. Nu ñt cháy hoàn toàn m g hn hp này thu ñưc 0,6 mol CO 2. Giá tr ca m là A. 8,4 g B. 14,8 g C. 26,4 g D. 11,6 g C©u 29 : Cho các loi hp cht: amino axit (X), mui amoni ca axit cacboxylic (Y), amin (Z), este ca amino axit (T). Dãy gm các loi hp cht ñu tác dng ñưc vi dung dch NaOH và ñu tác dng ñưc vi dung dch HCl là A. Y, Z, T. B. X, Y, Z. C. X, Y, T. D. X, Y, Z, T. C©u 30 : Cho 6,72 gam Fe vào dung dch cha 0,3 mol H 2SO 4 ñc, nóng (gi thit SO 2 là sn phm kh duy nht). Sau khi phn ng xy ra hoàn toàn, thu ñưc A. 0,02 mol Fe 2(SO 4)3 và 0,08 mol FeSO 4. B. 0,03 mol Fe 2(SO 4)3 và 0,06 mol FeSO 4. C. 0,12 mol FeSO 4. D. 0,05 mol Fe 2(SO 4)3 và 0,02 mol Fe dư. C©u 31 : Nhit phân hoàn toàn m g hn hp gm CaCO 3 và Na 2CO 3 thu ñưc 11,6 g cht rn và 2,24 lít khí (ñktc). Thành phn % khi lưng ca CaCO 3 trong hn hp là A. 8,62% B. 62,5% C. 50,2% D. 6,25% C©u 32 : Trong các dung dch: HNO 3, NaCl, Na 2SO 4, Ca(OH) 2, KHSO 4 và Mg(NO 3)2, dãy gm các cht ñu tác dng ñưc vi dung dch Ba(HCO 3)2 là : A. HNO 3, Ca(OH) 2, KHSO 4, Na 2SO 4. B. NaCl, Na 2SO 4, Ca(OH) 2. C. HNO 3, Ca(OH) 2, KHSO 4, Mg(NO 3)2. D. HNO 3, NaCl, Na 2SO 4. C©u 33 : Dung dch CH 3COOH 0,1M có ñ ñin li α = 1,34%. Giá tr pH ca dung dch này bng : A. 2,9. B. 2,8. C. 2.0 D. 3,0 C©u 34 : ðun nóng hn hp hai ancol mch h vi H 2SO 4 ñc ñưc hn hp các ete. Ly X là mt trong các ete ñó ñem ñt cháy hoàn toàn thì ta có t l: n n: n: n: = 8,0:6,0:9,0:2,0 . Công X O2 CO2 H2O thc cu to ca hai ancol là CH OH và CH OH và CH OH và C H OH và A. 3 B. 3 C. 3 D. 2 5 C2H3OH C2H5OH C3H5OH C3H7OH C©u 35 : Cho 1mol CH 3COOH và 1mol C 2H5OH vào mt bình phn ng có H 2SO 4 ñc làm xúc tác, sau phn ng thu ñưc m gam este. Giá tr ca m là A. 46 g B. 60 g C. 88 g D. 60 g < m < 88 g C©u 36 : Cho m gam hn hp X gm FeO, Fe 2O3 và Fe 3O4 tác dng va ñ vi dung dch H 2SO 4 loãng dư thu ñưc ñưc dung dch B. Cô cn dung dch B ñưc 55,2 gam mui khan. Nu cho dung dch B tác dng vi Cl 2 dư thì ñưc 58,75 gam mui. Giá tr ca m là A. 46,4 gam B. 23,2 gam C. 15,2 gam D. 39,2 gam C©u 37 : ðt cháy hoàn toàn 0,1 mol hn hp X gm stiren và pxilen thu ñưc CO 2 và nưc. Hp th hoàn toàn sn phm cháy bng 500 ml dung dch NaOH 2M ñưc dung dch Y. Khi lưng kt ta thu ñưc khi cho dung dch BaCl 2 dư vào dung dch Y là A. 157,6 gam B. 39,4 gam. C. 19,7 gam. D. 59,1 gam. C©u 38 : Phát biu nào dưi ñây không chính xác ? A. Protein phn ng vi Cu(OH) 2, to ra sn phm có màu tím. B. Protein phn ng vi HNO 3 ñc, to kt ta màu vàng. C. Khi ñun nóng dung dch protein, protein ñông t. D. Các protein ñu tan trong nưc C©u 39 : Hoà tan 17 gam hn hp X gm K và Na vào nưc ñưc dung dch Y và 6,72 lít khí H 2 (ñktc). ð trung hoà mt na dung dch Y cn dung dch hn hp H 2SO 4 và HCl (t l mol 1:3). Khi lưng mui khan thu ñưc là A. 20,65 gam B. 12,55 gam C. 14,97 gam D. 21,05 gam – Thư vin ð thi trc nghim 3/4 C©u 40 : Cho 0,13 mol hn hp X gm CH 3OH, HCOOH, HCOOCH 3 tác dng va ñ vi 0,05 mol NaOH ñun nóng. Oxi hóa ancol sinh ra thành anñehit, cho lưng anñehit này tác dng ht vi Ag 2O/NH 3 (dư) ñưc 0,4 mol Ag. S mol ca HCOOCH 3 là: A. 0,05 mol B. 0,04 mol C. 0,02 mol D. 0,08 mol C©u 41 : Trong s các polime cho dưi ñây, polime nào có cu trúc không gian ? A. Rezol B. Novolac C. Rezit D. PVC C©u 42 : A là hp cht hu cơ mch vòng cha C, H, N trong ñó N chim 15,054% theo khi lưng. A tác dng vi HCl to ra mui có dng RNH 3Cl. Cho 9,3 g A tác dng ht vi nưc brom dư thu ñưc a g kt ta. giá tr ca a là A. 39 g B. 30 g C. 33 g D. 36 g C©u 43 : Cho 5,4 gam Al vào dung dch X cha 0,15 mol HCl và 0,3 mol CuSO 4, sau mt thi gian ñưc 1,68 lít khí H 2(ñktc), dung dch Y, cht rn Z. Cho Y tác dng vi dung dch NH 3 thì có 7,8 gam kt ta. Khi lưng Z là : A. 7,5 gam B. 15 gam C. 7,05 gam D. 9,6 gam C©u 44 : Dãy nào dưi ñây ch gm các cht tan tt trong nưc nhit ñ thưng? A. CH 3NH 2, C 6H5NH 2, CH 3CH 2OH và CH 3COOH B. C3H5(OH) 3, CH 2OH(CHOH) 4CHO, H 2NCH 2COOH và CH 3COOC 2H5 C. CH 3OH, CH 3CH 2CH 2CH 2OH, CH 3CH 2COOH và C 6H5OH D. C2H4(OH) 2, (COOH) 2, HCHO, CH 3CHO và CH 3COCH 3 C©u 45 : Thy phân 0,2 mol mantozơ vi hiu sut 50% ñưc hn hp cht A. Cho A phn ng hoàn toàn vi AgNO 3/NH 3 dư ñưc m gam kt ta Ag. Giá tr ca m là A. 43,2 gam B. 32,4 gam C. 64,8 gam D. 86,4 gam C©u 46 : Cho 7,22 g hn hp gm Fe và kim loi M có hóa tr không ñi. Chia hn hp thành 2 phn bng nhau. Phn 1 hòa tan ht trong dung dch HCl dư thu ñưc 2,128 lít H 2 (ñktc). Phn 2 hòa tan ht trong dung dch HNO 3 dư thu ñưc 1,792 lít khí NO (ñktc) (sn phm kh duy nht). Kim loi M là A. Al B. Mg C. Cu D. Zn C©u 47 : Cho m gam hn hp X gm Al, Cu vào dung dch HCl (dư), sau khi kt thúc phn ng sinh ra 3,36 lít khí ( ñktc). Nu cho m gam hn hp X trên vào mt lưng dư axit nitric (ñc, ngui), sau khi kt thúc phn ng sinh ra 6,72 lít khí NO 2 (sn phm kh duy nht, ñktc). Giá tr ca m là : A. 10,5 B. 12,3 C. 11,5 D. 15,6 C©u 48 : Phn ng nào dưi ñây làm thay ñi cu to ca nhân thơm ? A. stiren + Br 2 (trong CCl 4) B. benzen + Cl 2 (as) 0 C. cumen + Cl 2 (as) D. toluen + KMnO 4 + H 2SO 4 (t ) C©u 49 : ðt cháy hoàn toàn m gam hn hp gm anñehit fomic, axit axetic, glucozơ và glixerol thu ñư c 29,12 lít CO 2 (ñktc) và 27 gam H 2O. Thành phn phn trăm v khi lưng ca glixerol trong hn hp có giá tr là A. 35,1 % B. 43,8 % C. 46,7% D. 23,4% C©u 50 : Hoà tan hoàn toàn 24,95 gam hn hp A gm 3 kim loi (X, Y, Z) bng dung dch HNO 3 loãng, dư. Thy có 6,72 lít khí NO duy nht thoát ra (ñktc) và dung dch B ch cha mui kim loi. Khi lưng mui nitrat thu ñưc khi cô cn cn thn dung dch B là: A. 62,15 gam B. 43,50 gam C. 99,35 gam B. 80,75 gam – Thư vin ð thi trc nghim 4/4 phiÕu soi ®¸p ¸n (Dnh cho gi¸m kh¶o) M«n : NH0910_KS1 M ®Ò : 122 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 – Thư vin ð thi trc nghim 5/4
Tài liệu liên quan