Ðề thi thử Đại học, Cao ðẳng năm 2011 môn Hóa học

Câu 1: Một hỗn hợp X gồm 2 este. Nếu ñun nóng 15,7g hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư thì thu ñược một muối của axit hữu cơ ñơn chức và 7,6 gam hỗn hợp hai ancol no ñơn chức bậc 1 kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng. Mặt khác nếu ñốt cháy hoàn toàn 15,7 gamhỗn hợp Y cần dùng vừa ñủ 21,84 lit O 2(ñktc) và thu ñược 17,92 lít CO 2(ñktc). Xác ñịnh công thức của 2 este: A. CH3COOC2H5và CH 3COOC3H7. B. CH3COOCH3 và CH 3COOC2H5 C. C2H3COOC2H5và C 2H3COOC3H7. D. C2H5COOC2H5và C 2H5COOC3H7. Câu 2: Hợp chất hữu cơ C4H7O2 Cl khi thủy phân trong môi trường kiềm ñược các sản phẩm trong ñó có hai chất có khả năng tráng gương. Công thức cấu tạo ñúng là: A. HCOO-CH2-CHCl-CH 3 B. C2H5COO-CH2-CH 3. C. CH3COO-CH2 -CH2Cl D. HCOOCHCl-CH2-CH 3. Câu 3: Cho 4 dung dịch ñựng trong 4 lọ là anbumin (lòng trắng trứng), etylen glicol, glucozơ, NaOH. Dùng thuốc thử nào ñể phân biệt chúng? A. AgNO3/ NH3. B. dd H 2SO4 C. CuSO4. D. Nước Br2

pdf6 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ðề thi thử Đại học, Cao ðẳng năm 2011 môn Hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S GD ðT Hưng Yên ð THI TH ðI HC, CAO ðNG NĂM 2011 Ln 1 Trưng THPT Trn Hưng ðo MÔN: HÓA HC ( ð gm có 05 trang) Thi gian làm bài 90 phút không k thi gian giao ñ Mã ñ: 268 H và tên:.........................................................SBD:................. I.Phn chung cho tt c các thí sinh ( 40 câu t câu 01 ñn câu 40) Câu 1: Mt hn hp X gm 2 este. Nu ñun nóng 15,7g hn hp X vi dung dch NaOH dư thì thu ñưc mt mui ca axit hu cơ ñơn chc và 7,6 gam hn hp hai ancol no ñơn chc bc 1 k tip nhau trong dãy ñng ñng. Mt khác nu ñt cháy hoàn toàn 15,7 gam hn hp Y cn dùng va ñ 21,84 lit O 2 (ñktc) và thu ñưc 17,92 lít CO 2 (ñktc). Xác ñnh công thc ca 2 este: A. CH 3COOC 2H5 và CH 3COOC 3H7. B. CH 3COOCH 3 và CH 3COOC 2H5 C. C2H3COOC 2H5 và C 2H3COOC 3H7. D. C2H5COOC 2H5 và C 2H5COOC 3H7. Câu 2: Hp cht hu cơ C 4H7O2Cl khi thy phân trong môi trưng kim ñưc các sn phm trong ñó có hai cht có kh năng tráng gương. Công thc cu to ñúng là: A. HCOOCH 2CHClCH 3 B. C2H5COOCH 2CH 3. C. CH 3COOCH 2 CH 2Cl D. HCOOCHClCH 2CH 3. Câu 3: Cho 4 dung dch ñng trong 4 l là anbumin (lòng trng trng), etylen glicol, glucozơ, NaOH. Dùng thuc th nào ñ phân bit chúng? A. AgNO 3/ NH 3. B. dd H 2SO 4 C. CuSO 4. D. Nưc Br 2 Câu 4: Cho hn hp (Na, Al) ly dư vào 91,6g dung dch H 2SO 4 21,4% thu thu ñưc V lít H 2 (ñktc).Giá tr ca V là A. 94,08 B. 49,28 C. 4,48 D. 47,04 Câu 5: Hòa tan 4,5 gam tinh th MSO4.5H2O vào nưc ñưc dung dch X. ðin phân dung dch X vi ñin cc trơ và cưng ñ dòng ñin 1,93A. Nu thi gian ñin phân là t (s) thì thu ñưc kim loi M catot và 156,8 ml khí ti anot. Nu thi gian ñin phân là 2t (s) thì thu ñưc 537,6 ml khí . Bit th tích các khí ño ñktc. Kim loi M và thi gian t ln lưt là: A. Ni và 1400 s B. Ni và 2800 s C. Cu và 1400 s D. Cu và 2800 s Câu 6: Cho bit hng s cân bng K c ca phn ng este hoá gia axit CH 3COOH và ancol C 2H5OH là 4. Nu cho 1 mol axit CH 3COOH tác dng vi 1,6 mol ancol C 2H5OH thì khi h ñt trng thái cân bng hiu sut phn ng là : A. 80% B. 85% C. 82,5% D. 66,7% Câu 7: Cho 20,3 g hn hp gm glixerol và 1 ancol no ñơn chc, tác dng hoàn toàn vi Na thu ñưc 5,04 lít khí H 2 (ñktc). Cùng lưng hn hp ñó tác dng vi Cu(OH) 2 thì s hoà tan ñưc 0,05 mol Cu(OH) 2 .Vy công thc ca ancol no ñơn chc là : A. C3H7OH B. C5H11 OH C. C2H5OH D. C4H9OH Câu 8: Cho m gam hn hp gm glyxin, alanin, valin tác dng va ñ vi 300ml dung dch NaOH 1M thu ñưc 34,7g mui khan. Giá tr m là: A. 30,22 gam B. 22,7 gam. C. 27,8 gam D. 28,1 gam. Câu 9: X là dung dch Al 2(SO 4)3; Y là dung dch Ba(OH) 2. Trn 200ml dung dch X vi 300ml dung dch Y thu ñưc 8,55 gam kt ta. Trn 200ml dung dch X vi 500ml dung dch Y thu ñưc 12,045 gam kt ta. Nng ñ mol ca dung dch X và Y ln lưt là: A. 0,1M và 0,075M B. 0,1M và 0,2M C. 0,075M và 0,1M D. 0,05M và 0,075M Câu 10: Cho bt Al tác dng vi dung dch H 2SO 4 ñc, nóng dư thu ñưc dung dch X và khí SO 2 (sn phm kh duy nht). Cho t t dung dch NaOH ñn dư vào dung dch X và ñun nh thu ñưc dung dch Y. Cho t t dung dch HCl ñn dư vào dung dch Y. S phn ng xy ra là: A. 5 B. 8 C. 7 D. 6 Câu 11: Cho hn hp khí X gm CO 2 và NO 2 hp thu vào dung dch NaOH va ñ to thành các mui trung hoà, sau ñó ñem cô cn dung dch thu ñưc 36,6 gam mui khan. Nung mui khan nhit ñ cao ñn khi lưng không ñi thu ñưc 35 gam rn. Phn trăm th tích mi khí trong hn hp là: A. 75% và 25% B. 20% và 80% C. 50% và 50% D. 80% và 20% Câu 12: Thi t t ñn dư khí X vào dung dch Ba(OH) 2 thy có kt ta, sau ñó kt ta tan. Khí X có th là: A. CO 2 hay NO 2 B. CO 2 hay SO 2 C. SO 2 hay H 2S D. H2S hay NO 2 Câu 13: Nhng cht và vt liu nào sau ñây là cht do ? (1) Polietilen; (2) Polistiren; (3) ðt sét ưt; (4) Gm; (5) Bakelit, (6) PVC. A. (1), (3), (5), (6). B. (1), (2), (3), (5). C. (1), (2), (5), (6). D. (3), (4), (5), (6) – Thư vin ð thi trc nghim Trang:1/6Mã ñ: 268 Câu 14: Hp th 4,48 lít (ñktc) khí CO 2 vào 0,5 lít dung dch NaOH 0,4M và KOH 0,2M thì thu ñưc dung dch X. Cho X tác dng vi 0,5 lít dung dch Y gm BaCl 2 0,3M và Ba(OH) 2 0,025M. Kt ta thu ñưc là A. 24,625 gam. B. 39,400 gam. C. 19,700gam. D. 32,013gam Câu 15: Trn 100ml dd cha KHCO 3 1M và K 2CO 3 1M vi 100ml dung dch cha NaHCO 3 1M và Na 2CO 3 1M ñưc 200ml dung dch X. Nh t t 100ml dung dch Y cha H 2SO 4 1M và HCl 1M vào dung dch X ñưc V lít CO 2 (ñktc) và dung dch Z. Cho Ba(OH) 2 dư vào Z thì thu ñưc m gam kt ta. Giá tr ca V và m là: A. 2,24 và 59,1 B. 1,12 và 59,1 C. 2,24 và 82,4 D. 1,12 và 82,4 Câu 16: Hoà tan hn hp Mg, Cu bng 200ml dung dch HCl thu ñưc 3,36 lít khí (ñktc) và còn li m gam kim loi không tan. Oxi hoá hoàn toàn m gam kim loi ñó thu ñưc (1,25m + a) gam oxit, trong ñó a > 0. Nng ñ mol ca HCl là: A. 2,00M B. 2,50M C. 1,50M D. 2,75M Câu 17: Hoà tan 6,12g hn hp glucozơ và saccarozơ vào nưc thu ñưc 100ml dung dch (G). Cho G tác dng vi dung dch AgNO 3/NH 3 dư thu ñưc 3,24g Ag. Khi lưng saccarozơ trong hn hp ban ñu là: A. 3,42 gam B. 2,16 gam C. 2,7 gam D. 3,24 gam Câu 18: Dung dch cha mui X không làm quì tím hoá ñ, dung dch cha mui Y làm quì tím hoá ñ. Trn 2 dung dch trên thu ñưc kt ta và có khí thoát ra. X, Y có th là cp cht nào trong các căp dưi ñây: A. Na 2SO 4 và Ba(HCO 3)2 B. Ba(HCO 3)2 và KHSO 4 C. Ba(NO 3)2 và (NH 4)2CO 3 D. Ba(HCO 3)2 và K 2CO 3 Câu 19: Hon hp X gom hai este ñơn chc. Xa phong hoa hoan toan 0,3 mol X can dùng va het 200ml dung dch NaOH 2M, thu ñưc anñehit Y va dung dch Z. Co can dung dch Z thu ñưc 32g hai chat ran . Biet % khoi lưng oxi trong anñehit Y la 27,59%. Cong thc cua hai este là: A. HCOOC 6H4CH 3 va HCOOCH=CHCH 3 B. HCOOC 6H4CH 3 va CH 3COOCH=CHCH 3 C. HCOOC 6H5 và HCOOCH=CHCH 3 D. C 3H5COOCH=CHCH 3 va C4H7COOCH=CHCH 3 Câu 20: T khi hơi ca 2 andehit no, ñơn chc ( là ñng ñng k tip ) ñi vi oxi < 2 . ðt cháy hoàn toàn m gam hn hp gm hai andehit trên thu ñưc 7,04 gam CO 2 . Khi cho m gam hn hp trên phn ng hoàn toàn vi AgNO 3 dư trong dung dch NH 3 thu ñưc 12,96 gam Ag . Công thc phân t ca hai andehit và thành phn % khi lưng ca chúng là A. HCHO: 13,82% ; CH 3CH 2CHO : 86,18%. B. HCHO : 12,82% ; CH 3CH 2CHO : 87,18%. C. HCHO : 20,5% ; CH 3CHO : 79,5%. D. CH 3CHO: 27,5% ; CH 3CH 2CHO : 72,5%. Câu 21: Cho phn ng: Na 2SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 → Na 2SO 4 + MnSO 4 + K 2SO 4 + H 2O. Tng h s ca các cht (là nhng s nguyên, ti gin) trong phương trình phn ng là A. 47 B. 27 C. 31 D. 23 Câu 22: Hoà tan hoàn toàn a gam hn hp : NaI và NaBr vào nưc thu ñưc dung dch X. Cho Br 2 dư vào X ñưc dung dch Y. Cô cn Y thu ñưc b gam cht rn khan. Tip tc hoà tan b gam cht rn khan trên vào nưc ñưc dung dch Z. Cho Cl 2 dư vào Z ñưc dung dich T. Cô cn T thu ñưc c gam cht rn khan. Bit các phn ng xy ra hoàn toàn và 2b = a + c. Phn trăm khi lưng ca NaBr trong hn hp ban ñu là: A. 4,5% B. 7,3% C. 3,7% D. 6,7% Câu 23: Chia 7,8 gam hn hp X gm Mg và Al thành 2 phn bng nhau Phn I: Hoà tan vào 250ml dung dch HCl aM, sau khi phn ng kt thúc cô cn dung dch thu ñưc 12,775 gam cht rn khan Phn II: Hoà tan vào 500ml dung dch HCl aM, sau khi phn ng kt thúc cô cn dung dch thu ñưc 18,1 gam cht rn khan. Giá tr ca a là: A. 0,5 B. 0,4 C. 0,8 D. 1,0 o + Câu 24: +O2 ,t+HCN + H3 O Cho sơ ñ: CH2= CH 2 €€ → €B€ → D → E . PdCl2 ,CuCl 2 Bit B, D, E là các cht hu cơ. Cht E có tên gi là A. axit acrylic B. axít axetic C. axit 2hiñroxipropanoic D. axit propanoic Câu 25: Thí nghim (1) cho t t ñn dư dung dch NaOH vào dung dch AlCl 3 Thí nghim (2) cho t t ñn dư dung dch NH 3 vào dung dch AlCl 3. Hin tưng quan sát ñưc: A. C 2 thí nghim ñu có kt ta ri tan – Thư vin ð thi trc nghim Trang:2/6Mã ñ: 268 B. C 2 thí nghim ñu có kt ta ri không tan. C. Thí nghim (2) có kt ta ri tan, thí nghim (1) có kt ta không tan. D. Thí nghim (1) có kt ta ri tan, thí nghim (2) có kt ta không tan. Câu 26: Hn hp X gm hiñro và m t hiñrocacbon. Nung nóng 14,56 lít hn hp X (ñktc), có Ni xúc tác ñn khi phn ng hoàn toàn thu ñưc hn hp Y có khi lưng 10,8 gam. Bit t khi ca Y so vi metan là 2,7 và Y có kh năng làm mt màu dung dch brom. Công thc phân t ca hiñrocacbon là A. C4H8 B. C4H6. C. C3H6 D. C3H4. Câu 27: 17,7 gam hn hp X gm 2 anñehit ñơn chc phn ng hoàn toàn vi dung dch AgNO 3 trong NH 3 (dùng dư) ñưc 1,95 mol Ag và dung dch Y. Toàn b Y tác dng vi dung dch HCl dư ñưc 0,45 mol CO 2. Các cht trong hn hp X là: A. C2H3CHO và HCHO. B. CH 3CHO và HCHO C. C2H5CHO và HCHO. D. C2H5CHO và CH 3CHO. Câu 28: Quá trình s n xut NH 3 trong công nghip da trên phn ng: N 2 + 3H 2 ƒ 2NH 3 ( H = 92kJ ) ð làm tăng hiu sut tng hp, trong thc t ngưi ta tin hành ñng thi các bin pháp nào dư i ñây: A. Gim nhit ñ và áp sut B. Tăng nhit ñ và áp sut C. Tăng nhit ñ và gim áp sut D. Gim nhit ñ và tăng áp sut Câu 29: Cho 9,7 gam hn hp X gm Cu và Zn vào 0,5 lít dung dch FeCl 3 0,5M. Phn ng kt thúc thu ñưc dung dch Y và 1,6 gam cht rn Z. Cho Z vào dung dch H 2SO 4 loãng không thy khí bay ra. Dung dch Y phn ng va ñ vi 200 ml dung dch KMnO 4 aM trong H 2SO 4. Giá tr ca a là: A. 0,2 B. 1,25 C. 0,25 D. 0,125 Câu 30: Cho các phn ng: t0 1) O 3 + dd KI → 2) F 2 + H 2O → 3) MnO 2 + HCl ñc → t0 4) Cl 2 + dd H 2S → 5) H 2O2 + Ag 2O → 6) CuO + NH 3 → t0 t0 7) KMnO 4 → 8) H 2S + SO 2 → S phn ng to ra ñơn cht là: A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 Câu 31: V trí các nguyên t X,Y,R,T trong bng tun hoàn như sau : T Y R X X có cu hình electron lp ngoài cùng là 4s 24p 2. Tng s proton ca 3 nguyên t X, R, T là : A. 56 B. 57 C. 40 D. 64 Câu 32: Cho sơ ñ: C 6H6 → X → Y → Z → mHOC6H4NH 2 X, Y, Z tương ng là: A. C6H5Cl, mClC6H4NO 2, mHOC6H4NO 2. B. C6H5NO 2, mClC6H4NO 2, mHOC6H4NO 2 C. C6H5Cl, C 6H5OH, mHOC6H4NO 2. D. C6H5NO 2, C 6H5NH 2, mHOC6H4NO 2. Câu 33: ðem oxi hóa 2,76 gam rưu etylic, thu ñưc dung dch A có cha anñehit, axit, rưu và nưc. Mt na lưng dung dch A cho tác dng hoàn toàn vi lưng dư dung dch AgNO 3 trong amoniac, thu ñưc 3,024 gam bc kim loi. Mt na dung dch A còn li trung hòa va ñ 10 ml dung dch NaOH 1M. Phn trăm khi lưng rưu etylic ñã b oxi hóa là: A. 80%. B. 90%. C. 40% D. 45%. Câu 34: Cho 1,47 gam α aminoaxit Y tác dng vi NaOH dư to ra 1,91 gam mui natri. Mt khác 1,47 gam Y tác dng vi HCl dư to ra 1,835 gam mui clorua. Công thc cu to ca Y là: A. CH 3(CH 2)4CH(NH 2)COOH B. CH 3CH(NH 2)COOH C. HOOCCH 2CH(NH 2)CH 2COOH D. HOOCCH 2CH 2CH(NH 2)COOH Câu 35: Cho axit hu cơ no mch h có dng (C2H3O2)n . Xác ñnh CTPT ca axit A. C4H6O4 B. C6H9O6 C. Kt qu khác D. C2H3O2 Câu 36: Nt R có công thc oxit cao nht là RO 3. Trong hp cht khí vi hiñro, R chim 97,531 % khi lưng. Trong hiñroxit tương ng vi oxit cao nht ca R, R chim x% khi lưng. Giá tr ca x là A. 32,65. B. 54,48. C. 65,91. D. 31,63. Câu 37: Cho các cht ñimetylamin(1), metylamin(2), amoniac(3), anilin (4), pmetylanilin (5), pnitroanilin (6) Tính bazơ tăng dn theo th t là A. (3), (2), (1), (4), (5), (6). B. (1), (2), (3), (4), (5), (6). – Thư vin ð thi trc nghim Trang:3/6Mã ñ: 268 C. (6), (4), (5), (3), (2), (1). D. (6), (5), (4), (3), (2), (1). Câu 38: Thc hin các thí nghim sau : (I) Cho dung dch NaCl vào dung dch KOH. (II) Cho dung dch Na 2CO 3 vào dung dch Ca(OH) 2. (III) ðin phân dung dch NaCl vi ñin cc trơ, có màng ngăn. (IV) Cho Cu(OH) 2 vào dung dch NaNO 3. (V) Sc khí NH 3 vào dung dch Na 2CO 3. (VI) Cho dung dch Na 2SO 4 vào dung dch Ba(OH) 2. Các thí nghim ñu ñiu ch ñưc NaOH là: A. II, III và VI B. I, II và VI C. II, V và VI D. I, IV và V Câu 39: Có th ñiu ch cao su Buna (X) t các ngun thiên nhiên theo các sơ ñ sau. Hãy ch ra sơ ñ sai A. CH 4 → C 2H2 →C 4H4 → Buta1,3ñien → X. B. Xenlulozơ → glucozơ → C 2H4 → C 2H5OH → Buta1,3ñien → X. C. CaCO 3 → CaO → CaC 2 → C 2H2 →C 4H4 → Buta1,3ñien → X. D. Tinh bt → glucozơ → C 2H5OH → Buta1,3ñien→ X. Câu 40: Hn hp A gm 1 ancol no ñơn chc mch h và 1 axit no ñơn chc mch h có t l s mol 1:1. Chia A thành 2 phn bng nhau. Phn 1 : ðt cháy hoàn toàn thu ñưc 0,1 mol CO 2 Phn 2 : thc hin phn ng este hóa (hiu sut 80%). Tách este ra khi hn hp ri tin hành ñt cháy hoàn toàn este thu ñưc m (g) H 2O . Giá tr ca m là : A. 1,8 g B. 2.35 g C. 3,25 g D. 1,44 g II .Phn dành riêng cho tng loi thí sinh. (Thí sinh ch ñưc chn mt trong hai phn ñ làm) 1.Phn theo chương trình cơ bn( 10 câu t câu 41 ñn câu 50) Câu 41: Trn ñu 0,54g bt Al vi Fe 2O3 và CuO ri tin hành phn ng nhit Al thu ñưc hn hp X. Cho X tác dng ht vi HNO 3 thu ñưc hn hp khí NO và NO 2 có t l mol 1:3. Th tích khí NO và NO 2 (ñktc) trong hn hp ln lưt là A. 0,224 lit và 0,672 lit B. 0,672 lit và 0,224 lit C. 6,72 lit và 2,24 lit D. 2,24 lit và 6,72 lit Câu 42: Mét ®ång ®¼ng cña benzen cã CTPT C 8H10 . Sè ®ång ph©n cña chÊt ny l A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 43: Hn hp khí A gm Cl 2 và O 2. A phn ng va ht vi 1 hh gm 4,32g Mg và 7,29g Al to ra 33,345g hh các mui Clorua và oxít 2 kim loi . % theo V ca O 2 trong hh A: A. 44,44% B. 78,98% C. 33,33% D. 45,87% Câu 44: Các cht nào sau ñây có th va làm mt màu dd Br 2 va to kt ta vàng nht vi dd AgNO 3 trong NH 3 A. Axetilen , but1in , vinylaxetilen B. etilen ,axetilen , isopren C. metan , etilen , axetilen D. Axetilen , but1in , but2in Câu Cho45: Các cht khí sau: SO 2, NO 2, Cl 2, CO 2.Các cht khí khi tác dng vi dung dch natri hiñroxit ( nhit ñ thưng) luôn to ra 2 mui là: A. NO 2, SO 2 B. CO 2, Cl 2 C. Cl 2, NO 2 D. SO 2, CO 2 Câu T46: CaC 2 và các cht vô cơ cn thit ñiu ch thuc tr sâu 6.6.6 s phương trình phi thc hin là (con ñưng ngn nht) A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 47: Hin tưng nào sau ñây ñúng khi cho t t dung dch NH 4Cl ñn dư vào ng nghim ñng dung dch NaAlO2? A. Dung dch ñc dn do to ra cht kt ta sau ñó kt ta tan và dung dch li trong sut B. Si bt khí, dung dch vn trong sut và không màu C. Dung dch ñc dn do to ra cht kt ta và kt ta không tan khi cho dư dung dch NH 4Cl D. Si bt khí và dung dch ñc dn do to ra cht kt ta Câu Cho48: Fe xOy tác dng vi dung dch H 2SO 4 (loãng, dư ) thu ñưc mt dung dch va làm mt màu dung dch KMnO 4 , va hoà tan bt Cu. Hãy cho bit Fe xOy là oxit nào dưi ñây: A. FeO B. Fe 2O3 C. Hoãn hôïp cuûa 3 oxit treân D.Fe 3O4 Câu 49: Cho khí NH 3 dư ñi t t vào dd X( cha hn hp CuCl 2, FeCl 3, AlCl 3) thu ñưc kt ta Y.Nung kt ta Y ta ñưc cht rn Z, ri cho lung khí NH 3 dư ñi t t qua Z nung nóng thu ñưc cht rn R.Trong R cha: A. Al 2O3 v Fe B. Al 2O3 v Fe 2O3 C. Cu, Al, Fe D. Fe – Thư vin ð thi trc nghim Trang:4/6Mã ñ: 268 Câu 50: Cho các cht rn Cu, Ag, Fe và các dung dch CuSO 4, FeSO 4, Fe(NO 3)3. S phn ng xy ra tng cp cht mt là: A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 2.Phn theo chương trình nâng cao (10 câu t câu 51 ñn câu 60) 3+ 2+ 2 Câu 51: Dung dch A cha các ion Al (0,6 mol); Fe (0,3mol); Cl (a mol); SO 4 (b mol).Cô cn dd A thu ñưc 140,7g mui .Giá tr ca a và b là: A. 0,2 và 0,3 B. 0,9 và 0,6 C. 0,3 và 0,5 D. 0,6 và 0,9 Câu 52: Cho ming Fe nng m(g) vào dung dch HNO 3, sau phn ng thy có 13,44 lít khí NO 2 ( sn phm kh duy nht ñktc) và còn li 4,8g cht rn không tan.Giá tr ca m là: A. 23,8g B. 16g C. 21,6g D. 10,8g Câu 53: Khi hoà tan hoàn toàn 0,02 mol Au bng nưc cưng toan thì s mol HCl phn ng và s mol NO (duy nht) to thành ln lưt là A. 0,03 và 0,02. B. 0,06 và 0,01. C. 0,06 và 0,02. D. 0,03 và 0,01 Câu 54: Cho hiñrocacbon X phn ng vi brom (trong dung dch) theo t l mol 1 : 1, thu ñưc cht hu cơ Y (cha 74,08% Br v khi lưng). Khi X phn ng vi HBr thì thu ñưc mt sn phm hu cơ. Tên gi ca X là A. xiclopropan. B. but2en. C. etilen. D. but1en. Câu 55: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hn hp X gm Cu và Al vào dd HNO 3 ñc, nóng thu ñưc 1,344 lít khí NO 2 (duy nht, ñktc) và dd Y. Sc t t khí NH 3 (dư) vào dd Y, sau khi phn ng xy ra hoàn toàn thu ñưc m gam kt ta. Phn trăm v khi lưng ca Cu trong hn hp X và giá tr ca m ln lưt là A. 78,05% và 0,78. B. 21,95% và 0,78 C. 21,95% và 2,25. D. 78,05% và 2,25. Câu 56: Hoà tan m(g) Al vào lưng dư dung dch hh NaOH và NaNO 3 thy xut hin 26,88 lít (ñktc) hh khí NH 3 và H 2 vi s mol bng nhau. Giá tr ca m là: A. 6,75 B. 30,24 C. 54 D. 89,6 0 2+ 0 Câu 57: Tính th ñin cc chun ca cp oxi hoá kh E Zn /Zn. . Bit rng: E pin (ZnCu) = + 1,1V, Th ñin cc 0 2+ chun ca cp oxi hoá kh E Cu /Cu = + 0,34V A. 0,67V B. 0,76V C. + 0,31V D. 0,04V Câu 58: Hai hp cht hu cơ X, Y có cùng công thc phân t C 3H6O2. C X và Y ñu tác dng vi Na; X tác dng ñưc vi NaHCO 3 còn Y có kh năng tham gia phn ng tráng bc. Công thc cu to ca X và Y ln lưt là A. HCOOC 2H5và HOCH 2CH 2CHO B. C2H5COOH và HCOOC 2H5. C. C2H5COOH và CH 3CH(OH)CHO. D. HCOOC 2H5 và HOCH 2COCH 3. Câu 59: Oxi hoá 4,48 lít C2H4 ( ñktc) bng O 2 (xúc tác PdCl 2, CuCl 2), thu ñưc cht X ñơn chc. Toàn b lưng cht X trên cho tác dng vi HCN (dư) thì ñưc 7,1 gam CH 3CH(CN)OH (xianohiñrin). Hiu sut quá trình to CH 3CH(CN)OH t C 2H4 là A. 60%. B. 80%. C. 70%. D. 50%. Câu 60: Nhúng mt thanh st nng 100 gam vào 100 ml dung dch hn hp gm Cu(NO 3)2 0,2M và AgNO 3 0,2M. Sau mt thi gian ly thanh kim loi ra, ra sch làm khô cân ñưc 101,72 gam (gi thit các kim loi to thành ñu bám ht vào thanh st). Khi lưng st ñã phn ng là A. 1,40 gam B. 0,84 gam C. 2,16 gam D. 1,72 gam Ht – Thư vin ð thi trc nghim Trang:5/6Mã ñ: 268 ðÁP ÁN ð THI TH ðH MÔN HÓA Mà ð 268 Câu: Mã ñ: Câu: Mã ñ: 268 268 1 C 31 B 2 D 32 B 3 C 33 A 4 B 34 D 5 C 35 A 6 A 36 B 7 D 37 C 8 D 38 A 9 C 39 B 10 C 40 D 11 C 41 A 12 B 42 D 13 C 43 A 14 A 44 A 15 C 45 C 16 C 46 A 17 A 47 D 18 B 48 D 19 C 49 A 20 D 50 B 21 B 51 D 22 C 52 C 23 D 53 C 24 C 54 B 25 D 55 A 26 D 56 C 27 A 57 B 28 D 58 C 29 C 59 D 30 B 60 A – Thư vin ð thi trc nghim Trang:6/6Mã ñ: 268