Khảo sát năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Mục tiêu: Khảo sát thực trạng năng lực quản lý, các yếu tố liên quan và sự đánh giá của lãnh đạo về mức độ hoàn thành nhiệm vụ quản lý của đội ngũ Điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 35 Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định nhằm khảo sát thực trạng năng lực quản lý, các yếu tố liên quan và sự đánh giá của lãnh đạo về mức độ hoàn thành nhiệm vụ quản lý của đội ngũ Điều dưỡng trưởng khoa. Các số liệu thu thập được mã hóa, xử lý và phân tích bằng phần mềm EpiData và Stata. Kết quả: So với tiêu chuẩn bệnh viện loại 1 của Bộ Y tế thì trình độ chuyên môn của Điều dưỡng trưởng khoa của Bệnh viện còn thấp. Tỷ lệ Điều dưỡng trưởng khoa có trình độ chuyên môn trung cấp chiếm tới 71,43%, tỷ lệ Điều dưỡng trưởng khoa có trình độ chuyên môn đại học 28,57%. Có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê về nguyện vọng được tiếp tục học tập nâng cao trình độ giữa các nhóm tuổi của Điều dưỡng trưởng khoa với P = 0,014 < 0,05. Trong số 92 cán bộ chủ chốt của Bệnh viện được phỏng vấn có 51,09% đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quản lý về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến của Điều dưỡng trưởng khoa ở mức độ trung bình và yếu. Kết luận: Cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, nghiên cứu khoa học cho các Điều dưỡng trưởng khoa. Phấn đấu để đạt 100% các Điều dưỡng trưởng khoa có trình độ chuyên môn là đại học và sau đại học.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhuyen291 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013  Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học 235 KHẢO SÁT NĂNG LỰC QUẢN LÝCỦA ĐIỀU DƯỠNG   TRƯỞNG KHOATẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH  Lương Văn Minh*, Nguyễn Văn Thắng**, Jane Dimmitt Champion*** TÓM TẮT   Mục tiêu: Khảo sát thực trạng năng lực quản lý, các yếu tố liên quan và sự đánh giá của lãnh đạo về mức độ hoàn thành nhiệm vụ quản lý của đội ngũ Điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 35 Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định nhằm khảo sát thực trạng năng lực quản lý, các yếu tố liên quan và sự đánh giá của lãnh đạo về mức độ hoàn thành nhiệm vụ quản lý của đội ngũ Điều dưỡng trưởng khoa. Các số liệu thu thập được mã hóa, xử lý và phân tích bằng phần mềm EpiData và Stata. Kết quả: So với tiêu chuẩn bệnh viện loại 1 của Bộ Y tế thì trình độ chuyên môn của Điều dưỡng trưởng khoa của Bệnh viện còn thấp. Tỷ lệ Điều dưỡng trưởng khoa có trình độ chuyên môn trung cấp chiếm tới 71,43%, tỷ lệ Điều dưỡng trưởng khoa có trình độ chuyên môn đại học 28,57%. Có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê về nguyện vọng được tiếp tục học tập nâng cao trình độ giữa các nhóm tuổi của Điều dưỡng trưởng khoa với P = 0,014 < 0,05. Trong số 92 cán bộ chủ chốt của Bệnh viện được phỏng vấn có 51,09% đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quản lý về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến của Điều dưỡng trưởng khoa ở mức độ trung bình và yếu. Kết luận: Cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, nghiên cứu khoa học cho các Điều dưỡng trưởng khoa. Phấn đấu để đạt 100% các Điều dưỡng trưởng khoa có trình độ chuyên môn là đại học và sau đại học. Từ khóa: Năng lực Điều dưỡng, quản lý Điều dưỡng. ABSTRACT  ASSESSMENT MANAGEMENT COMPETENCY OF CHIEF NURSES IN NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL Lương Van Minh, Nguyen Van Thang, Jane Dimmitt Champion  * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐ Supplement of No 4 ‐ 2013: 235 ‐ 241  Objectives: To assess real situation, related factors and valuation of key staffs about management competency of Chief Nurses at Nhan Dan Gia Đinh Hospital. Method: Cross – sectional descriptive study on 35 Chief Nurses were working at clinical departments of Nhan Dan Gia Dinh Hospital to assess real situation, related factors and valuation of key staffs about management competency of Chief Nurses at Nhan Dan Gia Đinh Hospital. Data would be encoded, analyzed by EpiData and Stata Software. Results: According to standards of category 1 hospital that was promulgated by Ministry of Health professional qualification of Chief Nurses is low level. The ratios of professional qualification of Chief Nurses at intermediate level are 71.43%, baccalaureate level only 28.57%. There is statistical difference about aspiration to learn continuously among age groups of Chief Nurses with P = 0.014 < 0.05. In 92 key staffs of the Hospital were interviewed, there are 51,09% assessed the level of completing in Chief Nurses’ missions for participation in training, education, scientific research and subordinate guide at average and below average level. * Sở Y tế TP.HCM  ** Đại học Y Dược TP. HCM  *** Friendship Bridge Group‐ USA  Tác giả liên lạc: Lương Văn Minh  ĐT: 0908256655  Email: minhvanluong@gmail.com  Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013 Chuyên Đề Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học  236 Conclusion: Improvement of continuous training is necessary to enhance further Chief Nurses’ level in profession, management and nursing research. Strive to achieve 100% Chief Nurses are baccalaureate and graduate professional level. Key words: Nursing competency, nursing management. ĐẶT VẤN ĐỀ  Ngày nay ngành  Điều dưỡng  trên  thế giới  đã và  đang  trở  thành một ngành học  đa khoa  chuyên  sâu,  cùng  song hành và phát  triển với  ngành  Y, Dược  và  Y  tế  công  cộng  trong  toàn  ngành Y tế nói chung. Trình độ của Điều dưỡng  ngày càng được nâng cao ở trình độ đại học và  sau đại học(3,5).  Chức danh Điều dưỡng trưởng đã có từ rất  lâu ở Việt Nam, đến nay đã phát triển thành một  hệ thống chặt chẽ và xuyên suốt từ Bộ Y tế đến  các Sở Y tế, các Trung tâm Y tế quận huyện, các  bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh(1, 2).  Trong hoạt  động  chung  của bệnh viện,  đội  ngũ Điều dưỡng  trưởng khoa ngày  càng  đóng  vai trò quan trọng trong cả công tác theo dõi và  chăm  sóc  người  bệnh  cũng  như  quản  lý  khoa  phòng. Kết quả của công  tác  theo dõi và chăm  sóc người bệnh phụ  thuộc  rất nhiều vào năng  lực  tổ  chức  điều  hành  của  các  Điều  dưỡng  trưởng khoa(13). Để nâng cao chất lượng quản lý  của  các  Điều dưỡng  trưởng  khoa  thì  cần  thiết  phải có những nghiên cứu khoa học nhằm đánh  giá  thực  trạng  năng  lực  quản  lý  của  đội  ngũ  Điều dưỡng trưởng khoa, tìm ra các yếu tố liên  quan đến thực trạng trên. Từ đó đề xuất các giải  pháp nâng  cao năng  lực quản  lý  cho  các  Điều  dưỡng trưởng khoa, đóng góp hiệu quả vào việc  nâng cao chất  lượng phục vụ người bệnh. Đưa  ngành  Điều  dưỡng  nước  ta  nhanh  chóng  hội  nhập với hệ  thống Điều dưỡng các nước  trong  khu vực và trên thế giới(3,5).  Có  nhiều  khái  niệm  về  quản  lý,  tuy  nhiên  chúng ta có thể nhận thấy sự chung nhất trong  khái niệm quản  lý  là  làm  cho mọi người  cùng  nhau phối hợp làm việc và sử dụng có hiệu quả  tất cả các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đã  đề ra. Áp dụng vào công  tác quản  lý của Điều  dưỡng  trưởng khoa,  chúng  ta  có  thể  xem  việc  quản lý của Điều dưỡng trưởng khoa là làm cho  tất  cả Điều dưỡng  trong khoa  cùng nhau phối  hợp làm việc và sử dụng có hiệu quả tất cả các  nguồn  lực để đạt được mục  tiêu  là  theo dõi và  chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân(7,11,10,9,12,14).  Mục tiêu  Khảo  sát  thực  trạng  năng  lực  quản  lý  của  Điều dưỡng trưởng khoa qua phiếu thăm dò và  bảng kiểm các Điều dưỡng trưởng khoa.  Khảo sát sự đánh giá của  lãnh đạo về mức  độ  hoàn  thành  nhiệm  vụ  quản  lý  của  Điều  dưỡng trưởng khoa.  Xác định các yếu tố  liên quan đến năng  lực  quản lý của đội ngũ Điều dưỡng trưởng khoa.  ĐỐI TƯỢNG ‐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Nghiên  cứu mô  tả  cắt  ngang  trên  35  Điều  dưỡng  trưởng khoa đang công  tác  tại các khoa  lâm sàng  thuộc bệnh viện Nhân Dân Gia Định  bằng bảng câu hỏi phỏng vấn. Quan sát trực tiếp  công  việc  thực  tế  của  các  Điều  dưỡng  trưởng  khoa  trong ngày  làm việc kết hợp xem xét  các  văn bản, hồ sơ, sổ sách của Điều dưỡng trưởng  khoa sử dụng để thực hiện chức năng quản lý.  Để có thêm thông tin về mức độ hoàn thành  nhiệm vụ của Điều dưỡng  trưởng khoa, chúng  tôi sẽ tiến hành phỏng vấn thêm các cán bộ chủ  chốt của bệnh viện bao gồm: Ban Giám đốc bệnh  viện, Trưởng phó các phòng chức năng, Trưởng  phó  các khoa  lâm  sàng và  cận  lâm  sàng  trong  toàn bệnh viện.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  Bảng 1. Phân bố Điều dưỡng trưởng khoa theo trình độ chuyên môn Trình độ chuyên môn Số Điều dưỡng trưởng khoa Tỷ lệ % Trung cấp 25 71,43 Cao đẳng 00 0 Đại học 10 28,57 Tổng số 35 100 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013  Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học 237 Nhận xét: Điều dưỡng trưởng khoa có trình độ trung cấp chiếm đa số chiếm tỷ lệ 71,43%; còn lại là trình độ đại học với 28,57%. Không có Điều dưỡng trưởng khoa ở trình độ sơ cấp, cao đẳng và sau đại học. Bảng 2. Phân bố Điều dưỡng trưởng khoa theo trình độ quản lý Trình độ quản lý Số Điều dưỡng trưởng khoa Tỷ lệ % Quản lý Điều dưỡng 30 85,71 Quản lý hành chính Nhà nước 04 11,44 Đã học các lớp quản lý khác 02 5,72 Nhận xét: Đa số Điều dưỡng trưởng khoa đã được học qua lớp quản lý Điều dưỡng (lớp Điều dưỡng trưởng) với tỷ lệ 85,71%. Tuy nhiên lớp quản lý hành chính nhà nước và các lớp quản lý khác thì có rất ít Điều dưỡng trưởng khoa đã học qua với tỷ lệ lần lượt là 11,44% và 5,72%. Bảng 3. Phân bố ĐDTK theo số đề tài NCKH đã tham gia Số đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia Số ĐDTK Tỷ lệ % Không tham gia 14 40 Tham gia 01 đề tài 12 34,29 Tham gia 02 đề tài 05 14,29 Tham gia 03 đề tài 02 5,71 Tham gia 04 đề tài 02 5,71 Tổng số 35 100 Nhận xét: Số Điều dưỡng trưởng khoa có tham gia nghiên cứu khoa học chiếm tỷ lệ cao với 60%. Trong đó đa số tham gia ở mức 01 đề tài với tỷ lệ 34,29%. Bảng 4. Phân bố ĐDTK theo các khó khăn thường gặp trong công tác quản lý Các khó khăn thường gặp trong công tác quản lý Có Không Số ĐDTK Tỷ lệ % Số ĐDTK Tỷ lệ % Quản lý công tác chăm sóc người bệnh 16 45,71 19 54,29 Quản lý công tác chống nhiễm khuẩn, vệ sinh 18 51,43 17 48,57 Quản lý nhân lực 16 45,71 19 54,29 Quản lý tài sản vật tư 13 37,14 22 62,86 Mối quan hệ phối hợp với Bác sĩ trưởng khoa 15 42,86 20 57,14 Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến 26 74,29 09 25,71 Nhận xét: Đa số Điều dưỡng trưởng khoa thường gặp phải khó khăn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến (74,29%). Bảng 5. Quản lý công tác chăm sóc người bệnh của ĐDTK Thực hiện Nội dung Có Không Số ĐDTK Tỷ lệ % Số ĐDTK Tỷ lệ % Tổ chức tiếp nhận và sắp xếp người bệnh mới nhập vào khoa. 32 91,43 03 8,57 Xây dựng và duy trì mô hình chăm sóc toàn diện. 35 100 00 0 Kiểm tra việc thực hiện y lệnh điều trị và kế hoạch chăm sóc. 28 80 07 20 Chỉ đạo việc lập kế hoạch chăm sóc, theo dõi bệnh nhân nặng. 28 80 07 20 Thực hiện một số kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản theo đúng qui trình. 35 100 00 0 Đi buồng cùng với trưởng khoa để nhận và tổ chức thực hiện các y lệnh về điều trị và chăm sóc. 30 85,71 05 14,29 Chủ động đi buồng hàng ngày để thăm hỏi, nắm tình hình và giải quyết các yêu cầu của người bệnh. 31 88,57 04 11,43 Chủ động báo cáo những diễn biến bất thường của người bệnh cho bác sĩ điều trị và bác sĩ trưởng khoa để kịp thời xử lý. 34 97,14 01 2,86 Chủ động tham gia trao đổi, thảo luận với bác sĩ điều trị trong các chăm sóc đặc biệt. 35 100 00 0 Nhận xét: Các Điều dưỡng trưởng khoa chưa thực hiện tốt và đầy đủ ở các nội dung Kiểm tra việc thực hiện y lệnh điều trị và kế  hoạch  chăm  sóc  và  chỉ  đạo  việc  lập  kế  hoạch  chăm sóc, theo dõi BN nặng chỉ đạt 80%.  Đi buồng cùng với trưởng khoa để nhận và  tổ chức thực hiện các y lệnh về điều trị và chăm  sóc chỉ đạt 85,71%.  Chủ động đi buồng hàng ngày để thăm hỏi,  nắm  tình  hình  và  giải  quyết  các  yêu  cầu  của  người bệnh chỉ đạt 88,57%.  Bảng 6. Quản lý công tác chống nhiễm khuẩn, vệ sinh của ĐDTK Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013 Chuyên Đề Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học  238 Thực hiện Nội dung Có Không Số ĐDTK Tỷ lệ % Số ĐDTK Tỷ lệ % Giám sát công tác vệ sinh, trật tự và an toàn trong các buồng bệnh. 34 97,14 01 2,86 Kiểm tra việc cọ rửa, khử khuẩn, tiệt khuẩn theo qui định. 32 91,43 03 8,57 Giám sát việc thu gom, phân loại và xử lý chất thải. 32 91,43 03 8,57 Giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng hộ lao động. 26 74,29 09 25,71 Nhận xét: Nội dung giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng hộ lao động được thực hiện đầy đủ với tỷ lệ thấp nhất là 74,29%. Bảng 7. Quản lý nhân lực của Điều dưỡng trưởng khoa Thực hiện Nội dung Có Không Số ĐDTK Tỷ lệ % Số ĐDTK Tỷ lệ % Xây dựng lịch phân công lao động cho nhân viên. 35 100 00 0 Xây dựng mô hình phân công chăm sóc. 35 100 00 0 Mô tả công việc cho các vị trí nhân viên. 35 100 00 0 Phân công và lập bảng trực cho Điều dưỡng, Hộ lý trong khoa đảm bảo yêu cầu chăm sóc người bệnh liên tục 24giờ/ngày. 35 100 00 0 Theo dõi và chấm công. 35 100 00 0 Phổ biến cho Điều dưỡng, Hộ lý những thông báo, chỉ thị của cấp trên. 34 97,14 01 2,86 Đôn đốc các Điều dưỡng, Hộ lý, học sinh thực hiện các qui chế bệnh viện. 34 97,14 01 2,86 Nhận xét: Công tác quản lý nhân lực của Điều dưỡng trưởng khoa được thực hiện tốt và đầy đủ ở tỷ lệ rất cao trên 97,14%. Bảng 8. Quản lý tài sản của Điều dưỡng trưởng khoa Thực hiện Nội dung Có Không Số ĐDTK Tỷ lệ % Số ĐDTK Tỷ lệ % Phân công Điều dưỡng, Hộ lý quản lý dụng cụ và tài sản. 35 100 00 0 Hàng ngày kiểm tra việc sử dụng và bảo quản dụng cụ trong khoa. 35 100 00 0 Viết phiếu yêu cầu sửa chữa và thay thế kịp thời các dụng cụ bị hỏng. 35 100 00 0 Chỉ đạo Điều dưỡng hành chính lập hệ thống sổ sách để theo dõi tài sản theo qui định. 35 100 00 0 Nhận xét: Công tác quản lý tài sản của Điều dưỡng trưởng khoa được thực hiện rất tốt và đầy đủ ở tỷ lệ 100%. Bảng 9. Đào tạo, NCKH và chỉ đạo tuyến của ĐDTK Thực hiện Nội dung Có Không Số ĐDTK Tỷ lệ % Số ĐDTK Tỷ lệ % Tham gia hướng dẫn, giảng dạy cho Điều dưỡng, Hộ lý và học sinh, sinh viên Điều dưỡng. 34 97,14 01 2,86 Tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng sáng kiến trong việc quản lý và chăm sóc người bệnh. 20 57,14 15 42,86 Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Bác sĩ trưởng khoa và trưởng phòng Điều dưỡng. 35 100 00 0 Nhận xét: Nội dung tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng sáng kiến trong việc quản lý và chăm sóc người bệnh được thực hiện với tỷ lệ rất thấp chỉ đạt 57,14%. Bảng 10. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Điều dưỡng trưởng khoa theo đánh giá của các cán bộ chủ chốt Mức độ Nhiệm vụ Mức độ hoàn thành nhiệm vụ Yếu Trung bình Khá Tốt Số CBCC % Số CBCC % Số CBCC % Số CBCC % Tổ chức và quản lý công tác chăm sóc người bệnh tại khoa 00 0 11 11,96 49 53,26 32 34,78 Tổ chức và quản lý công tác chống nhiễm khuẩn, vệ sinh tại khoa 01 1,09 19 20,65 52 56,52 20 21,74 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013  Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học 239 Mức độ Nhiệm vụ Mức độ hoàn thành nhiệm vụ Yếu Trung bình Khá Tốt Số CBCC % Số CBCC % Số CBCC % Số CBCC % Tổ chức và quản lý nhân lực tại khoa 00 0 10 10,87 42 45,65 40 43,48 Quản lý tài sản tại khoa 00 0 12 13,04 35 38,04 45 48,92 Mối quan hệ phối hợp giữa các Điều dưỡng trưởng khoa và Bác sĩ trưởng khoa 00 0 07 7,61 29 31,52 56 60,87 Mối quan hệ phối hợp giữa các Điều dưỡng trưởng khoa và những cán bộ công nhân viên khác trong khoa 00 0 10 10,87 50 54,35 32 34,78 Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến 08 8,70 39 42,39 39 42,39 06 6,52 Nhận xét: Nhiệm vụ  tham gia  công  tác  đào  tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến là nội  dung mà các cán bộ chủ chốt đánh giá các Điều  dưỡng trưởng khoa còn nhiều hạn chế (mức yếu  và  trung bình  chiếm  tỷ  lệ  lần  lượt  là 8,70% và  42,39%).  Bảng 11. Mối liên quan giữa nhóm tuổi của ĐDTK với nguyện vọng tiếp tục học tập Nguyện vọng học tập Nhóm tuổi Có Không Ý nghĩaSố ĐDTK % Số ĐDTK % Dưới 35 tuổi 03 100 00 0 P=0,014 < 0,05 Từ 35 đến 45 tuổi 16 100 00 0 Trên 45 tuổi 10 62,50 06 37,50 Nhận xét: Các ĐDTK  còn  trẻ  thì  có nguyện  vọng tiếp tục học  tập cao hơn và khác biệt này  có ý nghĩa thống kê.  Bảng 12. Mối liên quan giữa tham quan, học tập ở nước ngoài với sự hài lòng, an tâm với công việc Hài lòng an tâm Học tập nước ngoài Có Không Ý nghĩaSố ĐDTK % Số ĐDTK % Có 00 0 02 100 P=0,04 < 0,05 Không 23 69,70 10 30,30 Nhận xét: Tỷ lệ hài lòng, an tâm với công việc  của  nhóm  Điều  dưỡng  trưởng  khoa  đã  từng  tham  quan,  học  tập  ở  nước  ngoài  thấp  hơn  nhóm Điều dưỡng trưởng khoa chưa từng tham  quan, học tập ở nước ngoài và khác biệt này có ý  nghĩa thống kê.  BÀN LUẬN  Theo kết quả của nghiên cứu của chúng  tôi  thì Điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Nhân  Dân Gia  Định  chỉ  có  02 mức  trình  độ  chuyên  môn là trung cấp chiếm đa số với tỷ lệ 71,43% và  đại  học  với  tỷ  lệ  28,57%.  So  sánh  với  kết  quả  nghiên  cứu  của  nhóm  tác  giả  gồm  Đỗ  Đình  Xuân,  Đinh Ngọc  Đệ, Nguyễn  Thị Loan, Trần  Văn Long, Nguyễn Mạnh Dũng vào năm 2010(8)  và Nguyễn Thị Tuyết Vân vào năm 2004(15)  thì  trình  độ  chuyên môn  của  Điều  dưỡng  trưởng  khoa  tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định có cao  hơn. Tuy nhiên nếu so sánh với tiêu chuẩn trong  bảng kiểm  tra bệnh viện năm 2011 của Bộ Y  tế  theo Quyết định số 3296/QĐ‐BYT, ngày 12 tháng  9  năm  2011(4)  và  với  nghiên  cứu  của  tác  giả  Linda Kay Chase năm 2010(6) thì còn nhiều hạn  chế.  So với kết quả nghiên cứu năm 2007(16) của  tác giả Phan Quốc Hội và kết quả nghiên  cứu  của nhóm các tác giả gồm Đỗ Đình Xuân, Đinh  Ngọc  Đệ,  Nguyễn  Thị  Loan,  Trần  Văn  Long,  Nguyễn Mạnh Dũng vào năm 2010(8) thì trình độ  quản lý của đội ngũ Điều dưỡng trưởng khoa tại  Bệnh  viện  Nhân  Dân  Gia  Định  cao  hơn  rất  nhiều.  Trong nghiên cứu của chúng tôi, kết quả cho  thấy  có  đến  60%  Điều  dưỡng  trưởng  khoa  có  tham  gia  nghiên  cứu  khoa  học.  Trong  đó  có:  57,14% tham gia 01 đề tài, 23,81% tham gia 02 đề  tài, 9,52% tham gia 03 đề tài, 9,52% tham gia 04  đề  tài,  42,86%  chủ  nhiệm  01  đề  tài,  4,76%  là  những  con  số  rất  đáng ghi nhận về  sự nỗ  lực  tham gia công tác nghiên cứu khoa học của đội  ngũ  Điều  dưỡng  trưởng  khoa  tại  Bệnh  viện  Nhân Dân Gia Định.  Nội dung tham gia công tác đào tạo, nghiên  cứu khoa học và chỉ đạo tuyến  là nội dung mà  Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013 Chuyên Đề Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học  240 các cán bộ chủ chốt của bệnh viện đánh giá năng  lực  ở mức  độ  trung  bình  và  yếu  cao  với  tỷ  lệ  51,09%. Tương đối phù hợp với kết quả nghiên  cứu  của  các  tác  giả  gồm  Đỗ  Đình Xuân,  Đinh  Ngọc  Đệ,  Nguyễn  Thị  Loan,  Trần  Văn  Long,  Nguyễn Mạnh Dũng vào năm 2010 là 38,6%(8).  Có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê về  nguyện  vọng  được  tiếp  tục  học  tập  giữa  các  nhóm tuổi của Điều dưỡng trưởng khoa. Điều  này có vẻ phù hợp vì trong số các Điều dưỡng  trưởng  khoa  ở  nhóm  tuổi  trên  45  tuổi  có  những người gần đến  tuổi về hưu nên không  có  nguyện  vọng  được  tiếp  tục  học  tập  nữa.  Tuy nhiên đây  là suy nghĩ chưa đúng vì việc  học tập và cập nhật kiến thức là điều cần phải  được tiến hành liên tục.  Tỷ  lệ  hài  lòng,  an  tâm  với  công  việc  của  nhóm Điều dưỡng trưởng khoa đã từng tham  quan,  học  tập  ở  nước  ngoài  thấp  hơn  nhóm  Điều  dưỡng  trưởng  khoa  chưa  từng  tham  quan,  học  tập  ở  nước  ngoài.  Điều  này  cũng  tương  đối  phù  hợp  vì  những  người  được  đi  tham quan, học tập ở nước ngoài có sự so sánh  mở rộng và toàn diện hơn.  KẾT LUẬN  So với tiêu chuẩn bệnh viện loại 1 của Bộ Y  tế  thì  trình  độ  chuyên môn  của  Điều  dưỡng  trưởng  khoa  của  Bệnh  viện  còn  thấp.  Tỷ  lệ  Điều dưỡng  trưởng  khoa  có  trình  độ  chuyên  môn  trung  cấp  chiếm  tới  71,43%,  tỷ  lệ  Điều  dưỡng  trưởng  khoa  có  trình  độ  chuyên môn  đại học 28,57%.  Đa số Điều dưỡng trưởng khoa, nhất  là các  Điều  dưỡng  trưởng  khoa  còn  trẻ  có  nguyện  vọng  được  tiếp  tục  học  tập  nâng  cao  trình  độ  chuyên môn và quản lý Điều dưỡng.  Công tác tham gia nghiên cứu khoa học, đào  tạo  và  chỉ  đạo  tuyến  vẫn  là  nội  dung mà  các  Điều dưỡng trưởng khoa còn yếu về năng lực.  Đa  số  cán  bộ  chủ  chốt  (78,26%)  đánh  giá  mức độ hoàn thành nhiệm vụ quản lý của Điều  dưỡng trưởng khoa ở mức khá và tốt ngoại trừ  nội dung tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu  khoa học và chỉ đạo tuyến của các Điều dưỡng  trưởng khoa với  tỷ  lệ đánh giá yếu  là 8,7% và  trung bình là 42,39%.  Các  Điều  dưỡng  trưởng  khoa  càng  trẻ  thì  càng có nguyện vọng được học tập tiếp tục.  KIẾN NGHỊ  Nhằm nâng  cao  chất  lượng  theo dõi,  chăm  sóc người bệnh và để nâng cao vai trò, tạo điều  kiện cho các Điều dưỡng trưởng khoa phát huy  khả năng quản  lý công  tác Điều dưỡng. Xin có  một số kiến nghị như sau  Cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo và  đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn,  quản lý Điều dưỡng và nghiên cứu khoa học cho  các  Điều  dưỡng  nói  chung  và  Điều  d
Tài liệu liên quan