Tài liệu Vận hành & quản trị eTimeGold - Chương 19: Tuyển dụng

Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:  Khai báo danh sách tiêu chí theo quy định dùng để đánh giá ứng viên.  Khai mẫu template mẫu chứa thông tin để tiếp nhận 01 ứng viên trúng tuyển thành nhân viên cty.  Cài đặt thông tin email sử dụng để liên lạc hàng loạt với ứng viên khi cần thông báo mời phỏng vấn, báo trúng tuyển .  Người quản trị soạn sẵn mẫu email dùng chung phục vụ mail merge và sử dụng cho các mục đích khác nhau: mời phỏng vấn, mời nhận việc theo thông tin đặc trưng của từng đợt tuyển dụng.  Khai báo các thông tin mở rộng tùy theo nhu cầu quản lý khi đề xuất phiếu tuyển dụng.  Hiểu và vận hành quá trình tuyển dụng nhanh.  Hiểu và vận hành lưu đồ tuyển dụng cơ bản.  Hiểu và vận hành công tác tuyển dụng theo cơ cấu và cấp bậc quản lý trong doanh nghiệp. (Ví dụ: chi nhánh tuyển dụng độc lập theo đề xuất và xét duyệt của chi nhánh, chi nhánh đề xuất tuyển dụng và thực hiện theo xét duyệt của cty Mẹ, chi nhánh đề xuất tuyển dụng và nhận nhân viên từ công ty Mẹ). Tuyển Dụng là một khâu quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Làm sao để tiết kiệm chi phí và chọn được đúng người trong công việc là mong muốn của hấu hết các doanh nghiệp. Phần mềm quản lý nhân sự eTimeGold với những tiện ích trong các chức năng, nhằm mang đến cho người dùng sự vận hành dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Kết nối trực tiếp với trang việc làm trực tuyến nhằm cung cấp miễn phí cho nguồi dùng 1 lượng ứng viên phong phú, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

pdf109 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu Vận hành & quản trị eTimeGold - Chương 19: Tuyển dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 1 Chương 19 Tuyển Dụng Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:  Khai báo danh sách tiêu chí theo quy định dùng để đánh giá ứng viên.  Khai mẫu template mẫu chứa thông tin để tiếp nhận 01 ứng viên trúng tuyển thành nhân viên cty.  Cài đặt thông tin email sử dụng để liên lạc hàng loạt với ứng viên khi cần thông báo mời phỏng vấn, báo trúng tuyển.  Người quản trị soạn sẵn mẫu email dùng chung phục vụ mail merge và sử dụng cho các mục đích khác nhau: mời phỏng vấn, mời nhận việc theo thông tin đặc trưng của từng đợt tuyển dụng.  Khai báo các thông tin mở rộng tùy theo nhu cầu quản lý khi đề xuất phiếu tuyển dụng.  Hiểu và vận hành quá trình tuyển dụng nhanh.  Hiểu và vận hành lưu đồ tuyển dụng cơ bản.  Hiểu và vận hành công tác tuyển dụng theo cơ cấu và cấp bậc quản lý trong doanh nghiệp. (Ví dụ: chi nhánh tuyển dụng độc lập theo đề xuất và xét duyệt của chi nhánh, chi nhánh đề xuất tuyển dụng và thực hiện theo xét duyệt của cty Mẹ, chi nhánh đề xuất tuyển dụng và nhận nhân viên từ công ty Mẹ). Tuyển Dụng là một khâu quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Làm sao để tiết kiệm chi phí và chọn được đúng người trong công việc là mong muốn của hấu hết các doanh nghiệp. Phần mềm quản lý nhân sự eTimeGold với những tiện ích trong các chức năng, nhằm mang đến cho người dùng sự vận hành dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Kết nối trực tiếp với trang việc làm trực tuyến nhằm cung cấp miễn phí cho nguồi dùng 1 lượng ứng viên phong phú, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 2 A. KH I TẠO MASTER DATA Master Data là những thông tin do người dùng có quyền quản trị hệ thống thực hiện khai báo. Đây là các thông tin chung sử dụng trong quá trình vận hành quy trình tuyển dụng. Có 04 khởi tạo master data cần lưu ý trong phân hệ tuyển dụng eTimeGold: I. Khởi Tạo Tiêu Chí Tuyển Dụng Hướng dẫn từng bước thực hành Căn cứ vào các tiêu chí này, ban giám khảo của đợt tuyển dụng sẽ tiến hành đánh giá ứng viên theo tiêu chí được chọn lựa khi lên kế hoạch tuyển dụng. Nội dung thực hành: Thực hiện khởi tạo một tiêu chí tuyển dụng . 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiêu Chí Tuyển Dụng]. 2. Click chọn [Tạo Mới] để bắt đầu tạo mới một tiêu chí tuyển dụng. Nút [Xoá] : Để xoá các tiêu chí đang chọn. Nút [Chỉnh Sửa] : Dùng để chỉnh sửa tiêu chí đang chọn. Nút [Refresh] : Làm mới lại danh sách các tiêu chí. Nút [Báo Cáo] : Xuất báo cáo danh sách các tiêu chí theo nhóm. Nút [Vendor] : Dùng để lấy lại các tiêu chí mặc định của hệ thống đã xóa. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Tiêu Chí Tuyển Dụng] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 3 3. Nhập liệu thông tin tiêu chí tuyển dụng mới. a. Tại cột [Ký hiệu] : Nhập “TDKT/001”. b. Tại cột [Mô Tả] : Nhập “Trình độ chuyên môn”. c. Tại cột [Kiểu dữ liệu] : Nhập “Kiểu số”. d. Tại cột [Giá trị (min)] : Nhập “1”. e. Tại cột [Giá trị (max)] : Nhập “10”. f. Tại cột [Nhóm tiêu chí] : Nhập “Tiêu chí tuyển dụng kỹ thuật”. 4. Click chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành việc khởi tạo. 5. Kết quả sau khi khởi tạo. Nút [Lưu Trữ]: Dùng để lưu lại thông tin vừa khởi tạo. Nút [Lưu và Tạo Mới]: Dùng để lưu lại thông tin khởi tạo và đồng thời mở ra form tạo mới. Nút [Bỏ Qua] : Không lưu trữ thông tin vừa nhập liệu và trả màn hình về lưới dữ liệu. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 4 II. Cấu hình email liên lạc Thông tin này được cấu hình 01 lần đối với 1 user và được sử dụng khi liên lạc mời ứng viên phỏng vấn, mời nhận việc Hướng dẫn từng bước thực hành Nội dung thực hành: Thực hiện cấu hình email, sử dụng địa chỉ nguyenmydnd@gmail.com. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Cài Đặt Gửi Email]. 2. Giao diện ban đầu của form cài đặt email. 3. Click chọn tab [Server], màn hình như giao diện sau: 4. Tiến hành khai báo thông tin: a. Tại cột [Địa chỉ email để gởi] : nhập “nguyenmydnd@gmail.com”. b. Tại cột [Mật Khẩu eMail]: nhập “123456@dnd” Đây là mật khẩu thực dùng đăng nhập địa chỉ email khai báo ở trên. Đây là địa chỉ email người dùng muốn sử dụng để liên lạc hàng loạt với vứng viên bằng chức năng gửi email trên eTimeGold. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Cài Đặt Gửi Email] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 5 c. Tại cột [Server eMail]: nhập “smtp.gmail.com”. d. Tại cột [Port]: nhập “465”. e. Tại cột [Tên hiển thị]: nhập “Bộ Phận Tuyển Dụng”. f. Tại cột [Nhận trả lời (Reply to)]: nhập lgthao@gmail.com g. Check chọn tại cột [Use Secured Connection to the Mail Server]. h. Click nút [Cập nhật], click nút [OK] để hoàn tất quá trình khai báo cài đặt. GHI CHÚ: Sau khi cài đặt, người dùng có thể gửi email thử nghiệm cài đặt theo các bước sau: B1. Nhập “kiểm tra cài đặt email tuyển dụng” tại cột [Nội dung eMail]. B2. Nhập ltnthao@dnd.vn tại cột [Địa chỉ người nhận]. B3. Click nút [Gởi Mail]. B4. Quan sát thông báo su khi gửi mail thử nghiệm Đây là thông tin email để nhận thông tin phản hồi khi ứng viên reply mail. Đây là thông tin tên người gửi. Đây là port gửi của gmail, port này thay đổi theo server mail. Đây là thông tin server email để gửi đi (outgoing mail). Tùy theo server mail sẽ có thông tin tương ứng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 6 III. Soạn mẫu email liên lạc Giao diện này hỗ trợ người dùng tự soạn thảo thông tin email liên lạc với ứng viên trong quá trình tuyển dụng, email này sử dụng làm mail merge để thực hiện gửi email hàng loạt trên eTimeGold. Hướng dẫn từng bước thực hành Nội dung thực hành: Soạn thảo mẫu email Mời phỏng vấn với yêu cầu: Tên mẫu: Mời phỏng vấn mẫu 1. Tên hiển thị: Thư mời phỏng vấn chức danh Nhân Viên. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Cài Đặt Gửi Email]. 2. Giao diện ban đầu của form cài đặt email. 3. Click chọn tab [Email], click > để mở nội dung nhóm [TUYỂN DỤNG], màn hình như giao diện sau 4. Click chọn dòng có cột [Tên Chức Năng] là Mời phỏng vấn và tiến hành khai báo thông tin: a. Tại vùng [2. eMail Mẫu], click nút [New]. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Cài Đặt Gửi Email] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 7 b. Tại cột [Mẫu eMail]: nhập “Mời phỏng vấn mẫu 1”. c. Tại cột [Tiêu Đề]: nhập “Thư mời phỏng vấn chức danh Nhân Viên”. d. Click nút [Update] để hoàn tất nội dung khai báo. e. Ở vùng [3. Nội Dung Gởi], hệ thống sẽ mặc định cung cấp cho người dùng 1 template email mẫu. Người dùng có thể điều chỉnh mẫu này theo nhu cầu sử dụng của công ty. Sau khi chỉnh sửa, click nút [Lưu Trữ] để lưu lại nội dung template mới. Đây là tiêu đề của mail (subject) khi gửi ứng viên. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 8 IV. Khởi tạo phiếu đề xuất Thông tin mở rộng tùy theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp khi đề xuất tuyển dụng sẽ được thực hiện khai báo tại chức năng này. Đồng thời chọn lựa chỉ định có hay không có cài đặt phát sinh tự động mã văn bản để quản lý phiếu đề xuất. Hướng dẫn từng bước thực hành Nội dung thực hành: Thực hiện khởi tạo yêu cầu tuyển dụng với thuộc tính mở rộng tên “ chiều cao tối thiểu” kiểu lựa chọn và lựa chọn phát sinh mã văn bản tự động. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Yêu Cầu Tuyển Dụng]. 2. Giao diện ban đầu của form khởi tạo yêu cầu tuyển dụng. 3. Tiến hành khai báo thông tin: a. Tại cột [Mã tự động] : Click chọn nút lookup để chọn loại mã tự động đã khởi tạo tại chức năng Định Nghĩa Mã, click chọn mã tự động có tên Mã Tuyển Dụng. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Khởi Tạo Yêu Cầu Tuyển Dụng] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 9 b. Tại cột [Chọn Template]: Click chọn nút lookup để chọn mẫu template đang hiện có trong danh sách. c. Chọn [Lưu trữ] để hoàn thành khởi tạo. 4. Khai báo thuộc tính mở rộng. a. Chọn [Tạo Mới] để bắt đầu khai báo thêm một thuộc tính mở rộng. b. Khai báo các thông tin của thuộc tính mới. c. Tại cột [Ký hiệu]: Nhập “Cao”. d. Tại cột [Mô tả]: Nhập “Chiều cao tối thiểu”. Nút [Lưu Trữ]: Dùng để lưu lại thông tin vừa khởi tạo. Nút [Bỏ Qua] : Không lưu trữ thông tin vừa nhập liệu và trả màn hình về lưới dữ liệu. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 10 e. Tại cột [Kiểu dữ liệu]: Click chọn kiểu Lựa chọn. f. Tại cột [Giá trị (min)]: Nhập “1”. g. Tại cột [Giá trị (min)]: Nhập “200”. h. Click chọn nút [Lưu Trữ] để hoàn thành khai báo loại thuộc tính mở rộng mới. 5. Khai báo thêm giá trị cho thuộc tính kiểu lựa chọn. a. Click chọn nút [New] để bắt đầu khai báo giá trị lựa chọn đầu tiên. b. Tại cột [Ký Hiệu]: Nhập “A”. c. Tại cột [Mô Tả]: Nhập “Chiều cao tối thiểu 1m6”. d. Tại cột [Giá Trị]: Nhập “160”. e. Click chọn Update để hoàn thành khai báo cho giá trị lựa chọn đầu tiên. 6. Tương tự khai báo thêm những giá trị lựa chọn khác và kết quả. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 11 7. Mở chức năng [Đề Xuất Tuyển Dụng] để thấy được kết quả khởi tạo ở chức năng [Khởi Tạo Yêu Cầu Tuyển Dụng] này. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 12 B. THỰC HIỆN TUYỂN DỤNG NHANH Lưu đồ tuyển dụng nhanh Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 13 I. Nhập liệu & hiệu lực phiếu đề xuất tuyển dụng Hướng dẫn từng bước thực hành Nội dung thực hành: Thực hiện nhập liệu một phiếu đề xuất tuyển dụng . 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Đề Xuất Tuyển Dụng]. 2. Click chọn [Tạo Mới] để bắt đầu tạo mới một phiếu đề xuất tuyển dụng. Nút [Xoá] : Để xoá các tiêu chí đang chọn. Nút [Chỉnh Sửa] : Dùng để chỉnh sửa tiêu chí đang chọn. Nút [Refresh] : Làm mới lại danh sách các tiêu chí. Nút [Báo Cáo] : Xuất báo cáo danh sách các tiêu chí theo nhóm. Nút [Vendor] : Dùng để lấy lại các tiêu chí mặc định của hệ thống đã xóa. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Đề Xuất Tuyển Dụng] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 14 3. Bắt đầu nhập liệu phiếu phiếu đề xuất. 4. Thông tin tuyển dụng: a. Tại cột [Mã chứng từ]: Nhập “DND/YCTD/002”. b. Tại cột [Phòng Ban]: Click chọn nút lookup và chọn tên phòng ban đã khởi tạo đang hiển thị theo dạng danh sách. c. Tại cột [Chức Vụ]: Click chọn nút lookup và chọn tên chức vụ đã khởi tạo đang hiển thị theo dạng danh sách. d. Tại cột [Lý do tuyển]: Click chọn dòng Tuyển Mới. e. Tại cột [Số lượng]: Nhập “1”. f. Tại cột [Dạng Nhân Viên]: Click chọn Dài Hạn. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 15 g. Tại cột [Loại công việc]: Click chọn Toàn thời gian cố định. h. Tại cột [Ngày bắt đầu làm]: Click chọn ngày 01/06/2012. i. Tại cột [Năm kinh nghiệm]: nhập “2”. 5. Yêu cầu học vấn: a. Tại cột [Bằng Cấp]: Click chọn tên bằng cấp Cao đẳng, Đại Học và chọn nút để chọn vào danh sách. b. Tại cột [Chuyên Ngành]: Click chọn tên chuyên ngành Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật mạng và chọn nút để chọn vào danh sách. c. Tại cột [Trường Học]: Click chọn tên trường ĐH Sư phạm TP.HCM và chọn nút để chọn vào danh sách. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 16 6. Yêu cầu ngoại ngữ: a. Click chọn New để bắt đầu tạo thêm một yêu cầu về trình độ ngoại ngữ. b. Tại cột [Tên ngoại Ngữ]: Click chọn nút lookup và chọn Tiếng Anh có trong danh sách mặc định của hệ thống. c. Tại cột [Trình Độ]: Click chọn nút lookup và chọn Trung cấp. d. Tại cột [Năm Sử Dụng >=]: Nhập “1”. e. Click chọn Update để hoàn thành khởi tạo. 7. Yêu cầu ngoại ngữ: a. Click chọn New để bắt đầu khởi tạo yêu cầu về trình độ tin học. b. Tại cột [Tên Trình Độ Vi Tính]: Click chọn nút lookup và chọn Quản trị mạng có trong danh sách mặc định của phần mềm. c. Tại cột [Trình Độ]: Click chọn nút lookup và chọn Trung Cấp. d. Tại cột [Năm Sử Dụng >=]: Nhập “2”. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 17 8. Click chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành việc khai báo phiếu đề xuất tuyển dụng. Nút [Lưu Trữ]: Dùng để lưu lại thông tin vừa khởi tạo. Nút [Lưu và Tạo Mới]: Dùng để lưu lại thông tin khởi tạo và đồng thời mở ra form tạo mới. Nút [Bỏ Qua] : Không lưu trữ thông tin vừa nhập liệu và trả màn hình về lưới dữ liệu. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 18 II. Chuẩn bị & thực hiện công tác tuyển dụng II.1 Đăng tin tuyển dụng Hướng dẫn từng bước thực hành Nội dung thực hành: Thực hiện đăng tin tuyển dụng cho phiếu đề xuất mã DND/YCTD/002 của Công ty TNHH Minh Khoa. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Tuyển Dụng]. 2. Click chọn dòng có cột [Mã Phiếu] là “DND/YCTD/002”. Click dòng [Đăng tin tuyển dụng] để thực hiện đăng tin tuyển dụng. 3. Trên màn hình soạn tin tuyển dụng, click nút [Tạo Mới] và tiến hành khai báo 03 nhóm thông tin trong nội dung đăng tin tuyển dụng. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Quản Lý Tuyển Dụng] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 19 Nhóm [Thông tin công ty]: mô tả thông tin sơ lược thông tin về công ty đang đăng tin tuyển dụng. a. Tại cột [Tên công ty]: nhập “CÔNG TY TNHH MINH KHOA”. b. Tại cột [Quy mô]: click biểu tượng chọn “10-24”. c. Tại cột [Website]: nhập “www.minhkhoa.com”. d. Tại cột [Địa chỉ công ty]: nhập “11 Nguyễn Bỉnh Khiêm P. Bến Nghé Q1 tpHCM”. e. Tại cột [Sơ lược về công ty]: nhập “Công ty chuyên cung cấp thiết bị tin học. Lập trình điều khiển ứng dụng và thiết kế website”. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 20 Nhóm [Thông Tin Đăng Tuyển]: nội dung chi tiết về thông tin Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 21 a. Tại cột [Chức danh]: nhập “Nhân Viên”. b. Tại cột [Mã số]: click biểu tượng chọn “NV1109”. c. Tại cột [Số lượng]: nhập “2”. d. Tại cột [Cấp bậc]: click vào biểu tượng , chọn “Nhân Viên”. e. Tại cột [Kinh nghiệm]: (không nhập liệu). f. Tại cột [Loại hình công việc]: click chọn “Toàn thời gian cố định” ở cột [Chọn loại hình], click nút để chuyển sang cột [Lựa chọn của bạn]. g. Tại cột [Mức lương]: click vào biểu tượng , chọn “Thỏa Thuận”. h. Tại cột [Nơi làm việc]: click chọn “Thành phố HCM” ở cột [Chọn nơi làm việc], click nút để chuyển sang cột [Lựa chọn của bạn]. i. Tại cột [Ngành nghề]: click chọn “Bán hàng kỹ thuật” ở cột [Chọn ngành nghề], click nút để chuyển sang cột [Lựa chọn của bạn]. j. Tại cột [Mô tả công việc]: nhập “- Giới thiệu dịch vụ thiết kế website, lập trình điều khiển PCL”. k. Tại cột [Yêu cầu công việc]: nhập “- Có kiến thức cơ bản vế CNTT, chịu học hỏi và nhanh nhẹn”. l. Tại cột [Hạn chót nộp hồ sơ]: click vào biểu tượng , chọn ngày “15/05/2012”. m. Cột [Tôi muốn nhận hồ sơ trình bày bằng ngôn ngữ]: click vào biểu tượng , chọn “Tiếng Việt”. Nhóm [Thông Tin Liên Hệ]: thông tin liên lạc để ứng viên liên hệ khi ứng tuyển a. Tại cột [Tên người liên hệ]: nhập “Nguyễn Khoa”. b. Tại cột [Số điện thoại liên hệ]: nhập “(08) 6257 3767”. c. Tại cột [Email nhận hồ sơ]: nhập “nguyenmydnd@gmail.com”. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 22 4. Sau khi hoàn tất thông tin đăng tuyển, click nút [Lưu Trữ] để lưu lại thông tin đăng tuyển. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 23 5. Click nút [Thoát] để đóng màn hình khai báo thông tin đăng tuyển. Hệ thống mở giao diện có bản tin tuyển dụng mẫu, người dùng có thể in bản tin này để phục vụ cho công tác dán thông báo, xuất file và gửi đăng trên báo giấy. II.2 Sàng lọc hồ sơ ứng viên theo điều kiện tuyển dụng & Lưu kho Hướng dẫn từng bước thực hành Nội dung thực hành: Thực hiện các thao tác tìm chọn các hồ sơ thỏa yêu cầu đề xuất tuyển dụng. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Tuyển Dụng]. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Quản Lý Tuyển Dụng] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 24 2. Click chọn dòng có cột [Mã Phiếu] là “DND/YCTD/002”. Click dòng [Tìm kiếm ứng viên] để thực hiện đăng tin tuyển dụng. 3. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm hồ sơ ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Tại cột [Ngày hồ sơ từ]: chọn ngày “29/3/2012”. Click nút [Tìm Kiếm]. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 25 4. Hệ thống sẽ tiến hành tìm kiếm theo yêu cầu tuyển dụng và hiển thị lên màn hình những ứng viên đạt. 5. Click nút [ExitFullScreen] để thu gọn màn hình hiển thị kết quả hồ sơ ứng viên đạt yêu cầu. 6. Màn hình sau khi thu gọn vùng hiển thị kết quả sàng lọc hồ sơ ứng viên. 7. Tại mỗi khung hiển thị thông tin ứng viên, click nút [Lưu kho] để thực hiện lưu hồ sơ ứng viên vào kho dữ liệu tuyển dụng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 26 8. Sau khi lưu kho 01 hồ sơ ứng viên, màn hình hiển thị kết quả như sau. 9. Sau khi click nút [Thoát], màn hình hiển thị như hình bên dưới. Người dùng tiến hành thiết lập vòng phỏng vấn. a. Tại vùng [Vòng Phỏng Vấn], click nút [Tạo Mới]. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | P a g e | 27 b. Tại cột [Quy cách chọn]: đối với tuyển dụng nhanh thì bỏ qua, không cần khai báo cột này. c. Cột [Từ ngày]: chọn “15/5/2012” d. Cột [Đến Ngày]: chọn “19/5/2012”. e. Cột [(Tham số 1)], [(Tham số 2)]: bỏ qua không cần khai báo. f. Cột [Ghi chú]: nhập “Tuyển nhân viên kỹ thuật (sử dụng tuyển dụng nhanh)”. g. Cột [Thừa kế ứng viên]: bỏ qua, không khai báo. h. Check chọn [Đánh giá ứng viên], [Dùng quy trình chốt sổ], [Cho kết quả tự động]: bỏ qua, sử dụng khai báo mặc định của hệ thống. i. Click nút [Lưu Trữ] để hoàn tất khai báo. Khi đó, ứng viên đã lưu trong kho ứng viên ở trên sẽ được hệ thống đưa vào [Danh Sách ứng Viên] tham gia vòng tuyển dụng. Tài liệu vận hành &
Tài liệu liên quan