50 Câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

1/ If you are employed by us, how are you going to do your part to the work? Nếu bạn được tuyển dụng, bạn sẽ chuẩn bị triểm khai công việc của mình như thế nào?  I’ll first get further information about our goal, ways and counterparts, management. Then I’ll make my plan. And then I’ll go with all my effort to see it is realized. Trước tiên, tôi sẽ xác định rõ mục tiêu, hướng đi, đối thủ và cách quản lý của mình. Sau đó, tôi sẽ lên kế hoạch. Cuối cùng, tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện kế hoạch đó. 2/ We have a lot of overtime work here.- Ở đây chúng tôi phải làm việc ngoài giờ rất nhiều.  Do you think you can handle extra work? - Liệu bạn có thể làm thêm giờ không “Of course, I am ready for any overtime work” -" Tôi sẵn sàng và có thể làm thêm giờ được ạ", 3/"What are your weaknesses? Điểm yếu của bạn là gì?"  "I feel my English ability is my weakest trait [treit]. I know this is only a temporary problem. I'm definitely studying hard to communicate more effectively." "Tôi thấy khả năng tiếng Anh của tôi là điểm yếu nhất của tôi. Tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. Tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn."

doc8 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 50 Câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/ If you are employed by us, how are you going to do your part to the work? Nếu bạn được tuyển dụng, bạn sẽ chuẩn bị triểm khai công việc của mình như thế nào? à I’ll first get further information about our goal, ways and counterparts, management. Then I’ll make my plan. And then I’ll go with all my effort to see it is realized. Trước tiên, tôi sẽ xác định rõ mục tiêu, hướng đi, đối thủ và cách quản lý của mình. Sau đó, tôi sẽ lên kế hoạch. Cuối cùng, tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện kế hoạch đó. 2/ We have a lot of overtime work here.- Ở đây chúng tôi phải làm việc ngoài giờ rất nhiều. à Do you think you can handle extra work? - Liệu bạn có thể làm thêm giờ không “Of course, I am ready for any overtime work” -" Tôi sẵn sàng và có thể làm thêm giờ được ạ", 3/"What are your weaknesses? Điểm yếu của bạn là gì?" à "I feel my English ability is my weakest trait [treit]. I know this is only a temporary problem. I'm definitely studying hard to communicate more effectively." "Tôi thấy khả năng tiếng Anh của tôi là điểm yếu nhất của tôi. Tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. Tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn." 4/ Can you convince us to hire you? Bạn có lý do gì thuyết phục để chúng tôi nhận bạn không? à"There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I’m excited and passionate about this work and I’m dependable. "Có hai lý do tôi được tuyển dụng,thứ nhất trình độ của tôi hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn. Thứ hai, tôi thích thú và đam mê công việc này. Tôi là người đáng tin cậy. 5/ If you are in second place, how would you get to first? - Nếu bạn đứng ở vị trí thứ hai thì bạn sẽ làm gì để vươn lên vị trí đứng đầu? à Continuous efforts will pay off in the end.- Tôi tin mình sẽ được trả công xứng đáng với những nỗ lực không nghỉ của mình. 6/"Tell me a little about yourself Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn." à “ I’m tú, I graduated from hcm city university of technology. My major accounting and auditing. I am expert at word, excel, powerpoint, access and accounts software for example: Misa, Fast, Peachtree. Additionally, I'm a hard worker and I like to take on a variety of challenges. “Tôi tên là tu, tốt nghiệp trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán. Tôi thành thạo excel, word.. và các phần mềm kế toán ví dụ như: Misa, fast.. Ngoài ra, Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. 7/"What are your strengths? Thế mạnh của bạn là gì?" à “ I’ve creative dynamism and careful. "I've always been a great team player. I'm good at keeping a team together and producing quality work in a team environment." “ Tôi có tính năng động, sang tạo, cẩn thận. Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội. " 8/ Are you an organized person?" Bạn là một người có tổ chức? à "I believe I’m very organized. I like my documents and papers in a way where I can retrieve them quickly. I also organize my work in a way where it’s easy to see exactly what I’m doing." "Tôi tin rằng tôi khá tổ chức. Tôi thích tài liệu và giấy tờ của tôi một cách nơi tôi có thể lấy chúng nhanh chóng. Tôi cũng tổ chức công việc của tôi trong một cách mà nó dễ dàng để xem chính xác những gì tôi đang làm." 9/ How would you describe your personality? Tính cách của bạn như thế nào? à I’m somewhat outgoing, patient, hardworking and serious. Tôi có tính cách cởi mở, cần cù, chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc. 10) Why do you like to work at my company? Tại sao bạn muốn làm việc tại công ty của tôi? à I know your company is a company with a very professional work environment, employee remuneration policy for good, so I want to work at the company to be able to apply the knowledge and experience that you have is in the process of learning Tôi biết công ty của bạn là một công ty với một môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, chính sách đãi ngộ nhân viên cho tốt, vì vậy tôi muốn làm việc tại công ty để có thể áp dụng những kiến ​​thức và kinh nghiệm mà bạn có trong quá trình học tập. 11) What is your work principle? nguyên tắc làm việc của bạn là gì? Your priority task needs to be completed before, previous work do you do, study hard you will do next but I always finish fulfilling their responsibilities. Nhiệm vụ ưu tiên của bạn cần phải được hoàn thành trước khi, trước đó làm việc để bạn làm, học tập chăm chỉ, bạn sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tôi luôn luôn kết thúc hoàn thành trách nhiệm của mình. 12) The most important thing for the accounting profession? Điều quan trọng nhất đối với nghề kế toán? à First, I think we must have the passion, enthusiasm, solid expertise, withstand pressure.Then we must be careful, honest, clear. Trước tiên, Tôi nghĩ chúng ta phải có niềm đam mê, sự nhiệt tình, chuyên môn vững chắc, chịu được áp lực công việc.Sau đó chúng ta cần có tính cẩn thận, trung thực, rõ ràng. 13) Do you have conflicts with friends, co-workers? Bạn có xung đột với bạn bè, đồng nghiệp? à Learning on the job and can not avoid conflict, then I always try to find the cause and how to resolve conflicts wisely to be able to clearly create sensible satisfied with peers. Học tập về công việc và không có thể tránh xung đột, sau đó tôi luôn cố gắng tìm ra nguyên nhân và làm thế nào để giải quyết các xung đột một cách khôn ngoan để có thể rõ ràng tạo ra hợp lý hài lòng với các đồng nghiệp của mình. 14) Do you think you conquered us? Bạn có nghĩ rằng bạn đã chinh phục chúng tôi? à I believe that I have solid professional knowledge, enthusiasm my sincerity I think I can make a satisfaction from you and become a good accountant. Tôi tin rằng tôi có kiến thức chuyên môn vững chắc, lòng nhiệt tình chân thành của tôi, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm bạn hài lòng và trở thành một nhân viên kế toán tốt. 15/ "What are your short term goals? 4."Mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?" à "My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for." "Mục tiêu ngắn hạn của tôi là để tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến ​​thức và thế mạnh mà tôi có, tôi muốn tham gia vào sự tăng trưởng và thành công của công ty tôi làm việc cho." 16. "What are your long term goals?" “Mục tiêu dài hạn của bạn là gì?" à "I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference and I’m willing to work hard to achieve this goal. I don’t want a regular career, I want a special career that I can be proud of." "Tôi muốn trở thành một nhân viên quan trọng của công ty. Tôi muốn tạo sự khác biệt và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. Tôi không muốn có một công việc bình thường, tôi muốn có một sự nghiệp đặc biệt mà tôi có thể tự hào. 17. "What do you want to be doing five years from now?" "Where do you see yourself in five years?" “Bạn muốn được làm gì trong 5 tới?" "Bạn nhìn thấy mình ở đâu trong 5 năm nữa?" à I would like to see myself in a management position. I’m going to be learning and gaining practical experience until then. I know there are a lot of things to learn, but I’m going to be working hard for the next five years. I believe opportunities come to great workers and I’m going to try to them." Tôi muốn nhìn thấy bản thân mình ở một vị trí quản lý tôi sẽ được học tập và đạt được kinh nghiệm thực tế cho đến khi. Tôi biết có rất nhiều thứ để học, nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ trong vòng năm năm tới, tôi cho rằng cơ hội làm việc rất lớn và tôi sẽ cố gắng để đạt được chúng. 18 "If you could change one thing about yourself, what would it be and why?" "Nếu bạn có thể thay đổi một điều về bản thân, điều đó là gì và tại sao? à "I get easily frustrated at people who don’t work very hard. But I know people have different work styles and different work habits. So if I could change something, I would like to be more understanding." "Tôi nhận thấy sự thất bại dễ dàng ở những người không làm việc chăm chỉ. Nhưng tôi biết những người có phong cách làm việc khác nhau và thói quen làm việc khác nhau. Vì vậy, nếu tôi có thể thay đổi điều gì đó, tôi muốn được có được sự hiểu biết nhiều hơn nữa.” 19. "What does failure mean to you?" "Thất bại có ý nghĩa gì với bạn? "Failure is when I do not reach my goal." "Thất bại là khi tôi không đạt được mục tiêu của tôi." 4/: Suppose you have a conflict with your colleague. What would you do? Giả sử bạn tranh cãi với đồng nghiệp, bạn sẽ làm gì? Whether it is a colleague or a boss, communication is important. - Cho dù đó là đồng nghiệp hay là sếp thì thảo luận cũng là điều hết sức quan trọng. 20. "What does success mean to you?" "Thành công có nghĩa là gì với bạn?" à "To me, success means to have a goal, plan the steps to achieve the goal, implement the plan, and finally achieve the goal." "Với tôi, thành công có nghĩa là phải có mục tiêu, kế hoạch các bước để đạt được mục tiêu, thực hiện kế hoạch, và cuối cùng đạt được mục tiêu." 21."In what ways are you organized and disorganized?" "Ở những điểm gì bạn tổ chức và không có tổ chức?" à "I’m very organized with my time and work, but my desk is a little disorganized." "Tôi rất có tổ chức với thời gian và công việc của tôi, nhưng bàn làm việc của tôi là một chút lộn xộn." 22."Do you manage your time well?" "Bạn quản lý tốt thời gian của bạn?" à "I’m good at managing my time. I stay busy both at home and at work and being able to manage my time is necessary for me to do everything that I want to do." "Tôi chắc chắn đã quản lý thời gian của tôi hiệu quả. Tôi rất bận rộn với công việc ở nhà và cty và tôi đã quản lý thời gian của tôi hợp lý để làm tất cả mọi thứ mà tôi muốn làm." 23."How do you make important decisions?" "Làm thế nào để bạn thực hiện những quyết định quan trọng?" à "I gather all the information I can find and based on the information, I’ll come to the best decision I can. "Tôi thu thập tất cả các thông tin mà tôi có thể tìm và dựa trên thông tin, tôi sẽ đi đến quyết định tốt nhất mà tôi có thể. 24."Do you work well under pressure?" "Bạn có làm việc tốt dưới áp lực?" à"I work well under pressure because I use the pressure to help me work more efficiently." "Tôi làm việc tốt dưới áp lực vì tôi sử dụng áp lực để giúp tôi làm việc hiệu quả hơn." 25."Which category do you fall under? A person who anticipates a problem well, or a person who reacts to a problem well?" "Bạn thuộc vào loại nào? Một người dự đoán vấn đề tốt hay một người phản ứng với vấn đề tốt? à"I think it’s good to be good at both. But in my experience, I realized I react to problems better. Whenever I’m faced with a new problem, I know what steps to take to deal with the problem." "Tôi nghĩ rằng tôi đều có cả hai.Tuy nhiên, trong kinh nghiệm của tôi, tôi nhận ra tôi phản ứng với vấn đề tốt hơn. Bất cứ khi nào tôi đang phải đối mặt với một vấn đề mới, tôi biết những bước cần làm để đối phó với vấn đề này." 26."Are you a risk taker or do you like to stay away from risks?" "Bạn có một người thích mạo hiểm hoặc làm bạn muốn tránh xa rủi ro?" à "I take risks because through planning and working smart, it’s possible to reduce some of the risk. So if there’s a reasonable chance of success, I would take the opportunity." "Tôi chấp nhận rủi ro vì thông qua việc lập kế hoạch và làm việc thông minh, nó có thể làm giảm một số rủi ro Vì vậy, nếu có một cơ hội hợp lý của sự thành công, tôi sẽ nắm giữ cơ hội." 27."Why should I hire you?" "Tại sao tôi nên tuyển dụng bạn?" à"There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I’m excited and passionate about this work and I’m dependable. [di'pendəbl] "Có hai lý do tôi được thuê, trình độ của tôi hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn. Thứ hai, tôi thích thú và đam mê công việc này. Tôi là người đáng tin cậy. 28."What extracurricular activities were you involved in?" "Hoạt động ngoại khóa naò bạn đã tham gia?" "Besides studying, I played football for our school. I really like to study and to stay physically active "Bên cạnh việc học, tôi chơi bóng đá cho trường của tôi, tôi thực sự thích học và ở lại hoạt động thể chất." 29."Why did you choose your major?" Tại sao bạn lựa chọn chuyên ngành này? à Because I like the numbers. Bởi vì tôi thích những con số. 30."If you redo college again, what would you major in?" "I liked the fact I completed my degree in English. But if I could redo college again, I would like to double major in English and Business." 31."What was your favorite subject?" “Môn học yêu thích nhất của bạn là gì?” "My favorite subject was Physics. It really helped my logic abilities and I use this knowledge to solve problems in a variety of ways." "Chủ đề ưa thích của tôi là Vật lý thực sự đã giúp khả năng logic của tôi và tôi sử dụng kiến thức này để giải quyết các vấn đề trong nhiều cách khác nhau." 32."What course did you like the least?" “Bạn không thích nhất là môn nào?” à"What course did you struggle in the most?" "I didn’t enjoy history that much. It wasn’t that difficult, but it didn’t allow me to think creatively. Most of the classes I took were about memorizing dates and facts. So history is my least favorite subject." "Tôi không thích lịch sử mà nhiều Đó không phải là khó khăn, nhưng nó đã không cho phép tôi suy nghĩ sáng tạo Hầu hết các lớp học tôi đã ghi nhớ ngày tháng và sự kiện. Vì vậy, lịch sử là chủ đề mà tôi không hứng thú nhất. 33/ "What did you learn from your internship?" “Bạn đã học được gì từ kỳ thực tập của bạn?" à" I had the opportunity to work as an intern for a public accounting firm. It was only for 3 months, but I learned a lot about performing quarterly tax services for small and medium size companies. I also learned to deal with time pressure and learned how to prioritize work to be more efficient. It was a great experience that I know will help me when I start my career." "Tôi đã có cơ hội để làm việc như một thực tập cho một công ty kế toán công cộng chỉ trong vòng 3 tháng, nhưng tôi đã học được rất nhiều về thực hiện các dịch vụ thuế hàng quý cho các công ty cỡ vừa và nhỏ, tôi cũng đã học được đối phó với áp lực thời gian và đã học được làm thế nào để ưu tiên công việc được hiệu quả hơn đó là một kinh nghiệm tuyệt vời mà tôi biết sẽ giúp đỡ tôi khi tôi bắt đầu sự nghiệp của tôi. " 34/."If you could learn something such as a new skill, what would it be?" "Nếu bạn có thể học một cái gì đó như một kỹ năng mới, đó sẽ là gì?" à"I would love to learn more about auditing. As a tax accountant, I primarily work on tax. But I like all aspects of accounting and I think auditing would be very interesting." "Tôi rất thích tìm hiểu thêm về kiểm toán Là một kế toán thuế, tôi chủ yếu làm việc về thuế. Nhưng tôi thích tất cả các khía cạnh của kế toán và tôi nghĩ rằng kiểm toán sẽ rất thú vị". 35"What was your favorite job?" “Công việc yêu thích nhất của bạn”? à" I really enjoy all aspects of accounting and auditing. However, I don’t want to limit myself to just governmental accounting so I want a position where I can be doing similar type of work but in a larger setting." Tôi thực sự thích thú tất cả các khía cạnh của kế toán và kiểm toán. Tuy nhiên, tôi không muốn giới hạn bản thân mình để kế toán nhà nước vì vậy tôi muốn một vị trí mà tôi có thể làm loại tương tự của công việc, nhưng trong một khung cảnh lớn hơn. " 36/"What could you have done to improve your relationship with a manager you didn’t like?" "Những gì bạn có thể làm để cải thiện mối quan hệ của bạn với một người quản lý bạn không thích?" à"I feel I should be more understanding of different work styles. I didn’t like my manager not communicating enough, but that didn’t mean we couldn’t approach him. So I’m learning to work seamlessly with different types of people." "Tôi cảm thấy tôi nên được nhiều hơn sự hiểu biết về phong cách làm việc khác nhau, tôi không thích quản lý nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể tiếp cận đơcj anh ta. Vì vậy, tôi đã học để làm việc liên tục với cáckiểu người khác nhau". 37/"Why do you want to leave your current job?" “Tại sao bạn rời bỏ công việc trước đó?” à"I want to find a company with more opportunities. My previous company was very small and didn’t have opportunities for growth. After learning about the work environment here, I felt this is exactly the type of place I want to work." "Tôi muốn tìm một công ty có nhiều cơ hội hơn công ty trước đây của tôi là rất nhỏ và không có cơ hội cho sự tăng trưởng. Sau khi tìm hiểu về môi trường làm việc ở đây, tôi cảm thấy đây chính là nơi tôi muốn làm việc." 38/."If you don’t leave your current job, what do you imagine you will be doing in several years?" "Nếu bạn không rời bỏ công việc hiện tại của bạn, bạn làm những gì tưởng tượng bạn sẽ được thực hiện trong vài năm?" à"I’m a very proactive person and I’ll continue to do my job well. I’ll always look for opportunities and even create places where I can improve my work. I know if I continue to perform well, I’ll have more opportunities to get promoted when a position opens. So hopefully, in several years, I’ll be managing people that are in my current position now." "Tôi là một người rất năng động và tôi sẽ tiếp tục làm tốt công việc của tôi Tôi sẽ luôn luôn tìm kiếm cơ hội và thậm chí tạo ra những nơi mà tôi có thể cải thiện công việc của tôi. Tôi biết nếu tôi tiếp tục thực hiện tốt, tôi sẽ phải nhiều cơ hội được thăng tiến khi một vị trí mở ra. Vì vậy, hy vọng, trong vài năm, tôi sẽ được quản lý con người ở vị trí hiện tại của tôi bây giờ ". 39/ "If you’re very happy with your current job, why do you want to leave?" "Nếu bạn đang rất hạnh phúc với công việc hiện tại của bạn, tại sao bạn muốn đi ?" à"I love to learn new things and after several years in my current position, I realized I was doing the same thing over and over again most of the time. So the only reason I want to leave my current job is to broaden my knowledge by gaining other experiences." "Tôi thích tìm hiểu những điều mới và sau vài năm ở vị trí hiện tại của tôi, tôi nhận ra tôi đã làm điều tương tự hơn và hơn nữa hầu hết thời gian. Vì vậy, lý do duy nhất tôi muốn rời bỏ công việc hiện tại của tôi là để mở rộng kiến ​​thức của tôi bằng cách đạt được những kinh nghiệm khác ". 40/ "What do you feel an employer owes an employee?" “Bạn cảm thấy gì về người sử dụng lao động và lao động? à"I believe an employer should respect their employees and treat them fairly. I plan on working hard and I should be recognized for my contributions." "Tôi tin rằng một người sử dụng lao động phải tôn trọng nhân viên của họ và đối xử với họ một cách công bằng kế hoạch làm việc chăm chỉ và tôi cần phải được công nhận cho những đóng góp của tôi." 41."What do you expect from your manager?" "Bạn mong đợi điều gì từ người quản lý của bạn?" à"I expect my manager to provide work that is relevant to both the company and my growth. My manager should know my strengths and also help me work on my weaknesses." "Tôi hy vọng quản lý của tôi để cung cấp việc làm đó là liên quan đến công ty và phát triển của mình quản lý của tôi nên biết điểm mạnh của mình và cũng có thể giúp tôi làm việc trên những điểm yếu của tôi." 42/"Would you like to have your boss’s job?" "Bạn có thích công việc là sếp?" à"When I gain a little more experience, I’ll be looking to find a position that is similar to my managers job. But for now, I want to continue to learn as an employee while helping the company grow." "Khi tôi có được kinh nghiệm nhiều hơn một chút, tôi sẽ tìm kiếm để tìm một vị trí tương tự như công việc quản lý của tôi Nhưng bây giờ, tôi muốn tiếp tục tìm hiểu như là một nhân viên để giúp công ty phát triển với khả năng của tôi." 43/"What do you know about us?" “Bạn biết gì về công ty chúng tôi”? à"I read on your website that Company provides accounting services to small and medium size corpor