Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ - Phần 2

NƠI ĐÀO TẠO "KỸ SƯ TÂM HỒN" CHO XÃ HỘI Với vai trò là người đứng đầu Trường Đại học Sư phạm, nơi đào tạo ra những “Kỹ sư tâm hồn cho xã hộii”, nên khi vừa được phát động năm 2007, đồng chí đã nhanh chóng nhận thức được ý nghĩa thiết thực và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Là đơn vị được Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp chọn làm điểm triển khai Cuộc vận động, Đảng bộ trường đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo, đề ra Nghị quyết và Kế hoạch triển khai Cuộc vận động.

pdf145 trang | Chia sẻ: candy98 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ - Phần 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH HOÏC TAÄP VAØ LAØM THEO TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC BAÙC HOÀ /146/ ÑOÀNG CHÍ BAÏCH VAÊN HÔÏP, BÍ THÖ ÑAÛNG UÛY, HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH NÔI ÑAØO TAÏO “KYÕ SÖ TAÂM HOÀN” CHO XAÕ HOÄI Với vai trò là người đứng đầu Trường Đại học Sư phạm, nơi đào tạo ra những “Kỹ sư tâm hồn cho xã hội”, nên khi vừa được phát động năm 2007, đồng chí đã nhanh chóng nhận thức được ý nghĩa thiết thực và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Là đơn vị được Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp chọn làm điểm triển khai Cuộc vận động, Đảng bộ trường đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo, đề ra Nghị quyết và Kế hoạch triển khai Cuộc vận động. Đồng chí đã xác định, để Cuộc vận động đạt hiệu quả cao, cần nâng cao nhận thức về tấm gương đạo đức trong sáng của Bác. Hàng năm Đảng ủy trường đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân viên của trường học tập các chuyên đề của Cuộc vận động; đối với sinh viên, việc học tập các chuyên đề được lồng ghép với tuần lễ sinh hoạt “Công dân - Học sinh, sinh viên” vào đầu mỗi năm học, sau mỗi đợt học đều tổ chức viết thu hoạch, đề ra giải pháp, hướng phấn đấu tiếp theo cho từng cá nhân. Đảng ủy trường cũng sưu tầm, đặt mua các loại tài liệu cần thiết cung cấp đến các chi bộ, các đơn vị, đoàn thể của trường để tổ chức nghiên cứu, học tập; khuyến khích và tạo điều kiện để các khoa, đoàn thể tổ chức các hoạt động gắn với đặc thù chuyên môn và lứa tuổi nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người như sinh hoạt về văn thơ Hồ Chí NHÖÕNG TAÄP THEÅ VAØ CAÙ NHAÂN COÙ THAØNH TÍCH THÖÏC HIEÄN TOÁT CUOÄC VAÄN ÑOÄNG NAÊM 2009 - 2010 /147/ Minh với Khoa Ngữ văn; Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Bác với Khoa Lịch sử, Khoa Giáo dục chính trị; Viết nhật ký làm theo lời Bác, tổ chức thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhiều chương trình hoạt động về nguồn của Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên Công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được gắn kết với Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của Ngành giáo dục; gắn với công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm; phát động các phong trào “Mỗi đơn vị, cá nhân đăng ký làm một việc tốt, chất lượng cao”, “học chất lượng, thi nghiêm túc” và nhiều phong trào nhằm tăng cường rèn luyện phẩm chất đoàn viên, sinh viên trong nhà trường. Bước sang năm học 2008 - 2009, đồng chí xác định chuyển trọng tâm thực hiện Cuộc vận động từ nhận thức sang hành động, từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trong toàn trường. Theo đó, bên cạnh các hoạt động giới thiệu hình ảnh về Bác, pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền, Đảng bộ Trường tập trung thực hiện hai nội dung với tinh thần “nỗ lực làm theo”: Để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, Trường thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, đây là căn cứ để thanh toán các khoản chi trong nhà trường, đảm bảo tinh thần công khai, dân chủ, công bằng, ngăn chặn tình trạng tùy tiện, lãng phí, tham nhũng và những thắc mắc gây mất ổn định. Ngoài ra, trường cũng ban hành các văn bản Quy định về quản lý điện, nước, sử dụng xe ô tô; thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị, tài sản bằng hình thức chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, các khoản chiết khấu, hoa hồng khi mua hàng được đưa vào giảm giá hàng hóa; lắp đặt tổng đài điện thoại nội bộ; hạn chế các đoàn đi công tác, giao lưu ở nước ngoài từ ngân sách nhà nước Để thực hiện sửa đổi lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công tác, Đảng bộ trường đã xác định mục tiêu “Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện với tiêu chí: Kỷ cương, Văn hóa, Chất lượng, Hiệu quả”, để thực hiện tốt mục tiêu này, đảng bộ nhà trường đã đề ra tiêu chí cụ thể cho từng đối tượng phấn đấu, đối với đội ngũ giảng viên, tiếp tục phát động thực hiện phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đối với viên chức hành chính, phục vụ phát động phong trào làm việc với tinh thần “tận tụy trong công việc và lịch sự, văn hóa trong giao tiếp, ứng xử”; đối với sinh viên, học THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH HOÏC TAÄP VAØ LAØM THEO TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC BAÙC HOÀ /148/ sinh phấn đấu theo tiêu chuẩn 3 tốt: học tập tốt, rèn luyện tốt, thể lực tốt; nhà trường cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và điều hành, quản lý; thực hiện quy trình hóa các công việc để bộ máy trường có sự phối hợp và vận hành tốt. Trong năm học 2009 - 2010, đồng chí đã chỉ đạo gắn việc triển khai chủ đề Cuộc vận động của năm với các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp; gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Năm học đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” của Ngành phát động với khẩu hiệu hành động của trường “Đoàn kết - Hợp tác, Dân chủ - Kỷ cương, Văn hóa, Chất lượng, hiệu quả” và tiếp tục thực hiện các tiêu chí tu dưỡng đạo đức tùy theo từng đối tượng. Nhà trường cũng đã tổ chức tọa đàm về 40 năm thực hiện Di chúc của Bác; khuyến khích và tạo điều kiện cho các khoa, các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiều hoạt động phù hợp với đặc thù chuyên môn và lứa tuổi để tăng cường nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức của Bác như: Đoàn thành niên tổ chức Hội thi Olympic Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề “Ánh sáng thời đại”, các khoa tổ chức hội thi nghiệp vụ sư phạm, sinh viên tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học, Đoàn và Hội phát động phong trào “học chất lượng, thi nghiêm túc”, hiến máu nhân đạo, đưa sinh viên về nguồn trong các hội trại truyền thống Với nhiều biện pháp, cách làm như trên, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được đa số đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên nhiệt tình và tích cực tham gia, tạo được không khí tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức trong đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên của Nhà trường; tăng cường kỷ cương, kế hoạch hóa công tác, bảo đảm giờ giấc và kế hoạch giảng dạy, nền nếp sinh hoạt, giao ban. Cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của ngành giáo dục đã đi vào thực tiễn, hiện tượng gian lận trong thi cử của học sinh giảm hẳn; chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả thiết thực, trong đó kinh phí sử dụng nước giảm 10%, xăng giảm 54%, điện thoại giảm 11%, kinh phí công tác trong nước giảm gần 20%, công tác nước ngoài giảm 35%; với tổng số tiền tiết kiệm, chống lãng phí đạt gần 900 triệu đồng/năm. Và đặc biệt, nhiệm vụ chính trị hàng năm của trường đều được thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Sau 3 năm triển khai Cuộc vận động, Đảng bộ Trường đã thu được những kết quả bước đầu rất đáng trân trọng, kết quả đó có công sức rất NHÖÕNG TAÄP THEÅ VAØ CAÙ NHAÂN COÙ THAØNH TÍCH THÖÏC HIEÄN TOÁT CUOÄC VAÄN ÑOÄNG NAÊM 2009 - 2010 /149/ lớn của đồng chí Bạch Văn Hợp; với vai trò Bí thư Đảng ủy, đồng chí đã tập trung lãnh đạo, đề ra kế hoạch, chương trình và nhiều giải pháp; vừa giữ nhiệm vụ Hiệu trưởng của trường, trực tiếp tổ chức thực hiện Cuộc vận động đạt hiệu quả cao. Cùng với Đảng ủy nhà trường và Ban giám hiệu, đồng chí đã lãnh đạo trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và đạt nhiều thành tích, được Bộ Giáo dục - Đào tạo công nhận là tập thể lao động xuất sắc, nhận bằng khen của Bộ Giáo dục - đào tạo; đoàn trường được công nhận là Đoàn trường vững mạnh, xuất sắc và nhiều bằng khen các cấp; Hội sinh viên Việt Nam của trường được nhận Huân chương Lao động Hạng 3 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Công đoàn được nhận Cờ thi đua luân lưu của Liên đoàn Lao động Thành phố và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH HOÏC TAÄP VAØ LAØM THEO TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC BAÙC HOÀ /150/ ÑOÀNG CHÍ LEÂ THÒ PHÖÔNG HOÀNG, BÍ THÖ ÑAÛNG UÛY TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH HOAØN THAØNH TOÁT NHIEÄM VUÏ VÔÙI PHÖÔNG CHAÂM “MOÃI THAÀY, COÂ GIAÙO LAØ MOÄT TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC, TÖÏ HOÏC VAØ SAÙNG TAÏO” Với vai trò Bí thư Đảng ủy Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giữ nhiệm vụ phụ trách công tác tuyên giáo, đồng chí Lê Thị Phương Hồng đã chủ động cùng với Đảng ủy thành lập Ban chỉ đạo, đề ra và triển khai Nghị quyết thực hiện Cuộc vận động, chỉ đạo tổ chức sơ kết, đề ra chương trình và các giải pháp thực hiện Cuộc vận động cho từng năm học. Sau khi tổ chức báo cáo các chuyên đề Cuộc vận động hàng năm, đồng chí đã chỉ đạo cho các chi bộ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của trường viết bài thu hoạch một cách nghiêm túc, đưa ra những tiêu chí phấn đấu hết sức cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, đã có nhiều bản thu hoạch bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt Cuộc vận động với việc phấn đấu trở thành những người giảng viên có chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt, sát cánh cùng với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường nỗ lực vì sự phát triển của trường, đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng ngày càng cao của xã hội. NHÖÕNG TAÄP THEÅ VAØ CAÙ NHAÂN COÙ THAØNH TÍCH THÖÏC HIEÄN TOÁT CUOÄC VAÄN ÑOÄNG NAÊM 2009 - 2010 /151/ Để Cuộc vận động được lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, viên chức và sinh viên, đồng chí đã đưa ra nhiều hình thức tổ chức đạt hiệu quả cao như: Tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các đợt Hội diễn văn nghệ trong toàn trường; sưu tầm, phát hành tài liệu cho các đơn vị; phát động các phong trào trong cán bộ, viên chức, sinh viên thực hiện tốt quy chế, nội quy và hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân; nhiều biện pháp kiểm tra công tác dạy và học đã được thực hiện Đồng chí cũng phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường, qua đó hằng năm tiết kiệm trên 1 tỷ đồng tiền điện, nước, điện thoại, xăng dầu Với vai trò là một đảng viên, đồng chí luôn gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, tận tụy với sinh viên, nghiên cứu tài liệu ứng dụng trong giảng dạy, biên soạn giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cho giảng viên trẻ; vận động cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường tích cực học tập, nâng cao trình độ, tổ chức các lớp phương pháp chuẩn bị giáo án điện tử, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm để nâng cao kỹ năng, phương pháp cho giảng viên trẻ. Đồng chí luôn ghi nhớ lời Bác dặn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, do đó đồng chí đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ với phương châm “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động. THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH HOÏC TAÄP VAØ LAØM THEO TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC BAÙC HOÀ /152/ THÖÔÏNG TAÙ LÖÔNG VAÊN HOÀNG, PHOÙ CHÆ HUY TRÖÔÛNG BIEÂN PHOØNG CÖÛA KHAÅU SAØI GOØN MOÄT CAÙN BOÄ GÖÔNG MAÃU Là Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Sài Gòn, Thượng tá Lương Văn Hồng luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết chống lại những quan điểm sai trái, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống. Trên cơ sở 5 tiêu chí phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng và 6 tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đồng chí đã cụ thể hóa tiêu chí phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị mình để cán bộ, đảng viên và quần chúng phấn đấu thực hiện. Sau khi được học tập về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đã nhận thức sâu hơn về vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người lãnh đạo trong một đơn vị Biên phòng. Xác định việc thực hiện Cuộc vận động là một nội dung rất quan trọng, có tác động rất tích cực đến quá trình rèn luyện, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Thượng tá Lương Văn Hồng đã cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Sài Gòn đã xây dựng kế hoạch, đưa vào nghị quyết lãnh đạo hàng quý, năm để tổ chức thực hiện. Đầu tiên chọn Chi bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng để làm điểm, rút kinh nghiệm, từ đó các nội dung chủ đề Cuộc vận động được triển khai rộng ra toàn Đảng bộ. Không những chỉ đạo tổ chức, đồng chí còn tích cực tham gia hội thi báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; hỗ trợ Đoàn thanh niên tổ chức hội thi kể chuyện “Bác Hồ với thanh niên, Thành phố với Bác Hồ”; viết thu hoạch, đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng”... Những việc làm đó đã nêu gương cho mọi người trong đơn vị cùng làm theo, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Sài Gòn. NHÖÕNG TAÄP THEÅ VAØ CAÙ NHAÂN COÙ THAØNH TÍCH THÖÏC HIEÄN TOÁT CUOÄC VAÄN ÑOÄNG NAÊM 2009 - 2010 /153/ ÑOÀNG CHÍ NGUYEÃN THÒ XUAÂN HOÀNG, UÛY VIEÂN BAN CHAÁP HAØNH HOÄI CÖÏU CHIEÁN BINH KHOÁI CHÍNH QUYEÀN, QUAÄN HOÄI 12 COÂNG VIEÄC ÑÖÔÏC PHAÂN COÂNG, DUØ LÔÙN HAY NHOÛ, DUØ KHOÙ HAY DEÃ ÑEÀU PHAÛI LAØM HEÁT LOØNG, HEÁT SÖÙC Là hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hồng đã cố gắng tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và liên tục từ năm 2007 đến 2009, đều được quận và thành phố khen thưởng. Trong đợt tổng kết thi đua khen thưởng 5 năm (2005- 2009) đồng chí Hồng được Quận hội đề nghị khen thưởng cấp Thành phố; tháng 12 năm 2009, được Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” quận 12 biểu dương thành tích trong buổi sinh hoạt dưới cờ của quận. Quán triệt sâu sắc Cuộc vận động, đồng chí đã cố gắng phấn đấu và hoàn thành tốt một số lĩnh vực đang đảm nhiệm, luôn phát huy danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ’’ để xây dựng cơ quan. Tuy tuổi đã cao so với các đồng nghiệp trong cơ quan, hoàn cảnh gia đình còn gặp khó khăn nhưng nghĩ đến trách nhiệm mình là “Bộ đội Cụ Hồ’’, là hội viên Hội Cựu chiến binh, đồng chí luôn đi đầu và gương mẫu trong việc học tập, vừa để nâng cao trình độ, vừa làm gương cho lớp trẻ và thự c hiệ n đúng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mong muốn cán bộ và nhân dân là phải “Học, Học để làm Người, làm cán bộ; Học để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Nhờ ra sức học tập nên từ một cán bộ trung cấp, đồng chí Hồng đã tốt nghiệp Đại học tại chức chuyên ngành Hành chính (khóa học 2007-2009) với kết quả: Học lực Khá. Với sự cố gắng phấn đấu đó, đồng chí đã góp phần hoàn thành nhiệm THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH HOÏC TAÄP VAØ LAØM THEO TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC BAÙC HOÀ /154/ vụ hàng năm của cơ quan, và năm 2009 cơ quan xét đề nghị đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nhờ sự gương mẫu phấn đấu, rèn luyện của bản thân mà đồng chí Hồng đã vận động được đa số cán bộ, công chức trong cơ quan cùng phấn đấu, nhất là lĩnh vực cải cách hành chính và tiếp xúc với nhân dân. Khi giải quyết thủ tục hành chính, đồng chí luôn tự nhắc nhở mình không được quên truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phải tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, không gây phiền hà hoặc sách nhiễu nhân dân, khi cần thiết sẵn sàng hỗ trợ, phục vụ dù là ban đêm hay ngày nghỉ (công tác tuyên truyền, Luật). Ngoài ra ở địa phương nơi cư ngụ (huyện Hóc Môn), đồng chí luôn vận động, nhắc nhở gia đình và người thân cùng nhân dân nơi cư trú chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia vào việc xây dựng địa phương. Đối với hoạt động Hội, đồng chí đã suy nghĩ là phải học tập ở Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, từ đó đề xuất nhiều nội dung với tập thể Hội nhằm duy trì sinh hoạt và hoạt động Hội; đó là tận dụng tốt thời gian ngoài giờ hành chính, đặc biệt các ngày nghỉ, ngày Lễ- Tết để phục vụ cho công tác Hội, không vì lý do khách quan mà không duy trì tốt hoạt động và sinh hoạt Hội. Được phân công phụ trách công tác chính sách - đời sống của cơ sở Hội, đồng chí Hồng luôn tận tình thăm hỏi các hội viên lúc ốm đau, động viên hội viên bị bệnh nặng có tư tưởng bi quan, khi gia đình hội viên có khó khăn là đồng chí đều trực tiếp đến thăm hỏi. Chia sẻ về những kết quả đạt được trong công tác của mình, đồng chí Hồng cho biết “Qua học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi tâm đắc nhất chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân’’. Theo tôi, mỗi người tùy theo khả năng của mình mà thực hiện công việc được phân công, dù lớn hay nhỏ, dù khó hay dễ đều phải làm hết lòng, hết sức, làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự nguyện, tự giác để đạt được kết quả. Ngoài ra, phải biết lắng nghe ý kiến đóng góp và nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp để làm tốt công việc; luôn tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết” NHÖÕNG TAÄP THEÅ VAØ CAÙ NHAÂN COÙ THAØNH TÍCH THÖÏC HIEÄN TOÁT CUOÄC VAÄN ÑOÄNG NAÊM 2009 - 2010 /155/ ÑOÀNG CHÍ NGUYEÃN DANH HUØNG, BÍ THÖ ÑAÛNG UÛY, GIAÙM ÑOÁC TOÅNG KHO XAÊNG DAÀU NHAØ BEØ NGÖÔØI LAÕNH ÑAÏO NAÊNG ÑOÄNG SAÙNG TAÏO Từ vị trí cán bộ kỹ thuật của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè năm 1987, đồng chí Nguyễn Danh Hùng được đề bạt là Phó quản đốc rồi Quản đốc Xưởng cơ khí (năm 1991); Phó Giám đốc Tổng kho từ năm 1997 và được đề bạt Giám đốc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè từ tháng 7 năm 2005 cho đến nay. Quá trình phấn đấu và trưởng thành của đồng chí Nguyễn Danh Hùng là một quá trình bền bỉ và liên tục, khẳng định được năng lực và uy tín của bản thân trước tập thể đơn vị. Trong cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc doanh nghiệp, đồng chí Hùng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Từ đầu năm 2008, theo chỉ đạo của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam và đơn vị chủ quản là Công ty xăng dầu Khu vực II, Tổng Công ty xăng dầu Nhà Bè đã triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và phát triển kinh doanh Tổng kho” để từng bước sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, tăng năng suất lao động của các bộ phận khi vừa phải đảm nhận nhiệm vụ tham mưu vừa trực tiếp chỉ đạo sản xuất, giảm chi phí qua kho, giảm hao hụt sản phẩm và tăng thêm sự hài lòng của khách hàng. Thời gian thực hiện đề án cũng là thời gian mà Giám đốc Hùng luôn trăn trở, suy nghĩ tìm cách thực hiện với hiệu quả cao nhất. Nhờ vậy, đề án đã được thực hiện đảm bảo đúng thời gian và tiến độ theo quy định, đạt được mục tiêu là đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH HOÏC TAÄP VAØ LAØM THEO TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC BAÙC HOÀ /156/ được giao về sản lượng, giảm hao hụt và giữ an toàn tuyệt đối cho Tổng kho. Trong đó, đồng chí Hùng giữ vai trò là người lèo lái, dẫn dắt, trực tiếp nghiên cứu và chỉ đạo các biện pháp đảm bảo hệ kỹ thuật, hợp lý hoá quy trình sản xuất và nhất là thực hiện công tác tự động hóa trong hoạt động của Tổng kho. Đồng chí Hùng cũng luôn khuyến khích các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong đơn vị và luôn quan tâm dành khoản kinh phí đáng kể cho việc khen thưởng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị và khả năng ứng dụng cao. Chỉ tính trong giai đoạn 2006 - 2009, Tổng kho đã có 27 sáng kiến được giới thiệu trong đó có 12 sáng kiến được công nhận cấp Công ty. Kết quả kinh doanh dịch vụ năm sau cao hơn năm trước, đời sống của người lao động được đảm bảo ổn định và tăng lên. Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạ
Tài liệu liên quan