Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường

Tạọo ra nềnn tảng ng củảa toànn bộ nghiên cứu sẽ đượcc thực hiệnn ¾ Giúpp thực hiệnn công việcc dễ dàng ng trong mộtt định hướng ng có hệ thống ng ¾ Mộtt khi thiếtt kế nghiên cứu đượcc hoànn thành nh thì công việcc nghiên cứu sẽ bắtt đầu

pdf19 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 829 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiếát kếá mộät nghiênâ cứùu trong khoa họïc môiâ trườøng TS. Lê Quốc Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Đại học Nông Lâm Tp. HCM Cáùch tiếáp cậän „ Làø cáùch thứùc màø nghiênâ cứùu đượïc thựïc hiệän „ Giúùp ngườøi nghiênâ cứùu đi đúùng hướùng vàø hoàøn thàønh kếá hoạïch đãõ lậäp ra Thiếát kếá nghiênâ cứùu ¾ Tạïo ra nềàn tảûng củûa toàøn bộä nghiênâ cứùu sẽõ đượïc thựïc hiệän ¾ Giúùp thựïc hiệän côngâ việäc dễã dàøng trong mộät định hướùng cóù hệä thốáng ¾ Mộät khi thiếát kếá nghiênâ cứùu đượïc hoàøn thàønh thì côngâ việäc nghiênâ cứùu sẽõ bắét đầàu. Các phân tích ban đầu Phát triển kế hoạch phỏng vấn Thiết kế khảo sát Cáùc bướùc thiếát kếá mộät nghiênâ cứùu Thiết kế và phát triển các công cụ khảo sát Chọn mẫu Thu thập số liệu Phân tích Các kết quả Phát triển bảng câu hỏi Định lượng Các nguồn dữ liệu Định tính Phân tích dữ liệu Thảo luận và phát triển mô hình Lưu ýù trong quáù trình thiếát kếá nghiênâ cứùu ¾ Khôngâ phảûi tấát cảû lýù thuyếát, kỹõ thuậät vàø thôngâ tin vềà chủû đềà nghiênâ cứùu đềàu cầàn thiếát phảûi đem ra áùp dụïng ¾ Ngườøi nghiênâ cứùu phảûi xáùc định vàø chọïn lựïa phương pháùp nàøo làø hữũ ích nhấát cho nghiênâ cứùu hiệän tạïi. ¾ Phảûi kiểåm chứùng cáùc phương pháùp trướùc khi áùp dụïng chúùng đểå giảûi quyếát vấán đềà nghiênâ cứùu Tiếáp cậän nàøo cóù thểå theo sau ngườøi nghiênâ cứùu ¾ Thảûo luậän vớùi ngườøi hướùng dẫnã ¾ Đọïc cáùc bàøi báùo mớùi nhấát, cáùc lýù thuyếát liênâ quan, cáùc ứùng dụïng cóù thểå đốái vớùi vấán đềà hiệän tạïi ¾ Xem lạïi cáùc côngâ trình nghiênâ cứùu liênâ quan ¾ Cáùc tính toáùn lýù thuyếát, thiếát kếá thí nghiệäm, đồà thị, bảûng biểåu vàø cáùc côngâ việäc liênâ quan sẽõ đượïc thựïc hiệän ¾ Viếát báùo cáùo tiếán độä côngâ việäc ¾ Tham gia vàø trình bàøy kếá quảû tìm ra ởû cáùc hộäi nghị, hộäi thảûo khoa họïc Đốái vớùi ngườøi nghiênâ cứùu ¾ Cung cấáp thôngâ tin mớùi cho ngườøi hướùng dẫnã ¾ Phảûi tậäp trung vàøo định hướùng đãõ vạïch ra, khôngâ nênâ bị chi phốái bởûi cáùc yếáu tốá kháùc ¾ Suy nghĩ thôngâ suốát. Ngườøi nghiênâ cứùu nênâ biếát cáùi gì phảûi tìm ra “Tựï tạïo niềàm vui trong quáù trình nghiênâ cứùu” Cáùch trình bàøy ýù tưởûng bằèng hình ảûnh Sự hình thành mưa acid và tác hại của nó Đất ngập nước nhân tạo Nước thải Nước sạch Chuỗi thức ăn Các cơ chế khử độc arsenic Arseno-protein Hình thành và cuộn xoắn protein GSH As(GS)3 ATP ADP Arsenic Dẫn truyền tín hiệu Khử độc Tổng hợp chuỗi carbon Phát hiện protein lạ Chức năng Bốá trí thí nghiệäm 9 Cáùc thí nghiệäm chỉ đượïc thựïc hiệän sau khi đãõ hoàøn thàønh đềà cương chi tiếát 9 Thí nghiệäm đượïc lặëp lạïi từø 3-5 lầàn (chọïn sốá lẽõ) 9 Thí nghiệäm sẽõ đượïc thựïc hiệän trong cùøng mộät điềàu kiệän đểå tráùnh xảûy ra sai sốá quáù lớùn trong đo đạïc. 9 Nênâ lặëp lạïi thí nghiệäm củûa cáùc nghiênâ cứùu trướùc đểå đáùnh giáù tính chính xáùc củûa thí nghiệäm đượïc thàønh lậäp. 9 Khôngâ bao giờø quênâ thí nghiệäm (mẫuã ) đốái chứùng. Tàøi liệäu tham khảûo Chapter 5: General Types of Research Designs and Approaches. “Essentials of Research Design and Methodology” Chuyênâ đềà Thiếát kếá mộät nghiênâ cứùu trong khoa họïc môiâ trườøng theo cáùc trình tựï sau: Các phân tích ban đầu Phát triển kế hoạch phỏng vấn Thiết kế khảo sát Thiết kế và phát triển các công cụ khảo sát Chọn mẫu Thu thập số liệu Phân tích Các kết quả Phát triển bảng câu hỏi Định lượng Các nguồn dữ liệu Định tính Phân tích dữ liệu Thảo luận và phát triển mô hình Cáùc mốác thờøi gian quan trọïng Tuầàn 4. Hoàn thành bản phát thảo đề cương nghiên cứu và gởi về cho giảng viên Tuần 5, 6, 7: Tiến hành thu thập số liệu Tuần 8, 9, 10: Tổng hợp số liệu, viết báo cáo, nộp báo cáo Tuần 11, 12: Giảng viên sửa báo cáo, Sinh viên chuẩn bị slide Tuần 13: Báo cáo chuyên đề Xem thêm hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu tại:
Tài liệu liên quan