Mua sắm đấu thầu

Sau khi học xong bài này học viên có khả năng: • Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ trong đấu thầu • Liệt kê được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm đấu thầu • Lập được kế hoạch đấu thầu hàng năm • Trình bày được các nội dung và quy trình thực hiện các bước trong đấu thầu mua sắm

pdf55 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mua sắm đấu thầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mua sắm đấu thầu Khóa tập huấn”Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho cán bộ Chương trình phòng chống HIV/AIDS MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này học viên có khả năng: • Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ trong đấu thầu • Liệt kê được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm đấu thầu • Lập được kế hoạch đấu thầu hàng năm • Trình bày được các nội dung và quy trình thực hiện các bước trong đấu thầu mua sắm I- Một số văn bản pháp lý liên quan MSDT 1. Luật: • Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; • Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; 2. Nghị định: • Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; z 3. Thông tư hướng dẫn: • 3.1. Bộ Kế hoạch và đầu tư: • Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 quy định chi tiết lập HSMT xây lắp. • Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 quy định chi tiết lập HSMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. • Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 quy định chi tiết lập HSMST gói thầu xây lắp. • Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu xây lắp. • Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. • Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/3/2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn. • Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu. • Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp. • Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh. • Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn. • Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu. 3.2. Bộ Tài chính: • Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. 3. Bộ Y tế: • Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. 4. Quyết định: • Quyết định số 1050/QĐ-BYT ngày 09/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện đấu thầu áp dụng cho các Chương trình, dự án và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế 1- Một số vấn đề chung về đấu thầu 1.1- Khái niệm Thuật ngữ đấu thầu quốc tế thường sử dụng từ tiếng Anh" Procurement” nghĩa là mua sắm Định nghĩa: Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mới thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án theo quy định của Luật Đấu thầu trên cơ sở bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Luật Đấu thầu Điều 4 khoản 2). 1.2- Một số thuật ngữ chính sử dụng trong Luật đấu thầu • Người có thẩm quyền: là người được quyền quyết định dự án theo quy định của pháp luật • Chủ đầu tư là người sở hữu vốn hoặc được giao trách nhiệm thay mặt cho chủ sở hữu, người vay vốn trực tiếp quản lý và thực hiện dự án. • Bên mời thầu là chủ đầu tư hoặc tổ chức chuyên môn có đủ năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư sử dụng để tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu 1- Một số vấn đề chung về đấu thầu - Nhà thầu: Là các tổ chức hoặc cá nhân có đủ tư cách pháp lý để tham gia đấu thầu. * Nhà thầu là tổ chức: + Có đầy đủ tư cách pháp nhân về pháp lý (Có quyết định thành lập cơ quan đơn vị của cấp có thẩm quyền, có giấy phép kinh doanh....). + Hạch toán kinh tế độc lập; + Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ động không có khả năng chi trả, đang trong quá trình giải thể 1- Một số vấn đề chung về đấu thầu * Nhà thầu là cá nhân: + Có Năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân + Đăng ký hoạt động hợp pháp hoặc có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. + Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. • Gói thầu: là một phần của dự án, trong một số trường hợp đặc biệt gói thầu là toàn bộ dự án; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần đối với mua sắm thường xuyên. Gói thầu có quy mô nhỏ là gói thầu có trị giá dưới 5 tỷ đồng đối với mua sắm hàng hoá và xây lắp. 1- Một số vấn đề chung về đấu thầu • Hồ sơ mời thầu (HSMT) là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rổng rãi và đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ hồ sơ dự thầu và thực hiện các bước tiếp theo quá trình đấu thầu. • Hồ sơ dự thầu (HSDT)là toàn bộ tài liệu do nhà thầu chuẩn bị theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu theo quy định nêu trong HSMT. 1- Một số vấn đề chung về đấu thầu • Hồ sơ yêu cầu (HSYC) là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, lựa chọn nhà thầu bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất và thực hiện các bước tiếp theo quá trình đấu thầu. • Hồ sơ đề xuất (HSĐX)là toàn bộ tài liệu do nhà thầu chuẩn bị và nộp theo yêu cầu của HSYC; đối với hình thức chào hàng cạnh tranh thì hồ sơ đề xuất còn được gọi là báo giá • Hợp đồng là văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên nhưng phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. • Thời gian có hiệu lực của HSDT, HSDX là số ngày được tính từ ngày đóng thầu, ngày hết hạn nộp hồ sơ đề xuất (tính từ thời điểm đóng thầu, thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất đến 24 giờ của ngày đó), đến 24 giờ của ngày cuối cùng có hiệu lực được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; • Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian có hiệu lực của HSDTcộng thêm 30 ngày, là số ngày được tính từ ngày đóng thầu (tính từ thời điểm đóng thầu đến 24 giờ của ngày đó), đến 24 giờ của ngày cuối cùng có hiệu lực được quy định trong HSMT; • Danh sách ngắn là danh sách các nhà thầu được mời tham gia đấu thầu đối với đấu thầu hạn chế, danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển và danh sách nhà thầu có HSQT được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm; • Đảm bảo dự thầu: là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Giá trị bảo đảm dự thầu không vượt quá 3% giá gói thầu được duyệt (đối với gói thầu có quy mô nhỏ là ) • Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng. – Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng tối đa bằng 10% giá hợp đồng; trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng phải cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải được người có thẩm quyền cho phép. – Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng phải kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có). 1- Một số vấn đề chung về đấu thầu Một số quy định về giá: • Giá gói thầu là giá trị gói thầu được xác định trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán được duyệt và các quy định hiện hành. • Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì giá dự thầu là giá sau giảm giá. • Giá đề nghị trúng thầu là giá do bên mời thầu đề nghị trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu được lựa chọn trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. • Giá trúng thầu là giá được phê duyệt trong kết quả lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. 1- Một số vấn đề chung về đấu thầu • Giá đánh giá là giá được xác định trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại và được dùng để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu EPC. Giá đánh giá bao gồm giá dự thầu do nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu sau khi đã sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, cộng với các chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến tiến độ, chất lượng, nguồn gốc của hàng hóa hoặc công trình thuộc gói thầu trong suốt thời gian sử dụng.” II. KẾ KẾ KHOẠCH ĐẤU THẦU 1. Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu (điều 9 Nghị định 85/CP) • 1.1. Quyết định đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan. • Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án. • 1.2. Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA. • 1.3. Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có). • 1.4. Nguồn vốn cho dự án. • 1.5. Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có). II. Kế hoạch đấu thầu 2. Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu • 2.1. Kế hoạch ĐT phải được người có thẩm quyền phê duyệt • 2.2. KH ĐT phải lập cho toàn bộ dự án và thật cần thiết thì được lập KH ĐT cho một số gói thầu để thực hiện trsước. • 2.3. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của toàn dự án và có quy mô gói thầu hợp lý . – Đảm bảo đồng bộ về kỹ thuật, công nghệ – Đảm bảo tiến độ thực hiện – Quy mô (phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực nhà thầu và thị trường hiện tại). • 2.4. Mỗi gói thầu chỉ có một HSDT, HSYC và được tiến hành lựa chọn nhà thầu một lần. II. Kế hoạch đấu thầu 3. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu • 1. Tên gói thầu • 2. Giá gói thầu (Trường hợp gói thầu gồm nhiều lô thì nêu rõ giá trị ước tính cho từng phần trong giá gói thầu). • 3. Nguồn vốn • 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu • 5. Thời gian lựa chọn nhà thầu • 6. Hình thức hợp đồng • 7. Thời gian thực hiện hợp đồng II. Kế hoạch đấu thầu 3. Hồ sơ trình duyệt (mẫu tờ trình tại Nghị định 85/CP ) • Phần công việc đã thực hiện • Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu • Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu • Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình kế hoạch đấu thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác. • Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu (nếu có): phải nêu nội dung và giá trị phần công việc còn lại của dự án. • 4. Trách nhiệm trình duyệt : Chủ đầu tư •Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu •Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu bao gồm nội dung công việc và giá trị phần công việc tương ứng hình thành các gói thầu; Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình kế hoạch đấu thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác trên •Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu (nếu có): phải nêu nội dung và giá trị phần công việc còn lại của dự án. II. Kế hoạch đấu thầu • 4. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu • 4.1. Thẩm định kế hoạch đấu thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định ; • 4.2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu: trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan, tổ chức thẩm định III. Hình thức lựa chọn nhà thầu & Phương thức đấu thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Có 7 hình thức lựa chọn nhà thầu gồm : (1). Đấu thầu rộng rãi - (2). Đấuthầu hạn chế (3). Chỉ định thầu - (4). Chào hàng cạnh tranh - (5). Mua sắm trực tiếp - (6). Tự thực hiện - (7). Mua sắm đặc biệt Phương thức đấu thầu: gồm 3 phương thức (1). Đấu thầu một túi hồ sơ (2). Đấu thầu hai túi hồ sơ (3). Đấu thầu hai giai đoạn 1. ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN • Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá không quá 5 tỷ đồng, xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có giá không quá 8 tỷ đồng • Hồ sơ mời thầu không cần nêu tiêu chuẩn đưa về cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá, không cần xác định giá đánh giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và không cần phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật trước khi tiến hành sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch. • Nhà thầu sẽ được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: • a) Có hồ sơ dự thầu hợp lệ; • b) Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; • c) Có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu theo tiêu chí "đạt", "không đạt"; • d) Có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất; • đ) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt. 2. CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU KHÁC 2.1. Chỉ định thầu: 2.1.1. Các trường hợp được chỉ định thầu • Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 3 tỷ đồng, • Gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 2 tỷ đồng, • Gói thầu xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng; • Gói thầu mua sắm tài sản có giá không quá 100 triệu đồng để duy trì hoạt động thường xuyên quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật Đấu thầu. • Gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia cần chỉ định thầu để đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật về bảo mật; • Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách; • Gói thầu xử lý sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải làm ngay; • Gói thầu phục vụ việc di dân vùng sạt lở hoặc phòng, chống bão, lụt trong trường hợp khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản; • Gói thầu xử lý sự cố công trình trong trường hợp khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản. • Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 2.1.2. Điều kiện áp dụng chỉ định thầu • - Có quyết định đầu tư • - Có kế hoạch đấu thầu được duyệt; • - Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu. • - Có dự toán được duyệt theo quy định; • - Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng đảm bảo không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày; • - Có thời gian thực hiện hợp đồng không quá 18 tháng 2.1.3. Quy trình chỉ định thầu • a) Lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu • không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; không cần nêu các yếu tố để xác định giá đánh giá đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế). bảo đảm có các nội dung sau đây: • - Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu (trừ tổng thầu thiết kế): không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu. • Việc đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí "đạt", "không đạt" và được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu. • b) Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu được nhận hồ sơ yêu cầu. • c) Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: • - Có đủ năng lực và kinh nghiệm theo hồ sơ yêu cầu; • - Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá; • - Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán được duyệt cho gói thầu. d) Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu đ) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng • Quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu tư vấn, mua sắm hàng hoá và xây lắp có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng • Bên mời thầu gửi dự thảo hợp đồng cho một nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng; • b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để ký kết hợp đồng; • c) Sau khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu. • Quy trình chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản có giá gói thầu không quá 100.000.000 với điều kiện nội dung mua sắm là các hàng hoá thông dụng, sẵn có trên thị trường để phục vụ cho các hoạt động có tính chất thường xuyên diễn ra hàng ngày của các cơ quan, đơn vị a) từ 20.000.000 đồng đến100.000.000 đồng: • cơ quan, đơn vị mua sắm lấy báo giá của ít nhất ba nhà thầu khác nhau (báo giá trực tiếp, bằng fax hoặc qua đường bưu điện) làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu tốt nhất • Kết quả chọn thầu: dịch vụ tư vấn tối ưu nhất về chất lượng, giá cả và một số yêu cầu khác (nếu có), không phân biệt nhà thầu trên cùng địa bàn hoặc khác địa bàn. b) <20.000.000 đồng: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm cho phù hợp, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; đồng thời phải đảm bảo chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật; ếu có điều kiện thực hiện theo hướng dẫn đối với gói thầu có giá gói thầu từ 20.000.000 đồng đến không quá 100.000.000 đồng • 2.2. Mua sắm trực tiếp • Việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải được phê duyệt trongKHDT. • Mua sắm trực tiếp được áp dụng khi hợp đồng đối với gói thầu có nội dung tương tự được ký trước đó không quá sáu tháng (Thời hạn 6 tháng được tính từ khi ký kết hợp đồng gốc đến khi kết quả mua sắm trực tiếp được phê duyệt). • .Khi thực hiện mua sắm trực tiếp, được mời nhà thầu trước đó đã được lựa chọn thông qua đấu thầu để thực hiện gói thầu có nội dung tương tự. • Đơn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các nội dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó. • Được áp dụng mua sắm trực tiếp để thực hiện gói thầu tương tự thuộc cùng một dự án hoặc thuộc dự án khác. Quy trình • 1. Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất; • 2.đánh giá hồ sơ đề xuất • 3. Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp 2.3. Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá • a) Gói thầu có giá gói thầu dưới hai tỷ đồng; • b) Nội dung mua sắm là những hàng hoá thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương nhau về chất lượng. Khi thực hiện chào hàng cạnh tranh, phải gửi yêu cầu chào hàng cho các nhà thầu. Nhà thầu gửi báo giá đến bên mời thầu một cách trực tiếp, bằng fax hoặc qua đường bưu điện. Đối với mỗi gói thầu phải có tối thiểu ba báo giá từ ba nhà thầu khác nhau. • Quy trình: • Luư ý: • 1. Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật, thời hạn cung cấp hàng hoá, thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất, thời điểm nộp hồ sơ đề xuất, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về b
Tài liệu liên quan