Quản lý tài chính đơn vị công ở Việt Nam

v I. Nguyên tắc và phương pháp quản lý tài chính: v 1. Nguyên tắc quản lý tài chính: - Quản lý và cấp phát nguồn kinh phí hoạt động cho các đơn vị công phải theo dự toán năm đã được duyệt. - Quản lý và cấp phát nguồn kinh phí hoạt động cho các đơm vị công được thực hiện theo hệ thống định mức chi tiêu. - Việc cấp phát, thanh toán kinh phí cho các đơn vị công phải được kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau quá trình cấp phát, thanh toán. - Phải thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính đối với các khoản thu sự nghiệp. - Thực hiện hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán theo đúng chế độ quy định. - Việc quản lý chi tiêu phải gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao.

pptx19 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý tài chính đơn vị công ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ CƠNG Ở VIỆT NAMTh.S TRẦN HẢI HIỆPwww.themegallery.comCompany LogoContentsNGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP QLTC1CÁC ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ, THANH TỐN2PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT NS3PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ, THANH TỐN4CHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TK Ở KBNN5www.themegallery.comCompany LogoNGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TCI. Nguyên tắc và phương pháp quản lý tài chính:1. Nguyên tắc quản lý tài chính: - Quản lý và cấp phát nguồn kinh phí hoạt động cho các đơn vị công phải theo dự toán năm đã được duyệt. - Quản lý và cấp phát nguồn kinh phí hoạt động cho các đơm vị công được thực hiện theo hệ thống định mức chi tiêu. - Việc cấp phát, thanh toán kinh phí cho các đơn vị công phải được kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau quá trình cấp phát, thanh toán. - Phải thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính đối với các khoản thu sự nghiệp. - Thực hiện hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán theo đúng chế độ quy định. - Việc quản lý chi tiêu phải gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. www.themegallery.comCompany LogoNGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TC2. Phương pháp quản lý tài chính.2.1. Phương pháp thu đủ, chi đủ: Phương pháp này được áp dụng ở các cơ quan, đơn vị không có nguồn thu hoặc có rất ít không đáng kể.2.2. Phương pháp gán thu bù chi. Phương pháp này áp dụng ở những đơn vị có nguồn thu lớn, phát sinh thường xuyên, ổn định2.3. Phương pháp quản lý theo tiêu chuẩn, định mức.2.4. Phương pháp quản lý theo cơ chế tự chủ tài chính ( 2001 đến nay ): - Cơ chế khoán biên chế và chi quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước. - Cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu.www.themegallery.comCompany LogoCơ chế khoán biên chế và chi quản lý hành chínhA. Cơ chế khoán biên chế và chi quản lý hành chính. ( NĐ 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Thông tư 03/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 )1. Mục đích:2. Đối tượng áp dụng3. Nguyên tắc:4. Về quyền chủ động trong sử dụng biên chế5 Các khoản chi được giao thực hiện chế độ tự chủ6. Các khoản chi không thực hiện chế độ tự chủ7. Quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí tự chủ8. Về trả thu nhập tăng thêm9. Về sử dụng kinh phí tiết kiệmwww.themegallery.comCompany LogoCơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị SNCLB. Cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu (Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và TT 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 )1. Về phạm vi và đối tượng áp dụng3. Về phân loại đơn vị sự nghiệp3. Về huy động vốn và vay vốn tín dụng4. Về quản lý tài sản của Nhà nước5. Về hoạt động liên doanh liên kết6. Về tài khoản giao dịch7. Về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ8. Về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.www.themegallery.comCompany LogoCác điều kiện thực hiện chi trả, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN.II. Các điều kiện thực hiện chi trả, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN. 1. Đã có trong Dt chi NSNN được giao2. Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN3. Được CQTC hoặc thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN hoặc người được ủy quyền quyết định chi4. Có đủ hồ sơ chứng từ thanh toánwww.themegallery.comCompany Logo III.Các phương pháp cấp phát NSNN 1 Cấp phát theo dự toán:- Khái niệm- Đối tượng cấp phát theo dự toán - Quy trình cấp phát www.themegallery.comCompany Logo Trình tự cấp phát Trình tự cấp phát(1): Lập DT chi(2): TB DT chi(3): Phân bổ DT chi(4): Rút DT chiCQTCKBNNĐV DT IIĐVDT IIIĐV DT I(1)(1)(1)(2)(4)(3)(3)www.themegallery.comCompany Logo III.Các phương pháp cấp phát NSNN 2. Cấp phát LCT:- Khái niệm lệnh chi tiền ( LCT )- Đối tượng cấp phát LCT- Quy trình cấp phát www.themegallery.comCompany Logo Trình tự cấp phát CQTCKBNNĐV thụhưởngwww.themegallery.comCompany Logo IV. Phương thức chi trả, thanh toán 1. Cấp tạm ứng:- Đối tượng cấp tạm ứng- Mức cấp tạm ứng- Trình tự cấp tạm ứng- Thanh toán tạm ứngChú ý: Riêng tạm ứng bằng tiền mặt, đến cuối ngày 31/12 chưa chi hết phải nộp trả NSNN và hạch toán giảm chi NS năm hiện hành, trừ các khoản phải chi theo chế độ nhưng chưa chi như: TL, PC lương, học bổng SVHS, chi trợ cấp theo chế độ.www.themegallery.comCompany Logo IV. Phương thức chi trả, thanh toán 2. Cấp thanh toán.- Đối tượng cấp thanh toán- Mức cấp thanh toán- Trình tự cấp thanh toánwww.themegallery.comCompany Logo CHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KBNN 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG: 1.1. Đối tượng mở TK:Tất cả các đơn vị sử dụng NSNN.- Tiền tạm thu, tạm giữ của các CQ pháp luật, CA, thuế, hải quan chờ xử lý.- Tiền ký quỹ, ký cược hoặc nhờ KB giữ hộ của các tổ chức cá nhân.- Các đơn vị cá nhân khác.www.themegallery.comCompany LogoCHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KBNN1.2. Hình thức mở TK.1.2.1. TK DTKP của đơn vị sử dụng NSNN, gồm:a.TK DT kinh phí thường xuyênb.TK DT kinh phí ủy quyềnc.TK DT kinh phí ĐTXDCB1.2.2.TKTG của đơn vị dự toán1.2.3.TKTG của đơn vị cá nhân khác www.themegallery.comCompany LogoCHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KBNN1.3. Phạm vi mở TK1.4. Trách nhiệm quyền hạn của chủ TK1.5. Trách nhiệm quyền hạn của KBNN www.themegallery.comCompany LogoCHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KBNN2. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ:2.1. Thủ tục hồ sơ mở TK2.2. Kiểm soát và giải quyết hồ sơ mở TK2.3.Quy định về sử dụng TK - Đối với TK DTKP - Đối với TKTG 2.4. Phong tỏa TK 2.5. Tất toán TK2.6. Lãi TG, phí thanh toán, phí phục vụ www.themegallery.comCompany LogoCHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KBNN a. Lãi TG: - TKTG của đơn vị DT, chủ đầu tư hưởng kinh phí từ NS thì không hưởng lãi. - TKTG quỹ BHXH, BHYT, quỹ hổ trợ ĐTQG, TG các DN, cá nhân hưởng lãi theo lãi suất không kỳ hạn của NHNN trả cho KBNN. b. Phí thanh toán và phí phục vụ: KBNN không thu phí đối với các TK không hưởng lãi. Các TK hưởng lãi thì phải trả phí thanh toán và phí phục vụ.Th.S TRẦN HẢI HIỆPThank You !