Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp

Tầm quan trọng và nội dung hoạch định TCDN Dự báo doanh thu Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến Lập bảng cân đối kế toán dự kiến Lập kế hoạch lưu chuyển tiền

pdf33 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO Chương 6: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp Chương 6 Tầm quan trọng và nội dung hoạch định TCDN Dự báo doanh thu Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến Lập bảng cân đối kế toán dự kiến Lập kế hoạch lưu chuyển tiền Tầm quan trọng và nội dung của hoạch định TCDN Tầm quan trọng hoạch định TCDN Nội dung hoạch định TCDN Tầm quan trọng hoạch định TCDN Khái niệm: Hoạch định TCDN (lập kế hoạch tài chính) là tập hợp những dự định về việc tổ chức huy động và sử dụng vốn, nhằm đạt được mục tiêu của DN trong tương lai. Nói cách khác, hoạch định tài chính là việc lập hồ sơ tổng hợp các dự báo về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai. Tầm quan trọng hoạch định TCDN  Hoạch định tài chính giúp người quản lý doanh nghiệp hình dung được tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai Hoạch định tài chính xác định mục tiêu tài chính cần đạt được trong tương lai, đồng thời cụ thể hoá các mục tiêu dài hạn thành các mục đích, phương tiện để đạt được mục đích trong từng thời gian ngắn trong tương lai Tầm quan trọng hoạch định TCDN Là cơ sở để người lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp thực hiện tốt hơn việc điều hành hoạt động kinh doanh, trên cơ sở nhận thức những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp Là cơ sở quan trọng để huy động các nguồn tài trợ, đặc biệt là đối với các khoản vay Nội dung hoạch định TCDN Hoạch định tài chính bao gồm:  Kế hoạch tài chính dài hạn  Kế hoạch tài chính ngắn hạn (kế hoạch tác nghiệp) II. Lập kế hoạch doanh thu Phương pháp dự báo bình quân di động Phương pháp dự báo san bằng số mũ giản đơn Phương pháp Brown (Tự đọc) III. Lập báo cáo KQKD dự kiến Phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu Phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu kết hợp với chi tiêu theo kế hoạch PP tỷ lệ phần trăm doanh thu Phương pháp này dựa trên giả thuyết tất cả các chỉ tiêu trong báo cáo thu nhập đều có một tỷ lệ ổn định so với doanh thu và không thay đổi so với quá khứ. Các số liệu quá khứ được sử dụng là tỷ lệ phần trăm trung bình của những năm gần nhất (thông thường là 2 năm) PP tỷ lệ phần trăm doanh thu Ưu điểm: khá đơn giản Nhược điểm: kém linh hoạt và độ chính xác không cao. Mặt khác, không phải tất cả các khoản mục trong báo cáo thu nhập đều quan hệ tỷ lệ thuận với doanh thu Phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu kết hợp với chi tiêu theo kế hoạch Các khoản mục có quan hệ chặt chẽ với doanh thu như: Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng... được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu. Các khoản mục ít chịu ảnh hưởng của doanh thu được xác định dựa vào nhu cầu chi tiêu theo kế hoạch để xác định như: Chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi vay dài hạn IV. Lập bảng cân đối kế toán dự kiến Phương pháp dự kiến theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng Phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu kết hợp với các giới hạn về tỷ số tài chính Phương pháp dự kiến theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng Cơ sở của phương pháp này là dựa vào các chỉ tiêu tài chính đặc trưng được lựa chọn là các chỉ tiêu trung bình ngành, hoặc của đơn vị tiên tiến trong ngành mà doanh nghiệp lấy làm mục tiêu phấn đấu Phương pháp dự kiến theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng Để lập bảng cân đối kế toán dự kiến, trước hết phải dự báo doanh thu (doanh thu thuần) của kì kế hoạch. Tiếp đó, lựa chọn hệ thống chỉ tiêu tài chính đặc trưng và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu để dự báo các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán kì kế hoạch Phương pháp dự kiến theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng Ưu điểm: đơn giản. Nhược điểm: bảng cân đối kế toán được lập chỉ ở dạng đơn giản nhất và chưa có mối liên hệ với kế hoạch tài trợ vốn của doanh nghiệp PP tỷ lệ phần trăm doanh thu kết hợp với các giới hạn về tỷ số tài chính Bước 1: Dự tính các khoản mục trong bảng cân đối kế toán Bước 2: Xác định phương án tài trợ Bước 3: Hoàn chỉnh bảng cân đối kế toán cho kì dự báo Bước 1 Tất cả các khoản mục thuộc phần tài sản và các nguồn phát sinh tự động tính theo tỷ lệ % nhất định trên doanh thu, hoặc doanh thu thuần Phần lợi nhuận giữ lại: Xác định dựa vào số liệu kì trước và phần tăng thêm được lấy từ báo cáo kết quả kinh doanh dự báo. Các khoản mục còn lại thuộc phần nguồn vốn được giữ nguyên so với kì trước. So sánh tổng tài sản và nguồn vốn để xác định nhu cầu ngân quỹ cần được bổ sung Bước 2 Căn cứ vào các giới hạn về tỷ số tài chính (xác định trên cơ sở tham khảo các chỉ số tài chính của ngành và tình hình cụ thể của doanh nghiệp) để xác định giới hạn của các nguồn tài trợ và lựa chọn phương án tài trợ phù hợp. Bước 3 Hoàn chỉnh bảng cân đối kế toán cho kì dự báo V. Lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ Tầm quan trọng lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ Phương pháp lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ Tầm quan trọng lập kế hoạch LCTT Lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ là việc dự kiến trước các khoản thu và chi bằng tiền của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định (1năm) và tìm biện pháp cân bằng thu chi bằng tiền của doanh nghiệp Tầm quan trọng lập kế hoạch LCTT Tiền là loại tài sản có thể dễ dàng chuyển hoá thành các loại tài sản khác Khả năng thanh toán của DN, đặc biệt là KNTT nhanh phụ thuộc rất lớn vào khả năng về tiền của DN Trong HĐKD của DN thường nảy sinh sự không ăn khớp về thời gian giữa thu và chi bằng tiền, dẫn đến sự mất cân đối thu chi tiền tệ vào những thời kì nhất định Phương pháp lập kế hoạch LCTT Yêu cầu Trình tự lập Yêu cầu Bao quát và dự kiến toàn bộ các khoản tiền doanh nghiệp có thể thu được và các khoản tiền chi trong kỳ Dự kiến thời điểm nhận được các khoản thu và phát sinh các khoản chi bằng tiền Trình tự lập Bước 1: Dự đoán dòng tiền vào trong kì Bước 2: Dự đoán dòng tiền ra trong kì Bước 3: Xác định số tiền dư thừa hay thiếu hụt và tìm biện pháp cân bằng thu chi Bước 1 Dự đoán dòng tiền vào trong kì Dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư Dòng tiền vào từ hoạt động tài chính Bước 2 Dự đoán dòng tiền ra trong kì, bao gồm: Dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh Dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư Dòng tiền ra từ hoạt động tài chính Bước 3 Xác định số tiền dư thừa hay thiếu hụt và tìm biện pháp cân bằng thu chi Bước 3 So sánh dòng tiền vào với dòng tiền ra, từ đó xác định dòng tiền thuần trong kì. Dòng tiền thuần trong kì = Dòng tiền vào trong kì - Dòng tiền ra trong kì Bước 3 Kết hợp số tiền tồn đầu kỳ để xác định số tiền tồn cuối kỳ Số tiền tồn cuối kì = Số tiền tồn đầu kì + Dòng tiền thuần trong kì Bước 3 Đối chiếu với số dư tiền cần thiết và xác định số tiền dư thừa hay thiếu hụt để tìm biện pháp cân bằng thu chi. Số dư thừa (thiếu hụt) = Số tiền tồn cuối kì - Số dư tiền cần thiết Bước 3 Trường hợp thiếu (-): Cần cân nhắc sử dụng các biện pháp thích hợp đi tới sự cân bằng (tăng khả năng thu hồi nợ, thắt chặt các khoản chi tiêu bằng tiền, vay ) Trường hợp dư thừa (+): Chủ động xem xét các khả năng sử dụng tiền thích hợp để tăng thêm mức sinh lời