Bài giảng Công nghệ sản xuất đường và bánh kẹo - Bài 3: Công đoạn làm sạch nước mía - Trần Thị Thu Trà

Một số câu hỏi phải trả lời  Tại sao cần làm sạch nước mía?  Thành phần của nước mía hỗn hợp?  Trong công đoạn làm sạch nước mía cần phải làm gì?  Nguyên tắc tách loại Tại sao phải có công đoạn làm sạch nước mía?  Nâng cao hiệu suất kết tinh đường: Để có thể kết tinh được tối đa lượng đường saccharose có trong nước mía hỗn hợp  Sản xuất đường trắng tinh luyện: Để đượng saccharose kết tinh ra không lẫn tạp chất Nước mía hỗn hợp chứa gì? Theo thành phần hoá học: Thành phần Tính theo trọng lượng mía (%) Tính theo nước mía hỗn hợp (%) Tính theo phần trăm chất khô (%) Đường Saccharose 11,88 12,63 70 – 90 Đường khử 1,35 1,44 4 –

pdf28 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Công nghệ sản xuất đường và bánh kẹo - Bài 3: Công đoạn làm sạch nước mía - Trần Thị Thu Trà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Công đoạn làm sạch nước mía 1 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Một số câu hỏi phải trả lời  Tại sao cần làm sạch nước mía?  Thành phần của nước mía hỗn hợp?  Trong công đoạn làm sạch nước mía cần phải làm gì?  Nguyên tắc tách loại 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 2 Tại sao phải có công đoạn làm sạch nước mía?  Nâng cao hiệu suất kết tinh đường: Để có thể kết tinh được tối đa lượng đường saccharose có trong nước mía hỗn hợp  Sản xuất đường trắng tinh luyện: Để đượng saccharose kết tinh ra không lẫn tạp chất 3 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Nước mía hỗn hợp chứa gì? Theo thành phần hoá học: 4 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Thành phần Tính theo trọng lượng mía (%) Tính theo nước mía hỗn hợp (%) Tính theo phần trăm chất khô (%) Đường Saccharose 11,88 12,63 70 – 90 Đường khử 1,35 1,44 4 – 8 Protein 0,42 0,48 0,5 – 0,6 Acid tự do 0,13 0,14 0,5 – 2,5 Acid kết hợp 0,14 0,15 3 – 7 Chất keo 0,39 0,41 0,3 – 0,6 Chất tro 0,57 0,60 3 – 5 Nước 59,12 78,15 – 2 Cụ thể Thành phần % Thành phần % Đường: -Saccharose -Glucose -Fructose Xơ: -Xenlulose -Pentose (xylan ) -Araban -Lignin Chất chứa Nitơ: -Protein -Amit -Acidamin -Acidnitric -NH3 -Xantin 12,0 0,90 0,50 5,50 2,00 0,50 2,00 0,12 0,07 0,21 0,01 vết vết Chất béo vàsáp: -Pectin -Acid tự do (suxinic, malic) -Acid kết hợp (suxinic, malic ) Chất vô cơ: -SiO2 -K2O -Na2O -CaO -MgO -Fe2O3 -P2O5 -SO3 -Cl Nước: 0,20 0,08 0,12 0,25 0,12 0,01 0,02 0,01 vết 0,07 0,02 vết 74,5 5 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Chất màu trong nước mía  Diệp lục tố không tan trong nước và dung dịch đường  Caroten  Dễ loại  Xanthophine (màu vàng) Loại hoàn toàn khi carbonat hoá  Anthocyanine (xanh đến tím) Loại 1 phần khi sulphit hoá 6 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Nước mía hỗn hợp chứa gì? Theo kích cỡ  Hệ phân tán thô d> 0,1m: đất cát, hạt bã mía, sáp  Hệ phân tán keo 0,001m < d < 0,1 m: Chiếm 0,03 – 0,5% nước mía (khá cao) Các chất xuất phát từ đất Mía: sáp, chất béo, protein, pectin, tanin, chất màu không tan Do VSV trong quá trình bảo quản và ép mía tạo ra khối nhầy, đặc biệt là levan và dextran Trong quá trình thao tác nếu nhiệt độ cao, chất không tan biến thành chất tan và như vậy tăng chất keo trong dung dịch.  Các chất hoà tan: d < 0,001m: đường khử, các chất vô cơ và hữu cơ tan như một số chất màu, chất khoáng 7 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Trong công đoạn làm sạch nước mía cần phải làm gì?  Loại chất rắn lơ lửng có trong nước mía.  Loại tối đa chất không đường ra khỏi nước mía hỗn hợp, đặc biệt là những chất hoạt động bề mặt và chất keo.  Trung hòa nước mía hỗn hợp. Nguyên tắc tách loại  Hệ phân tán thô: Dùng rây, lọc  Hệ phân tán keo: Dùng các chất keo tụ - lắng/lọc  Các chất hoà tan: Có khả năng tạo tủa: Dùng các nhân tạo tủa – lắng/lọc Không thể tạo tủa:Dùng các chất hấp phụ hay trao đổi ion 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 8 3 Loại hệ phân tán thô  Hệ phân tán thô d> 0,1m: đất cát, hạt bã mía, sáp  Loại bằng phương pháp lọc 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 9 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 10 Saøng laéc baõ vuïn 11 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Thieát bò loïc heä phaân taùn thoâ 12 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà 4 Heä phaân taùn keo  Kích thước: 0,001m < d < 0,1 m  Chiếm 0,03 – 0,5% nước mía (khá cao)  Gồm có: Tự nhiên: protein, pentosan, sáp Nhân tạo: ion kim loại tạo tủa Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+, Fe2+ , P2O5, SiO2  Chất keo trong nước mía chủ yếu mang điện tích âm.  Phân loại: Keo thuận nghịch và keo không thuận nghịch Keo ưa nước và keo không ưa nước. 13 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Nguyên tắc loại hệ phân tán keo  Nguyên tắc: Tạo điều kiện để các chất keo kết tụ thành “bông tủa”  Lắng Lọc 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 14 Nước mía hỗn hợp Keo tụ Sữa vôi Anion Lắng Lọc Nguyên tắc tạo bông tủa – Hóa chế  Các điều kiện để tạo bông tủa pH Nhiệt độ Các chất điện ly Các chất phụ trợ  Yêu cầu của bông tủa: Kích thước Khối lượng riêng Độ bền  Yêu cầu của dung dịch đường Đường saccharose Đường khử Chất hoà tan khác  Phối hợp các quá trình trong giai đoạn hoá chế 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 15 Ngưng kết chất keo – tác dụng của pH Thay đổi pH môi trường  các chất keo hấp phụ chất điện ly  trung hòa về điện  keo mất trạng thái ổn định và ngưng kết. pH làm chất keo ngưng kết gọi là pH đẳng điện. Điểm đẳng điện của các chất keo khác nhau:  pHalbumin = 4,6 – 4,9 pHasparagin = 3,0 16 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà 5 Khả năng tách loại các chất không đường ở các pH khác nhau Mỗi pH khaùc nhau coù theå taùch loaïi caùc chaát khoâng ñöôøng khaùc nhau 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 17 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 18 Taùc duïng cuûa pH Nếu khống chế pH tốt: tăng hiệu suất thu hồi đường, tăng chất lượng đường thành phẩm, giảm tốt thất đường. Nếu khống chế pH không tốt: saccharose bị chuyển hóa thành đường khử hoặc bị phân hủy, làm tổn thất đường và tăng màu sắc của sản phẩm 19 10 9 8 7 6 5 Nước mía hỗn hợp có pH = 5-5,5 Khi pH = 7 – 10: các muối vô cơ Al2O3, P2O5, SiO2, Fe2O3, MgO, dễ bị tách loại Khi pH = 7, loại được 50% chất keo (pentosan) Khi pH = 5 – 6, trên 98% protein bị tách loại 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Thay đổi pH làm ngưng tụ chất keo  pH trên dưới 7: pH đẳng điện  pH trên dưới 11: pH ngưng kết của protein trong môi trường kiềm mạnh. 20 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà pH Loại trừ chất keo, % Hàm lượng CaO trong nước mía, g/100g chất khô 7,18 7,71 8,05 18,30 22,30 25,30 0,290 0,316 0,357 6 Hậu quả của chuyển hoá đường saccharose khi pH < 7  Tổn thất đường.  Giảm độ tinh khiết của mật chè ảnh hưởng đến tốc độ kết tinh của đường.  Khi mới tạo thành glucose và fructose có hàm lượng tương đương nhau, nhưng trong mật cuối glucose lại cao hơn fructose vì trong quá trình sản xuất fructose bị phân hủy nhiều hơn. 21 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Phân huỷ đường trong môi trường pH > 7  Hàm lượng đường khử trong nước mía: 0,3-2,4%.  Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào: pH, nhiệt độ.  Sản phẩm: fucfurol, 5-hidroximetyl-fucfurol, metylglioxan, glixeendehit, dioxiaceton, acid lactic, acid trioxiglutaric, acid trioxibuteric, acid acetic, acid focmic  Sản phẩm có thể tiếp tục bị oxi hóa dưới tác dụng của không khí. 22 0 20 40 60 80 5 6 7 8 9 10 11 Ñöôøng khöû phaân huûy (%) pH nöôùc mía3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Một số điểm nhiệt độ cần lưu ý 23 100 90 80 70 60 50 40 30 38oC: pH > 7, đường khử bắt đầu phân huỷ 41oC: hoạt động của vi sinh vật giảm dần. 55oC: phân huỷ đường khử, tạo keo, chất màu và các acid hữu cơ. 61oC:đình chỉ hoạt động của một số men và VSV 74oC: một số vi khuẩn thông thường ngừng hoạt động. 81oC: toàn bộ vi khuẩn bị tiêu diệt. 83oC: quá trình lắng trong, albumin bắt đầu ngưng kết, keo mất tính thuận nghịch và pH giảm. 95oC: thoát nướckết tủa rắn chắc, tốc độ kết tủa tăng. 100oC: kết tủa Ca2(PO4)3 không thể tan trở lại. 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Tác dụng của tăng nhiệt độ – ưu điểm 24 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà • Loại bớt không khí trong nước mía tránh tạo bọt Bay hơi • 82oC albumin bị ngưng tụ • 102 – 104oC pentosan bị ngưng tụ Keo tụ chất keo tự nhiên • Kết tủa nhanh • Hiệu suất tạo tủa tăng Tăng tốc phản ứng tạo keo nhân tạo • Tăng tốc độ lắng Giảm nhớt 7 Tác dụng của nhiệt độ cao – Nhược điểm 25 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Hóa học Nhiệt độ cao Caramel hóa Sẫm màu nước mía Maillard Sẫm màu nước mía Acid + tocao Thủy phân Đường Saccharose Mất đường Vụn mía Tăng nhớt Kiềm Phân hủy đường khử Sẫm màu nước mía Vật lý Độ nhớt giảm Chuyển động tăng Khó khăn khi lắng Anh hưởng của pH, nhiệt độ và thời gian đến sự phân hủy đường 26 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà pH Nhiệt độ Thời gian 7 Đường khử Không bị phân hủy Phân hủy chậm khi nhiệt độ < 550C, sản phẩm phân hủy không màu Phân hủy nhanh khi nhiệt độ > 550C, sản phẩm phân hủy có nhiều chất có màu Tốc độ phản ứng tăng khi nhiệt độ tăng Số lượng sản phẩm tạo thành tăng khi thời gian càng dài Đường saccharose Bị chuyển hoá tạo thành đường chuyển hoá Không bị phân huỷ Ảnh hưởng của các chất điện ly  Cation: Ca2+  Anion:  OH- Phương pháp carbonate hóa: CO3 2- Phương pháp sulphite hóa: SO3 2- Phương pháp phosphatse hóa: PO4 3- 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 27 Cation Ca2+– Gia vôi  Dạng vôi bổ sung CaO CaO + H2O  Ca(OH)2 Làm tăng pH dung dịch nước mía  Cân bằng trong dung dịch Ca(OH)2  Ca 2+ + OH-  Phản ứng xảy ra giữa vôi và đường: Ca(OH)2 + 2C12H22O11  2H2O + Ca(C12H21O11)2 Canxi saccharate tan 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 28 8 Ảnh hưởng vôi và nhiệt tới kết lắng 29 C 12 H 22 O 11 + Muoái Ca 2+ C 12 H 22 O 11 + Ca(OH) 2  C 12 H 20 O 11 Ca + 2H 2 O + acid (2e) C 12 H 22 O 11 .2CaO 1/3C 12 H 22 O 11 +2/3C 12 H 22 O 11 .3CaO 2/3C 12 H 22 O 11 .Ca + 4/3Ca(OH) 2  2/3H 2 O >90 0 C hay thöøa Ca(OH) 2 raén 58 - 85 0 C <58 0 C hay thöøa C 12 H 22 O 11 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Cân bằng nước + vôi + saccharate 30 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Tác dụng của ion OH-  Trung hòa các acid tự do H+ + OH- = H2O  Tác dụng với ion kim loại tạo thành hydroxit keo tụ: 2Al3+ + 3[Ca2+2(OH)-] = 2Al(OH)3 + 3Ca 2+ Mg2+ + Ca2+2(OH)- = Mg(OH)2 + Ca 2+  Nếu trong dung dịch thừa OH-, sẽ tạo môi trường kiềm dẫn đến hàng loạt phản ứng phân huỷ đường khử. 31 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Tác dụng của anion An-  Tạo muối với ion Ca2+ : Ca2+ + 2An- = CanA2  Phân loại: Muối canxi không tan: (S ≤ 10-3g/100g nước): carbonate, oxalat, sunfate hoặc photphat,citrate, vinate canxi Muối canxi khó tan (S ≈ 10g/100g nước): muối của acid glicolic, malonic, ađipic, sucxinic, tricarboxilic, và hyđroxixitronic. Muối canxi dễ tan: muối của các acid: focmic, propionic, lactic, butiric, glutaric, saccharinic, aspastic, glutamic  Bổ sung các anion để tạo muối tủa với ion Ca2+ Trung hòa lượng vôi dư trong nước mía Tạo muối canxi kết tủa 32 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà 9 Phương pháp carbonate hoá: Bổ sung khí CO2  Phản ứng H2CO3  H + + HCO3 - HCO3 -  H+ + CO3 2-  Ion CO3 2- phản ứng với vôi trong dung dịch: Ca2+ + CO3 2-  CaCO3   Nhiệt độ tăng đến 70-800C, phản ứng tương đối hoàn toàn: C 12 H 22 O 11 . CaO + CO 2  C 12 H 22 O 11 + CaCO 3  C 12 H 22 O 11 . 2 CaO + 2 CO 2  C 12 H 22 O 11 + 2 CaCO 3  C 12 H 22 O 11 . 3 CaO + 3 CO 2  C 12 H 22 O 11 + 3 CaCO 3  33 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Phương pháp sulphite hoá: Bổ sung khí SO2  Phản ứng xảy ra khi sục SO2 vào dung dịch nước: SO 2 + H 2 O  H 2 SO 3 H 2 SO 3  H+ + HSO 3 - HSO 3 -  H+ + SO 3 2- Ở pH  9,5: chỉ tồn tại ion SO3 2- (không có HSO3 -) pH = 4,5  9,5: ion HSO3 - nhiều hơn pH  4,5: hầu như không có ion SO3 2-.  Khi cho SO2 vào nước mía có vôi dư : Ca(OH)2 + H2SO3 = CaSO3  + H2O 34 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Phương pháp phosphate hoá: Bổ sung P2O5 (phatphat pentaoxit)  Thêm P2O5 vào trong nước mía đạt 0,4%,  Ưu điểm: thu nước mía trong hơn, loại nhiều keo hơn, muối canxi trong nước mía ít, kết tụ nhanh, lọc nhanh, đường thành phẩm có chất lượng tốt  Nhược điểm: tăng lượng bùn, tốn nhiều vôi, giá thành cao 35 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Các chất trợ lắng Mục đích: giúp kết lắng tốt hơn: Chất hoạt động bề mặt Chất giúp kết tụ  Bản chất: Dung dịch phosphate Flocculant: là một loại polymer tổng hợp tan tốt trong nước  36 Loaïi flocculant thoâng duïng nhaát laøm töø polyacrylamide ñaõ ñöôïc thuûy phaân O O Acrylamide Sodium acylate CH2=CH–C–NH2 CH2=CH–C–O–Na +   CONH2 COONa + X Y Maïch polyacylamide –CH2–CH–––––CH2–CH–––––   3/12/2013 Trần Thị Thu Trà 10 Liều lượng sử dụng của flocculant 1,6 - 4,0 ppm 37 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Bổ sung enzyme  Dextranase: Enzyme thuỷ phân dextran Thí dụ bổ sung 100ppm dextranase ở nhiệt độ 1000C có thể làm giảm 61 – 85% dextran trong nước mía thô  Amylase: Enzyme thuỷ phân tinh bột: Td 10 – 20% tinh bột trong nứơc mía bị thủy phân khi thêm -amylase ở pH 6,5 , nhiệt độ 60 – 700C trong 8 phút  Các chất khác: dịch trích lô hội (3ppm) (Ấn độ); Guazuma hembra ở Cotarica 38 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Phối hợp các quá trình trong giai đoạn hoá chế  Thay đổi tuỳ thuộc: Loại nguyên liệu Loại sản phẩm Công nghệ Quy mô nhà máy 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 39 Nước mía hỗn hợp Gia nhiệt Kiềm hoá Sữa vôi Trung hoà Anion Lắng Lọc Kết tụ Kiềm hóa Mục đích Ngăn ngừa sự chuyển hoá đường saccharose. Đông tụ một số chất keo tự nhiên: protein, pectin. Kết tủa của các hydroxyde kim loại tạo keo nhân tạo kéo theo những chất lơ lửng, và những chất không đường khác lắng hay nổi. Phân huỷ một số chất không đường: đường khử, amit Diệt VSV: với 0,3% - 0,8% CaO phần lớn vi sinh vật không sinh trưởng  Các yếu tố ảnh hưởng  Vôi: Chất lượng vôi, Nồng độ vôi, Hàm lượng vôi  Mía: Lượng P2O5 trong mía  Nhiệt độ khi gia vôi  Khuấy trộn  Trật tự bổ sung vôi – nhiệt 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 40 11 Yeâu caàu chaát löôïng voâi  Haøm löôïng CaO <85%: Theâm taïp chaát vaøo.  Haøm löôïng MgO >2% seõ gaây ra moät soá taùc haïi sau:  Giaûm thaáp ñoä hoøa tan cuûa voâi, thôøi gian laéng keùo daøi.  Taùc duïng vôùi ñöôøng khöû laøm taêng maøu saéc nöôùc mía  MgO coù ñoä hoøa tan lôùn: ñoùng caën ôû caùc thieát bò gia nhieät - boác hôi.  Laøm ñöôøng coù vò ñaéng  Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , SiO 2 : taêng chaát keo, taêng maøu saéc nöôùc mía vaø ñoùng caën dính vaøo thieát bò. 41 CaO MgO SiO 2 Fe 2 O 3 Al 2 O 3 CaCO 3 >85% <2% <0,6% <1% <1% <1% 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Hoaø tan voâi trong nöôùc ñöôøng Noàng ñoä söõa voâi:10-18 0 Be. Khi noàng ñoä söõa voâi töông ñoái cao taïo tuûa nhanh giaûm löôïng nhieät boác hôi. Noàng ñoä söõa voâi quaù ñaëc: laøm taéc ñöôøng oáng daãn gaây neân hieän töôïng kieàm cuïc boä, laøm ñöôøng khöû phaân huûy. 42 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Löôïng voâi Löôïng söû duïng: 0,5-0,9 kg voâi/1 taán mía. Khoâng coá ñònh phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn cuûa nöôùc mía Duøng pH ñeå bieåu thò löôïng voâi cho vaøo nöôùc mía. Khi ñun noùng nöôùc mía ñaõ cho voâi seõ laøm pH (giaûm töø 0,2- 0,5).  Moät phaàn Ca 3 (PO 4 ) 2  Ca(OH) 2 .nCa 3 (PO 4 ) 2  vaø moät muoái acid hoøa tan phaân ly  laøm giaûm trò soá pH.  Ca 2 HPO 4 + Ca(OH) 2  Ca 3 (PO 4 ) 2  + H 3 PO 4  Khi nhieät ñoä cao vaø moâi tröôøng kieàm, ñöôøng khöû phaân huûy taïo thaønh chaát maøu vaø caùc acid.  Do coù söï giaûm pH sau khi ñun noùng neân trò soá pH trong quy trình coâng ngheä laø trò soá pH khi ñun noùng (thöôøng khoáng cheá pH khoaûng 7) 43 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Haøm löôïng P 2 O 5 trong nöôùc mía Hieäu quaû laøm saïch cuûa phöông phaùp voâi: phaûn öùng keát tuûa cuûa voâi vaø P 2 O 5 . Ca 3 (PO 4 ) 2 pH = 7: phaûn öùng taïo keát tuûa Ca 3 (PO 4 ) 2 Haøm löôïng P 2 O 5 trong nöôùc mía raát thaáp (khoaûng 300 mg/l nöôùc mía) coù theå cho vaøo nöôùc mía acid photphoric hoaëc muoái photphat hoøa tan ñeå naâng cao hieäu quaû laøm saïch. 44 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà 12 Nhieät ñoä cho voâi Nhieät ñoä cao coù taùc duïng Taêng toác ñoä keát tuûa Giaûm dung tích nöôùc buøn Taêng maøu saéc cuûa nöôùc mía (do söï phaân huûy ñöôøng khöû) Moät phaàn keo ñaõ keát tuûa hoøa tan laïi. Khoáng cheá nhieät ñoä nöôùc mía ñeán soâi hoaëc cao hôn moät chuùt → khoaûng 1050C. 45 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Taùc duïng cuûa khuaáy sau khi cho voâi Phaân boá voâi ñeàu trong nöôùc mía  phaûn öùng ñöôïc dieãn ra hoaøn toaøn. Tröôøng hôïp noàng ñoä söõa voâi cao raát caàn khuaáy troän ñeå traùnh hieän töôïng kieàm cuïc boä. Thôøi gian khuaáy caøng daøi caøng giaûm dung tích buøn vaø taêng ñoä tinh khieát cuûa nöôùc mía 46 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Cho voâi vaøo nöôùc mía laïnh  Öu ñieåm Traùnh ñöôïc söï chuyeån hoaù ñöôøng saccharose . Neáu cho voâi ñeàu ñaën , coù theå traùnh ñöôïc söï phaân huûy ñöôøng khöû .  Nhöôïc ñieåm Neáu cho voâi thöøa khi ñun noùng voâi seõ ñoùng caën ôû thieát bò. Hieäu suaát laøm saïch thaáp . 47 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Cho voâi vaøo nöôùc mía noùng  Öu ñieåm Taïo tuûa döôùi taùc duïng cuûa nhieät neân caàn ít voâi hôn (löôïng voâi giaûm chöøng 15-20%) Toác ñoä laéng töông ñoái nhanh Traùnh hieän töôïng ñoùng caën. Hieäu quaû laøm saïch toát.  Nhöôïc ñieåm  Saccharose chuyeån hoùa thaønh glucose + fructose  maát nhieàu ñöôøng. Nhieät ñoä cao, voâi laøm bieán maøu saûn phaåm. 48 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà 13 Cho voâi giaùn ñoaïn  Öu ñieåm Haït keát tuûa lôùn Laéng nhanh vaø tieát kieäm ñöôïc 35% löôïng Loaïi ñöôïc nhieàu chaát khoâng ñöôøng Giaûm löôïng buøn Hieäu suaát laøm saïch cao  Nhöôïc ñieåm Söï chuyeån hoaù vaø phaân huûy saccharose töông ñoái lôùn Sô ñoà coâng ngheä phöùc taïp, toán thieát bò. 49 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Giai đoạn gia nhiệt  Nâng nhiệt độ hỗn hợp nước mía nhằm giảm độ nhớt của dung dịch Thiết bị gia nhiệt Moãi coät gia nhieät coù nhieàu ngaên, moãi ngaên coù nhieàu oáng truyeàn nhieät.  Nöôùc cheø ñi trong oáng, hôi nöôùc ñi beân ngoaøi 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 50 1 - OÁng gia nhieät 2 - Taám gaén oáng 3 - Buoàng phaân phoái (töùc buoàng chung) 4 -Taám ngaên 5 - Naép 6 - Thaân boä gia nhieät 51 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Thiết bị gia vôi 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 52 14 Sản xuất đường tinh luyện kiềm hoá – trung hoà  Gia vôi đến pH kiềm  Trung hoà lại bằng các anion tạo tủa Phosphat hoá Carbonate hoá Sulphit hoá 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 53 Kết hợp vôi hoá – carbonate hoá và sulphit hoá 54 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Thiết bị đốt lưu huỳnh thu khí SO2 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 55 Thiết bị sục khí SO2 3/12/2013 - Trần Thị Thu Trà 56 15 Thiết bị thông khí CO2 57 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Hệ thống sục khí CO2 58 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà LẮNG NƯỚC MÍA Mục đích Tách loại các chất kết tụ và keo ngưng tụ phân tán lơ lửng trong nước mía. Làm trong nước mía. 59 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà Nguyên tắc thực hiện  Dựa vào độ chênh lệch khối lượng riêng  Vận tốc lắng phụ thuộc Chênh lệch khối lượng riêng Kích thước hạt Độ nhớt của dung dịch Số lượng bọt khí  80-85% nước mía trong sau lắng  15-20% nước bùn được đưa vào máy lọc. Điều khiển quá trình lắng  Độ lớn của hạt kết tủa: Tăng kích thước hạt: Ổn định pH để tạo kết tụ tốt nhất Bổ sung một số chất trợ lắng-lọc  Số lượng bọt khí: Sục khí đảm bảo lượng bọt khí đủ để có thể lôi cuốn các kết tủa lên bề mặt.  Giảm độ nhớt dung dịch: Tăng và ổn định nhiệt độ 100-105oC Nhiệt độ để các bọt khí nổi lên bề mặt có thể tích lớn nhất mà không bị vỡ. Không gây sôi dung dịch. Nhiệt độ ổn định: Tránh đối lưu trong bồn lắng.  Nồng độ dung dịch:  Nồng độ dung dịch cao:  độ nhớt lớn  ngăn cản quá trình tách pha hiệu quả lắng giảm.  Nồng độ dung dịch thấp:  Thiết bị lớn  Tốn chi phí 60 3/12/2013 Trần Thị Thu Trà 16
Tài liệu liên quan