Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Bài 4: Phỏng vấn tuyển dụng

Ấn tƣợng: toàn bộ những đặc điểm tâm lý phản ánh phong cách, thói quen, làm cho chủ thể có ấn tƣợng sau lần đầu tiên tri giác. Hình thức Phong cách Kỹ năng giao tiếp bằng lời. Ăn mặc lịch sự. Nhiệt tình, sẵn sàng, nhanh nhẹn, thông minh. Khả năng giải quyết vấn đề. Khả năng hợp tác với ngƣời khác. Sự lƣơng thiện, đáng tin cậy. Động cơ. Sự quyết tâm. Sự cống hiến

pdf29 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Bài 4: Phỏng vấn tuyển dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baøi 4 2 I. XAÙC ÑÒNH MUÏC ÑÍCH Việc làm phù hợp Thử sức Theo yêu cầu của GĐ, bạn bè Tích lũy kiến thức Không mục đích 11/21/2011 3 II. TAÂM TRAÏNG CUÛA BAÏN Lo âu, hồi hộp Thoải mái Sợ bị chất vấn Muốn biết tâm lý nhà tuyển dụng Muốn đƣợc trình bày nhiều 11/21/2011 4 III.TAÏO AÁN TÖÔÏNG VÔÙI NHAØ TUYEÅN DUÏNG Ấn tƣợng: toàn bộ những đặc điểm tâm lý phản ánh phong cách, thói quen, làm cho chủ thể có ấn tƣợng sau lần đầu tiên tri giác. Hình thức Phong cách Thói quen 11/21/2011 5 III.TAÏO AÁN TÖÔÏNG VÔÙI NHAØ TUYEÅN DUÏNG Kỹ năng giao tiếp bằng lời. Ăn mặc lịch sự. Nhiệt tình, sẵn sàng, nhanh nhẹn, thông minh. Khả năng giải quyết vấn đề. Khả năng hợp tác với ngƣời khác. Sự lƣơng thiện, đáng tin cậy. Động cơ. Sự quyết tâm. Sự cống hiến. 11/21/2011 6 IV. CAÙC GIAI ÑOAÏN TRONG PHOÛNG VAÁN 11/21/2011 7 TRƢỚC KHI PHỎNG VẤN 1. Chuẩn bị hồ sơ: đầy đủ, rõ ràng, theo yêu cầu, thận trọng, tránh sai sót. 2. Về bản thân: tâm lý, kiến thức, kỹ năng, hình thức (trang phục) 3. Chuẩn bị những câu hỏi trong PV. 4. Tìm hiểu trƣớc về Cty. 5. Kiểm tra lại hồ sơ trƣớc khi đi PV. 6. Đến đúng giờ hẹn (trƣớc 15’), tắt điện thoại, gây ấn tƣợng lần gặp gỡ ban đầu. ntt 11/21/2011 8 TRƢỚC KHI PHỎNG VẤN LƢU Ý VỀ ĐƠN XIN VIỆC  Là những đoạn văn.  Thƣờng khoảng 3 – 4 đoạn: o Tên, kiến thức, kinh nghiệm có giá trị nhất trong lĩnh vực dự tuyển. o Biết gì về Cty. o Thể hiện khả năng (kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm), kinh nghiệm, sự mong muốn đƣợc cống hiến, khả năng học hỏi, sự hứa hẹn, cảm ơn, đính kèm 11/21/2011 9 TRƢỚC KHI PHỎNG VẤN LƢU Ý VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH 1. Thông tin cá nhân: Tên, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại. 2. Trình độ học vấn:  Ghi theo tiến trình lịch sử.  Ghi theo mức độ ƣu tiên.  Đảm bảo các yếu tố: năm tốt nghiệp, trƣờng, ngành, xếp loại, điểm các môn chuyên ngành hỗ trợ cho công việc. 11/21/2011 10 11/21/2011 TRƢỚC KHI PHỎNG VẤN 3. Kinh nghiệm ghi theo tiến trình, theo thứ tự ƣu tiên; đảm bảo các yếu tố: năm làm việc, Cty, vị trí, mô tả công việc, thành tích. 4. Kỹ năng:  Ngoại ngữ  Vi tính  Kỹ năng mềm khác: lãnh đạo, làm việc nhóm, giao tiếp LƢU Ý VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH 11/21/2011 11 11/21/2011 11/21/2011 TRƢỚC KHI PHỎNG VẤN 5. Tính cách và sở thích (nêu những yếu tố tích cực). 6. Khác 7. Ngƣời tham chiếu (tên, vị trí, số điện thoại, email). LƢU Ý VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH 12 TRƢỚC KHI PHỎNG VẤN Tóm lại: 1. Chuẩn bị vững chắc về chuyên môn. 2. Chuẩn bị trang phục chỉnh tề, thoải mái, đầu tóc, giày dép gọn gàng sạch sẽ. 3. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp, tƣ thế thích hợp. 4. Lịch sự, nhã nhặn, khiêm tốn và trung thực. 11/21/2011 13 TRONG LÚC PHỎNG VẤN 1. Bĩnh tĩnh, tự tin, trung thực, biết chọn lọc thông tin để nói/ trả lời các câu hỏi trong PV. 2. Xem đây là cuộc đối thoại, không phải là tra vấn hay thi vấn đáp. 3. Nhìn vào mắt ngƣời phỏng vấn. 4. Trả lời câu hỏi rõ ràng. Nếu chƣa rõ câu hỏi, nên hỏi lại. 11/21/2011 14 11/21/2011 TRONG LÚC PHỎNG VẤN 6. Không ngắt ngang lời; không có những động tác thừa. 7. Không nên khoe khoang về những khả năng trƣớc khi đƣợc hỏi. 8. Không nói xấu, tiêu cực về Cty cũ. 9. Hỏi nhà tuyển dụng về những điều đã chuẩn bị nhƣ Cty, CV, vị trí 11/21/2011 15 11/21/2011 11/21/2011 SAU KHI PHỎNG VẤN 1. Tỏ thái độ vui vẻ, tƣơi cƣời, cảm ơn. 2. Bày tỏ sự quan tâm đến công việc. Hỏi bộ phận phụ trách ngày giờ biết kết quả PV. 3. Tiếp tục tìm những cơ hội mới. Sao chép hồ sơ và gửi tới những Cty khác. 4. Giữ liên lạc với những Cty không tuyển dụng. 11/21/2011 16 5. Tìm hiểu nguyên nhân thất bại. 6. Tự tin và lạc quan. 7. Tạo sự khác biệt với các ứng viên khác. 8. Không tự hạ mình bằng cách nghĩ mình là ngƣời đi bán sức lao động. SAU KHI PHỎNG VẤN 11/21/2011 17 PHOÛNG VAÁN QUA ÑIEÄN THOAÏI Không nên:  Rụt rè, nhút nhát.  Vội vàng phản bác.  Kể lể, than thở. Nên:  Lắng nghe, lựa lời để trình bày quan điểm của bản thân.  Giọng nói nhẹ nhàng, thoải mái, không nhanh/không chậm.  Trình bày rõ ràng, trả lời đúng vào vấn đề. 11/21/2011 18 NHÖÕNG CAÙCH TÌM VIEÄC HIEÅU QUAÛ 1. Sử dụng internet để tìm kiếm thông tin. 2. Đến các trung tâm xúc tiến việc làm. 3. Đến các hội chợ việc làm. 4. Sử dụng mối quan hệ quen biết. 5. Xem thông tin tuyển dụng trên báo chí. 6. Đăng hồ sơ, thông tin trên các trang web, báo chí. 11/21/2011 19 KYÕ NAÊNG THÖÔNG LÖÔÏNG Thƣơng lƣợng là quá trình các bên cùng trao đổi, bàn bạc với nhau để đƣa ra một giải pháp chung thống nhất cho một vấn đề nào đó ÑÒNH NGHÓA 11/21/2011 20 KYÕ NAÊNG THÖÔNG LÖÔÏNG Các bên cùng mong muốn giải quyết một vấn đề. Các bên vừa có lợi ích chung thống nhất, vừa có lợi ích riêng mâu thuẫn nhau (thiếu một trong hai yếu tố này thƣơng lƣợng sẽ không diễn ra). Nguyeân nhaân thöông löôïng 11/21/2011 21 KYÕ NAÊNG THÖÔNG LÖÔÏNG  Căn cứ theo số lƣợng thủ thể tham gia: thƣơng lƣợng song phƣơng; thƣơng lƣợng đa phƣơng.  Căn cứ theo phạm vi chủ thể: thƣơng lƣợng nội bộ; thƣơng lƣợng với đối tác bên ngoài.  Căn cứ theo mức độ phức tạp của vấn đề: thƣơng lƣợng đơn giản; thƣơng lƣợng phức tạp. Sự phân loại nói trên chỉ mang tính tƣơng đối. Phaân loaïi thöông löôïng 11/21/2011 22 KYÕ NAÊNG THÖÔNG LÖÔÏNG ÑAËC ÑIEÅM THÖÔNG LÖÔÏNG o Các bên vừa theo đuổi lợi ích của mình, vừ phải điều chỉnh lợi ích đó để đi đến sự thống nhất. o Tính hai mặt của thƣơng lƣợng: hợp tác và xung đột (thƣơng lƣợng là sự thống nhất giữa ‘hợp tác’ và ‘xung đột’). o Thƣơng lƣợng là sự thỏa mãn có giới hạn lợi ích của mỗi bên. o Thƣơng lƣợng phải dựa trên cơ sở pháp luật, lấy pháp luật làm chuẩn. THƢƠNG LƢỢNG MỀM * Mục tiêu: Đạt đƣợc thỏa thuận, có thể nhƣợng bộ để tăng tiến quan hệ. * Thái độ: Mềm mỏng, Tín nhiệm đối tác, Dễ thay đổi lập trƣờng. * Cách làm: Đề xuất kiến nghị. * Điều kiện để thỏa thuận: Nhƣợng bộ để đạt đƣợc thỏa thuận. * Phƣơng án: Tìm ra phƣơng án đối tác có thể chấp thuận, Kiên trì muốn đạt đƣợc thỏa thuận. * Biểu hiện: Hết sức tránh tính nóng nảy. * Kết quả: Khuất phục trƣớc sức ép của đối tác. 11/21/2011 23 KYÕ NAÊNG THÖÔNG LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP THÖÔNG LÖÔÏNG 11/21/2011 24 THƢƠNG LƢỢNG CỨNG * Mục tiêu: Giành đƣợc thắng lợi, Yêu cầu bên kia nhƣợng bộ. * Thái độ: Cứng rắn, Giữ vững lập trƣờng. * Cách làm: Uy hiếp bên kia, thể hiện sức mạnh. * Điều kiện để thỏa thuận : Để đạt đƣợc cái muốn có mới chịu thỏa thuận. * Tìm ra phƣơng án mà mình chấp thuận. * Kiên trì giữ vững lập trƣờng. * Biểu hiện: Thi đua sức mạnh ý chí giữa đôi bên. * Kết quả: Tăng sức ép khiến bên kia khuất phục hoặc đổ vỡ. KYÕ NAÊNG THÖÔNG LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP THÖÔNG LÖÔÏNG 11/21/2011 25 THƢƠNG LƢỢNG THEO NGUYÊN TẮC * Mục tiêu: Giải quyết công việc hiệu quả. * Thái độ: Mềm dẻo với ngƣời, cứng rắn với công việc (Trọng điểm đặt ở lợi ích chứ không ở lập trƣờng). * Cách làm: Cùng tìm kiếm lợi ích chung. * Điều kiện để thỏa thuận: Cả 2 bên cùng có lợi. * Vạch ra nhiều phƣơng án cho 2 bên lựa chọn * Kiên trì tiêu chuẩn khách quan. * Biểu hiện: Căn cứ vào tiêu chuẩn khách quan để đạt đƣợc thỏa thuận. * Kết quả: Khuất phục nguyên tắc chứ không khuất phục sức ép. KYÕ NAÊNG THÖÔNG LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP THÖÔNG LÖÔÏNG 11/21/2011 26 KYÕ NAÊNG THÖÔNG LÖÔÏNG QUAÙ TRÌNH THÖÔNG LÖÔÏNG 1. Giai đoạn chuẩn bị  Đánh giá bản thân (hiểu gì? Điểm mạnh – yếu?).  Tìm hiểu đối tác (khả năng, mục đích, đối tƣợng?).  Tổ chức đoàn thƣơng lƣợng (Trƣởng đoàn, chuyên gia thƣơng lƣợng, quan sát viên).  Xác định mục tiêu, kế hoạch thƣơng lƣợng.  Thƣơng lƣợng thử. 11/21/2011 27 KYÕ NAÊNG THÖÔNG LÖÔÏNG QUAÙ TRÌNH THÖÔNG LÖÔÏNG 2. Giai đoạn tiếp xúc  Xây dựng không khí buổi thƣơng lƣợng: vui vẻ, thoải mái, hữu nghị, căng thẳng, nặng nề, xung đột  Nên tạo bầu không khí cởi mở, tin tƣởng lẫn nhau.  Thăm dò. 11/21/2011 28 KYÕ NAÊNG THÖÔNG LÖÔÏNG QUAÙ TRÌNH THÖÔNG LÖÔÏNG 3. Giai đoạn tiến hành thƣơng lƣợng  Đƣa ra yêu cầu.  Điều chỉnh yêu cầu. 4. Đi đến thỏa thuận và ký kết  Xem lại thỏa thuận.  Soạn thảo hợp đồng (chú ý từ ngữ chuẩn xác, nội dung rõ ràng, cụ thể). 11/21/2011 29 CHUÙC CAÙC BAÏN THAØNH COÂNG
Tài liệu liên quan