Chuyên đề Quản lý nhà nước về văn hóa – giáo dục – y tế

ĐẶC TRƯNG 2: TÍNH GIÁ TRỊ LÀ ĐẶC TÍNH QUAN TRỌNG NHẤT XÁC LẬP VỊ TRÍ VĂN HOÁ TRONG CUỘC SỐNG CON NGƯỜI LÀ THƯỚC ĐO MỨC ĐỘ NHÂN BẢN, TRÌNH ĐỘ, HÀNH VI ỨNG XỬ CHỨC NĂNG : ĐIỀU CHỈNH XÃ HỘI ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC CHUẨN MỰC XÃ HỘI LÀ ĐỘNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

ppt23 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 5744 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Quản lý nhà nước về văn hóa – giáo dục – y tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN Lí NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HểA – GIÁO DỤC – Y TẾ CHƯƠNG TRèNH CHUYấN VIấN CHÍNH TS. GVC. NGUYỄN THỊ HƯỜNG HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH DD. 0914728838 EMAIL tiephuong01ng@yahoo.com Đỏnh giỏ thực trạng quản lý VHVN Hiệu lực điều hành cao thấp Trung bỡnh thấp TB cao 1 2 2 3 4 Hiệu quả 5 6 7 8 9 I. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT VỀ VĂN HểA ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA VĂN HểA VAI TRề CỦA VĂN HểA NHỮNG THÁCH THỨC CỦA VĂN HểA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1. Đặc trưng và chức năng của văn húa văn hoá - Là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn Thể hiện mối quan hệ tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên, xã hội Đặc trưng và chức năng Đặc trưng 1: Tính hệ thống Đặc trưng 2: Tính giá trị Đặc trưng 3: Tính nhân sinh Đặc trưng 4: Tính lỊch sỬ Đặc trưng 5: Tính NGOẠI ỨNG Đặc trưng và chức năng Đặc trưng 2: Tính giá trị Là đặc tính quan trọng nhất Xác lập vị trí văn hoá trong cuộc sống con người Là thước đo mức độ nhân bản, trình độ, hành vi ứng xử Chức năng : Điều chỉnh xã hội Định hướng cho các chuẩn mực xã hội Là động lực cho sự phát triển xã hội GIÁ TRỊ GIA TĂNG ATITUTDE : NHẬN THỨC SKILLS : KĨ NĂNG A & K: NÂNG CAO S: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC (TRONG BỐI CẢNH VN) TẠO GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ HIỆU LỰC LỢI ÍCH, HIỆU QUẢ THIẾU NHẤT QUÁN, BẤT ỔN CHI PHÍ GIẢM 2.Vai trũ của văn húa Tiêu chí của một quốc gia phát triển Đảm bảo sự bền vững Gắn với trình độ dân trí Tiến bộ khoa học kĩ thuật công bằng xã hội môi trường sinh thái Làm thế nào để chỳng ta đến đớch I II III Lệ thuộc Độc lập Liờn thuộc Mục tiờu Lựa chọn Tớnh ưu tiờn Phải cú tư duy cựng thắng Hiểu người và làm cho người khỏc hiểu mỡnh Hợp tỏc cộng hũa Luụn mài sắc (Trỏnh ngủ quờn trờn chiến thắng) Văn hoá là động lực của sự phát triển Xã hội phát triển là một xã hội có nền văn hoá cao Khả năng chuyển hoá các năng lực tinh thần của con người .tạo động lực , là nền tảng cho sự phát triển Văn hoá thúc đẩy sự phát triển xã hội- tức là văn hoá gắn liền với văn minh kĩ thuật Văn hoá tham gia vào quá trình định hướng , chọn lựa cho sự phát triển lâu bền của dân tộc ĐẶC ĐIỂM VĂN HểA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Là lĩnh vực nhạy cảm, dễ gõy ngoại ứng tiờu cực. Dễ bị lợi dụng; Văn húa Việt Nam đa dạng, phong phỳ nhưng cũng phức tạp; Tớnh cộng đồng của người VN cao nhưng thiếu cỏ tớnh sỏng tạo Trọng tỡnh những thiếu ý thức tụn trọng phỏp luật. Tư duy nụng nghiệp thiếu tầm chiến lược, cũn manh mỳn, vụn vặt II. QLNN về văn hoá Khái niệm Là việc thông qua những giải pháp về pháp luật, thể chế , chính sách, kế hoạch ... của Nhà nước để quản lý các giá trị vật chất và tinh thần QL những hoạt động Văn hoá tạo thành các giá trị văn hoá mới QL con người nhằm đưa vh phát triển đúng hướng Đảm bảo quyền tự do dân chủ trong hoạt động và sáng tạo văn hoá xác lập vai trò của văn hoá trong sự đi lên của dt 3. thách thức trong QLNN VỀ văn hoá xu thế toàn cầu hoá và hội nhập Xu thẾ thương mại HểA TRONG HOẠT ĐỘNG văn hoá khoảng cách đời sống văn hoá giữa các vùng miền SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CNTT Đặc điểm QLNN về văn hoá Là giải quyết tốt cỏc mõu thuẫn Giữa văn húa và kinh tế Giữa văn húa và giỏo dục Giữa sỏng tạo và hưởng thụ văn húa Giữa xõy và chống yêu cầu đối với qlnn về văn hoá phải gắn liền với tư tưởng và quyền lực của nhà nước mọi ngưòi đều có quyền và nghĩa vụ đóng góp, bảo vệ nền vh dt ngoài hình thức ql của nhà nước, cần có thêm hình thức tự quản của nhân dân xu thế xã hội hoá là xu thế tất yếu yêu cầu đối với qlnn về văn hoá tạo cho văn hoá một cơ sở vật chất vững chắc xây dựng nguyên tắc chặt chẽ nhưng rộng rãi , không gò bó, đảm bảo quyền tự do, dân chủ phải có những nguyên tắc , quy định riêng cho từng đối tượng văn hoá cần có đơn vị chuyên quản vhdt ít người PHẠM VI QUẢN Lí NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HểA - Văn hoỏ nghệ thuật - Văn hoỏ nếp sống - Văn hoỏ khai trớ - Văn hoỏ giỏo dục chớnh trị xó hội TƯ DUY QUẢN Lí ĐễNG TÂY A B ĐẠI HềA GIÁP ẤT phương thức qlnn về văn hoá xây dựng hệ thống thể chế chuẩn mực luật pháp - thể chế cứng chuẩn mực phong tục - thể chế mềm xây dựng chính sách vĂn hoá CHÍNH SÁCH TỐT ĐẠT YấU CẦU (SATISFATORY) NGƯỠNG DƯỚI NGƯỠNG TRấN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HểA NHểM GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HÀNH LANG PHÁP Lí NHểM GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG BỘ MÁY TỔ CHỨC TRONG QUẢN Lí GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ, THANH TRA, KIỂM TRA Xin chõn thành cảm ơn
Tài liệu liên quan