Đề trắc nghiệm môn Hóa

Câu 1: Những loại hợp chất hữu cơ mạch hở nào ứng với công thức tổng quát CnH2nO. A. Rượu không no đơn chức B. Anđehit no C. Xeton D. Tất cả đều đúng Câu 2:Cân bằng hai phương trình ph ản ứng sau bằng phương pháp điện tử : KClO3 + HCl → Cl2 + KCl + H2O ; Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 2,3,3,1,3 B. 1,3,3,1,3 C. 2,6,3,1,3 D. 1,6,3,1,3 Câu 3: Tỉ khối hơi của một anđehit X đối với hiđro bằng 28. Công thức cấu tạo của anđehit là: A. CH3CHO B. CH2=CH-CHO C. HCHO D. C2H5CHO Câu 4: Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì lin tiếp thuộc phn nhĩm chính nhĩm II tc dụng với dung dịch HCl dư cho 6,72 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn, H=100%. Hai kim loại đó là: A. Be v Mg B. Ca v Sr C. Mg v Ca D. Sr v Ba Câu 5: Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 v H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom v à khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là: A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH

pdf6 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1593 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề trắc nghiệm môn Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN HOA ĐỀ SỐ 1 Câu 1: Những loại hợp chất hữu cơ mạch hở nào ứng với công thức tổng quát CnH2nO. A. Rượu không no đơn chức B. Anđehit no C. Xeton D. Tất cả đều đúng Câu 2:Cân bằng hai phương trình phản ứng sau bằng phương pháp điện tử : KClO3 + HCl → Cl2 + KCl + H2O ; Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 2,3,3,1,3 B. 1,3,3,1,3 C. 2,6,3,1,3 D. 1,6,3,1,3 Câu 3: Tỉ khối hơi của một anđehit X đối với hiđro bằng 28. Công thức cấu tạo của anđehit là: A. CH3CHO B. CH2=CH-CHO C. HCHO D. C2H5CHO Câu 4: Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì lin tiếp thuộc phn nhĩm chính nhĩm II tc dụng với dung dịch HCl dư cho 6,72 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn, H=100%. Hai kim loại đó là: A. Be v Mg B. Ca v Sr C. Mg v Ca D. Sr v Ba Câu 5: Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 v H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là: A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH . Câu 6: Cho phản ứng Na2SO3 +KMnO4 + H2O → có sản phẩm là: A. Na2SO4, KOH, K2MnO4, B.SO3 MnO2, KOH C. Na2SO4, MnO2, KOH D. Các chất khác Câu 7: Một chất hữu cơ X chứa C, H, O chỉ chứa một loại chức cho 2,9g X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6g Ag. Vậy X có thể là: A. HCHO B. OHC – CHO C. CH2(CHO)2 D. CH3 – CHO Câu 8: Pha loãng 25ml H2SO4 96% (d=1,839g/ml) với H2O thành 0,5lít dung dịch có nồng độ mol là: A. 0,45 M B. 0,9 M C. 1,2 M D. 2,5 M Câu 9: Khi cho 0,56 lít (đkc) khí HCl hấp thu vào 50ml dung dịch AgNO3 8% (d=1,1g/ml). Nồng độ % HNO3 thu được là: A. 6,3% B. 1,575% C. 3% D. 3,5875% Câu 10: Hai hydrocacbon A, B là đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 bằng 12,65. Vậy A, B có thể là: A. CH4, C2H6 B. C2H4 , C3H6 C. C2H2 , C3H4 D. C3H4, C4H6 Câu 11:Cho 3g hỗn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư, thu được 1,008 lít H2 (đkc). Cô cạn dung dịch thu được mg rắn. Vậy m có thể bằng: A. 7,32g B. 5,016g C. 2,98g D. Kết quả khác Câu 12:Hỗn hợp X gồm: C3H8, C4H10 có tỉ khối đối với H2 bằng 25,5. Thành phần % theo số mol là: A. 20 và 80 B. 50 và 50 C. 25 và 75 D. Kết quả khác Câu 13: X là nguyên tố nhóm VA. Công thức hidroxit (trong đó X thể hiện số oxi hóa cao nhất) nào sau đây là không đúng : A. HXO3 B. H3XO3 C. H4X2O7 D. H3XO4 Câu 14: So sánh tính axit của các chất sau đây: CH2Cl-CH2COOH (1), CH3COOH (2), HCOOH (3), CH3-CHCl-COOH (4) A. (3) > (2) > (1 ) > (4) B. (4) > (2) > (1 ) > (3) C. (4) > (1) > (3). > (2) D. Kết quả khc Câu 15: Đốt cháy 1,68 lít hỗn hợp CH4, C2H4 (đkc) có M =20 ; thu x gam CO2. Vậy x bằng : A. 6,6g B. 4,4g C. 3,3g D. Kết quả khác Câu 16: Đốt cháy Chất hữu cơ A có mCO2: mH2O = 1,833. Vậy CTCT của A là: A. C3H7OH B. CH3 O C2H5 C. Glyxêrin D. a,b,c đều đúng. Câu 17: Đốt cháy ankan X có mol X : mol O2 = 2 : 13. Khi Cracking X sẽ thu được tối đa mấy olefin ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 18: Hydrocacbon có %H = 14,29 và không có đồng phân sẽ có CTPT là: A. C2H4 B. C4H10 C. C3H6 D. a,c đều đúng Câu 19:Đốt cháy hydrocacbon A có mCO2: mH2O = 4,889. Vậy CTTN của A là: A. (CH2)n B. (C2H6)n C. (CH3)n D. (CH)n Câu 20: Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức là đồng phận của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hỗn hợp X và Y cần 8,96 lít oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ VCO2 : Vhơi H2O = 1 : 1 (đo ở cùng điều kiện). Công thức đơn giản của X và Y là: A. C2H4O B. C3H6O C. C4H8O D. C5H10O Câu 21:Khi dẫn một luồng khí clo qua dung dịch KOH loãng nguội thu được sản phẩm có chứa: A. KClO B. KClO2 C. KClO3 D . Không phản ứng Câu 22: Khi cho Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 ta thu được clorua vôi. Vậy côngthưc của clorua vôi là: A. Ca(OCl)2 B. CaOCl2 C. CaCl2 và Ca(OCl)2 D. b,c đều đúng Câu 23: Đốt rượu A. Dẫn hết sảm phẩm cháy vào bình đựng ddCa(OH)2 dư; thấy có 3 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 2,04 gam. Vậy A là: A. CH3OH B. C2H5 OH C. C3H7OH D. C4H9OH Câu 24: Hòa tan hết 1,62g bạc bằng axit nồng độ 21% ( d=1,2 g/ml) ; thu đựoc NO.Thể tích dung dịch axitnitric tối thiểu cần phản ứng là : A. 4ml B. 5ml C. 7,5ml D. Giá trị khác Câu 25:Một oxit kim loại: M x Oy trong đó M chiếm 72,41% về khối lượng . Khử hoàn toàn oxit này bằng CO, thu được 16,8 gam M. Hoà tan hoàn toàn lượng M này bằng HNO3 đặc nóng thu được 1 muối và x mol NO2.Vậy x có giá trị nào? A. 0,45 B. 0,6 C. 0,75 D. 0,9 Câu 26: Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A1 v A2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hịa 0,3 mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Cơng thức cấu tạo của 2 axit l: A. CH3COOH v C2H5COOH C. HCOOH v HOOC-COOH B. HCOOH v C2H5COOH D. CH3COOH v HOOC-CH2-COOH Câu 27: Cho 1,152g hỗn hợp Fe, Mg vào 0,1 lít dung dịch AgNO3. Khi phản ứng xong thu được 5,792g hỗn hợp 2 kim loại . Vậy % Mg là: A. 58,34% B. 41,66% C. 72,2% D. Kết quả khác Câu 28: Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm thổ v oxit của nĩ tc dụng với dung dịch HCl dư thu được 55,5g muối khan.Kim loại trên sẽ là: A. Ca B. Sr C. Ba D. Mg Câu 29: Có 3 chất rắn Ba(HCO3)2, Mg(HCO3)2, (NH4)2CO3 kí hiệu A, B, C. Lấy chất B nung thu chất rắn B1. Cho B1 vào H2O thu dung dịch B2. Vậy: A. B là Mg(HCO3)2 , ddB2 là Mg(OH)2 B. B là Ba(HCO3)2, ddB2 Ba(OH)2 C. B là Ba(HCO3)2, ddB2 BaCO3 D. B là Mg(HCO3)2 , ddB2 MgCO3 Câu 30: 30g hỗn hợp Cu, Fe tác dụng đủ với 14lít khí Cl2 (đkc). Vậy %Cu theo khối lượng : A. 45% B. 60% C. 53,33% D. 35,5% Câu 31: Đốt cháy hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng có số mol bằng nhau, ta thu được khi CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol: nCO2 : nH2O = 2 : 3. Công thức phân tử 2 rượu lần lượt là: A. CH4O v C3H8O B. C2H6O v C3H8O C. CH4O v C2H6O D. C2H6O v C4H10O Câu 32: Cho 2,8g bột Fe và 2,7g bột Al vào dung dịch có 0,175mol Ag2SO4 . Khi phản ứng xong thu được x gam hỗn hợp 2 kim loại. Vậy x là: A. 39,2g B. 5,6g C. 32,4g D. Kết quả khác Câu 33: Dung dịch A gồm HCl, H2SO4 có pH = 2. Để trung hịa hồn tồn 0,59 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 (có số C không quá 4) phải dùng 1 lít dung dịch A. CTPT 2 amin : A. CH3NH2 v C4H9NH2 B. CH3NH2 v C2H5NH2 C. C3H7NH2 D. C4H9NH2 v CH3NH2 hoặc C2H5NH2 Câu 34: Cho phản ứng : C4H6O2 + NaOH→ B + D; D + Z → E + Ag B có thể điều chế trực tiếp được từ CH4 và C2H6. Vậy B có thể là: A. CH3COONa B. C2H5COONa C. a, b đều đúng D. a, b đều sai Câu 35: Hai chất hữu cơ A, B đều có công thức phân tử C3H4O2. Cho 0,1 mol mỗi chất tác dụng với NaOH dư, ta lần lượt thu được các muối natri có khối lượng tương ứng là 9,4g; 6,8g. CTCT của A và B : A. CH3COOH v HCOOCH3 B. CH2=CH - COOH v HCOO-CH=CH2 C. C2H5COOH v CH3COOCH3 D. Các công thức khác Câu 36:Cho 9,4g K2O vào 200g dung dịch KOH 5,6% thu dung dịch A x%. Vậy x là: A. 8% B. 9,6% C. 10,7% D. Kết quả khác Câu 37:Trộn V1 lit dung dịch H2SO4 có pH = 3 với V2 lit dung dịch NaOH có pH = 12 để được dung dịch có pH = 4, thì tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào? A. 9:11 B. 101:9 C. 99:101 D. Tỷ lệ khác Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một rượu X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,44 gam H2O. Cơng thức phn tử của X l: A.C3H8O2 B. C3H8O3 C. C4H8O2 D. C5H10O2 Câu 39: Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một long v nguội, dung dịch hai đậm đặc đun nóng tới 100oC. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiu ? A. 5/6 B. 5/3 C. 8/3 D. 10/3 Câu 40: Cho 2,4 gam một hợp chất hữu cơ X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 7,2 gam Ag. CTCT của X: A. CH3CHO B. C2H5CHO C. HCHO D. C3H7CHO ======================== Ti liệu của Trung tm Luyện thi ĐH Chất lượng cao Vĩnh Viễn - TP Hồ Chí Minh ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA ĐỀ SỐ 2 Cu 1: Cho m g hỗn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dy hoạt động hĩa học phản ứng hết với H2SO4 dư, thu được 1,008 lít H2 (đkc). Cơ cạn dung dịch thu được 7,32 g rắn. Vậy m cĩ thể bằng: A. 3g B. 5,016g C. 2,98g D. Kết quả khc Cu 2: Cho hỗn hợp Z gồm 2 rượu cĩ cơng thức CxH2x+2O v CyH2yO biết: x + y - 6 v y ≠ x ≠ 1. Cơng thức phn tử hai rượu l: A. C3H8O v C5H10O B. CH4O v C3H6O C. C2H6O v C4H8O D. C4H10O v C6H12O Cu 3: Trong CuFeS2 cĩ: A. Số oxi hố của Fe, Cu lần lượt bằng +2 , +2 B. Số oxi hố của Fe, Cu lần lượt bằng +3, +2 C. Số oxi hố của Fe, Cu lần lượt bằng +2, +1 D. A, B,C đều sai Cu 4: Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì lin tiếp thuộc phn nhĩm chính nhĩm II tc dụng với 120 ml dung dịch HCl 1M,được 6,72 lít (đkc) khí hiđro Hai kim loại đĩ l: A. Be v Mg B. Ca v Sr C. Mg v Ca D. A, B đều đng Cu 5: Cĩ một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt chy Y ta chỉ thu được CO2 v H2O với số mol như nhau v số mol oxi tiu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y lm mất mu dung dịch brom v khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Cơng thức cấu tạo mạch hở của Y l: A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH . Cu 6: Cho pư R + HNO3 + HCl→ X + NO + H2O; Với R l kim loại . Vậy X l: A. R(NO3)n B.RCln C. R(NO3)n ; RCln D. A,B,C sai Cu 7: M2(CO3)n+ HNO3 đặc → Muối X+ NO2 + H2O+ CO2 (1). Vậy M l : A. Zn B. Cu C. Fe D. Al Cu 8: FeS2+ A → FeSO4 + H2S + S (1). Vậy A l : A. H2SO4 (lỗng) B. H2SO4 (Đặc) C. A, B đều đng D. A, B đều sai Cu 9:Để nhận biết NaHCO3 v NH4HSO4 ta cĩ thể dng: A. ddHCl B. ddBa(OH)2 C. ddNaOH D. A, B, C đều được Cu 10: Cho hhA; Ag, Cu Fe phản ứng hết với HNO3; thu đươc hhG:NO, NO2; thấy lượng nước tăng 7,2 gam. Số mol HNO3 tham gia pứ bằng: A. 0,35 mol B. 0,25 mol C. 0,2 mol D. Gi trị khc Cu 11:Kết luận no đng? A. ddNaAlO2 cĩ tính bazơ. B. Al(OH)3,Zn(OH)2 l cc bazơ lưỡng tính. C. Trong hợp chất O luơn cĩ số oxi hố bằng -2 D. Phenol cĩ khả năng lm quỳ tím hố đỏ. Cu 12:Cho phản ứng CnH2n + KMnO4 + H2O→ MnO2 + KOH + X. Vậy X: A . Phản ứng được với Cu(OH)2 B. Glicol C. Điều chế được axit axtic D. Tất cả đều đng. Cu 13: Cĩ cc phản ứng:(1) Fe3O4 + HNO3 →; (2) FeO + HNO3 → (3) Fe2O3 + NO3→ ; (4) HCl + NaAlO2 + H2O → (5) HCl + Mg → ; (6) Kim loại R + HNO3 → Phản ứng no l phản ứng oxi hĩa khử: A. 1,2,4,5,6 B. 2,6,3 C. 1,4,5,6 D. 1,2,5,6 Cu 14: Cĩ cc chất: Cu (1); HCl (2); ddKNO3 (3); ddFeSO4 (4); ddFe2(SO4 )3 (5); O2 (6) Từ cc chất trn cĩ thể tạo nhiều nhất được: A. 2 pứng B.3 pứng C. 4 pứng D. 5 pứng Cu 15: Cho bột Al vo dung dịch hỗn hợp:NaNO3 ; NaNO2; NaOH sẽ cĩ số phản ứng nhiều nhất bằng: A.1 B. 2 C. 3 D. Gi trị khc Cu 16: Cho biết qu trình no dưới đy l sự oxi hố ? A. MnO42-→ Mn2+ B. SO42- → SO2 C. C6H5-NO2 → C6H5-NH2 D. A, B, C đều sai Cu 17: Đốt chy a mol một este no thu được x mol CO2 v y mol H2O. Biết x - y = a. Cơng thức chung của este: A. CnH2n-2O2 B. CnH2n-4O6 C. CnH2n-2O4 D. CnH2nO2 Cu 18: M tc dụng với HNO3 : … M +… HNO3→ …M(NO3)2 +2x N2 +3x NO + …H2O 1.Tỷ khối hơi của hh G: (N2; NO) so với Hydro sẽ bằng: A. 16,75 B. 14,6 C. 17 D. Gi trị khc 2. Hệ số cn bằng lần lượt l: A. 17, 66, 17, 4, 3, 33 B. 17, 66, 17, 2, 3, 33 C. 29, 64, 29, 1,3 , 32 D. 29, 72, 29, 4, 6, 36 Cu 19: Một anđhit đơn no cĩ %O=36,36 về khối lượng. Tn gọi của anđhit ny l: A. Propanal B. 2-metyl propanal C. Etanal D. Butanal Cu 20: Dung dịch A:0,1mol M2+ ; 0,2 mol Al3+; 0,3 molSO42- v cịn lại l Cl-. Khi cơ cạn ddA thu _được 47,7 gam rắn. Vậy M sẽ l: A. Mg B. Fe C. Cu D. Kim loại khc Cu 21: R-NO2 +Fe +H2O→Fe3O4 +R-NH2 Cc hệ số theo thứ tự cc chất lần lượt l: A. 4,9,4,3,4 B. 4,8,4,3,4 C. 2,4,2,3,4 D. 2,3,2,3,4 Cu 22:Cho pứ X+ + H+ → M2+ + NO +H2O. 3NO− Cc hệ số theo thứ tự cc chất lần lượt l: A. 3,4,8,3,4,4 B. 3,2,8,3,2,4 C. 3,6,8,3,6,4 D. 3,8,8,3,8,4 Cu 23: Một chất hữu cơ A chứa C,H,O cĩ % O = 37,21. A cĩ thể l: A. CH3OH B. C3H8O C. C4H9OH D. C3H8O3 Cu 24: Những loại hợp chất hữu cơ mạch hở no ứng với cơng thức tổng qut CnH2nO. A. Rượu khơng no đơn chức B. Anđehit no C. Xeton D. Tất cả đều đng Cu 25:(CnH2n – 1COO) 3CmH2m – 1 l CTTQ của Este sinh bởi : A. Rượu no, 3 chức v axit đơn chức chưa no cĩ1 lkC=C B. Rượu chưa no cĩ 1 lkC=C, 3 chưc V axit 3 chức C. Rượu 3 chưc, cĩ 2 lkð v axit đơn chức cĩ1 lkC=C D. A,B, C đều sai. Cu 26: CTTQ của Este sinh bởi axit đơn no v đồng đẳng benzen l: A.CnH2n - 6O2 B.CnH2n – 8O2 C.CnH2n - 4 O2 D. CnH2n -2O2. Cu 27: (A) l este đơn chức, mạch C hở v cĩ :9COmm=. Cĩ tất cả bao nhiu CTCT của (A)cĩ thể cĩ A.3 B. 4 C. 5 D. 6 Cu 28: Cho NO2 pứ với NaOH dư, thu được ddA. Cho Al vo ddA; thu đươc hh gồm 2 khí . Vậy 2 khí l: A. H2,NO2 B. NH3, CO2 C. NO,NO2 D. A,B đều đng Cu 29: Este A cĩ% O = 44,44. Vậy A cĩ CTPT l: A.C6H4O4 B . C6H8O4 C.C6H!2O4 D.C6H!4O4 Cu 30:Hịa tan hết hhA:0,1 mol Zn; 0,2 mol Ag; 0,3 mol Fe trong ddHNO3; thu được dung dịch B khơng chứa NH4NO3 v hỗn hợp G gồm: 0,01 mol N2O v 0,03 mol NO. Vậy số mol HNO3 cần pứ cĩ thể bằng: A. 1,35 mol B. 1,3 mol C. 1,25 mol D. 1,15 mol Cu 31: A chứa C,H,O cĩ % O = 53,33. Khi A pứ vĩ Na v với NaHCO3 cĩ tỷ lệ molA: mol H2 = 1:1 v molA: mol CO2 = 1:1 . Vậy CTPT của A l: A. C2H4O2 B. C3H6O3 C. C4H8O3 D. C5H10O4 Cu 32: Cho 1,8 gam một axit (A) đơn chức pứ hết với NaHCO3. Dẫn hết khí thu được vo bình ddKOH dư; thấy khối lượng chất tan trong bình tăng 0,78 gam. Vậy (A ) cĩ CTCT: A.C2H5 COOH B.C3H7COOH C.CH3COOH D. Cơng thức khc Cu 33: Đốt rượu A. Dẫn hết sảm phẩm chy vo bình đựng ddCa(OH)2 dư; thấy cĩ 3 gam kết tủa v khối lượng bình tăng 2,04 gam. Vậy A l A. CH4O B. C2H6 O C. C3H8O D. C4H10O Cu 34: Ba chất hữu cơ X, Y, Z cng chứa C, H, O. Khi đốt chy mỗi chất lượng oxi cần dng bằng 9 lần lượt oxi cĩ trong mỗi chất tính theo số mol v thu được CO2, H2O cĩ tỉ lệ kết lượng tương ứng bằng 11: 6. Ở thể hơi mỗi chất đều nặng hơn khơng khí d lần (cng nhiệt độ, p suất). Cơng thức đơn giản nhất của X, Y, Z l: A. (C2H6O)n B. (C4H10O)n C. (C3H8O)n D. Kết quả khc Cu 35: Cho 4 cặp oxi hĩa khử sau: Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Cu2+/Cu; 2H+/H2 Thứ tự tính oxi hĩa tăng dần của cc cặp trn: A. Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ B. Fe3+/Fe2+ < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe2+/Fe C. Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ D. Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < 2H+/H2 < Fe3+/Fe2+ Cu 36: Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A1 v A2. Đốt chy hồn tồn a mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hịa a mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Cơng thức cấu tạo của 2 axit l: A. CH3COOH v C2H5COOH B. HCOOH v HOOC-COOH C. HCOOH v C2H5COOH D. CH3COOH v HOOC-CH2-COOH Cu 37: Một ankanol X cĩ 60% cacbon theo khối lượng trong phn tử. Nếu cho 18 gam X tc dụng hết với Na thì thể tích khí H2 thốt ra (ở điều kiện chuẩn) l: A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,46 lít Cu 38: Cho sơ đồ chuyển hĩa sau: Cl2 → A → B → C → A → Cl2. Trong đĩ A, B, C l chất rắn v đều chứa nguyn tố clo. Cc chất A, B, C l: A. NaCl; NaOH v Na2CO3 B. KCl; KOH v K2CO3 C. CaCl2; Ca(OH)2 v CaCO3 D. Cả 3 cu A, B v C đều đng Cu 39: Cĩ ddA: HF 0,1M v NaF 0,1 M; Bit: pH của ddA sẽ cĩ bằng: 46,8.10;log6,80,83−=Ka A. 2,17 B. 3,17 C. 3,3 D. 4,2 Cu 40: Cĩ ddA:3NH 0,1 M v 4NHCl 0,2M 1. Với hằng số điện ly của : 4NH+455.10NHK+−=. pH sẽ cĩ gi trị no? A. 4 B. 5 C. 9 D. 10 2. Với hằng số điện ly của : 3NH391/5.10NHK−=. pH sẽ bằng: A. 12 B. 11 C. 10 D. 9 Cu 41:Đun nĩng 11,5g rượu etylic xc tc H2SO4 đặc ở 140oC thu được a gam chất hữu cơ. Khi hiệu xuất 75% a bằng : A.9,2500g B. 13,8750g C. 6,9375g D. 18,5000g Cu 42: X chứa C, H, O cĩ MX = 60 đvC. X cĩ số đồng phn phản ứng được với NaOH bằng: A.1 B. 2 C. 3 D.4 Cu 43: Kết luận no đng ? A. RX l dẫn xuất halogen B. RX l este C . a,b đều đng D. a,b đều sai. =========================== Đề thi ny của Trung tm Luyện thi CLC Vĩnh Vin TP Hồ Chí Minh