Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng hành vi thủ dâm của nam học sinh cấp 3 các trường trung học phổ thông quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010

Mở đầu: Thủ dâm là một hình thức miễn phí và dễ thực hiện để giải tỏa những căng thẳng tình dục. Học sinh Trung học phổ thông đang đứng ở ngưỡng cuối giai đoạn vị thành niên, có nhiều biến đổi về tâm – sinh lý với sự tò mò về bản thân, người khác giới, tình dục và đặc biệt có xu hướng thực hiện hành vi thủ dâm và lặp lại thủ dâm. Ngoài ra, vấn đề này mang tính riêng tư, nhạy cảm và được rất ít các nhà nghiên cứu trước đây quan tâm. Mục tiêu: Xác định thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng hành vi thủ dâm của nam học sinh cấp 3 các trường Trung Học Phổ Thông trên địa bàn quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 550 nam học sinh cấp 3 của 9 trường Trung Học Phổ Thông, được chọn phân tầng theo dân số mỗi trường và ngẫu nhiên đơn theo danh sách các khối của từng trường. Thu thập dữ kiện bằng bộ câu hỏi soạn sẵn với hình thức tự điền và có tính bảo mật cao. Nghiên cứu sử dụng bảng tần số và tỷ lệ phần trăm để mô tả, tỷ số hiện mắc, phép kiểm chi bình phương và phép kiểm chính xác Fisher để xét mối liên quan. Kết quả: Tỷ lệ nam học sinh cấp 3 đã từng thủ dâm chiếm rất cao (67,09%), trong đó hầu hết đều có lặp lại hành vi thủ dâm nhiều lần (94,04%). Phần lớn học sinh có thái độ bình thường đối với thủ dâm, và tỷ lệ có thái độ phù hợp (bình thường đến thích thú) cũng rất cao (75,64%). Đa phần học sinh có kiến thức không đúng về tác hại của lạm dụng thủ dâm và cách thức thủ dâm (81,64% và 83,82%). Xác định được có mối liên quan giữa Kiến thức chung về thủ dâm, kiến thức về lợi ích của thủ dâm, thái độ đối với thủ dâm với tỷ lệ thủ dâm ở trẻ vị thành niên; kiến thức về độ tuổi thủ dâm với tỷ lệ thủ dâm sớm; và giữa kiến thức về lạm dụng thủ dâm với tỷ lệ lạm dụng thủ dâm. Những yếu tố về đặc điểm dân số học của đối tượng (độ tuổi, khu vực sống, hoàn cảnh gia đình, ) tuy có ảnh hưởng đến tỷ lệ thủ dâm nhưng mức độ ảnh hưởng không đáng kể.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhuyen291 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng hành vi thủ dâm của nam học sinh cấp 3 các trường trung học phổ thông quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011 Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Y tế Công cộng 161 THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HÀNH VI THỦ DÂM CỦA NAM HỌC SINH CẤP 3 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 5 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2010 Trần Nhật Quang *, Trương Trọng Hoàng** TÓM TẮT Mở đầu: Thủ dâm là một hình thức miễn phí và dễ thực hiện để giải tỏa những căng thẳng tình dục. Học sinh Trung học phổ thông đang đứng ở ngưỡng cuối giai đoạn vị thành niên, có nhiều biến đổi về tâm – sinh lý với sự tò mò về bản thân, người khác giới, tình dục và đặc biệt có xu hướng thực hiện hành vi thủ dâm và lặp lại thủ dâm. Ngoài ra, vấn đề này mang tính riêng tư, nhạy cảm và được rất ít các nhà nghiên cứu trước đây quan tâm. Mục tiêu: Xác định thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng hành vi thủ dâm của nam học sinh cấp 3 các trường Trung Học Phổ Thông trên địa bàn quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 550 nam học sinh cấp 3 của 9 trường Trung Học Phổ Thông, được chọn phân tầng theo dân số mỗi trường và ngẫu nhiên đơn theo danh sách các khối của từng trường. Thu thập dữ kiện bằng bộ câu hỏi soạn sẵn với hình thức tự điền và có tính bảo mật cao. Nghiên cứu sử dụng bảng tần số và tỷ lệ phần trăm để mô tả, tỷ số hiện mắc, phép kiểm chi bình phương và phép kiểm chính xác Fisher để xét mối liên quan. Kết quả: Tỷ lệ nam học sinh cấp 3 đã từng thủ dâm chiếm rất cao (67,09%), trong đó hầu hết đều có lặp lại hành vi thủ dâm nhiều lần (94,04%). Phần lớn học sinh có thái độ bình thường đối với thủ dâm, và tỷ lệ có thái độ phù hợp (bình thường đến thích thú) cũng rất cao (75,64%). Đa phần học sinh có kiến thức không đúng về tác hại của lạm dụng thủ dâm và cách thức thủ dâm (81,64% và 83,82%). Xác định được có mối liên quan giữa Kiến thức chung về thủ dâm, kiến thức về lợi ích của thủ dâm, thái độ đối với thủ dâm với tỷ lệ thủ dâm ở trẻ vị thành niên; kiến thức về độ tuổi thủ dâm với tỷ lệ thủ dâm sớm; và giữa kiến thức về lạm dụng thủ dâm với tỷ lệ lạm dụng thủ dâm. Những yếu tố về đặc điểm dân số học của đối tượng (độ tuổi, khu vực sống, hoàn cảnh gia đình, ) tuy có ảnh hưởng đến tỷ lệ thủ dâm nhưng mức độ ảnh hưởng không đáng kể. Kết luận: Tỷ lệ thủ dâm ở nam học sinh cấp 3 vẫn rất cao, và nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ này. Tác động của gia đình, nhà trường và xã hội đến khuynh hướng tình dục của trẻ là rất quan trọng. Tuy chỉ dùng bộ câu hỏi cấu trúc để khảo sát về hành vi thủ dâm (vấn đề nhạy cảm) là một hạn chế, nhưng nghiên cứu cũng đã nêu lên được thực trạng đáng để gia đình, nhà trường, xã hội quan tâm, có những hành động thiết thực nhằm định hướng đúng đắn cho trẻ vị thành niên trong đời sống tình dục. Từ khóa: Thủ dâm, Hành vi thủ dâm, Thực trạng thủ dâm, Các yếu tố ảnh hưởng hành vi thủ dâm, Thủ dâm ở học sinh Trung học phổ thông, Thủ dâm ở trẻ vị thành niên. * Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh ** Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp. Hồ Chí Minh Địa chỉ liên hệ: CN. Trần Nhật Quang ĐT: 0986894272 Email: trannhatquang2311@ytecongcong.com Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011 Chuyên Đề Khoa học Cơ bản – Y tế Công cộng 162 ABSTRACT THE CURENT STATUS AND AFFECTING FACTORS OF MASTURBATION BEHAVIOR OF MALE STUDENTS IN THE HIGHSCHOOLS AT DISTRICT 5 IN HO CHI MINH CITY IN 2010 Tran Nhat Quang, Truong Trong Hoang * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 15 - Supplement of No 1 – 2011: 160 - 167 Background: Masturbation is a free and easy way to relieve sexual tension. Highschool students is at the threshold of the end of adolescence, many changes of their psycho-physiology with the curiosities about themselves, the opposite sexual people, sex, especially, the tend to perform masturbate and repeat many times. Also, this issue is so private and sensitive that very few researchers interested in it in the past. Objective: Determine the curent status and affecting factors of masturbation behavior of boy students in the highschools at district 5 in Ho Chi Minh city in 2010. Methods: The cross-sectional study on 550 male highschool students of nine high school, was chosen by population stratification and random each application according to the each grade student lists for each school. Collecting data using high-level privacied prepared questionnaires filled by the participants themselves. This Research using frequency tables and percentages to describe, the prevalence ratio, chi- squared test and Fisher exact test to determine the relationship. Results: The rate of male highschool students had masturbated was very high (67.09%), most of which had repeated acts of masturbation many times (94.04%). Most students have a neutral attitude about masturbation, and the rate of students had consistent attitude (from neutral to enjoy) is very high (75.64%), too. The majority of students have incorrect knowledge about the harmful effects of abuse masturbation and ways to masturbate (81.64% and 83.82%). This research determined the correlation between general knowledge about masturbation, knowledge about the benefits of masturbation, attitudes about masturbation toward masturbation rate; knowledge of masturbation age toward the early masturbating rate, and the knowledge of abuse masturbation toward the rate of abuse masturbation. Demographic characteristics factors of participants (age, living area, family situation, ...) could affect the rate of masturbation, but the influence is negligible. Conclusion: The rate of male highschool students masturbation in is still very high, and many factors affect this rate. The impact of family, school and society to the sexual orientation of adolescence is very important. Although just use only the structure questionnaire to survey masturbation behavior (sensitive issue) is a restriction, but this research has also highlighted the significant status to families, schools, society care about, do some practical actions to orientate correctly for adolescence in sexual life. Keywords: Masturbation, masturbation behavior, the curent status of masturbation behavior, affecting factors of masturbation behavior, masturbation of male students in the highschools, masturbation of adolescence ĐẶT VẤN ĐỀ Vị thành niên là giai đoạn chuyển tiếp tâm sinh lý xã hội từ trẻ em sang người lớn (7), là giai đoạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, trẻ có xu hướng thoát dần môi trường gia đình để hòa nhập vào xã hội. Trẻ bắt đầu quan tâm hơn đến người bạn khác giới, tò mò về bản thân, vấn đề tình dục và những khoái cảm đạt được từ các hoạt động tình dục. Trẻ sẽ dễ dàng nảy sinh các ham muốn giới tính có thể dẫn tới hành vi thủ dâm và có xu hướng lặp lại hành vi này nhằm tìm kiếm khoái cảm. Hậu quả của tình trạng này là các vấn đề nảy sinh do lạm dụng thủ dâm, dẫn đến thể chất suy yếu, tinh thần kém minh mẫn Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011 Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Y tế Công cộng 163 và có khả năng ảnh hưởng không tốt đến chức năng sinh sản sau này (4). Hành vi tự kích dục (thủ dâm) là một hành vi có tính bản năng của con người nhằm tìm kiếm cảm giác dễ chịu (4). Trước đây, thủ dâm được coi như là đồi bại hoặc 1 bệnh. Ngày nay, thủ dâm được đánh giá như là một hoạt động tự nhiên, một phương thức miễn phí và lành mạnh để giải tỏa những căng thẳng tình dục (3, 5). Sự thiếu hiểu biết về các hậu quả do tật thủ dâm mang lại, sự thổi phồng quá đáng do óc tưởng tượng phong phú làm một số người lầm tưởng rằng bản chất của việc thủ dâm là có hại và từ đó họ cho rằng thủ dâm là tội lỗi, là đi ngược đạo đức, luân lý (5). Thủ dâm cũng như ăn uống, chỉ có hại khi nào nó đi quá mức. Được mệnh danh là một thành phố đông dân, đa dạng thành phần dân tộc và hội nhập nhiều nền văn hóa Đông – Tây, trẻ Vị thành niên ở Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện rất thuận lợi tiếp xúc các thông tin về giới tính, tình dục, Tất cả những yếu tố này có khả năng chi phối, ảnh hưởng đến nhận thức, thái độ và thực hành hành vi thủ dâm ở trẻ vị thành niên. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát: Xác định thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng hành vi thủ dâm của nam học sinh cấp 3 các trường Trung Học Phổ Thông trên địa bàn quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Mục tiêu cụ thể: Xác định tỷ lệ đối tượng có kiến thức đúng về thủ dâm, tỷ lệ các nguồn cung cấp kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho đối tượng. Xác định tỷ lệ đối tượng đã từng thủ dâm, xu hướng lặp lại hành vi thủ dâm, lạm dụng thủ dâm, đặc tính hành vi thủ dâm, tỷ lệ và đặc tính của các yếu tố kích thích thủ dâm. Xác định thái độ của đối tượng đối với hành vi thủ dâm. Xác định mối liên quan giữa các đặc điểm dân số, kiến thức, thái độ của đối tượng tham gia nghiên cứu với tỷ lệ thủ dâm, tỷ lệ lặp lại hành vi thủ dâm, và tỷ lệ lạm dụng thủ dâm. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu. Cắt ngang mô tả có phân tích. Dân số nghiên cứu. Nam học cấp 3 đang theo học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2010. Phương phám thu thập dữ kiện: Phát bộ câu hỏi soạn sẵn với hình thức tự điền và có tính bảo mật cao. Nhập và xử lý số liệu: Kết quả nghiên cứu được nhập và xử lý bằng các phần mềm: Epidata 3.1, Stata 10 Kỹ thuật chọn mẫu: Phương pháp phân tầng theo tỷ lệ dân số các trường và ngẫu nhiên theo danh sách từng khối. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Đặc tính mẫu nghiên cứu: Bảng 1: Các đặc tính của mẫu nghiên cứu (N = 550) Đặc tính Tần sốTỷ lệ phần trăm (%) Khối lớp 10 199 36,18 11 182 33,09 12 169 30,73 Tuổi bắt đầu dậy thì Từ 10 tuổi trở lên 537 97,64 Dưới 10 tuổi 13 2,36 Hoàn cảnh gia đình Sống một mình 3 0,55 Sống với ba mẹ 425 77,27 Sống chung với ba, mẹ, anh, 114 20,73 Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011 Chuyên Đề Khoa học Cơ bản – Y tế Công cộng 164 Đặc tính Tần sốTỷ lệ phần trăm (%) chị, em Sống chung với bạn 8 1,45 Chỗ ở Có phòng riêng / ở chung với bạn 360 65,45 Chung phòng với anh / em trai 66 12,00 Chung phòng với chị / em gái 47 8,55 Chung phòng với anh / chị / em (trai lẫn gái) 13 2,36 Chung phòng với ba mẹ 64 11,64 Tỷ lệ 3 khối lớp gần như bằng nhau. Hầu hết đối tượng sống chung với ba mẹ (77,27%). Đa số đối tượng có phòng riêng (65,45%). Tuổi bắt đầu dậy thì của hầu hết các đối tượng là từ 10 tuổi trở lên (97,64%). Các đặc tính này phù hợp với đặc tính dân tộc Việt. Kiến thức về thủ dâm: Bảng 2: Tổng hợp các phần kiến thức về thủ dâm - kiến thức chung (N = 550) Đúng Sai Kiến thức Tần số % Tần số % Kiến thức về tuổi thủ dâm 508 92,36 42 7,64 Kiến thức về lợi ích thủ dâm 200 36,36 350 63,64 Kiến thức về lạm dụng thủ dâm 224 40,73 326 59,27 Kiến thức về tác hại của lạm dụng thủ dâm 101 18,36 449 81,64 Kiến thức về cách thức thủ dâm 89 16,18 461 83,82 Kiến thức chung về thủ dâm 22 4,00 528 96,00 Trong các phần kiến thức về thủ dâm, kiến thức về độ tuổi thủ dâm có tỷ lệ trả lời đúng cao nhất (92,36%); kiến thức về tác hại của lạm dụng thủ dâm, cách thức thủ dâm có tỷ lệ trả lời sai gần như tương đương nhau và cao nhất trong các phần kiến thức. Ngoại trừ kiến thức về độ tuổi thủ dâm có tỷ lệ trả lời đúng rất cao và ở đa số các đối tượng, tất cả những phần kiến thức còn lại đều có tỷ lệ trả lời đúng thấp. Đặc biệt, tỷ lệ trả lời đúng kiến thức chung về thủ dâm cũng vì vậy mà giảm thấp đáng kể. Điều này cho thấy trẻ vị thành niên vẫn chưa được cung cấp kiến thức đúng đắn về vấn đề thủ dâm, thậm chí có thể trẻ vị thành niên cũng không được cung cấp kiến thức về thủ dâm. Hành vi thủ dâm - Lặp lại hành vi thủ dâm và các đặc tính: Bảng 3: Các đặc tính của hành vi thủ dâm Đặc tính Tần số Tỷ lệ phần trăm (%) Thủ dâm lần đầu tiên N = 550 Có 369 67,09 Không 181 32,91 Thủ dâm những lần sau N = 369 Có 347 94,04 Không 22 5,96 Độ tuổi thủ dâm lần đầu tiên N = 369 Trước 6 tuổi 19 5,15 6 - 9 tuổi 3 0,81 10 - 15 tuổi 175 47,43 16 - 18 tuổi 144 39,02 Sau 18 tuổi 28 7,59 Lạm dụng thủ dâm N = 347 Có 73 21,04 Không 274 78,96 Tỷ lệ đối tượng đã từng thủ dâm cao (67,09%), trong đó hầu hết có xu hướng lặp lại hành vi thủ dâm nhiều lần (94,04%) và một tỷ lệ tương đối cao có xu hướng lạm dụng thủ dâm (21,04%). Tỷ lệ thủ dâm tuy cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu về thủ dâm ở khu vực thành thị Trung Quốc được công bố năm 2009 của tác giả A. Das – Trung tâm nghiên cứu Khoa Dân số và Xã hội học trường đại học Chicago, bang Illinos, Mỹ - thực hiện trên đối tượng 20 – 59 tuổi (35%)(2), nhưng lại rất gần với nghiên cứu về thủ dâm ở Mỹ được công bố năm 2007 của ông thực hiện trên đối tượng 18 – 60 tuổi (61%) (1). Tác giả A. Das cũng nhận định rằng “Thủ dâm là dễ dàng được chấp nhận ngay cả ở những khu vực kém phát triển kinh tế và xã hội. Thủ dâm xảy ra nhiều hơn nhưng chỉ đơn giản là thay thế, bù đắp cho sự thiếu thỏa mãn trong quan hệ tình dục”(2), mà đối với trẻ vị thành niên Việt Nam, cơ hội được thỏa mãn bởi quan hệ tình dục là hầu như không có. Giả thuyết rằng nhận định của tác giả A. Das là đúng đắn thì tỷ lệ thủ dâm ở trẻ vị thành niên trong nghiên cứu này cao là hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển tâm Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011 Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Y tế Công cộng 165 sinh lý tự nhiên trên khía cạnh tình dục. Tuổi bắt đầu thủ dâm chủ yếu vào khoảng 10 - 18 tuổi (86,45%). Bảng 4: Các yếu tố kích thích thủ dâm lần đầu tiên (N = 369) Có Không Yếu tố kích thích đối tượng thủ dâm lần đầu (N = 369) Tần số % Tần số % Tiếp xúc PTTT 320 86,72 49 13,28 Tò mò cơ thể bản thân 129 34,96 240 65,04 Vô tình chạm tay vào BPSD 119 32,25 250 67,75 Trong các yếu tố kích thích đối tượng thủ dâm lần đầu tiên, yếu tố tiếp xúc phương tiện truyền thông có tỷ lệ cao nhất (86,72%). Ngoài ra, 2 yếu tố có tỷ lệ cao kế tiếp là yếu tố tò mò về cơ thể bản thân (34,96%) và vô tình chạm tay vào bộ phận sinh dục (32,25%). Những yếu tố còn lại có tỷ lệ thấp. Bảng 5: Các yếu tố kích thích lặp lại hành vi thủ dâm (N = 347) Có Không Yếu tố kích thích lặp lại hành vi thủ dâm những lần sau Tần số % Tần số % Hình ảnh, đoạn văn miêu tả cảnh QHTD (phim sex, truyện sex) 213 61,38 134 38,6 2 Nhìn con gái ăn mặc hở hang, khỏa thân 175 50,43 172 49,5 7 Cảnh nóng bỏng lồng trong phim 133 38,33 214 61,67 Thói quen 128 36,89 219 63,11 Phân bố tỷ lệ các yếu tố kích thích đối tượng lặp lại hành vi thủ dâm cũng tương tự như sự phân bố những yếu tố kích thích đối tượng thủ dâm lần đầu tiên: 3 yếu tố có tỷ lệ cao nhất vẫn là yếu tố tiếp xúc phim sex, hình sex, truyện sex (61,38%), hình ảnh phụ nữ khỏa thân, ăn mặc hở hang (50,43%), cảnh nóng bỏng lồng trong phim điện ảnh (38,33%). Tuy nhiên, có thêm một yếu tố khác cũng có tỷ lệ cao là yếu tố thói quen (36,89%). Các yếu tố còn lại có tỷ lệ tương đối thấp. Tiếp xúc các phương tiện truyền thông, cụ thể là mạng internet, vẫn là yếu tố kích thích nhiều trẻ vị thành niên thủ dâm nhất kể cả thủ dâm lần đầu và lặp lại hành vi thủ dâm những lần sau. Điều này phù hợp bởi trẻ vị thành niên tìm kiếm thông tin về giới tính qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng internet, chiếm tỷ lệ rất cao.Điều kiện để tiếp xúc với internet trong thời điểm hiện nay là rất dễ dàng đối với trẻ. Trong quá trình tìm kiếm thông tin qua internet, trẻ có thể vô ý hay cố ý tiếp xúc các văn hóa phẩm mang yếu tố kích thích tình dục dẫn đến hành vi thủ dâm. Bên cạnh đó, đối với xu hướng lặp lại hành vi thủ dâm, yếu tố thói quen cũng đáng để quan tâm vì nó có tỷ lệ tương đối cao. Nội dung kích thích nhiều trẻ vị thành niên thủ dâm qua internet là phim sex, hình sex, truyện sex, hình ảnh khỏa thân của phái nữ hoặc các cảnh nóng bỏng, mang yếu tố kích thích trong phim điện ảnh. Những nội dung này hiện nay vẫn đang là vấn đề nóng gây nhiều tranh luận. Một trong những phần của quá trình hội nhập giữa Việt Nam với thế giới chính là văn hóa. Đối với nền văn hóa phương Tây, những nội dung nêu trên là những nội dung rất bình thường, được công nhận như tài liệu hỗ trợ phần nào cho hoạt động tình dục và đời sống vợ chồng. Một phần tất yếu nữa đó là những nội dung này nghiễm nhiên tạo cảm hứng kích thích tình dục dẫn đến hành vi thủ dâm đối với trẻ vị thành niên kể cả ở Việt Nam lẫn ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, có sự khác biệt rất lớn giữa Việt Nam và các nước phương Tây, đó chính là công nghệ và trình độ kỹ thuật trong ngành quản trị mạng internet. Ở các nước phương Tây, tuy nền văn hóa của họ công khai chấp nhận và lưu hành những nội dung nêu trên qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt là internet, nhưng công nghệ và trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý, sàng lọc nội dung của họ cũng cao nên trẻ vị thành niên ở các nước phương Tây tiếp xúc với những nội dung được sàng lọc kỹ và định hướng tốt, tránh những nội dung độc hại, định hướng sai lệch qua internet mà ở Việt Nam thì điều này vẫn còn là một hạn chế lớn. Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011 Chuyên Đề Khoa học Cơ bản – Y tế Công cộng 166 Thái độ của đối tượng đối với hành vi thủ dâm (N = 550). Bảng 6: Thái độ của đối tượng đối với hành vi thủ dâm (N = 550) Thái độ Tần số Tỷ lệ phần trăm (%) Rất thích thú 42 7,64 Thích thú 36 6,55 Chấp nhận được 140 25,45 Bình thường, không quan tâm 240 43,64 Không chấp nhận được 50 9,09 Ghét 22 4,00 Rất ghét 20 3,64 Bảng 7: Thái độ của đối tượng đối với hành vi thủ dâm (N = 550) (tiếp) Thái độ đối với thủ dâm Tần số Tỷ lệ phần trăm (%) Phù hợp 416 75,64 Chưa phù hợp 134 24,36 Thái độ của đa số các đối tượng (kể cả đã từng hay chưa từng thủ dâm) chủ yếu là bình thường (43,64%) và chấp nhận được (25,45%). Đa số (75,64%) các đối tượng có thái độ phù hợp đối với hành vi thủ dâm. Các mối liên quan: Mối liên quan giữa Kiến thức chung về thủ dâm với Tỷ lệ thủ dâm, Tỷ lệ lặp lại hành vi thủ dâm. Bảng 8: Mối liên quan giữa kiến thức chung về thủ dâm với tỷ lệ thủ dâm lần đầu tiên Kiến thức chung về thủ dâm Đúng Sai Tần số % Tần số % P* (χ2) PR (KTC 95%) Thủ dâm lần đầu Có 22 100 347 65,72 Không 0 0 181 34,28 < 0,01 1,52 (1,43 - 1,62) Có mối liên quan giữa kiến thức chung về thủ dâm với tỷ lệ đối tượng đã từng thủ dâm (p* < 0,01; PR = 1,52; KTC 95% = 1,43 – 1,62). Đối tượng có kiến thức chung về thủ dâm đúng thì có tỷ lệ thủ dâm bằng 1,52 lần đối tượng có kiến thức chung về thủ dâm sai. Điều này cho thấy rằng có kiến thức đúng về thủ dâm sẽ càng khuyến khích trẻ thủ dâm, và cho dù có kiến thức đúng hay có kiến thức sai thì một khi trẻ đã từng thủ dâm, khả năng trẻ lặp lại hành vi thủ dâm là rất cao. Vì vậy, khẳng định hơn rằng hành vi thủ dâm là một nhu cầu bức thiết, tự phát do bản năng trẻ vị thành niên. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nhận định của tác giả A. Das trong nghiên cứu về thủ dâm ở khu vực thành thị Trung Quốc được công bố năm 2009: “ các yếu tố khác, chẳng hạn như quyền tự do tình dục, kiến thức về giới tính, tình dục, tăng thêm tỷ lệ và mức độ thường xuyên thực hành thủ dâm ” (2). Mối liên quan giữa Kiến thức về độ tuổi thủ dâm với Tỷ lệ thủ dâm sớm. Bảng 9: Mối liên quan giữa kiến thức về độ tuổi thủ dâm với tỷ lệ thủ dâm sớm Kiến thức về độ tuổi thủ dâm Đúng Sai Tần số % Tần số % P* (χ2) PR (KTC 95%) Thủ dâm sớm Có 11 3,25 11 35,48 Không 327 96,75 20 64,52 < 0,01 0,09 (0,04 - 0,19) Có mối liên quan giữa kiến thức về độ tuổi thủ dâm v
Tài liệu liên quan