Đề tài Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa công ty chứng khoán và khách hàng

Thị tr-ờng chứng khoán tập trung tại ViệtNam đã đi vào hoạt động đ-ợc hơn 4 năm, đánh dấu b-ớc ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ cấu nền kinh tế thị tr-ờng nói chung và thị tr-ờng tài chính ở n-ớc ta nói riêng. Thị tr-ờng chứng khoán tập trung ra đời đã mở ra một kênh huy động vốn mới cho nền kinh tế. Tuy quy mô còn nhỏ bé, vai trò tác động đến nền kinh tế ch-a lớn nh-ng TTCK Việt Nam thời gian qua đã có những b-ớc tiến quan trọng. Điều đáng ghi nhận tr-ớc hết là sự vận hành và hoạt động suôn sẻ, an toàn của thị tr-ờng đã thu hút đ-ợc số đông các nhà đầu t- tham gia và dần hình thành thói quen, tập quán đầu t-chứng khoán trong công chúng. Bên cạnh đó, sự tr-ởng thành cả về số l-ợng và chất l-ợng của các chủ thể quan trọng khác tham gia thị tr-ờng nh-các tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán cũng là một dấu hiệu tích cực. TTCK là loại thị tr-ờng đặc biệt, ở đó các pháp nhân và cá nhân tham gia giao dịch trên thị tr-ờng đều phải thông qua các công ty chứng khoán. Khách hàng của các công ty chứng khoán chính làcác chủ thể tham gia TTCK, với t- cách là ng-ời đại diện cho nguồn cung và cầu chứng khoán. Khách hàng của công ty chứng khoán cũng rất đa dạng, bao gồm các doanh nghiệp, nhà đầu t-, quỹ bảo hiểm, quỹ t-ơng hỗ, Chính phủ, chính quyền địa ph-ơng nên có nhiều nhu cầu khác nhau. Khi thiết lập mối quan hệ giao dịch giữa khách hàng và công ty chứng khoán, cả hai bên th-ờng tìm hiểu những vấn đề liên quan đến nhau và phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Mặt khác, mối quan hệ này còn mang tính nhân bản: trách nhiệm từ khía cạnh đạo đức, văn hoá ứng xử, bổ sung thêm cho văn hoá đầu t-đ-ợc lành mạnh và hiệu quả. Hiện nay chúng ta đang xây dựng Luật Chứng khoán, các vấn đề liên quan đến công ty chứng khoán và khách hàng mới chỉ đ-ợc đề cập rải rác trong một số văn bản. Việc nghiên cứu vấn đề này sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ giữa công ty chứng khoán và khách hàng. 1

pdf113 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1303 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa công ty chứng khoán và khách hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan