Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của đảng cộng sản

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Nhận thức rõ vai trị, bản chất, nội dung của nguyên tắc TTDC. - Nắm chắc những biện pháp cơ bản để thực hiện tốt nguyên tắc TTDC trong Đảng hiện nay -Vận dụng những biện pháp phù hợp để thực hiện tốt nguyên tắc này trong tổ chức đảng, trong thực tiễn công tác ở đơn vị

pdf20 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 1212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của đảng cộng sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Nhận thức rõ vai trị, bản chất, nội dung của nguyên tắc TTDC. - Nắm chắc những biện pháp cơ bản để thực hiện tốt nguyên tắc TTDC trong Đảng hiện nay -Vận dụng những biện pháp phù hợp để thực hiện tốt nguyên tắc này trong tổ chức đảng, trong thực tiễn công tác ở đơn vị. NỘI DUNG 1. Tập trung dân chủ - nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của đảng cộng sản 2. Tập trung dân chủ là tất yếu khách quan trong xây dựng tổ chức và hoạt động của đảng cộng sản 3. Bản chất và nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ 4. Thực hiên nguyên tắc tập trung dân chủ trong các tổ chức cơ sở đảng hiện nay Tài liệu - Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản – NXB Chính trị hành chính, 2014 - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ộ1. TẬP TRUNG DÂN CHỦ - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 1.1. Khái quát về sự hình thành, phát triển của nguyên tắc tập trung dân chủ - Quan điểm của C. Mác, Ph.Ăngghen - Quan điểm của V.I.Lênin - Quan điểm của Hồ Chí Minh 1.2. Vị trí, vai trò của nguyên tắc tập trung dân chủ - Vị trí quan trọng hàng đầu trong tổng thể các nguyên tắc - Đảm bảo cho Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức 2.2. Tập trung dân chủ là tất yếu khách quan trong xây dựng, tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản - Xuất phát từ bản chất giai cấp của Đảng cộng sản - Xuất phát từ nhiệm vụ lịch sử của Đảng cộng sản - Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của các Đảng cộng sản - Thực hiện nguyên tắc TTDC vừa phát huy trí tuệ của đảng viên, vừa đảm bảo sự thống nhất về ý chí và hành động trung dân chủ Đảng có trung tâm lãnh đạo duy nhất Đảng có đường lối thống nhất Đảng có nguyên tắc lãnh đạo thống nhất Đảng có kỷ luật thống nhất Tập trung trong đảng 3.1. Bản chất Là sự thống nhất về quyền lực, ý chí, nguyên tắc lãnh đạo và kỷ luật Tập trung trong Đảng Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng đều do bầu cử mà có Đảng viên của Đảng có quyền ngang nhau Đảng viên được quyền ý kiến, quyền biểu quyết Ý kiến thuộc về thiểu số được bảo lưu Dân chủ trong đảng Là quyền của đảng viên, là sự tham gia của đảng viên vào mọi công việc của Đảng Dân chủ trong Đảng Mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ - Nếu nhấn mạnh tập trung mà không phát huy dân chủ => quan liêu, chuyên quyền, độc đoán - Nếu thực hiện dân chủ mà không đặt dưới sự lãnh đạo của tập trung, không đi đến thống nhất => dân chủ quá trớn, vô kỷ luật, không thống nhất chí ý, tổ chức đảng lỏng lẻo, phân tán. 3.2. Nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ Điều 9, Chương II – Điều lệ ĐCSVN Một là: Về chế độ bầu cử - nguyên tắc hoạt động Hai là: Về hệ thống cơ quan lãnh đạo của Đảng Ba là: Về chế độ báo cáo Bốn là: Về vấn đề chấp hành Năm là: Về quyền thảo luận, biểu quyết và bảo lưu ý kiến Sáu là: Về thẩm quyền quyết định của tổ chức đảng 4. THỰC HIÊN NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG HIỆN NAY 4.1. Thực trạng * Ưu điểm * Hạn chế 4.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ Câu hỏi: Theo Anh (Chị) cần làm gì để thực hiện tốt nguyên tắc TTDC trong Đảng hiện nay? 1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên hiểu và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ 2 . Thực hiện dân chủ rộng rãi trong nội bộ Đảng đi đôi với tăng cường kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trong Đảng. 3. Phải thường xuyên đấu tranh chống tập trung quan liêu, dân chủ hình thức 4. Thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên 6. Cấp ủy, cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu thực hiện nguyên tắc TTDC. 7. Thường xuyên rèn luyện tính tích cực, tự giác của đảng viên trong tham gia ý kiến đối với mọi hoạt động của tổ chức đảng